Base description which applies to whole site

III. Moties en toezeggingen

Kamerstuknr

EK/TK

Indiener(s)

Omschrijving/onderwerp

Voortgangsinformatie parlement

34 550-VI, nr. 52

TK

Keijzer, M.C.G.

Motie over het plan van de Duitse Minister van Binnenlandse Zaken voor asielaanvragen voor vluchtelingen

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-01-2017] – TK Geannoteerde agenda informele JBZ Raad 26 en 27 januari 2017 en geactualiseerd voortgangsoverzicht JBZ dossiers 4e kwartaal 2016.

29 754, nr. 400

TK

Toorenburg, M.M.

Tellegen, O.C.

Motie over het haast maken met de Wet computercriminaliteit III en de wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-11-2016] – TK voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III) (34 372).

29 754, nr. 401

TK

Staaij, C.G. van der

Segers, G.J.M.

Motie over het delen van informatie die relevant kan zijn voor een strafrechtelijk onderzoek

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-12-2016] – TK Reactie motie Van der Staaij – Segers d.d. 12 oktober 2016.

34 550, nr. 26

TK

Hoogland, D

Visser, B.

Motie van de leden Visser en Hoogland over de inzet van basisteams

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-01-2017] – TK Kabinetsreactie IBO verkeershandhaving en stand van zaken moties verkeersveiligheid.

34 550, nr. 51

TK

Houwers, J.

Motie van het lid Houwers over gerichter controleren op snelheidsovertredingen

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-01-2017] – TK Kabinetsreactie IBO verkeershandhaving en stand van zaken moties verkeersveiligheid.

34 550, nr. 7

TK

Samsom, D.M.

Zijlstra, H.

Motie over de opbrengsten van verkeersboetes niet in de begroting V&I laten vloeien maar in de algemene middelen

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-01-2017] – TK Uitvoering motie Zijlstra/Samson.

32 761, nr. 105

TK

Verhoeven, K.

Oosenbrug, R.F.A.

Motie – Verhoeven/Oosenbrug over het niet verzwakken van encryptiesoftware

Zoals tijdens het debat met de Kamer gewisseld, bevestigt de motie het regeringsstandpunt. De Kamer zal derhalve niet nader worden geïnformeerd over deze motie.

31 753, nr. 125

TK

Nispen, M. van

Swinkels, J.C.M.

Motie Van Nispen/Swinkels over het verruimen van de inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-11-2016] – TK Gevolgen uitbreiding bereik gesubsidieerde rechtsbijstand uitvoering motie van Nispen en Swinkels 31753 125.

29 911, nr. 132

TK

Kooiman, C.J.E.

Recourt, J.

Motie Kooiman/Recourt over een vergunningsplicht om een gezond ondernemingsklimaat te stimuleren

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-01-2017] – TK Aanbieding onderzoeken aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit en motie ondernemingsklimaat.

19 637, nr. 2229

TK

Voortman, L.G.J.

Motie Voortman over inzicht in de invulling van de vereisten voor kinderpardonvergunningen

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-11-2016] – TK Definitieve regeling langdurig verblijvende kinderen (DRLVK).

34 086, nr. 29

TK

Toorenburg, M.M.

Motie Van Toorenburg over het AICE betrekken bij de snelle behandeling van jeugdige criminelen

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-02-2017] Jeugdhulp van de Staatssecretaris van VWS.

34 389, nr. 16

TK

Nispen, M. van

Motie Van Nispen c.s. over dat alle huidige bij het CBB werkzame raadsheren hun werk volgen conform het uitgangspunt «mens volgt werk»

Het wetsvoorstel is ingetrokken bij brief van 16 november 2016 van de Minister van BZK.

29 398, nr. 532

TK

Helvert, M.J.F. van

Motie over een voorstel voor maatwerkstraffen met een persoonlijke aanpak van chronische drankrijders

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-01-2017] – TK Kabinetsreactie IBO verkeershandhaving en stand van zaken moties verkeersveiligheid.

29 398, nr. 534

TK

Visser, B.

Motie over ongeldig verklaren van het rijbewijs voor vijf jaar.

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-01-2017] – TK Kabinetsreactie IBO verkeershandhaving en stand van zaken moties verkeersveiligheid.

24 587, nr. 667

TK

Kooiman, C.J.E.

Motie Kooiman over niet overgaan tot sluiting van justitiële inrichtingen

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-11-2016] – Antwoorden Kamervragen over de leegstand en het personeelstekort bij de PI Haaglanden.

29 279, nr. 347

TK

Tongeren, L. van

Swinkels, J.C.M.

