Base description which applies to whole site

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETOIRE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES (TWEEDE SUPPLETOIRE BEGROTING)

x € 1.000
 

Beleidsartikel

Uitgaven

Stand vastgestelde begroting 2018

 

12.218.217

     

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

12.534.720

     

Belangrijkste suppletoire uitgaven mutaties:

   
     

1. Uitwerkingskader meldkamer

31

– 15.300

2. Politie

31

52.000

3. Steun wederopbouw Sint Maarten

31, 34

10.375

4. Verdeling cybersecurity gelden 2018

31,32,33,34,36

18.650

5. Rechtsbijstand

32

– 12.000

6. Afpakken

33

30.000

7. Kasschuif afpakken

33

– 26.350

8. Openbaar Ministerie (OM) ICT

33

10.000

9. Kasschuif rijksbijdrage aan DJI

34

116.600

10. DJI Forensische Zorg

34

18.168

11. Uitwerkingskader meldkamer brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)

36

15.300

12. Asiel: Oda-toerekening

37

42.039

13. Nidos

37

20.345

14.Inzet eigen vermogen COA

37

19.850

15. Inzet eigen vermogen IND

37

11.027

16. Europol/Eurojust

91

– 16.000

     

Overige mutaties

 

16.871

Stand 2e suppletoire begroting 2018

 

12.846.295

Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties

 • 1. 1. Uitwerkingskader meldkamer

  Het uitwerkingskader legt de nieuwe werkwijze van de meldkamers vast, en gaat ook in op de hoofdlijnen van de wetswijziging en de financiële afspraken over de bekostiging van het beheer van de meldkamers door de politie. In 2018 is hiervoor € 15,3 mln. beschikbaar gesteld. De mutatie betreft een budgettaire overboeking naar de BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) als vergoeding aan de veiligheidsregio’s voor de kosten bij samenvoeging van de meldkamers. Zie ook post 11.

 • 2. Politie

  Voor 2018 wordt € 52 mln. van de resterende Regeerakkoordmiddelen vanuit de Aanvullende Post van de Rijksbegroting bijgeschreven op de JenV-begroting. Deze incidentele middelen worden aangewend voor een eenmalige impuls in lokale capaciteit (€ 33 mln.) en voor de implementatie van een toekomstbestendige toegangsbeveiliging van de politie (€ 19 mln.).

 • 3. Steun wederopbouw Sint Maarten

  Bij de 2e suppletoire begroting is € 10,3 mln. overgeheveld van de BZK-begroting naar de JenV-begroting voor de verrekening van uitgaven aan Directe Steun tussen 1 december 2017 en 1 november 2018. Het betreft uitgaven gedaan door DJI en Politie aan Directe Steun activiteiten ten behoeve van Sint Maarten.

 • 4. Cybersecurity 2018

  Het Kabinet heeft in 2018 € 30 mln. extra vrijgemaakt voor cybersecurity en de aanpak van cybercrime. Hiermee wordt een aantal maatregelen en instrumenten gefinancierd die vrijwel direct een bijdrage zullen leveren aan het digitaal veiliger maken van Nederland. Een deel van de beschikbaar gestelde middelen ad € 11,35 mln., is bij de 2e suppletoire begroting overgeheveld naar de volgende ministeries (IenW, EZK, OCW, VWS, BuZa, Defensie en BZK) ten behoeve van dit traject. Het restant ad € 18,65 mln. wordt door JenV ingezet voor cybersecurity.

 • 5. Rechtsbijstand

  Bij rechtsbijstand wordt een volume meevaller verwacht als gevolg van een lagere realisatie van het aantal toevoegingen dan eerder begroot.

 • 6. Afpakken

  Voor 2018 wordt € 30 mln. vanuit de Aanvullende Post van de Rijksbegroting bijgeschreven op de JenV-begroting voor de aanpak van het afpakken van crimineel vermogen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de verbetering van de registratie van de opbrengsten bij het OM en de Belastingdienst.

 • 7. Kasschuif afpakken

  Een groot aantal van de bij de regio’s belegde projecten voor de aanpak van het afpakken van crimineel vermogen starten pas in 2019. Om de bijdrage in overeenstemming te brengen met de uitgaven is een kasschuif van € 26,3 mln. toegepast ten laste van 2018 naar de jaren 2019 tot en met 2022. Een deel van de kosten in 2018 zijn opstartkosten voor het verdere verloop van projecten in 2019. Zie ook post 6.

