Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.4. Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Tabel 2.4.1 Overzicht niet-juridische verplichte uitgaven en bestemming (x € 1.000)

Art. nr.

omschrijvijng

Juridisch verplicht

Niet Juridisch verplicht

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

31

Nationale Politie

5.595.315

2.914

€ 566 voor internationale politiesamenwerking

 

(€ 5.598.229)

(100%)

(0%)

€ 512 voor mogelijke subsidies aan organisaties die een relatie met de politie hebben

     

€ 1.600 voor onder andere ondersteuning georganiseerd overleg Politie ambtenarenzaken en het uitvoeren van onderzoeken

       

€ 236 diversen

         

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.431.173

0

(€ 1.431.173)

(100%)

(0%)

 
         

33

Opsporing en vervolging

196.457

28.655

€ 25.152 t.b.v. de uitvoering van het programma verkeershandhaving (voor onder meer flitspalen en trajectcontroles).

(€ 225.112)

(87%)

(13%)

€ 3.503 Dit bedrag wordt gedurende het jaar conform afspraak verdeeld over de ketenpartners zoals Politie, KMAR, NVWA, FIOD die betrokken zijn bij het afpakken van op criminele wijze verkregen vermogen

         

34

Straffen en Beschermen

2.287.324

13.911

€ 3.139 voor projecten, opdrachten en subsidies voor preventie / de aanpak van high impact crimes

(€ 2.301.235)

(99%)

(1%)

€ 2.853 voor opdrachten sanctietoepassing

€ 720 voor opdrachten forensische zorg

€ 1.785 voor initiatieven op het gebied van slachtofferbeleid

€ 4.238 voor projecten, opdrachten en subsidies jeugdbescherming en jeugdsancties

€ 1.176 voor de uitvoering van opgelegde taakstraffen/gedraginterventies jeugd

         

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

239.258

39.409

€ 300 tbv schadeclaims op basis van de WTS (Wet Tegemoetkoming Schade)

(€ 278.667)

(85%)

(15%)

€ 15.400 bijdragen medeoverheden voor contra-terrorisme (w.o. lokale aanpak) en crisisbeheersing (BES en gemeenten)

€ 4.500 opdrachten tbv ontwikkeling, onderhoud en beheer van nieuw alerteringssysteem NL-Alert

€ 11.300 opdrachten tbv cybersecurity (w.o. het Nationaal Cybersecurity Centrum, Alert online, ICT en Nationaal Detectie Netwerk)

€ 6.500 opdrachten voor een effectieve nationale crisisorganisatie (w.o. het Nationaal Coördinatie Centrum), contra-terrorisme (tegengaan radicalisering), crisisbeheersing (bescherming vitale infrastructuur) en voor het identificeren en beoordelen van dreigingen op de nationale veiligheid

€ 514 subsidies tbv innovatieteam Veiligheid en Justitie

€ 844 opdrachten tbv innovatieteam Veiligheid en Justitie

€ 51 Overig

         

37

Vreemdelingen

1.078.703

22.391

€ 973 Ondersteuning ketenpartners bij de aansluiting op nieuwe voorzieningen binnen de Vreemdelingenketen i.h.k.v het programma Keteninformatisering

(€ 1.101.094)

(98%)

(2%)

€ 1.163 Meerjarige projectsubsidies op het gebied van de toegang, toelating en opvang vreemdelingen

€ 500 Ondersteuning zelfstandig vertrek

€ 750 Overige project subsidies

€ 2.500 Transportkosten vreemdelingen

€ 4.000 Transportkosten vreemdelingen escort

€ 1.000 Vreemdelingen gezondheidszorg keuring/begeleiding

€ 1.200 Tolken

€ 6.600 Hoge instroom

€ 2.000 Overige kosten uitzetting vreemdelingen

€ 1.705 Reis- en verblijfkosten buitenland medewerkers inzake opdracht vreemdelingenvertrek

Licence