Base description which applies to whole site

01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De lagere kasrealisatie op dit artikelonderdeel ad € 8,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door gewijzigde planningen bij de volgende projecten:

 • IJsseldelta 2 Reeve (– € 14,7 miljoen):

 • HWBP waterschap Sprok-Sterre (– € 4,5 miljoen):

 • HWBP-3 Programma innovatief (– € 3,1 miljoen):

 • Diverse andere projecten (– € 8,6 miljoen):

Daartegenover staat een hogere kasrealisatie die met name veroorzaakt wordt door:

 • Steenbestorting Westerschelde (€ 6,9 miljoen): De hogere kasrealisatie op dit project wordt veroorzaakt doordat ten aanzien van een arbitragezaak de uitspraak eerder is gekomen dan verwacht.

 • HWBP (€ 15,7 miljoen): Bij het project Stad Tielen van het HWBP is gebleken dat de kengetallen waarmee gewerkt werd onvoldoende zijn meegenomen in een eerdere opgave van de verkenningsfase. Het project is nu doorgerekend vanuit een voorkeursalternatief. Dit heeft ertoe geleid dat het project duurder is geworden en in 2018 de kasrealisatie hoger was dan eerder was voorzien.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij Slotwet ad € 7,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

 • Ruimte voor de Rivier (€ 4,0 miljoen): als gevolg van de afwikkeling van risico’s en een gewijzigde planning van het project IJsseldelta. Hierdoor is het kasritme van de uitgaven het afgelopen jaar gewijzigd. Omdat een deel van de uitgaven wordt verrekend met de provincie. zijn de ontvangsten van het project eerder ontvangen dan voorzien.

 • Maaswerken (€ 2 miljoen): als gevolg van een versnelling in termijnbetalingen voor steenbestortingen.

 • Overige ontvangsten HWBP Maasovereenkomst (€ 0,5 miljoen): als gevolg van een afrekening van een (deel)project welke valt binnen de Maasovereenkomst.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

02

Investeren in zoetwatervoorziening

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

8.516

40.008

12.260

– 6.578

5.682

Uitgaven

21.863

37.813

16.224

– 4.485

11.739

Waarvan juridisch verplicht

 

27%

79%

   

02.01

Aanleg waterkwantiteit

         

02.01.02

Realisatieprogramma waterkwantiteit

         

02.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

18.913

34.278

13.442

– 3.950

9.492

02.02.01

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

0

9.500

0

 

0

02.02.02

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

18.913

24.778

13.442

– 3.950

9.492

02.03

Studiekosten

2.950

3.535

2.782

– 535

2.247

02.03.01

Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.950

3.535

2.782

– 535

2.247

Ontvangsten

3.041

3.042

754

1

755

02.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

3.041

3.042

754

1

755

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 6,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

 • Investering zoetwatermaatregelen (– € 2,5 miljoen): de planuitwerking voor Zoetwatermaatregelen die voorafgaat aan de realisatiefase duurde wat langer dan verwacht door vertraging ten aanzien van de benodigde grondverwerving en ten aanzien van het opstellen van bestekken op basis waarvan offertes kunnen worden uitgevraagd bij diverse bureaus.

 • Project Haringvliet de Kier (– € 2,6 miljoen): de risicoreservering en nadeelcompensatie is tot nu toe nog niet benut waardoor in 2018 minder verplichtingen zijn aangegaan dan was voorzien.

Licence