Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

e. Baten-lastenagentschappen

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Baten-lastenagentschap RVB Suppletoire begroting 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = 1+2

Totaal geraamd

Baten

   

Omzet moederdepartement

25.423

 

25.423

Omzet overige departementen

1.132.744

– 151.936

980.808

Omzet derden

107.974

10.000

117.974

Rentebaten

1.000

 

1.000

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

45.659

10.000

55.659

Totaal baten

1.312.800

– 131.936

1.180.864

   

0

Lasten

   

0

Apparaatskosten

218.737

30.000

248.737

– personele kosten

176.436

14.000

190.436

– Waarvan eigen personeel

158.769

14.000

172.769

– Waarvan externe inhuur

16.500

 

16.500

– Waarvan overige personele kosten

1.167

 

1.167

Materiële kosten

42.301

16.000

58.301

– Waarvan apparaat ICT

20.463

6.000

26.463

– Waarvan bijdrage SSO's

0

 

0

– Waarvan overige materiële kosten

21.838

10.000

31.838

Rentelasten

88.210

 

88.210

Afschrijvingskosten

311.595

 

311.595

– Materieel

311.595

 

311.595

– Waarvan apparaat ICT

0

 

0

– Immaterieel

0

 

0

Overige lasten

694.258

– 161.936

532.322

– Dotaties voorzieningen

5.000

 

5.000

– Bijzondere lasten

689.258

– 161.936

527.322

Totaal lasten

1.312.800

– 131.936

1.180.864

   

0

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting.

De omzet overige departementen is met name verlaagd omdat de programmagelden voor Defensie niet tot omzet worden gerekend.

De omzet derden stijgt omdat er meer verkopen van eigen onroerend goed worden voorzien.

De bijzondere baten nemen toe door meer activering van uren bij projectrealisatie en verkopen.

Kasstroomoverzicht

Baten-lastenagentschap RVB

Suppletoire begroting 2018 (eerste suppletoire begroting)
   

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Kasstroomoverzicht

baten-lastenagentschap RVB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

(Bedragen x € 1.000)

     

1.

Rekening-courant RHB 1 januari

411.924

18.681

430.605

 

Tot. ontvangsten op. kasstroom (+)

1.174.065

– 131.936

1.042.129

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

920.246

– 131.936

788.310

2.

Totaal operationele kasstroom

253.810

 

253.810

 

Totaal investeringen (-/-)

– 515.000

– 278.000

– 793.000

 

Totaal boekw. desinvesteringen (+)

60.775

 

60.775

3.

Totaal investeringskasstroom

– 454.225

– 278.000

– 732.225

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

– 34.486

– 34.486

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

 

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 256.043

 

– 256.043

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

515.000

278.000

793.000

4.

Totaal financieringskasstroom

258.957

243.514

502.471

5.

Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

470.466

– 15.805

454.661

Toelichting

De beginstand rekening courant bij Rijkshoofdboekhouding (RHB) is aangepast naar de stand van 31 december 2017 zoals deze voortvloeit uit de jaarrekening 2017.

De operationele kasstroom wijzigt met name omdat werkzaamheden voor Defensie niet tot omzet en kosten worden gerekend.

In de financieringskasstroom is opgenomen de uitkering aan de moeder uit hoofde van het vermogenssurplus dat voortvloeit uit de jaarrekening 2017.

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

Baten-lastenagentschap UBR Suppletoire begroting 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

67.724

1.322

69.046

Omzet overige departementen

128.845

14.169

143.014

Omzet derden

8.062

2.049

10.111

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

204.631

17.540

222.171

       

Lasten

     

Apparaatskosten

203.160

17.455

220.615

– personele kosten

132.316

16.484

148.800

– Waarvan eigen personeel

113.765

13.060

126.825

– Waarvan externe inhuur

13.573

2.189

15.762

– Waarvan overige personele kosten

4.978

1.235

6.213

Materiële kosten

70.844

971

71.815

– Waarvan apparaat ICT

3.571

– 507

3.064

– Waarvan bijdrage SSO's

16.084

– 496

15.588

– Waarvan overige materiële kosten

51.189

1.974

53.163

Rentelasten

3

– 1

2

Afschrijvingskosten

1.468

28

1.496

– Materieel

806

– 29

777

– Waarvan apparaat ICT

91

– 74

17

– Immaterieel

662

57

719

Overige lasten

0

58

58

– Dotaties voorzieningen

0

58

58

– Bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

204.631

17.540

222.171

       

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Baten

De verwachte toename van de omzet is vooral een gevolg van een groei van de activiteiten:

  • bij UBR|Ontwikkelbedrijf (OW) als gevolg van het Programma Binnenwerk (uitvoering Participatiewet) en het programma Rijks-ICT Gilde (effect op de omzet van € 4 mln. resp. € 8 mln.);

  • bij UBR| Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) door nieuwe aansluitingen op de budgetgefinancierde dienstverlening en toegenomen vraag naar Transferiumdienstverlening (werk naar werk-begeleiding) (effect op omzet van € 2 mln. resp. € 1 mln.).