 • 8. Openbaar Ministerie (OM) ICT

  Het Openbaar Ministerie verwacht een tekort van circa € 10 mln. op het ICT-budget. Door het OM zijn er reeds maatregelen genomen om het tekort voor 2018 zoveel mogelijk te beheersen.

 • 9. Kasschuif rijksbijdrage aan DJI

  Binnen de rijksbijdrage DJI is een kasschuif toegepast om de rijksbijdrage in overeenstemming te brengen met de afgesproken productie.

 • 10. DJI Forensische Zorg

  Bij de forensische zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is er in 2018 een hogere instroom en een langere verblijfsduur in de inrichtingen dan geraamd.

 • 11. Uitwerkingskader meldkamer BDUR

  Betreft de budgettaire overboeking van artikel 31 naar artikel 36. De gelden worden aan de Veiligheidsregio’s beschikbaar gesteld via de BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding). Zie ook post 1.

 • 12. Asiel: Oda-toerekening

  De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA (official development assistance). Op basis van de reguliere herijking van de raming is de instroomraming voor het COA voor 2018 bijgesteld van 30.000 naar 37.000 asielzoekers. De ODA-toerekening wordt daarom naar boven bijgesteld, JenV ontvangt € 42 mln. van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 • 13. Nidos

  Dit betreft de desaldering van de ontvangst van de afrekening 2017 van Nidos waarbij de uitgaven en ontvangsten zijn verhoogd met € 20,3 mln.

 • 14. Inzet eigen vermogen COA

  Bij het COA is sprake van een maximaal eigen vermogen. Het surplus boven het eigen vermogen wordt ingezet ten behoeve van de kosten van de hogere bezetting die wordt verwacht bij COA.

 • 15. Inzet eigen vermogen IND

  Het eigen vermogen van de IND is conform de agentschapsregeling afgeroomd en de vrijgekomen middelen worden ingezet voor de beschikking 2018 van de IND.

 • 16. Europol/Eurojust

  De verrekening met het Rijksvastgoedbedrijf van de egalisatieregeling met betrekking tot het HGIS-onderdeel (Homogene Groep Internationale samenwerking) Europol/Eurojust is vertraagd en komt niet tot betaling in 2018.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2018 (Najaarsnota) x € 1.000
 

Beleidsartikel

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2018

 

1.596.196

     

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

1.608.844

     

Belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties:

   
     

1. Politie bijdragen

31

10.236

2. Griffierechten

32

– 15.000

3. Effect schikking ING

33

624.000

4. Afpakken

33

– 50.000

5. Boeten en transacties

33

– 47.200

6. Nidos

37

20.345

7. Inzet eigen vermogen COA

37

19.850

8. Inzet eigen vermogen IND

37

11.027

     

Overige mutaties

 

33.956

Stand 2e suppletoire begroting 2018

 

2.216.058

Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties

 • 1. Politie bijdrage

  Als gevolg van een terugvordering van niet bestede bijzondere rijksbijdragen over 2017 is een meevaller van € 10,2 mln. ontstaan.

 • 2. Griffierechten

  Door een lagere instroom aan zaken bij de rechtspraak dan geprognosticeerd vallen de griffierechten-ontvangsten lager uit. Dit leidt tot een tegenvaller van € 15 mln.

 • 3. Effect schikking ING

  In 2018 is een schikking met ING (€ 775 mln.) getroffen. In de JenV-begroting is rekening gehouden met te ontvangen bedragen vanwege afpakken. Per saldo bedraagt de meevaller € 624 mln. Deze vloeit naar de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.

 • 4. Afpakken

  Op het onderdeel «kleinere afpakopbrengsten» wordt een tegenvaller van circa € 50 mln. verwacht ten laste van de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.

 • 5. Boeten en transacties (B&T)

  Bij B&T is de verwachting dat de ontvangsten met € 47,2 mln. achterblijven, voornamelijk als gevolg van de politie CAO-acties. Deze mutatie is ten laste van de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.

 • 6. Nidos

  Dit betreft de desaldering van de ontvangst van de afrekening 2017 van Nidos. Zie ook uitgaven.

 • 7. Inzet eigen vermogen COA

  Bij het COA is sprake van een maximaal eigen vermogen. Het surplus boven het eigen vermogen wordt ingezet voor de hogere bezetting die wordt verwacht bij COA. Zie ook uitgaven.

 • 8. Inzet eigen vermogen IND

  Het eigen vermogen van de IND is conform de agentschapsregeling afgeroomd en de vrijgekomen middelen worden ingezet voor de beschikking 2018 van de IND. Zie ook uitgaven.

Licence