Base description which applies to whole site

4. Decentralisatie-uitkeringen

Binnen het provinciefonds bestaat naast de algemene uitkering en de integratie-uitkering ook de decentralisatie-uitkering. De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het provinciefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Dat maakt de uitkering geschikt voor de overheveling van specifieke uitkeringen, ook als die termijn nog niet bekend is. Ook maakt het de uitkering geschikt voor middelen die slechts tijdelijk beschikbaar zijn. In tabel B6 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen in 2018.

Tabel B6: Overzicht decentralisatie-uitkeringen provinciefonds (x € 1.000)
 

2018

Aanpak problematiek vakantieparken

1.540

Aansluiting A6 Lelystad Airport

14.123

Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

82

Bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden

3.813

Beter Benutten

20.127

Bodemsanering

42.867

Brede Doeluitkering Verkeer en vervoer (projecten)

46.707

Clean Underground Sustainable Transport

25

Congres grondgebonden GLB

100

Connect-NL

75

DINGtiid

27

Dutch Techzone

2.500

Duurzaam Door

100

Duurzame mobiliteit

1.653

Eems-Dollard

181

Einstein telescope

10

Erfgoedprogramma aardbevingsgebied

3.950

Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden

30.352

Faciliteit MKB

25

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

36.150

Green deal Marktordening warmtetransportnetten

273

Grensoverschrijdende spoorverbinding

667

Groningen

50.000

Hydrologische maatregelen

2.000

Interreg V

466

Jong leren eten

500

Klimaatslimme landbouw

3.200

MIRT-projecten

1.582

MKB innovatiestimulering

19.290

Monitoring in de Oostvaardersplassen

23

Monumenten

20.000

Mooiste Natuurgebied van Nederland

300

N62 Sloeweg

1.143

Na-ijlende effecten mijnbouw

1.958

Programma Ecologie & Economie in Balans

25

Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015–2018

14.507

Programma Rijke Waddenzee (Vismigratierivier Afsluitdijk)

1.653

Programmabureau warmte koude

170

Project Lelystad Airport aansluiting A6

620

Projectplan aardbevingen Groningen

1.000

Quickscan Bovenijssel Gelderland

37

Regio van de toekomst

150

Regiodeal Zeeland

7.600

Regionale Investeringssteun Groningen

5.000

Regioverbinder

372

SBIR Energietransitie

331

Smart industry HUB

2.100

SmartWayZ

413

Spoorzone Groningen

1.905

Techniekpact

45

Trekvogelvoorspellingen

75

Value data centre

60

Verduurzaming ketens Energie-Chemie Eemsdelta

35

Versnellingsagenda melkveehouderij Noord NL

60

Vijfheerenlanden

2.500

Waddenfonds

28.878

Waterstofbussen

2.675

Weidevogels

25

Werelderfgoed

85

Zeeland in stroomversnelling

1.800

Zoetwatermaatregelen

9.605

Zuiderzeelijn REP-middelen

15.213

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2017

1

Stand 2e suppletoire begroting 2018

402.749

Licence