Base description which applies to whole site

7. Groen onderwijs van hoge kwaliteit

(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Stand

ontwerpbegroting

2018 (1)

Mutaties via NvW,

(2)

Stand

vastgestelde

begroting

2018 (3)=(1+2)

Mutaties

1e suppletoire

begroting (4)

Stand 1e

suppletoire

begroting (5)=(3+4)

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

VERPLICHTINGEN

862.952

– 862.952

0

           

UITGAVEN

809.377

– 809.377

0

           

Waarvan juridisch verplicht

100%

               
                   

Garanties

0

 

0

           

Schatkistbankieren

                 

Bekostiging

783.726

– 783.726

0

           

WO-groen

193.712

– 193.712

0

           

HBO-groen

90.648

– 90.648

0

           

MBO-groen

164.043

– 164.043

0

           

Wachtgelden

14.489

– 14.489

0

           

VMBO-groen

318.966

– 318.966

0

           

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voorheen Aequor

1.868

– 1.868

0

           
                   

Subsidies

24.138

– 24.138

0

           

Aanvullende onderwijssubsidies

22.822

– 22.822

0

           

Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit

1.247

– 1.247

0

           

Educatie

69

– 69

0

           
                   

Opdrachten

38

– 38

0

           

Kennisverspreidingsprojecten

38

– 38

0

           
                   

Bijdragen aan agentschappen

1.475

– 1.475

0

           

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

1.228

– 1.228

0

           

Dienst Uitvoering Onderwijs

247

– 247

0

           

ONTVANGSTEN

75

– 75

0

           
Toelichting

Bij de eerste nota van wijziging op de begroting 2018 (Tweede Kamer, 2017–2018, 34 775 XIII, nr. 8) zijn de budgetten voor Groen onderwijs grotendeels overgegaan naar de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII). Het restantbudget op het beleidsartikel 7 is overgeheveld naar het beleidsartikel 6 (Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens).

Budgettaire gevolgen van beleid,

Licence