Base description which applies to whole site

B. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)

B.1 Ministerie van Algemene Zaken

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Het overschot wordt onder andere verklaard door een aantal meevallers bij vertraagde innovatieprojecten bij de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), vertraging bij een aantal ICT-projecten en een meevaller op het materieel budget van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). In 2018 zijn minder ontvangsten gerealiseerd omdat de veronderstellingen liggend onder de raming van de ontvangsten niet geheel zijn geëffectueerd, waardoor de realisatie lager is uitgekomen. Daarnaast zijn lagere overheadkosten van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) de verklaring voor de lagere ontvangsten die samenhangen met de lagere doorbelaste uitgaven.

B.2 Kabinet van de Koning

Het overschot bij de uitgaven van het Kabinet van de Koning wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven aan personeel.

B.3 Commissie van Toezicht op de Inlichten- en Veiligheidsdiensten

Het overschot bij de uitgaven van de CTIVD wordt onder andere verklaard door een latere inwerkingtreding van de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) dan verwacht en hierdoor was de formatie niet het gehele jaar bezet. Tevens zijn de beveiligingsuitgaven lager dan begroot. De ontvangsten houden verband met een afrekening van de facilitaire voorschotten 2017.

Licence