Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Bijlage moties en toezeggingen

Omschrijving van de motie of toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister-President zal zich zo snel mogelijk met de Tweede Kamer verstaan over de opdrachtverlening en over de onderzoekers die worden benaderd voor het aangekondigde historische onderzoek naar de overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de bepaling van het inkomensbestanddeel. De Minister-President zal de opvattingen van de Tweede Kamer meewegen, onder meer over de vraag of daarbij een rol is voor de Algemene Rekenkamer. Het onderzoek zal in ieder geval onafhankelijk worden uitgevoerd.

Begrotingsbehandeling 2017, 27 oktober 2016

De invulling van deze toezegging heeft plaatsgevonden middels de brief van 14 december 2016 van de Minister-President aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550 I, nr. 8) en het besluit van de instelling van het onderzoeksteam (Stcr. 2017 nr. 8697).

De Minister-President is bereid alle stukken, waar RTL toegang toe had, openbaar te maken, voor zover het niet gaat over de persoonlijke financiën van individuele leden van het Koninklijk Huis. Daarover zal overleg plaatsvinden met het Nationaal Archief en met de historici die het onderzoek gaan uitvoeren. Omdat het invloed op het onderzoek kan hebben, zal met hen worden gesproken over openbaarmaking na afronding van het onderzoek of al tijdens het onderzoek.

Begrotingsbehandeling 2017, 27 oktober 2016

Middels de brief van 28 augustus 2017 (Kamerstukken II, 2016-2017, 34 550 I, nr. 10) heeft de Minister-President de Kamer geïnformeerd dat het onderzoek uiterlijk 30 november 2017 gereed zal zijn. De openbaarmaking van de stukken kan plaatsvinden na afronding van het onderzoek.

Licence