Base description which applies to whole site

LIJST VAN AFKORTINGEN

AAB

Algemene Ambtsbericht

ACS

Association of Caribbean States

ACOTA

Africa Contingency Operations Training & Assistance

AIB

Academie Internationale Betrekkingen

AIV

Adviesraad Internationale Vraagstukken

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations, Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties

BBP

Bruto Binnenlands Product

BHOS

Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

BIV

Budget Internationale Veiligheid

BNI

Bruto Nationaal Inkomen

Brexit

Verenigd Koninkrijk stapt uit de EU

BSB

Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten

BTWC

Biologisch en Toxische Wapens Verdrag (155)

BUZA

Ministerie van Buitenlandse Zaken

CD

Corps Diplomatique

CPB

Centraal Planbureau

CPT

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

CSO

Consulaire Service Organisatie

CTBTO

Comprehensive Test Ban Treaty Organization (Alomvattend Kernstopverdrag (138))

CVE

Common Vulnerabilities and Exposures (cyber security)

ECHO

Humanitarian Aid department of the European Commission

EHRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

EIPA

European Institute of Public Administration

EM

Eigen middelen besluit

EOF

Europees Ontwikkelings Fonds

ESC-verdrag

Economische, sociale en culturele rechten verdrag

EU

Europese Unie

EUGS

EU global Strategy on Foreign and Security Policy

EUROSTAT

DG van EU (statistieken)

EVDB

Europees Veiligheids- en Defensiebeleid

EVRM

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens

EZ

Ministerie van Economische Zaken

FSO

Financiële service organisatie

GVDB

Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid

G20

Groep van Twintig

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HNW

Het Nieuwe Werken

IAB

Individuele Ambtsberichten

IAEA

International Atomic and Energy Agency

ICB

Internationaal Cultuurbeleid

ICC

International Criminal Court

ICCT

International Centre for Counter-Terrorism

IIIM

International, Impartial and Independent Mechanism

IO’s

Internationale Organisaties

ISIS

Islamitic State of Iraq and Syria

LHBTI

Lesbiennes, Homo’s, Bi- en Transseksuelen en Interseksuelen

MATRA

Maatschappelijke Transformatie

MFK

Meerjarig Financieel Kader

MINUSMA

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali

MVV

Machtiging tot Voorlopig Verblijf

NAVO

Noord-Atlantische Verdrags Organisatie

NCIA

NAVO communicatie- en informatieagentschap

NFRP

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen

NGO

Non-Gouvernementele Organisatie

NPDI

Non-proliferation and Disarment Initiative

NPV

Non-Proliferatie Verdrag (189)

ODA

Official Development Assistance (officiële ontwikkelingshulp)

OESO

Organisatie Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OHCHR

Hoge commissaris voor de Rechten van de Mens

OS

Ontwikkelingssamenwerking

OVSE

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

OPCW

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

PACE

Parliamentary Assembly of the Council of Europe

POBB

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

RAZ

Raad Algemene Zaken

RBZ

Raad Buitenlandse Zaken

RNW

Radio Nederland Wereldomroep

RvE

Raad van Europa

SDGs

Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen)

SGVN

Secretaris Generaal van de Verenigde Naties

Shiraka

Partnerschappen voor ondersteuning democratische transitie in de Arabische regio

SSO

Shared Service Organisatie

SSR

Security Sector Reform

UNMAS

United Nations Mine Action Services

VAO Raad

Verslag Algemeen Overleg Raad

VK

Verenigd Koninkrijk

VN

Verenigde Naties

VNVR

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

VS

Verenigde Staten

WEU

West-Europese Unie

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Licence