Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

05. Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis)

Justis is de screeningsautoriteit op het gebied van integriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Justis houdt zich voornamelijk bezig met het screenen van personen en organisaties en Justis beoordeelt daarbij de betrouwbaarheid van gescreende personen en organisaties. Deze screening van betrouwbaarheid vermindert veiligheidsrisico’s en draagt zo bij aan een veiligere samenleving. In de visie van Justis 2017–2020, die in 2016 is opgesteld, staan drie pijlers centraal:

Bedoeling: Justis werkt vanuit de behoefte van de samenleving en handelt vanuit de bedoeling van de wet.

Vernieuwing: Justis vernieuwt zich continu en benut zijn kennis over screening en (internationale) data optimaal.

Helderheid: Justis draagt de waarde en mogelijkheden van screening uit in verbinding met opdrachtgevers en partners.

Tabel 05.1 Meerjarige begroting van baten en lasten (x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Baten

             

Omzet moederdepartement

2.336

3.844

3.587

3.579

3.571

3.563

3.563

Omzet overige departementen

76

283

283

283

283

283

283

Omzet derden

32.038

32.092

32.109

32.109

32.109

32.109

32.109

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

 

Bijzondere baten

433

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

34.882

36.218

35.979

35.971

35.963

35.955

35.955

               

Lasten

             

Apparaatskosten

             

– Personele kosten

17.451

20.470

20.387

20.383

20.379

20.375

20.375

– Waarvan eigen personeel

14.639

17.231

17.218

17.214

17.210

17.206

17.206

– Waarvan externe inhuur

2.659

2.881

2.881

2.881

2.881

2.881

2.881

– Waarvan overige personele kosten

153

358

288

288

288

288

288

Materiële kosten

12.344

15.749

15.593

15.589

15.585

15.581

15.581

– Waarvan apparaat ICT

2.039

4.691

4.691

4.691

4.691

4.691

4.691

– Waarvan bijdrage aan SSO’s

9.506

10.616

10.603

10.599

10.595

10.591

10.591

– Waarvan overige materiële kosten

799

442

299

299

299

299

299

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

0

0

0

0

0

0

0

– materieel

0

0

0

0

0

0

0

– immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

29.795

36.218

35.979

35.971

35.963

35.955

35.955

               

Saldo van baten en lasten

5.087

0

0

0

0

0

0

Baten

Toelichting meerjarige begroting van baten en lasten

Omzet Moederdepartement

In deze post is de bijdrage van het Ministerie van VenJ opgenomen voor producten waarvoor geen, of geen kostendekkende tarieven (kunnen) worden geheven aan de eindgebruiker.

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing van de omzet moederdepartement voor 2017 en 2018 weergegeven.

Tabel 05.2 Omzet moederdepartement (x € 1.000)
 

2017

2018

Product

   

Omzet: Integriteit (Risicomeldingen, TIV, GSR, BIBOB,VOG)

0

0

Omzet: Gratie

601

464

Omzet: Naamswijziging

95

0

Omzet: GSR

743

737

Omzet: WPBR, WWM, BOA

2.405

2.386

     

Totaal

3.844

3.587

Omzet overige departementen

In de omzet overige departementen is de bijdrage opgenomen van overige departementen voor producten waarvoor geen tarieven aan de eindgebruiker worden geheven. Het betreft bijdragen vanuit de ministeries SZW en I&M voor de continue screening kinderopvang en taxibranche.

Omzet derden

Deze geraamde omzet betreft de bij derden (particulieren en bedrijven) in rekening te brengen tarieven voor producten.

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing voor 2018 weergegeven.

Tabel 05.3 Omzet derden 2017 (x € 1.000)
 

Aantal1

Tarief

PxQ

2018

Product

     

Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB)

275

700,00

193

Verklaring omtrent gedrag (VOG NP)2

850.000

33,85

28.773

Verklaring omtrent gedrag (VOG-RP)

5.100

207,00

1.056

Naamswijziging

1.370

835,00

1.144

Gedragsverklaring Aanbesteding3

6.000

75,00

490

Wet wapens en munitie (WWM)

310

80,00

25

Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherche- bureaus (WPBR vergunningen)

590

600,00

354

Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherche- bureaus (WPBR leidinggevenden)

820

92,00

75

       

Totaal

   

32.109

1

Dit betreft alleen betaalde aantallen

2

Het tarief voor de VOG bij aanvraag bij een gemeente bedraagt € 41,35. Het aantal is exclusief 100.000 VOG vrijwilligers.

3

Het tarief bedraagt € 75,– maar extra exemplaren leiden omgerekend tot € 83,89

Lasten

Personele kosten

De personele kosten in 2018 en daarna blijven stabiel ten opzichte van het jaar 2017.

Tabel 05.4 Personele kosten (x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Eigen personeel

             

kosten

14.639

7.231

17.218

17.214

17.210

17.206

17.206

aantal fte’s

218

242

242

242

242

242

242

               

Extern personeel

             

kosten

2.659

2.881

2.881

2.881

2.881

2.881

2.881

               

Overige P-kosten

             

kosten

153

358

288

288

288

288

288

               

Totale kosten

17.451

20.470

20.387

20.383

20.379

20.375

20.375

Materiële kosten

Vanaf 2018 blijven de materiële kosten stabiel ten opzichte van het jaar 2017.

Tabel 05.5 Kasstroomoverzicht (x € 1.000)
   

Realisatie

Begroting

         
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Rekening Courant RHB 1 januari

6.755

11.884

1.646

1.646

1.646

1.646

1.646

 

+/+ Totaal ontvangsten operationele kasstroom

47.234

36.384

35.979

35.971

35.963

35.955

35.955

 

–/– Totaal uitgaven operationele kasstroom

– 42.105

– 41.592

– 35.979

– 35.971

– 35.963

– 35.955

– 35.955

2.