Motie over afzien van het meewegen van politiegegevens bij aanvraag van een VOG

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-12-2016] – TK Informatie-uitwisseling met Duitsland voor screening van een Nederlander ten behoeve van functie van asieldirecteur.

19 637, nr. 2246

TK

Sjoerdsma, S.W.

Motie van het lid Sjoerdsma over afwijzen van het concept van «flexibele solidariteit»

Ik heb uw Kamer bij het AO JBZ van 7 december 2016 hierover mondeling geïnformeerd. Ik acht de uitvoering van deze motie hiermee gestand gedaan.

19 637, nr. 2248

TK

Voordewind, J.S.

Motie Voordewind c.s. over het aantal verhuizingen van minderjarige asielzoekers

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-11-2016] – TK Verhuisbewegingen asielzoekerskinderen

19 637, nr. 2250

TK

Gesthuizen, S.M.J.G.

Motie Gesthuizen c.s. over agenderen in JBZ-Raad van de kwestie van alleenstaande minderjarige kinderen.

Ik heb uw Kamer bij het AO JBZ van 8 december 2016 hierover mondeling geïnformeerd. Ik acht de uitvoering van deze motie hiermee gestand gedaan.

29 628, nr. 671

TK

Toorenburg, M.M.

Motie Van Toorenburg c.s. over uitbreiden van het onderzoek naar de Minister en het Ministerie van VenJ.

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-11-2016] – TK Onderzoekscommissie inzake COR politie.

34 550-VI, nr. 40

TK

Kooiman, C.J.E.

Nispen, M. van

Motie over het slimmer reguleren van het landelijk beleid rond softdrugs

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-05-2017] – TK Scenario’s toekomst cannabisbeleid.

34 550-VI, nr. 55

TK

Marcouch, A.

Motie over een integrale aanpak van discriminatie

Afgedaan met: TK – Uitgaande brief [23-03-2017] – Voortgangsrapportage Nationaal actieprogramma tegen discriminatie 2017.

34 550-VI, nr. 64

TK

Sjoerdsma, S.W.

Motie over geen herplaatsbare alleenstaande vluchtelingenkinderen in de Griekse en Italiaanse kampen

Ik heb uw Kamer bij het AO JBZ van 8 december 2016 hierover mondeling geïnformeerd. Ik acht de uitvoering van deze motie hiermee gestand gedaan.

34 550-VI, nr. 68

TK

Tongeren, L. van

Motie over scenario’s voor de regulering van cannabis

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-05-2017] – TK Drugsbeleid.

34 550-VI, nr. 72

TK

Staaij, C.G. van der

Motie over het zo spoedig mogelijk tot een conclusie brengen van onderzoeken naar kwesties rond agenten

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-04-2017] – TK Onderzoek naar geweldsaanwendingen door opsporingsambtenaren Motie Van der Staaij.

34 550-VI, nr. 45

TK

Tellegen, O.C.

Motie over de operationele inzetbaarheid van de politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-04-2017] – TK Kabinetsreactie IBO effectiviteit politie.

34 550-VI, nr. 66

TK

Toorenburg, M.M.

Segers, G.J.M.

Motie over het hervatten van de gesprekken met de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-04-2017] – TK Diverse toezeggingen.

34 550-VI, nr. 57

TK

Marcouch, A.

Motie over achter de voordeur van gezinnen kijken bij signalen van jihadisme

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-04-2017] – TK Beleidsbrief bij Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 en voortgangsrapportage integrale aanpak jihadisme.

29 398, nr. 552

TK

Visser, B.

Motie over nagaan wat nodig is om de verkeersveiligheid te verbeteren

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-06-2017] – TK Verkeershandhaving in relatie tot infrastructuur en voorlichting.

19 637, nr. 2296

TK

Voordewind, J.S.

Motie Voordewind c.s. over gewortelde kinderen in aanmerking laten komen voor een kinderpardon.

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-02-2017] – TK Motie van het lid Voordewind over de Regeling langdurig verblijvende kinderen.

19 637, nr. 2299

TK

Monasch, J.S.

Vliet, R.A. van

Motie Monasch/Van Vliet over het weigeren van asielzoekers die artikel 1 Grondwet niet onderschrijven.

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-05-2017] – TK Motie Monasch en Van Vliet inzake weigeren van asielzoekers die artikel 1 Grondwet niet onderschrijven Motie Monasch en Van Vliet.

29 911, nr. 148

TK

Recourt, J.

Motie Recourt c.s. over uitwerking van het Utrechtse model voor mediation bij wijkconflicten.

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-06-2017] – TK Motie Recourt c.s. over het Utrechtse mediation model en brief aan de burgemeester van Utrecht.

28 638, nr. 153

TK

Nispen, M. van

Volp, M.J.J.

