Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3. Nacalculatie 2017:

In januari 2018 heeft de Europese Commissie de effecten van de nacalculatie uit 2017 gepresenteerd. Voor Nederland leidt deze nacalculatie tot een teruggave van EUR 64 miljoen, te ontvangen onder Artikel 3.10 «overige ontvangsten», die dit jaar zal worden ontvangen. Deze nacalculatie over 2017 is nader toegelicht in de kamerbrief van 13 februari 20182

Beleidsartikel 4

Beleidsartikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen Bedragen in EUR 1.000
   

Stand ontwerp begroting 2018

Mutaties via nota van wijziging 2018

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

     

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

42.472

0

42.472

22.826

65.298

6.260

5.110

2.098

2.098

                       

Uitgaven:

                 
                       

Programma-uitgaven totaal

50.093

0

50.093

11 957

62.050

5.050

3.900

600

600

   

waarvan juridisch verplicht

       

60%

       
                       

4.1

Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland

13.645

0

13.645

4.117

17.762

300

300

300

300

                       
 

Subsidies

                 
   

Gedetineerdenbegeleiding

1.900

 

1.900

17

1.917

       
                       
 

Opdrachten

                 
   

Consulaire bijstand

259

 

259

1.400

1.659

       
   

Gedetineerdenbegeleiding

200

 

200

0

200

       
   

Reisdocumenten en verkiezingen

4.320

 

4.320

300

4.620

       
   

Consulaire opleidingen

400

 

400

0

400

       
   

Consulaire informatiesystemen

6.566

 

6.566

2.400

8.966

300

300

300

300

                       

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

6.199

 

6.199

3.630

9.829

2.850

1.700

300

300

                       
 

Opdrachten

                 
   

Visumverlening

1.100

 

1.100

0

1.100

       
   

Ambtsberichtenonderzoek

150

 

150

0

150

       
   

Legalisatie en verificatie

80

 

80

0

80

       
   

Consulaire informatiesystemen

4.006

 

4.006

3.630

7.636

2.850

1.700

300

300

                       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

Asiel en migratie

863

 

863

0

863

       
                       

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

7.856

0

7.856

0

7.856

0

0

0

0

                       
 

Subsidies

                 
   

Internationaal Cultuurbeleid

7.856

0

7.856

0

7.856

       
                       

4.4

Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen

19.606

0

19.606

730

20.336

0

0

0

0

                       
 

Subsidies

                 
   

Instituut Clingendael

800

 

800

0

800

       
   

Programma ondersteuning buitenlands beleid

4.124

 

4.124

500

4.624

       
   

Overige subsidies

0

 

0

0

0

       
                       
 

Opdrachten

                 
   

Onderzoeksprogramma's

1.620

 

1.620

0

1.620

       
   

Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven Corps Diplomatique en internationale Organisaties

3.000

 

3.000

0

3.000

       
   

waarvan in- en uitgaande Staatsbezoeken

2.000

 

2.000

0

2.000

       
   

Adviesraad Internationale vraagstukken

525

 

525

0

525

       
   

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

0

 

0

30

30

       
                       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

Landenprogramma's algemene voorlichting en kleine programma's

9.017

 

9.017

200

9.217

       
   

Europese bewustwording

520

 

520

0

520

       
                       

4.5

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland

2.787

 

2.787

3.480

6.267

1.900

1.900

0

0

                       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

Speciaal Tribunaal Libanon

320

 

320

1 900

2.220

1.900

1.900

   
   

Internationaal Strafhof

1.200

 

1.200

0

1.200

       
   

Nederland Gastland

1.267

 

1.267

1.100

2.367

       
   

Overig

     

480

480

       
                       

Ontvangsten

42.090

 

42.090

15.300

57.390

5.800

6.300

6.300

6.300

                       

4.10

Consulaire dienstverlening aan Nederlanders

18.300

 

18.300

3.700

22.000

– 4.800

– 4.800

– 4.800

– 4.800

                       

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

23.000

 

23.000

11.500

34.500

10.500

11.000

11.000

11.000

                       

4.40

Doorberekening Defensie diversen

790

 

790

100

890

100

100

100

100

Verplichtingen:

Het verplichtingenbudget voor het artikel «Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen» neemt toe op het gebied van consulaire informatiesystemen en extra verplichtingen die gerelateerd zijn aan de toename van het aantal af te geven visa. Dit moderniseringstraject is gestart in 2017 en zal conform planning in 2020 worden afgerond. De nieuwe ramingen komen overeen met de geplande uitgaven. Daarnaast neemt het verplichtingenbudget toe omdat het Speciaal Tribunaal Libanon (STL) Nederland formeel heeft verzocht om ook na 2017 te mogen blijven zitten in het pand waar ze nu zitten. Onderdeel van deze overeenkomst is dat Nederland, als gastland, de huur voor haar rekening neemt. De verlenging van het mandaat is voor een periode van 3 jaar voor de periode 2018–2020.

