Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

04. Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI draagt bij aan het artikelonderdeel 33.3 «Opsporing en vervolging» door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek aan de partners in de strafrechtketen. De drie kernproducten daarbij zijn het uitvoeren van onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein, het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken en het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschappelijk onderzoek.

Tabel 04.1 Meerjarige begroting van baten en lasten (x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Baten

             

Omzet moederdepartement

89.975

69.914

70.727

70.691

70.676

71.080

71.080

Omzet overige departementen

388

1.200

500

500

500

500

500

Omzet derden

5.094

1.800

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Rentebaten

0

22

22

22

22

22

22

Vrijval voorzieningen

2.671

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

025

280

0

0

0

0

0

Totaal baten

98.153

73.216

75.249

75.213

75.198

75.602

75.602

               

Lasten

             

Apparaatskosten

52.813

45.886

48.339

48.044

48.212

48.312

48.312

Personele kosten

46.607

42.877

44.800

44.800

44.800

44.800

44.800

– waarvan eigen personeel

39.579

38.226

42.200

42.200

42.200

42.200

42.200

– waarvan externe inhuur

6.730

4.651

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

– waarvan overige personele kosten

298

0

0

0

0

0

0

– Materiële kosten

6.206

3.009

3.539

3.539

3.539

3.512

3.512

– waarvan apparaat ICT

3.086

1.470

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

– waarvan bijdrage aan SSO’s

403

539

539

539

539

539

539

– waarvan overige materiële kosten

2.717

1.000

1.000

1.000

1.000

973

973

Rentelasten

100

200

200

200

200

200

200

Afschrijvingskosten

3.630

4.130

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

– Materieel

3.630

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

– waarvan apparaat ICT

0

700

700

700

700

700

700

– waarvan laboratoriumkosten

0

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

– Immaterieel

0

           

Laboratoriumkosten

19.058

23.000

22.860

22.824

22.809

23.240

23.240

– waarvan bijdrage aan SSO’s

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Overige kosten

19.525

0

0

0

0

0

0

– Dotaties voorzieningen

450

0

0

0

0

0

0

– Bijzondere lasten

18.975

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

95.026

73.216

75.249

75.213

75.198

75.602

75.602

               

Saldo van baten en lasten

3.127

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten als % totale baten

3,2

0

0

0

0

0

0

Baten

Toelichting meerjarige begroting van baten en lasten

Omzet moederdepartement

Naast de bijdrage van VenJ zijn hier ook de andere betaalde opdrachten van verschillende partijen binnen de justitiële keten opgenomen.

In onderstaande tabel wordt een PxQ-onderbouwing gegeven van de omzet moederdepartement voor het jaar 2018 (Dit is exclusief € 3 mln. die in de omzet is opgenomen voor de One Stop Shop (OSS), onderzoek dat uitbesteed wordt aan particuliere laboratoria. Dit leidt niet tot productie bij het NFI en is niet in bovenstaande tabel meegerekend).

Tabel 04.2 PxQ-onderbouwing omzet moederdepartement 2018
 

Laburen

K3-uren (onderwijs en kennis)

DNA databank

Totaal

P (x € 1,–)

155

155

   

Q (stuks)

402.374

26.184

   

PxQ (x € 1.000)

62.368

4.059

1.300

67.727

Omzet derden

Omzet derden is opgebouwd uit diverse inkomsten. Een deel daarvan heeft betrekking op (met name ad hoc) onderzoeken die tegen betaling wordt verricht voor verschillende overheden buiten de justitiële keten.

De omzet derden laat vanaf 2018 een stijging zien ten opzichte van 2017, omdat de raming in 2017 te laag lijkt.

Rentebaten

De rentebaten betreffen de rente van deposito’s bij het Ministerie van Financiën.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal fte’s en de loonkosten daarvan. De kosten eigen personeel stijgen met ingang van 2018 en de externe inhuur daalt. Dit komt met name doordat met de structurele extra bijdrage in 2016 en 2017 vanuit VenJ ten behoeve meer forensische onderzoekscapaciteit, naar verwachting in 2018 meer medewerkers geworven zijn en de externe inhuur afgebouwd kan worden.