Motie over een effectievere bestrijding van mensenhandel

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-06-2017] – TK Intensivering aanpak mensenhandel.

29 279, nr. 377

TK

Recourt, J.

Motie over beveiliging van moskeeën op basis van het dreigingsbeeld

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-04-2017] – TK Beleidsbrief bij Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 en voortgangsrapportage integrale aanpak jihadisme.

29 754, nr. 415

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over een snelle behandeling van het wetsvoorstel over strafbaarstelling van verblijf in terroristisch gebied

Afgedaan middels een verzoek aan de RvS om spoedige behandeling van het wetsvoorstel strafrechtelijke aanpak terrorisme. De NCTV deelt dit in de lopende rapportagecyclus over terrorismebestrijding mee aan de Tweede Kamer.

34 376, nr. 5

TK

Recourt, J.

Voortman, L.G.J.

Motie inzake het verzoek van de regering, internetconsultaties begrijpelijker, beter leesbaar en beter vindbaar te maken, meer middelen aan te wenden om individuele burgers bekend te maken met lopende internetconsultaties en voortaan ook bij belangrijke nadere regelgeving internetconsultaties te houden

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-02-2017] – TK Reactie op ingediende moties (Kamerstukken II, 2016/17, 34 376, nr. 5, 7, 9, 10 en 11).

34 376, nr. 7

TK

Koser Kaya, F.

Motie inzake het verzoek de regering om, naar voorbeeld van de «green paper»-praktijk van de Europese Commissie, relevante feiten en meningen over bepaalde onderwerpen te verzamelen door discussiedocumenten met mogelijke voorstellen voor beleid of discussievragen die open zijn ter consultatie te brengen

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-02-2017] – TK Reactie op ingediende moties (Kamerstukken II, 2016/17, 34 376, nr. 5, 7, 9, 10 en 11).

34 376, nr. 9

TK

Recourt, J.

Voortman, L.G.J.

Motie inzake verzoek van de regering, voorafgaand aan elke wet en groot beleidsonderwerp een dergelijke impactanalyse te maken en op basis hiervan een brede groep mensen aantoonbaar, actief uit te nodigen om mee te praten; Verzoekt de regering voorts, openbaar te maken in welke fase een groot beleidsonderwerp en wetgeving zich bevinden en hoe mensen een actieve bijdrage hieraan kunnen leveren en zich hierover te verantwoorden in de lobbyparagraaf

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-02-2017] – TK Reactie op ingediende moties (Kamerstukken II, 2016/17, 34 376, nr. 5, 7, 9, 10 en 11).

34 376, nr. 9

TK

Recourt, J.

Voortman, L.G.J.

Motie inzake het verzoek van de regering, een analyse te maken, gevolgd door een breed gedragen voorstel over de omgang met belangenbehartigers, zodat de toegang tot de ministers en hun ambtelijk apparaat gelijkwaardiger en breder wordt;Verzoekt de regering tevens, een jaarlijkse effectmonitor uit te voeren

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-02-2017] – TK Reactie op ingediende moties (Kamerstukken II, 2016/17, 34 376, nr. 5, 7, 9, 10 en 11).

34 376, nr. 11

TK

Recourt, J.

Voortman, L.G.J.

Motie inzake verzoek van de regering, bij elke wet en groot beleidsonderwerp een lobbyparagraaf toe te voegen waarin de regering zich verantwoordt over de gemaakte impactanalyse, de ingebrachte belangen en de gemaakte afweging in algemeen belang

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-02-2017] – TK Reactie op ingediende moties (Kamerstukken II, 2016/17, 34 376, nr. 5, 7, 9, 10 en 11).

28 638, nr. 148

TK

Staaij, C.G. van der

Motie Van der Staaij c.s. over actief gemeentelijk beleid voor uitstapprogramma’s voor prostituees.

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-06-2017] – TK Uitvoering moties en toezeggingen prostitutiebeleid.

34 550-VI, nr. 61

TK

Swinkels, J.C.M.

Motie Swinkels c.s. over verbeteren van de voorlichting aan de beslagene.

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2017] – TK Voortgangsbrief politie.

34 550-VI, nr. 75

TK

Kuzu, T.

Motie over meer aandacht voor aanhoudings-en zelfverdedigingsvaardigheden

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2017] – TK Voortgangsbrief politie.

29 628, nr. 684

TK

Toorenburg, M.M.

Tellegen, O.C.

Motie Van Toorenburg/ Tellegen over de straffen voor daders van geweld tegen politieagenten in 2015 en 2016

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-06-2017] – TK Jaarwisseling 2016–2017 en reactie op hoorzitting 9 februari 2017.

29 628, nr. 693

TK

Kuiken, A.H.