Uitgaven:

Artikel 4.1:

Het budget voor consulaire informatiesystemen neemt toe als gevolg van de inzet in het streven naar een optimale consulaire dienstverlening. De modernisering van de consulaire diplomatie (back-office, digitalisering, vernieuwing) zal vanaf 2019 geleidelijk effect hebben. Dit traject loopt van 2017–2020. Een deel van deze extra uitgaven betreft middelen die in 2017 zijn doorgeschoven naar 2018. Dit geldt ook voor de extra inzet op de bijdrage aan de Forced Mariage Unit (in lijn met de uitvoering van het amendement Ten Broeke3). Ten slotte is vanuit de HGIS het budget gecompenseerd voor prijsontwikkelingen.

Artikel 4.2:

De toename van het uitgavenbudget bestaat uit een aantal mutaties: Een deel van de geraamde uitgaven voor consulaire informatiesystemen uit 2017 is doorgeschoven naar 2018. Daarnaast is budget gecompenseerd voor prijsontwikkelingen. Ten slotte nemen de uitgaven toe omdat meer visa worden vertrekt dan eerder geraamd. Dit is ook zichtbaar bij de bijstelling van de ontvangsten. Hierdoor moeten ook meer kosten gemaakt worden zoals voor de te verstrekken documenten en inzet van personeel. Om de groei de visumaanvragen van de afgelopen en de aankomende periode op te vangen is extra capaciteit nodig, met name om alle beslissingen tijdig, kwalitatief goed en binnen de Europese termijnen te laten plaatsvinden. Kwalitatief juiste en tijdige beslissingen dragen direct bij aan het Nederlandse belang, zowel op het gebied van economie als veiligheid. Een deel van de extra kosten wordt ook binnen het apparaatsbudget opgenomen.

Artikel 4.5:

Het budget voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland neemt toe. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat het Speciaal Tribunaal Libanon (STL) Nederland formeel heeft verzocht om ook na 2017 te mogen blijven zitten in het huidige pand. Onderdeel van deze overeenkomst is dat Nederland, als gastland, de huur voor haar rekening neemt. De verlenging van het mandaat is voor een periode van 3 jaar (2018–2020). De middelen zijn via de HGIS aan de BZ-begroting toegevoegd. Daarnaast worden extra kosten gemaakt voor de huisvesting van de Kosovo rechtbank. Ten aanzien van de huisvesting van deze rechtbank is afgesproken dat de ministeries van BZ en JenV garant staan voor een aantal financiële uitvoeringsrisico’s in de eerste 5 jaar. Hiervoor wordt een reservering opgenomen en deze middelen zijn vanuit de HGIS toegevoegd aan de BZ-begroting.

N.B.: Nederland heeft een internationaal toonaangevende positie als gastland van veel internationale organisaties en internationale hoven en tribunalen. Als gastland is Nederland verantwoordelijk voor het ondersteunen van de in Nederland gevestigde instellingen opdat deze onafhankelijk, veilig en efficiënt kunnen functioneren. Beleidsmatig past dit onderdeel beter binnen het artikel «Versterkte internationale rechtsorde» (artikel 1). Subartikel 4.5 zal met ingang van begroting 2019 worden verplaatst naar subartikel 1.3. Dit zal in de Ontwerpbegroting 2019 tot uiting komen.

Ontvangsten:

Artikel 4.10:

De inkomsten op de afgifte van Nederlandse reisdocumenten zullen ten gevolge van de 10-jaars geldigheid van het paspoort in de periode 2019–2023 teruglopen tot ongeveer 1/3 van de aanvragen ten opzichte van het jaar 2017. De overige consulaire opbrengsten, zoals legalisaties, inburgeringsexamens en verklaringen, zullen op hetzelfde niveau blijven.

Artikel 4.20:

De consulaire dienstverlening aan vreemdelingen (met name afgifte voor visa) is sinds 2014 toegenomen, met name in grote visumlanden als China en India. De raming wordt daarom opwaarts bijgesteld. De inkomsten uit visumopbrengsten zullen ongeveer gelijke tred houden met de groei van het aantal aanvragen.

