Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2. Prestatie-indicatoren Veiligheidsagenda

In de Veiligheidsagenda hebben de Minister van VenJ, het college van procureurs-generaal en de regioburgemeesters doelstellingen geformuleerd voor de periode 2015–2018. Deze Veiligheidsagenda is complementair aan de lokale veiligheidsagenda’s. In onderstaande tabel worden de prestatie-indicatoren omtrent de belangrijkste thema’s gepresenteerd. Een uitgebreide toelichting evenals de definities van de indicatoren zijn te vinden in de Veiligheidsagenda 2015–2018.9

Overzicht prestatie-indicatoren Veiligheidsagenda
 

Nulwaarde

Realisatie

Doel

 
   

2016

2017

2018

High Impact Crimes 1

       

Aantal overvallen (maximaal)

1.633

1.133

1.563

1.540

Aantal straatroven (maximaal)

7.002

4.165

6.204

5.931

Aantal woninginbraken (maximaal)2

87.345

55.470

65.000

(76.357)

61.000

(72.346)

         

Ondermijnende en financieel-economische criminaliteit 3

       

Aantal aangepakte criminele samenwerkingsverbanden (csv’s)

950

1.369

950

950

         

Afnemen crimineel vermogen 4

       

Crimineel vermogen dat langs strafrechtelijke weg wordt afgepakt (x € 1 mln.)

70

416,5

110,6

115,6

         

Aanpak cybercrime 5

       

Aantal complexe onderzoeken naar cybercrime

20

34

40

50

Aantal reguliere onderzoeken naar cybercrime

180

171

230

310

         

Aanpak kinderporno 6

       

Totaal aantal interventies

600

876

650

700

Aantal complexe en grootschalige onderzoeken

20

20

25

25

Aantal reguliere grootschalige onderzoeken

215

335

235

240

         

Aanpak horizontale fraude 7

       

Aantal aan OM aan te leveren zaken

1.500

2.794

1.900

2.300

1

Bron: Veiligheidsagenda 2015–2018. De nulwaardes betreffen waarden uit 2013. In de Veiligheidsagenda zijn naast de streefwaarden voor de aantallen ook ophelderingspercentages voor High Impact Crimes te vinden.

2

De ambities van 2017 en 2018 zijn gesteld ervan uitgaande dat alle inspanningen en randvoorwaarden worden gerealiseerd. Voor meer informatie omtrent de doelstellingen in 2017 en 2018 zie de Veiligheidsagenda 2015–2018, p11–13.

3

Bron: Jaarbericht OM en politie. Genoemde aantallen zijn een minimum streefwaarde van het aantal criminele samenwerkingsverbanden dat middels strafrechtelijk onderzoek wordt aangepakt (zij het projectmatig onderzoek of TGO-onderzoek). Handhaving van het aantal onderzoeken gaat gepaard met kwalitatieve versterking van de strafrechtelijke aanpak, waarbij deze meer gericht wordt op kopstukken en sleutelfiguren. Sturing op het aantal onderzoeken betreft een wijziging ten opzichte van de voor 2013 en 2014 gehanteerde indicator «percentage bekende csv’s dat wordt aangepakt».

4

Bron: OM, Monitor Afpakken.

5

Bron: Jaarbericht Landelijke Eenheid nationale politie. In de Veiligheidsagenda 2015–2018 is overeengekomen dat het aantal complexe onderzoeken stijgt tot 50, en het totaal aantal onderzoeken tot 360. Het aantal complexe onderzoeken is inclusief tenminste 20 grote internationale zaken dat wordt opgepakt door het Team High Tech Crime. De geformuleerde doelstelling betreft een wijziging ten opzichte van de jaren 2013 en 2014, waarin enkel de complexe onderzoeken door het Team High Tech Crime werden geregistreerd.

6

Bron: Jaarbericht OM. In de gemeenschappelijke Veiligheidsagenda 2015–2018 is overeengekomen dat de aanpak van kinderporno wordt versterkt. Concreet is afgesproken dat het aantal interventies zal stijgen tot 700, waarvan tenminste 265 complexe en grootschalige onderzoeken in 2018. Dit betekent een wijziging van de doelstelling ten opzichte van 2013 en 2014, waarin werd gekeken naar het aantal ingestroomde verdachten. Door middel van de nieuwe prestatie-indicator kan effectiever op de aanpak worden gestuurd.

7

Bron: Jaarbericht OM. In de Veiligheidsagenda is overeengekomen dat het aantal strafzaken horizontale fraude zal stijgen van 1.500 tot 2.300.

9

Kamerstukken II 2014/15, 28 684, nr. 412. Genoemde getallen zijn voor de gehele looptijd vastgelegd en worden niet tussentijds bijgesteld.

Licence