Toorenburg, M.M.

Motie Van Toorenburg en Kuiken over het gebruik van camerabeelden bij de opsporing van drugscriminelen

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2017] – TK Afdoening toezeggingen drugs.

34 550-VI, nr. 50

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over de plannen van gemeente om straatintimidatie in de algemene plaatselijke verordening te sanctioneren

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-06-2017] – TK Uitvoering motie van het lid Van Toorenburg e.a. over het overleg met gemeenten over straatintimidatie.

30 950, nr. 108

TK

Segers, G.J.M.

Dam, C.J.L. van

Motie over een boetewet naar Duits model

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2017] – TK Uitvoering motie Segers/Van Dam.

24 587, nr. 684

TK

Krol, H.

Motie Krol over een optimale spreiding van cellen, gedetineerden en personeel

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-05-2017] – TK Capaciteitsmaatregelen zomermaanden gevangeniswezen.

29 911, nr. 163

TK

Staaij, C.G. van der

Motie over verbeterde samenwerking tussen wijkagenten en lokale rechercheurs bij de aanpak van georganiseerde misdaad

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2017] – TK Voortgangsbrief politie.

19 637, nr. 2295

TK

Voordewind, J.S.

Motie Voordewind c.s. over asielzoekers met schoolgaande kinderen niet laten verhuizen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-11-2016] – TK Verhuisbewegingen asielzoekerskinderen.

33 662, nr. 20

TK

Schouw, A.G.

Segers, G.J.M.

Motie over vier jaar na de inwerkingtreding evalueren van de Wet.

Conform motie vindt de evaluatie plaats in 2020.

33 308, nr. 17

TK

Verhoeven, K.

Motie over voldoende wegen van belangen van makers die niet vertegenwoordigd zijn via beroeps-en belangenorganisaties.

Dit punt zal worden betrokken bij de tussentijdse evaluatie van de Wet auteurscontractenrecht. Deze evaluatie is toegezegd voor eind 2017/begin 2018.

33 308, nr. 15

TK

Dijk, J.J. van

Motie over het stimuleren van onderhandelingen over tarieven tussen exploitanten en makers.

Het stimuleren van deze onderhandelingen wordt meegenomen in het reguliere overleg met de Federatie Auteursrechtbelangen.

34 000 VI, nr. 83

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over vijf jaar lang jaarlijks gesprek minister-kerkelijke autoriteiten over voortgang en naleving motie en terugkoppeling aan de TK.

De Minister heeft toegezegd jaarlijks de Kamer te informeren over de stand van zaken. Zodra de voortgangsrapportage van de RKK is ontvangen, informeert VenJ de TK hierover.

33 750-VI, nr. 62

TK

Oskam, P.

Oosten, F. van

Motie over te onderzoeken hoe camerabeelden effectief kunnen worden gebruikt bij de opsporing en vervolging rekening houdend met het recht op privacy van een verdachte.

Op dit moment wordt gekeken naar de wijze waarop publicaties verantwoord plaats kunnen vinden. Overleg daarover met experts vindt plaats.

34 000-VI, nr. 50

TK

Schouw, A.G.

Oosenbrug, R.F.A.

Motie over de bescherming van de privacy van burgers in Nederland.

Het onderzoek wordt in opdracht van het WODC in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase van het onderzoek is in december 2015 afgerond. De tweede fase is gestart in augustus 2016 en wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2017 afgerond. Uw Kamer zal naderhand worden geïnformeerd.

33 799, nr. 15

TK

Oosten, F. van

Motie over het monitoren van de uitwerking van de wet Middelenonderzoek bij geweldplegers.

De wet is op 27 september 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. Door het WODC wordt de wet geëvalueerd, naar verwachting is de eerste tussentijdse evaluatie medio 2017 gereed. De Kamer wordt naar verwachting eind 2017 geïnformeerd.

29 279, nr. 303

TK

Helder, L.M.J.S.

Motie over urgentere problemen dan modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Deze motie wordt meegenomen in de halfjaarlijkse rapportage.

29 279, nr. 305

TK

Recourt, J.

Oosten, F. van

Motie over aandacht voor het slachtoffer bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

Deze motie wordt meegenomen in de halfjaarlijkse rapportage.

29 279, nr. 307

TK

Recourt, J.

Motie over herstelrecht een structurele basis geven op niveau politie, officier van justitie en rechter.

Deze motie wordt meegenomen in de halfjaarlijkse rapportage.

29 754, nr. 383

TK

Krol, H.

Motie Krol over een ingezetene van een Schengenland bij uitzetting niet langer laten kiezen naar welk land hij wordt uitgezet.

De Kamer is geïnformeerd over de stand van zaken bij het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 en 45.