Lasten

Apparaatskosten

De verwachte toename van de personele kosten is vooral een gevolg van de uitvoering van de programma’s Binnenwerk en Rijks-ICT Gilde.

Kasstroomoverzicht

Suppletoire begroting 2018 (eerste suppletoire begroting) Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap UBR (Bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

   

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

18.541

– 14.033

4.508

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

204.631

17.540

222.171

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 203.163

– 17.512

– 220.675

2.

Totaal operationele kasstroom

1.468

28

1.496

 

Totaal investeringen (-/-)

– 1.000

0

– 1.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

– 1.000

0

– 1.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

2.927

2.927

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 527

0

– 527

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 527

2.927

2.400

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

18.482

– 11.078

7.404

Toelichting

De rekening-courant RHB op 1 januari 2018 is bijgesteld naar de gerealiseerde stand op 1 januari 2018. De storting door het moederdepartement betreft de aanvulling van het eigen vermogen van UBR tot nihil. Daarnaast is de operationele kasstroom gewijzigd als gevolg van de toegenomen activiteitenniveau.

FMHaaglanden (FMH)

Baten-lastenagentschap FMH Suppletoire begroting 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

81.878

2.154

84.032

Omzet overige departementen

24.163

6.182

30.345

Omzet derden

411

2.198

2.609

Rentebaten

   

0

Vrijval voorzieningen

   

0

Bijzondere baten

   

0

Totaal baten

106.452

10.534

116.986

       

Lasten

     

Apparaatskosten

99.447

10.846

110.293

– personele kosten

30.944

7.181

38.125

– Waarvan eigen personeel

24.948

9.433

34.381

– Waarvan externe inhuur

5.996

– 2.252

3.744

– Waarvan overige personele kosten

0

0

0

Materiële kosten

68.503

3.665

72.168

– Waarvan apparaat ICT

60

0

60

– Waarvan bijdrage SSO's

29.189

13.986

43.175

– Waarvan overige materiële kosten

39.254

– 10.321

28.933

Rentelasten

408

– 68

340

Afschrijvingskosten

6.597

– 244

6.353

– Materieel

6.597

– 244

6.353

– Waarvan apparaat ICT

   

0

– Immaterieel

   

0

Overige lasten

0

0

0

– Dotaties voorzieningen

   

0

– Bijzondere lasten

   

0

Totaal lasten

106.452

10.534

116.986

       

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Baten

De toename van de omzet is het gevolg van wijzigingen in het Masterplan Den Haag. Het aantal panden waaraan FMH de dienstverlening levert is uitgebreid. Daarnaast is het gebruik van de dienstverlening voor een aantal producten/diensten toegenomen en de dienstverlening uitgebreid.

De omzet derden heeft betrekking op de dienstverlening voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de Kansspelautoriteit.

Lasten

De lasten nemen toe als gevolg van de extra dienstverlening die FMH levert.

De toename bij de bijdrage SSO’s heeft met name betrekking op de dienstverlening van de Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO) en Rijksvastgoedbedrijf (RVB) als gevolg van meer te bedienen panden en de overname van de dienstverlening van schoonmaak door Rijksschoonmaakorganisatie (RSO).

Kasstroomoverzicht

Suppletoire begroting 2018 (eerste suppletoire begroting) Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap FMH (Bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

   

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

12.894

3.195

16.089

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

106.452

10.534

116.986

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 99.855

– 10.290

– 110.145

2.

Totaal operationele kasstroom

6.597

244

6.841

 

Totaal investeringen (-/-)

– 4.200

– 6.840

– 11.040

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

– 4.200

– 6.840

– 11.040

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

– 1.331

– 1.331

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 3.906

– 720

– 4.626

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.200

6.840

11.040

4.

Totaal financieringskasstroom

294

4.789

5.083

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

15.585

1.388

16.973

Toelichting

Investeringen

De toename in investeringen wordt veroorzaakt door investeringen in audiovisuele middelen en meubilair.

Uitkering aan moederdepartement

De uitkering heeft betrekking op het surplus eigen vermogen FMH.

Licence