Base description which applies to whole site

02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De lagere realisatie op dit artikelonderdeel ad € 4,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door dat de planuitwerking voor Zoetwatermaatregelen, die voorafgaat aan de realisatiefase, langer duurde dan verwacht dit door vertraging ten aanzien van de benodigde grondverwerving. Daarnaast is er sprake vertraging bij van het opstellen van bestekken op basis waarvan offertes kunnen worden uitgevraagd bij diverse bureaus. Het totale projectbudget blijft ongewijzigd.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

03

Beheer, onderhoud en vervanging

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

163.977

185.695

182.450

– 8.508

173.942

Uitgaven

188.765

201.283

211.543

– 3.750

207.793

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

100%

   

03.01

Watermanagement

7.111

7.111

7.294

 

7.294

03.01.01

Watermanagement

7.111

7.111

7.294

 

7.294

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.111

7.111

7.294

 

7.294

03.02

Beheer onderhoud en vervanging

181.654

194.172

204.249

– 3.750

200.499

03.02.01

Waterveiligheid

122.834

122.834

141.412

 

141.412

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

122.834

122.834

141.412

 

141.412

03.02.02

Zoetwatervoorziening

21.093

21.093

20.219

 

20.219

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

21.093

21.093

20.219

 

20.219

03.02.03

Vervanging

37.727

50.245

42.618

– 3.750

38.868

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie op artikel 3 bij Slotwet ad € 8,5 miljoen is met name het gevolg van de nieuwe uitvoeringsplanning bij de volgende projecten:

  • Renovatie Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK) Tranche 2 (€ – 1,1 miljoen)

  • Renovatie stuwen Rijn en Lek (€ – 4.5 miljoen)

  • Stroomlijn (€ – 2.5 miljoen)

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

04

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

669.330

675.934

1.758.094

– 7.029

1.751.065

Uitgaven

47.730

47.223

23.003

– 2.029

20.974

Waarvan juridisch verplicht

 

11%

92%

   
             

04.01

Experimenteerprojecten

 

0

800

 

800

04.01.01

Experimenteerprojecten

 

0

800

 

800

04.02

GIV/PPS

47.730

47.223

22.203

– 2.029

20.174

04.02.01

GIV/PPS

47.730

47.223

22.203

– 2.029

20.174

Ontvangsten

 

0

800

 

800

04.09

Ontvangsten

 

0

800

 

800

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 7 miljoen heeft met name betrekking op het project Afsluitdijk.

Licence