24 587, nr. 544

TK

Schouw, A.G.

Motie over evalueren van het gebruik van meerpersoonscellen.

De motie wordt betrokken bij de beleidsdoorlichting «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» die in oktober 2017 aan de Tweede Kamer wordt gezonden.

32 317, nr. 428

TK

Oosten, F. van

Motie Van Oosten c.s. over aangeven dat Nederland niet zal instemmen met de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie.

Zodra de Eerste Kamer haar standpunt heeft bepaald, zal het Kabinet een standpunt innemen en uw Kamer daarover informeren.

32 317, nr. 431

TK

Voortman, L.G.J.

Motie Voortman c.s. over onverwijld aan de Kamer rapporteren van een concreet voornemen tot het sluiten van een overeenkomst tussen de EU en een derde land in het kader van het Migration compact.

Conform de strekking van de motie zal de Kamer worden geïnformeerd als dit aan de orde is.

33 997, nr. 73

TK

Omtzigt, P.H.

Motie over een speciaal MH17-archief

Ik heb uw Kamer op 6 juli 2017 per brief geïnformeerd over de stand van zaken. Voor het kerstreces zal ik uw Kamer informeren over de eindfase van het project.

29 279, nr. 344

TK

Staaij, C.G. van der

Toorenburg, M.M.

Motie over het debat over de levenslange gevangenisstraf. De gewijzigde motie Van Toorenburg/Van der Staaij over een voorstel in plaats van een beleidsregel.

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding.

34 550, nr. 52

TK

Houwers, J.

Motie van het lid Houwers over het controleren van telefoons op recent gebruik na een verkeersongeval.

Ik zal uw Kamer uiterlijk voor 31 oktober 2017 informeren.

28 638, nr. 147

TK

Segers, G.J.M.

Motie Segers c.s. over een vaste politie-liaison officer in Boekarest na 2017.

Mijn voorganger heeft toegezegd de politie-liaison voor twee jaar te verlengen. Ik zal uw Kamer hierover in het najaar van 2017 nader informeren.

34 086, nr. 34

TK

Kooiman, C.J.E.

Recourt, J.

Motie Kooiman/Recourt over een betalingsregeling voor boetes onder Euro 225.

Onderzoek naar de mogelijkheden van het CJIB om betalen in termijnen van boetes onder 225 euro mogelijk te maken is gestart. De resultaten worden verwacht in juli 2017, waarna de Kamer zal worden geïnformeerd.

34 086, nr. 35

TK

Oosten, F. van

Motie Van Oosten over een onderzoek naar het huidige systeem van voorwaardelijke invrijheidstelling.

De Tweede Kamer wordt eind 2017 over de onderzoeksuitkomsten geïnformeerd.

29 398, nr. 536

TK

Smaling, E.M.A.

Motie over inbeslagneming van het voertuig van hardnekkige alcoholovertreders.

Onderzocht wordt hoe de handhaving van het rijden zonder geldig rijbewijs of met een ontzegging van de rijbevoegdheid kan worden versterkt. Deze motie wordt hierin meegenomen. Het streven is om de Kamer hierover na de zomer 2017 te informeren.

34 550-VI, nr. 46

TK

Tellegen, O.C.

Motie over het verschoningsrecht van imams.

De uitvoering van deze motie zal worden betrokken bij de modernisering van het wetboek van strafvordering. De boeken 1 en 2 Sv zijn tot 7 juli 2017 in consultatie.

34 550-VI, nr. 47

TK

Azmani, M.

Motie over het sneller afdoen van asielaanvragen van migranten uit veilige landen.

De Kamer wordt na de zomer van 2017 geïnformeerd.

34 550-VI, nr. 53

TK

Recourt, J.

Motie over een integraal plan van aanpak van cybercrime.

In overleg met de keten en andere ministeries is structureel overleg gestart voor de uitwerking van de aanpak. Inmiddels is ook overleg met private partijen gaande. Dat overleg wordt in diverse fora gevoerd. Uw Kamer wordt te zijner tijd over het plan geïnformeerd.

34 550-VI, nr. 54

TK

Recourt, J.

Tellegen, O.C.

Motie over het zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen van mediationwetgeving.

Op 5 juli 2017 heeft een expertsessie over mediationwetgeving plaatsgevonden. Op dit moment wordt onderzocht welke vervolgstappen door een volgend kabinet hierin genomen kunnen worden.

34 550-VI, nr. 60

TK

Verhoeven, K.

Motie over de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol.

De Kamer wordt na de zomer van 2017 geïnformeerd.

34 550-VI, nr. 80

TK

Klein, N.P.M

Motie over het besluit om jeugdbeschermingsmaatregelen niet bij de Raad voor de Kinderbescherming leggen.

