Base description which applies to whole site

6.2 Verdiepingsbijlage

Artikel 1 Belastingen
Opbouw uitgaven artikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

2.924.355

2.751.646

2.646.512

2.588.104

2.575.261

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

195.414

73.307

31.913

– 7.190

– 10.819

 
             

Nieuwe mutaties

           

GDI

 

35.070

       

Loonbijstelling

32.699

31.961

31.559

31.152

31.006

 

Overig & extrapolatie

– 4.652

– 5.923

– 5.539

– 5.988

– 11.375

2.591.079

             

Stand ontwerpbegroting 2018

3.147.816

2.886.061

2.704.445

2.606.078

2.584.073

2.591.079

Opbouw ontvangsten artikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

128.560.352

130.705.530

138.278.983

143.484.618

149.872.165

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

4.489.178

– 63.379

– 63.365

– 63.550

– 63.549

 
             

Nieuwe mutaties

           

Belastingontvangsten

1.308.075

6.099.580

7.811.893

11.477.220

12.283.827

 

Overig & extrapolatie

– 1.686

– 1.619

– 1.619

– 1.619

– 1.619

169.526.160

             

Stand ontwerpbegroting 2018

134.355.919

136.740.112

146.025.892

154.896.669

162.090.824

169.526.160

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Dit betreft de doorbelaste beheer- en exploitatiekosten van drie GDI-voorzieningen (DigiD, Digipoort en MijnOverheid/Berichtenbox).

Loonbijstelling

Dit betreft de toegekende loonbijstelling.

Ontvangsten

Belastingontvangsten

Zie de Miljoenennota voor een toelichting op de belastingontvangsten.

Artikel 2 Financiële markten
Opbouw uitgaven artikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

21.334

21.510

21.334

21.334

21.334

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

7.784

7.259

1.165

1.065

1.065

 
             

Nieuwe mutaties

           

Overig & extrapolatie

198

       

22.389

             

Stand ontwerpbegroting 2018

29.316

28.769

22.499

22.399

22.399

22.389

Opbouw ontvangsten artikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

13.927

13.021

11.020

11.020

11.020

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

432

         
             

Nieuwe mutaties

           

Extrapolatie

         

11.020

             
             

Stand ontwerpbegroting 2018

14.359

13.021

11.020

11.020

11.020

11.020

Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector
Opbouw uitgaven artikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

169.528

369.528

299.528

17.884

14.728

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 2.028

– 2.596

– 2.596

– 2.596

– 2.596

 
             

Nieuwe mutaties

           

Extrapolatie

         

12.132

             

Stand ontwerpbegroting 2018

167.500

366.932

296.932

15.288

12.132

12.132

Opbouw ontvangsten artikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

1.316.590

1.262.675

1.252.675

1.230.031

1.479.875

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

1.064.099

– 235.125

– 155.125

– 139.125

– 362.125

 
             

Nieuwe mutaties

           

Opbrengst verkoop vermogenstitels

2.203.750

         

Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen

– 99.949

– 49.000

– 124.000

– 24.000

– 49.000

 

Overig & extrapolatie

4.614

6.000

     

1.068.750

             

Stand ontwerpbegroting 2018

4.489.104

984.550

973.550

1.066.906

1.068.750

1.068.750

Toelichting belangrijkste mutaties

Ontvangsten

Opbrengst verkoop vermogenstitels

De verkoop van 1 tranche aandelen a.s.r. en 1 tranche aandelen ABN AMRO in juni 2017 heeft in totaal € 2,2 mld. opgebracht (Kamerstukken II 2016–2017, 33 532, nr. 75 en 31 789, nr. 89).

Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen

Vanwege recente marktontwikkelingen, waaronder de verkoop van aandelen a.s.r. en ABN AMRO, wordt de raming voor de dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen naar beneden bijgesteld.

Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen
Opbouw uitgaven artikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

121.757

348.469

339.470

276.818

200.880

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 77.828

67.817

5.075

– 260

– 440

 
             

Nieuwe mutaties

           

Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen

 

3.042

2.791

3.911

17.798

 

Extrapolatie

         

273.425

             

Stand ontwerpbegroting 2018

43.929

419.328

347.336

280.469

218.238

273.425

Opbouw ontvangsten artikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

3.799

3.799

7.001

12.303

18.064

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

           
             

Nieuwe mutaties

           

Renteontvangsten lening Griekenland

– 383

3.233

6.056

10.692

13.889

 

Extrapolatie

         

30.534

             

Stand ontwerpbegroting 2018

3.416

7.032

13.057

22.995

31.953

30.534

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen

Vanwege wisselkoersbijstellingen en een kasschuif worden de verwachte uitgaven aan multilaterale ontwikkelingsbanken en -fondsen geactualiseerd.

Ontvangsten

Renteontvangsten lening Griekenland

Wegens een hoger geraamd CPB-rentepercentage worden de ramingen van de renteontvangsten naar boven bijgesteld.

Artikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen
Opbouw uitgaven artikel 5 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

88.145

88.142

88.144

88.144

88.144

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 17.400

– 12.700

– 4.800

– 4.800

– 4.800

 
             

Nieuwe mutaties

           

Extrapolatie

         

88.144

             

Stand ontwerpbegroting 2018

70.745

75.442

83.344

83.344

83.344

88.144

Opbouw ontvangsten artikel 5 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

257.092

269.222

256.172

235.622

88.144

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

11.200

11.200

       
             

Nieuwe mutaties

           

Extrapolatie

         

88.144

             

Stand ontwerpbegroting 2018

268.292

280.422

256.172

235.622

88.144

88.144

Artikel 6 BTW-compensatiefonds
Opbouw uitgaven artikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

2.922.888

2.922.888

2.922.888

2.922.888

2.922.888

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

9.556

52

       
             

Nieuwe mutaties

           

Aanpassing BCF

71.644

86.288

86.807

86.920

86.920

 

Overig & extrapolatie

6.164

1.024

557

444

444

3.010.252

             

Stand ontwerpbegroting 2018

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

Opbouw ontvangsten artikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

2.922.888

2.922.888

2.922.888

2.922.888

2.922.888

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

9.556

52

       
             

Nieuwe mutaties

           

Aanpassing BCF

71.644

86.288

86.807

86.920

86.920

 

Overig & extrapolatie

6.164

1.024

557

444

444

3.010.252

             

Stand ontwerpbegroting 2018

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven en ontvangsten

Aanpassing BCF

Deze mutatie betreft een bijstelling van de raming van het BCF op basis van de beschikking van het afgelopen jaar, aangevuld met het voorschot van het vierde kwartaal van het afgelopen jaar en driemaal het voorschot van het eerste kwartaal uit het lopende jaar.

Artikel 8 Centraal apparaat
Opbouw uitgaven artikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

229.148

228.658

228.731

228.550

228.740

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

9.772

4.752

4.041

3.927

3.927

 
             

Nieuwe mutaties

           

Overig & extrapolatie

– 820

297

268

237

226

232.995

             

Stand ontwerpbegroting 2018

238.100

233.707

233.040

232.714

232.893

232.995

Opbouw ontvangsten artikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

52.552

52.355

52.351

52.351

52.351

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

1.430

1.000

1.000

886

886

 
             

Nieuwe mutaties

           

Extrapolatie

         

53.237

             

Stand ontwerpbegroting 2018

53.982

53.355

53.351

53.237

53.237

53.237

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien
Opbouw uitgaven artikel 10 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

90.558

99.421

125.927

113.359

100.871

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 16.966

71.942

67.166

108.921

985

 
             

Nieuwe mutaties

           

Investeringsagenda

0

– 40.000

– 40.000

– 21.500

– 4.800

 

Distributie loon- en prijsbijstelling

– 35.136

– 34.344

– 33.913

– 33.475

– 33.318

 

Overig & extrapolatie

– 779

       