Beleidsartikel 5

Niet-beleidsartikel 5 Geheim Bedragen in EUR 1.000
 

Stand ontwerp begroting 2018

Mutaties via nota van wijziging 2018

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

0

 

0

 

0

       
                   

Uitgaven

0

 

0

 

0

       

Verplichtingen en uitgaven:

Geen toelichting

Beleidsartikel 6

Niet-beleidsartikel 6 Nominaal en onvoorzien Bedragen in EUR 1.000
   

Stand ontwerp begroting 2018

Mutaties via nota van wijziging 2018

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

68.329

0

72.011

– 68.027

3.984

– 55.485

– 69.528

– 55.153

– 61.053

                     

Uitgaven:

                 
                     

Uitgaven totaal

68.329

3.682

72.011

– 68.027

3.984

– 55.485

– 69.528

– 55.153

– 61.053

                     

6.1

Nominaal en onvoorzien

68.329

3.682

72.011

– 68.027

3.984

– 55.485

– 69.528

– 55.153

– 61.053

Uitgaven en verplichtingen:

Artikel 6.1:

Het budget voor Nominaal en onvoorzien heeft betrekking op de HGIS en neemt structureel af. De reeks is met name bedoeld om jaarlijks de loon- en prijsbijstelling te kunnen uitkeren en incidentele initiatieven of tegenvallers mee te dekken. De mutatie betreft het saldo van bijstellingen op grond van aanpassing van BNI- en bbp-ramingen door het CPB, verwerking van de HGIS-eindejaarsmarge 2017, het verwerken van de loon- en prijs- en koersbijstellingen binnen de HGIS en overboekingen naar diverse begrotingen conform de HGIS-besluitvorming. Binnen de HGIS is budget vrijgemaakt voor een aantal uitvoeringsknelpunten en nieuwe initiatieven die met name liggen op het terrein van het gastlandbeleid, water en circulaire economie en de Expo 2020 in Dubai. In de eerste suppletoire begroting van VWS (EMA), Defensie (NCIA), Buitenlandse Zaken (Vredespaleis en Libanon Tribunaal) wordt de extra inzet op gastlandbeleid toegelicht, op de begroting van IenW wordt extra inzet voor water en circulaire economie toegelicht en in de BHOS-begroting de extra uitgaven voor de Dubai Expo in 2020.

Niet-Beleidsartikel 7

Niet-beleidsartikel 7 Apparaat Bedragen in EUR 1.000
 

Stand ontwerp begroting 2018

Mutaties via nota van wijziging 2018

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

681.801

 

681.801

69.142

750.943

78.815

78.425

88.190

87.940

                     

Uitgaven

667.613

 

667.613

126.042

793.655

82.322

88.425

98.190

97.940

                     

7.1.1

Personeel

460.242

 

460.242

46.000

506.242

55.000

61.000

71.000

71.000

 

Eigen personeel

452.242

 

452.242

43.500

495.742

52.500

58.500

68.500

68.500

 

Inhuur extern

8.000

 

8.000

2.500

10.500

2.500

2.500

2.500

2.500

 

overige personeel

0

 

0

 

0

       
                     

7.1.2

Materieel

207.371

 

207.371

80.042

287.413

27.322

27.425

27.190

26.940

 

waarvan ICT

40.000

 

40.000

10.000

50.000

10.000

10.000

10.000

10.000

 

waarvan bijdragen aan SSO's

55.000

 

55.000

9.739

64.739

9.739

9.741

9.741

9.741

 

waarvan overige materieel

112.371

 

112.371

60.303

172.674

7.583

7.684

7.449

7.199

                     

7.2

Koersverschillen

pm

 

pm

 

pm

       
                     
                     

Ontvangsten

21.450

 

21.450

23.500

44.950

5.000

5.000

5.000

5.000

                     

7.10

Diverse ontvangsten

21.450

 

21.450

23.500

44.950

5.000

5.000

5.000

5.000

                     

7.11

Koersverschillen

pm

 

pm

 

pm

pm

pm

pm

pm

Verplichtingen:

Het verplichtingenbudget wordt in lijn gebracht met het uitgavenkader als gevolg van de hieronder geschetste mutaties.

Uitgaven:

Het apparaatsbudget bestaan uit personele en materiële uitgaven en beiden laten een stijging zien. De stijging kent een aantal oorzaken:

Algemeen:

  • Als onderdeel van de afspraken uit het regeerakkoord zal het postennet worden versterkt en uitgebreid. Voor het diplomatieke netwerk is extra geld beschikbaar, oplopend tot EUR 40 miljoen structureel. De versterking en uitbreiding zal op verschillende manieren vorm krijgen. Er zullen mogelijk nieuwe posten worden geopend en bestaande posten worden versterkt, met name in de ring van instabiliteit. Een deel wordt besteed aan de versterking van het wereldwijde ICT-netwerk. Tevens zal met de middelen de realisatie van de one stop shop worden gefinancierd. Uw Kamer wordt medio 2018 in de Postennetbrief geïnformeerd over de concrete invulling.