Ik zal uw Kamer na de zomer van 2017 informeren.

34 372, nr. 23

TK

Recourt, J.

Motie over inzetten door opsporingsinstanties van onbekende kwetsbaarheden of software die daarvan gebruikmaakt.

Deze motie is aangenomen bij de behandeling van het wetsvoorstel Computercriminaliteit III in de Tweede Kamer. De uitvoering van de motie is aan de orde als het wetsvoorstel van kracht wordt. Bij het uitvoeren van de nieuwe wettelijke bevoegdheid wordt de motie in acht genomen.

29 754, nr. 399

TK

Staaij, C.G. van der

Motie over een gebiedsverbod voor Nederland voor inwoners van andere staten.

De Kamer is geïnformeerd over de stand van zaken bij het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 en 45.

34 471, nr. 18

TK

Nispen, M. van

Motie Van Nispen c.s. over mysteryshopping mogelijk maken bij casino’s.

De Kamer wordt na zomer 2017 geïnformeerd.

34 471, nr. 19

TK

Nispen, M. van

Motie Van Nispen over grenzen aan andersoortige activiteiten in de nabijheid van casino’s.

De Kamer wordt na zomer 2017 geïnformeerd.

34 471, nr. 20

TK

Toorenburg, M.M.

Motie Van Toorenburg over doorvoeren van in moties gevraagde verboden inzake kansspelwetgeving.

De Kamer wordt na zomer 2017 geïnformeerd.

34 471, nr. 22

TK

Toorenburg, M.M.

Motie Van Toorenburg over een separate vergunningsprocedure bij de Nederlandse Bank voor wisseltransacties.

De Kamer wordt na zomer 2017 geïnformeerd.

34 471, nr. 23

TK

Toorenburg, M.M.

Nispen, M. van

Motie Van Toorenburg/Van Nispen over altijd een Bibob-toets bij een aanvraag voor een vergunning tot het organiseren van een speelcasino.

De Kamer wordt na zomer 2017 geïnformeerd.

34 471, nr. 24

TK

Toorenburg, M.M.

Nispen, M. van

Motie Van Toorenburg/Van Nispen over het verplichten van vergunningshouders om een VOG aan te vragen voor werknemers.

De Kamer wordt na zomer 2017 geïnformeerd.

34 471, nr. 26

TK

Toorenburg, M.M.

Motie Van Toorenburg over het verlengen van de bewaartermijn voor camerabeelden.

De Kamer wordt na zomer 2017 geïnformeerd.

34 471, nr. 27

TK

Toorenburg, M.M.

Nispen, M. van

Motie Van Toorenburg/Van Nispen over het verbieden van bonussen en spaarprogramma’s.

De Kamer wordt na zomer 2017 geïnformeerd.

19 637, nr. 2284

TK

Recourt, J.

Tellegen, O.C.

Motie over het inzichtelijk maken van de meerjarige behoeftestelling van de Koninklijke Marechaussee.

De Kamer wordt na de zomer van 2017 geïnformeerd.

19 637, nr. 2285

TK

Verhoeven, K.

Motie over een snelle start van de asielprocedure na de eerste identificatie van asielzoekers.

De Kamer wordt na de zomer van 2017 geïnformeerd.

34 168, nr. 5

TK

Bergkamp, V.A.

Nispen, M. van

Motie over het onderzoeken van het niet nakomen van omgangsregelingen.

Het WODC laat onderzoek uitvoeren. Naar verwachting is dit onderzoek afgerond in het voorjaar van 2018, waarna de Tweede Kamer zal worden geïnformeerd.

19 637, nr. 2292

TK

Voortman, L.G.J.

Maij, M.E.

Motie Voortman/Maij over een actueel ambtsbericht voor Ethiopië.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken brengt voor eind 2017 een nieuw ambtsbericht uit.

29 911, nr. 143

TK

Recourt, J.

Nispen, M. van

Motie Van Nispen/Recourt over voorstellen om crimineel verkregen vermogen beter te kunnen afpakken.

Ik zal uw Kamer hierover in de zomer 2017 informeren.

29 911, nr. 144

TK

Recourt, J.

Nispen, M. van

Motie Van Nispen/Recourt over het voorkomen dat criminele winsten weggesluisd worden.

Ik zal uw Kamer hierover in de zomer 2017 informeren.

29 911, nr. 146

TK

Toorenburg, M.M.

Motie Van Toorenburg over het geven van invulling aan de maatregelen uit het deltaplan.

Zodra ik een uitgewerkt deltaplan van de B5 burgemeesters voor de aanpak van ondermijning in Noord-Brabant heb ontvangen, zal ik uw Kamer een reactie daarop doen toekomen.

