Base description which applies to whole site

Bijlage 7: Overzicht belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

De Miljoenennota 2018 bevat een gedetailleerd overzicht van de raming van de belasting- en premieontvangsten op kasbasis voor 2018. Dat overzicht bevat ook het totaal van de belasting- en premieontvangsten uit Caribisch Nederland. In onderstaande tabel wordt het totale bedrag van de voor 2018 geraamde belasting- en premieontvangsten op kasbasis uit Caribisch Nederland op gedetailleerdere wijze gepresenteerd door de geraamde kasontvangsten voor 2018 uit te splitsen over alle in Caribisch Nederland geheven rijksbelastingen en premies.

Raming belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland 2018 in miljoenen euro’s (op basis van Miljoenennota 2018)
 

Raming 2018

Indirecte belastingen

51,4

– Algemene bestedingsbelasting

41,1

– Accijnzen

6,5

– Overdrachtsbelasting

3,8

Directe belastingen

105,7

– Loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen

95,0

– Inkomstenbelasting

0,1

– Vastgoedbelasting

7,0

– Opbrengstbelasting

2,5

– Kansspelbelasting

0,8

– Ontvangsten oude belastingstelsel

0,3

Totaal

157,1

Licence