  • Met de structurele OS-intensivering van EUR 400 miljoen per jaar en de aanvullende maatregelen zijn ook extra uitvoeringskosten gemoeid, zowel op het departement als op de posten. Voor een doelmatige besteding van de intensiveringsmiddelen zal daarom centraal (op het ministerie) en decentraal (op de posten) adequate beleids- en beheercapaciteit worden ingezet. De toename van de uitgaven betreft voorziene uitvoeringskosten voor maatregelen uit het Regeerakkoord die binnen de ruimte van de BHOS-begroting worden gefinancierd (zoals voortzetting van IMVO-convenanten) en die toegevoegd worden aan het apparaatsartikel van de begroting van Buitenlandse Zaken. Dit betreft naast directe personeelskosten ook indirecte kosten. Deze indirecte uitvoeringskosten hebben met name betrekking op de staffuncties (o.a. financieel, personeel, bedrijfsvoering, juridisch en strategisch) en ICT.

Personeel:

  • Als gevolg van de loonontwikkeling wereldwijd worden de salarissen en hieraan gerelateerde uitgaven bijgesteld. Hiervoor zijn extra middelen toegevoegd vanuit de HGIS.

Materieel:

  • BZ wordt in haar rol en internationale verantwoordelijkheid binnen de Rijksdienst geconfronteerd met een toegenomen behoefte aan digitale voorzieningen en een steeds onveiliger wordende wereld. Dit uit zich in een toename van digitale producten en (samenwerkings-)diensten in het postennet tezamen met een sterk toegenomen dreigingsprofiel op het vlak van cyberspionage en cybercriminaliteit. Om de positie van Nederland ook in deze internationale context te borgen zijn extra investeringen in de digitale voorzieningen noodzakelijk. Daarnaast zetten ook andere exogene factoren (onder meer rijksbrede achterstanden bij het digitaliseren van de papieren archieven en de verhuizing naar de Rijnstraat 8 en andere locaties) druk op de apparaatsbegroting. Als gevolg hiervan moeten extra investeringen worden gedaan in ICT-voorzieningen in het buitenland, huisvesting buitenland en beveiliging op de posten.

  • Daarnaast neemt het budget toe als gevolg van de inzet van de eindejaarsmarge op reguliere apparaatsuitgaven voor bedrijfsvoering, personeelskosten, huisvesting buitenland, ICT en facilitaire kosten. Deze middelen zijn vanuit 2017 doorgeschoven naar 2018 en 2019. Dit geldt ook voor de inzet van prijscompensatie vanuit de HGIS.

  • Via de eindejaarsmarge wordt een bedrag van EUR 11,4 miljoen toegevoegd aan het apparaatsbudget ten behoeve van investeringen in huisvesting buitenland. Daarnaast is de verwachting dat dit jaar voor ca. EUR 18,5 miljoen aan onroerend goed verkocht zal worden. Deze middelen worden ook ingezet om de huisvestingsportefeuille te rationaliseren. Doel van het huisvestingsbeleid van Buitenlandse Zaken is om ambassadekantoren waar mogelijk functioneel en doelmatig in te richten conform Het Nieuwe Werken (HNW) en ter ondersteuning van de modernisering van diplomatie. Panden worden afgestoten, aangeschaft of verbouwd conform een op functionaliteit gericht rationaliseringsplan in de komende tien jaar en rekening houdend met de duurzaamheidsdoelstellingen die voortvloeien uit het Parijs Akkoord.

Ontvangsten:

  • De raming op de apparaatsontvangsten wordt naar boven bijgesteld. Dit is mede gebaseerd op de realisatie van de afgelopen jaren. Deze ontvangsten zijn echter niet altijd even goed te voorspellen. Het betreft ontvangsten die verband houden met verkoop van roerende zaken (zoals inventaris, dienstauto’s) bijdragen die BZ ontvangt doordat sprake is van verrekening van huur van panden die gedeeld worden met andere landen en doorbelastingen van personeelskosten aan andere ministeries. In het geval er sprake is van verkopen van onroerende zaken wordt dit via de middelenafspraak huisvesting verwerkt.

  • Daarnaast wordt naar verwachting EUR 18,5 miljoen aan inkomsten gegenereerd afkomstig uit de verkoop van vastgoed in het buitenland. In lijn met de middelenafspraak huisvesting worden dit ingezet om de huisvestingsportefeuille te moderniseren en rationaliseren.

2

Kenmerk: 2018–0000017076

3

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 550 V, nr. 52

Licence