29 911, nr. 147

TK

Recourt, J.

Motie Recourt c.s. over het reserveren van minimaal 1,5 miljoen voor mediation in het strafrecht.

Uw Kamer zal uiterlijk bij behandeling van de VenJ begroting voor volgend jaar (in het najaar van 2017) worden geïnformeerd over de wijze van uitvoering.

24 587, nr. 677

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over een nota van wijziging bij wetsvoorstel 33844.

De motie ziet op een nota van wijziging bij het wetsvoorstel detentiefasering (33 745). Het wetsvoorstel is door de Kamer controversieel verklaard. Een nieuw kabinet zal u informeren over de uitvoering van de motie.

28 638, nr. 155

TK

Toorenburg, M.M.

Nispen, M. van

Motie over maatregelen voor het herkennen van mensenhandel.

Ik zal uw Kamer hierover na de zomer 2017 informeren.

31 839, nr. 568

TK

Klein, N.P.M

Motie over een onafhankelijke onderzoekersrechter bij de evaluatie van de praktijk van waarheidsvinding.

Als onderdeel van de evaluatie kinderbeschermingswetgeving wordt de inzet van een onafhankelijke onderzoeksrechter onderzocht. Naar verwachting wordt de Tweede Kamer eind 2017 geïnformeerd.

31 839, nr. 533

TK

Klein, N.P.M

Motie over bevorderen dat een direct betrokken geinsvoogd bij rechtszittingen aanwezig is.

Als onderdeel van de evaluatie kinderbeschermingswetgeving wordt nagegaan hoe vaak er sprake is van vervanging van de direct betrokken gezinsvoogd op zitting. Naar verwachting wordt de Tweede Kamer eind 2017 geïnformeerd.

25 087, nr. 147

TK

Merkies, A.Z.

Motie over publieke country-by-country reporting voor alle landen.

Dit wordt conform motie meegenomen in de onderhandelingen; de Kamer zal nader geïnformeerd worden bij een standpuntbepaling van de Raad.

28 638, nr. 156

TK

Nispen, M. van

Volp, M.J.J.

Motie over de aanpak van 13 Oceans benutten bij het tegengaan van criminele uitbuiting van jongeren.

Uw Kamer wordt in oktober 2017 per brief geïnformeerd over de wijze waarop kennis en expertise over uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit door samenwerking met gemeentes en andere partners wordt geborgd en specifiek hoe de werkende aanpak van 13 Oceans daarbij wordt gebruikt.

34 253, nr. 12

TK

Gesthuizen, S.M.J.G.

Motie over een uitbreiding van de garantstellingsregeling voor curatoren.

Ik doe onderzoek naar de Garantstellingsregeling. Uw Kamer wordt naar verwachting medio juli 2017 nader geïnformeerd.

29 911, nr. 162

TK

Buitenweg, K.M.

Motie over onderzoek naar het bevriezen van criminele vermogensposities.

Ik zal uw Kamer hierover in de zomer 2017 informeren.

34 550-VI, nr. 56

TK

Marcouch, A.

Motie over regels tegen het publiceren van herkenbare beelden van politieagenten.

Ik zal uw Kamer hierover na de zomer van 2017 per brief informeren.

30 950, nr. 109

TK

Segers, G.J.M.

Brenk, C.M. van

Motie over straffen toesnijden op het discriminatoire karakter van het delict.

In behandeling; de komende maanden vindt nader overleg plaats met de betrokken partijen.

30 950, nr. 110

TK

Azarkan, F.

Motie over door de overheid gefaciliteerd contact tussen daders en slachtoffers van discriminatie.

De Kamer wordt hierover naar verwachting najaar 2017 over geïnformeerd.

24 587, nr. 682

TK

Toorenburg, M.M.

Nispen, M. van

Motie Van Nispen/Van Toorenburg over op zo kort mogelijke termijn de vacature vervullen.

Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

28 642, nr. 90

TK

Helvert, M.J.F. van

Belhaj,S.

Motie Belhaj/Van Helvert over een landelijk werkend en geïntegreerd data-analysesysteem.

Ik zal uw Kamer hierover in het najaar informeren.

34 257, nr. 9

TK

Toorenburg, M.M.

Oosten, F. van

Motie over de affectieschade altijd vorderen op de veroorzaker van het leed.

Het CJIB zal een uitvoeringstoets uitvoeren. De uitkomsten hiervan worden na de zomer van 2017 verwacht. Hierna zal ik uw Kamer informeren.

34 257, nr.10

TK

Nispen, M. van

Groothuizen, M.

Motie over het vergoeden van affectieschade aan stiefouders en/of stiefkinderen.