Totaal operationele kasstroom

5.129

– 5.208

0

0

0

0

0

 

–/– Totaal investeringen

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

+/+ Totaal boekwaarden desinvesteringen

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

3.

Totaal investeringskasstroom

0

0

0

0

0

0

0

 

–/– Eenmalige uitkering aan moederdepartement

 

– 5.030

– 

– 

– 

– 

– 

 

+/+ Eenmalige storting door het moederdepartement

 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

–/– Aflossing op leningen

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

+/+ Beroep op leenfaciliteit

– 

– 

         

4.

Totaal financieringskasstroom

0

– 5.030

0

0

0

0

0

5.

Rekening Courant RHB 31 december

11.884

1.646

1.646

1.646

1.646

1.646

1.646

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De gepresenteerde eenmalige uitkering in 2017 (3) aan het moederdepartement heeft te maken met een terugstorting van het exploitatieresultaat. Daarnaast is in het eindbedrag (5) een bijstelling van het eigen vermogen meegenomen als bijdrage in de VenJ brede problematiek.

Doelmatigheid

Tabel 05.6 Doelmatigheidsindicatoren
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Risicomeldingen

             
 

Aantal

1.394

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

 

Doorlooptijd

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

TIV

             
 

Aantal

864

800

800

800

800

800

800

 

Doorlooptijd: % verstrekking A binnen 3 dagen

56%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

 

Doorlooptijd: % verstrekking B binnen 4 weken

79%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

 

Doorlooptijd: % verstrekking C binnen 6 weken en 4 maanden

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

GSR

             
 

Aantal

595

700

700

700

700

700

700

 

Doorlooptijd: % positieve beslissing binnen 8 weken

83%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

 

Doorlooptijd: % negatieve beslissing binnen 8 weken

61%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

BIBOB

             
 

Tarief

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

 

Aantal

292

305

305

305

305

305

305

 

Omzet tarief (x 1.000)

€ 155

€ 193

€ 193

€ 193

€ 193

€ 193

€ 193

 

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

55%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

 

Doorlooptijd: % binnen 12 weken

88%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Gratie

             
 

Aantal

1.245

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

 

Doorlooptijd: % binnen 6 maanden

87%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG NP)

             
 

Tarief (via gemeente)

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

 

Tarief (elektronisch)

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

 

Aantal

967.031

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

 

Omzet tarief (x 1.000)

€ 26.534

€ 28.773

€ 28.773

€ 28.773

€ 28.773

€ 28.773

€ 28.773

 

Doorlooptijd: % binnen 4 weken

99%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

 

Doorlooptijd: % binnen 8 weken na VTW

63%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG RP)

             
 

Tarief

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

 

Aantal

5.377

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

 

Omzet tarief (x 1.000)

€ 1.140

€ 1.056

€ 1.056

€ 1.056

€ 1.056

€ 1.056

€ 1.056

 

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

 

Doorlooptijd: % binnen 12 weken na VTW

nvt

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Naamswijziging

             
 

Tarief

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

 

Aantal

1.915

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

 

Omzet tarief (x 1.000)

€ 1.115

€ 1.144

€ 1.144

€ 1.144

€ 1.144

€ 1.144

€ 1.144

 

Doorlooptijd: % binnen 20 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

GVA

             
 

Tarief

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

 

Aantal

8.072

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

 

Omzet tarief (x 1.000)

€ 379

€ 490

€ 490

€ 490

€ 490

€ 490

€ 490

 

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

 

Doorlooptijd: % binnen 16 weken na VTW

nvt

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Continue screening

             
 

Aantal

194.657

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

 

Omzet bijdrage overige departementen (x 1.000)

€ 355

€ 283

€ 283

€ 283

€ 283

€ 283

€ 283

 

Doorlooptijd:

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

WWM beroepen

             
 

Aantal

108

120

120

120

120

120

120

 

Doorlooptijd: % binnen 26 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

WWM ontheffingen

             
 

Tarief

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

 

Aantal

364

360

360

360

360

360

360

 

Omzet tarief (x 1.000)

€ 28

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

 

Doorlooptijd: % binnen 13 weken

97%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

BOA, en BOA cat. Besluiten

             
 

Aantal

6.622

7.070

7.070

7.070

7.070

7.070

7.070

 

Doorlooptijd: % verzoek BOA art. 142 binnen 16 w.

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

BOD

             
 

Aantal

407

400

400

400

400

400

400

 

Doorlooptijd: % BOD binnen 8 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

WPBR ondernemingen, WBP, EG verklaringen, Sancties

             
 

Tarief WPBR (vergunningen)

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

 

Aantal

726

815

850

850

850

850

850

 

Omzet tarief (x 1.000)

€ 332

€ 339

€ 354

€ 354

€ 354

€ 354

€ 354

 

Doorlooptijd: WPBR ondernemingen % binnen 16 weken

98%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

 

Doorlooptijd: % EG- verklaring binnen 16 weken

85%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

 

Doorlooptijd: % sancties binnen 16 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

WPBR leidinggevenden

             
 

Tarief

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

 

Aantal

901

1.000

1.025

1.025

1.025

1.025

1.025

 

Omzet tarief (x 1.000)

€ 77

€ 74

€ 75

€ 75

€ 75

€ 75

€ 75

 

Doorlooptijd: % binnen 16 weken

86%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Tabel 05.7 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Omschrijving Generiek Deel

             

Het aantal fte’s (exclusief externe inhuur) werkzaam bij Justis

218

242

242

242

242

242

242

Saldo van baten en lasten als percentage van de totale baten

15%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Licence