Omdat in eerdere jaren een voorziening voor wachtgeld en een voorziening voor personele verplichtingen reorganisatie is gevormd, zijn er geen kosten opgenomen voor postactief personeel en personeel VWNW.

Tabel 04.3 Lasten personele kosten (x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Eigen personeel

             

Kosten

39.469

38.226

42.200

42.200

42.200

42.200

42.200

Aantal fte’s

505

503

531

531

531

531

531

               

Externe inhuur

             

Kosten

3.400

4.651

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

Aantal fte’s

34

46

26

26

26

26

26

               

Postactief personeel

0

0

0

0

0

0

0

Dotatie voorziening post

             

actief personeel

0

0

0

0

0

0

0

Aantal fte’s

43

39

5

5

5

5

5

               

Totale kosten (€)

42.869

42.877

44.800

44.800

44.800

44.800

44.800

Materiële kosten

Het totaal aan materiële kosten betreft een samenstel van diverse kostenposten zoals reis- en verblijfkosten, bureaukosten, documentatiekosten etc.

Rentelasten

De rentelasten vloeien voort uit de leningen die nodig zijn voor de aanschaf van de materiële vaste activa.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn bepaald volgens een consistente gedragslijn met dezelfde afschrijvingstermijnen als voorgaande jaren. Het NFI hanteert een grens van € 2.000 bij het activeren van investeringen.

Laboratoriumkosten

Het totaal aan laboratoriumkosten betreft het samenstel van onderhoudskosten laboratoriumapparatuur, aanschaf van zaken die op het lab worden verbruikt (b.v. chemicaliën, gassen), aanschaf van werkkleding etc.

Tabel 04.5 Kasstroomoverzicht (x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

14.241

12.440

9.160

6.160

6.160

6.160

6.160

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

95.922

72.914

75.227

75.191

75.176

75.580

75.580

– /- totaal uitgaven operationele kasstroom

– 94.821

– 69.064

– 71.377

– 71.341

– 71.326

– 71.730

– 71.730

2

Totaal operationele kasstroom

1.101

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

–/– totaal investeringen

– 1.959

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

128

           

3

Totaal investeringsstroom

– 1.831

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

             

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

520

           

–/– aflossingen op leningen

– 2.889

– 4.130

– 3.850

– 3.850

– 3.850

– 3.850

– 3.850

+/+ beroep op leenfaciliteit

1.298

   

3.000

3.000

3.000

3.000

4

Totaal financieringskasstroom

– 1.071

– 4.130

– 3.850

– 850

– 850

– 850

– 850

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

12.440

9.160

6.160

6.160

6.160

6.160

6.160

Operationele kasstroom

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De investeringsstroom bestaat grotendeels uit vervangingsinvesteringen als gevolg van volledig afgeschreven activa (met name laboratoriumapparatuur).

Doelmatigheid

Tabel 04.6 Doelmatigheidsindicatoren
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kerntaak 1 zaaksonderzoek

             

Declarabele uren

 

305.110

325.000

325.000

325.000

325.000

325.000

Indicatief uurtarief (€)

 

165

155

155

155

155

155

Omzet (x € 1.000)

 

50.382

50.374

50.348

50.338

50.624

50.624

               

Kerntaak 2 research

             

Declarabele uren

 

98.703

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

Indicatief uurtarief (€)

 

165

155

155

155

155

155

Omzet (x € 1.000)

 

16.321

16.318

16.310

16.307

16.399

16.399

               

Kerntaak 3 onderwijs en kennis

             

Declarabele uren

 

27.883

27.500

27.500

27.500

27.500

27.500

Indicatief uurtarief (€)

 

153

155

155

155

155

155

Omzet (x € 1.000)

 

4.258

4.257

4.255

4.254

4.278

4.278

               

DNA-databank (x € 1.000)

 

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

               

Omzet moederdepartement (x € 1.000)

 

69.914

70.727

70.691

70.676

71.080

71.080

Omzet overige departementen

 

1.200

500

500

500

500

500

Omzet derden

 

1.800

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

               

Saldo B/L als % van de baten

3,2

0

0

0

0

0

0

Gemiddelde levertijd in kalenderdagen

17

15

15

15

15

15

15

Percentage geleverde producten op tijd

68%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Licence