91.357

             

Stand ontwerpbegroting 2018

37.677

97.019

119.180

167.305

63.738

91.357

Opbouw ontvangsten artikel 10 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

 
             

Nieuwe mutaties

           
             

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Investeringsagenda

Vanuit de Aanvullende Post is € 122 mln. voorgefinancierd om de vertrekregeling in 2016 te kunnen bekostigen (zie ook Kamerstukken II 2016–2017, 31 066, nr. 307, bijlage bij feitenrelaas document 37). Met deze mutatie wordt dit voorschot in een geactualiseerd kasritme weer terugbetaald aan de Aanvullende Post.

Distributie loon- en prijsbijstelling

De jaarlijkse loon- en prijsbijstelling is verdeeld binnen de begroting.

Artikel 11 Financiering staatsschuld
Opbouw uitgaven artikel 11 (bedragen x € 1 mln.)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

46.911

50.182

36.241

35.632

21.870

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

7.951

– 2.446

330

425

66

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rente vaste schuld

– 60

– 29

– 3

– 29

– 10

 

Rente vlottende schuld

1

   

38

52

 

Voortijdige beëindiging

           

Uitgifte en aflossing vaste schuld

1.124

– 1.141

– 1

– 1

– 2

 

Mutatie vlottende schuld

– 2.954

         

Extrapolatie

         

36.323

             

Stand ontwerpbegroting 2018

52.973

46.566

36.567

36.065

21.976

36.323

Opbouw ontvangsten artikel 11 (bedragen x € 1 mln.)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

42.585

45.523

28.406

26.171

11.672

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 190

– 6.618

– 3.438

– 3.730

– 4.265

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rente derivaten lang

           

Rente vaste schuld

– 88

– 142

– 101

– 134

– 302

 

Rente vlottende schuld

– 25

21

– 13

     

Voortijdige beëindiging

844

         

Uitgifte en aflossing vaste schuld

– 7.794

– 3.215

– 1.690

– 1.716

– 1.453

 

Mutatie vlottende schuld

           

Extrapolatie

         

18.732

             

Stand ontwerpbegroting 2018

35.332

35.569

23.164

20.592

5.652

18.732

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven en ontvangsten

Door een nieuw kastekort, nieuwe schulduitgiftes en aangepaste rentepercentages zijn de ramingen voor rente en uitgifte schuld bijgesteld.

Artikel 12 Kasbeheer
Opbouw uitgaven artikel 12 (bedragen x € 1 mln.)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

1.533

1.532

1.532

1.531

1.532

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

     

93

239

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rentelasten

   

13

27

– 2

 

Extrapolatie

         

3.824

             

Stand ontwerpbegroting 2018

1.533

1.532

1.545

1.651

1.769

3.824

Opbouw ontvangsten artikel 12 (bedragen x € 1 mln.)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

6.542

9.175

6.986

5.914

4.087

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 303

2.508

2.344

243

886

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rentebaten

– 1

 

– 5

– 3

– 3

 

Aflossingen leningen

417

– 202

– 14

– 17

– 27

 

Mutaties in rekening-courant en deposito

905

– 840

– 1.632

– 2.357

– 3.576

 

Extrapolatie

         

1.228

             

Stand ontwerpbegroting 2018

7.560

10.641

7.679

3.780

1.367

1.228

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Rentelasten

De toename van de rentelasten wordt vooral verklaard door de toename van het rekening-courantsaldo van de sociale fondsen.

Ontvangsten

Rentebaten

De mutatie van de rentebaten wordt vooral veroorzaakt door de mutatie van de roodstand op de rekening-courant van de sociale fondsen.

Aflossingen leningen

De mutaties in de aflossingen op leningen is voornamelijk het gevolg van het verwerken van realisaties van nieuw aangegane leningen.

Mutaties in rekening-courant en deposito

De mutaties in de rekening-courant en deposito wordt vooral veroorzaakt door mutaties in de rekening-courantstand van de sociale fondsen.

Licence