Er wordt een AMvB geschreven waarin uitkeringsbedragen opgenomen worden. Hierin worden de bedragen gelijk getrokken conform de wens van uw Kamer. De AMvB wordt deze zomer in consultatie gebracht. De Kamer wordt naar verwachting eind 2017 geïnformeerd.

34 235, nr.10

TK

Staaij, C.G. van der

Motie over bevorderen van een betere toepassing van de waarborgfunctie van de mensenrechten.

Het streven is om de Kamer in het najaar te berichten.

19 637, nr. 2327

TK

Dijk, J.J. van

Motie over afspraken met veilige landen.

De Kamer wordt na de zomer van 2017 geïnformeerd.

34 235, nr. 11

TK

Özütok, N.

Motie over de mogelijke implicaties van prejudiciële EHRM-adviezen.

Het streven is om de Kamer in het najaar te berichten.

26 643, nr. 471

TK

Verhoeven, K.

Buitenweg, K.M.

Motie over een jaarlijkse test van de vitale ICT-infrastructuur.

Deze motie zal worden betrokken bij de implementatie Netwerk -en Informatiebeveiligingsrichtlijn en de uitvoering van de Wet Gegevensverwerking Cybersecurity. De Tweede Kamer zal aan de hand van de voortgang hiervan worden geïnformeerd.

26 643, nr. 470

TK

Krol, H.

Motie over het proactief delen van kennis over digitale veiligheid.

Het belang van proactief delen van kennis over digitale veiligheid wordt onderschreven. Voor Prinsjesdag wordt de Kamer geïnformeerd over de wijze waarop deze motie uitvoering krijgt.

26 643, nr. 469

TK

Verhoeven, K.

Motie over een mandaat voor het NCSC om (semi-) publieke instellingen te helpen bij cyber security.

Deze motie zal worden betrokken bij de implementatie Netwerk -en Informatiebeveiligingsrichtlijn en de uitvoering van de Wet Gegevensverwerking Cybersecurity. De Tweede Kamer zal aan de hand van de voortgang hiervan worden geïnformeerd.

26 643, nr. 467

TK

Verhoeven, K.

Hijink, H.P.M.

Motie over maatregelen om consumenten te beschermen tegen slecht beveiligde apparatuur.

Het Kabinet onderzoekt in samenwerking met het bedrijfsleven op welke wijze cyberveiligheid van Internet of Things versterkt kan worden. De Minister van EZ zal de Tweede Kamer hier nader over informeren.

34 725, nr. 5

TK

Vries, A. de

Motie over het voor eind 2017 wegwerken van onvolkomenheden op het gebied van informatiebeveiliging.

U zal door de Minister van BZK geïnformeerd worden over deze motie.

32 317, nr. 470

TK

Nispen, M. van

Motie over geen deelname van Nederland aan een Europees openbaar ministerie.

Zodra de Eerste Kamer haar standpunt heeft bepaald, zal het Kabinet een standpunt innemen en uw Kamer daarover informeren.

29 628, nr. 708

TK

Nispen, M. van

Motie over regie voeren over het NFI en rapportage over de voortgang.

Naar aanleiding van deze motie wordt een toekomstvisie voor forensisch onderzoek opgesteld, samen met alle relevante ketenpartners. De motie wordt tevens meegenomen in het cultuurtraject waarover de Kamer voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd wordt.

29 628, nr. 706

TK

Nispen, M. van

Motie over het personeel van het NFI meer betrekken bij de eigen organisatie.

Deze motie wordt meegenomen in het lopende cultuurtraject bij het NFI. Voor de komende begrotingsbehandeling wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang.

34 725, nr. 8

TK

Dijkgraaf, E.

Weyenberg, S.P.R.A. van

Motie over het standaard opnemen van een evaluatieparagraaf in de toelichting bij wetsvoorstellen.

Momenteel wordt bezien hoe dit onderwerp, mede in relatie tot de Comptabiliteitswet van Financiën, het beste geregeld kan worden.

26 643, nr. 465

TK

Tellegen, O.C.

Hijink, H.P.M.

Motie over het oprichten en vormgeven van een Digital Trust Centre.

Ik zal uw Kamer na het zomerreces nader informeren.

29 911, nr. 158

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over een aanpak van criminele families.

Samen met de betrokken partners van Zuid Nederland, wetenschappelijk onderzoekers, ervaringsdeskundigen en andere departementen zal onderzocht worden of de ervaringen van de aanpak Top600 in Amsterdam en die van andere relevante projecten gebruikt kunnen worden voor de aanpak van criminele families in Zuid Nederland. Ik zal uw Kamer na de zomer per brief informeren.

34 725-VI, nr. 10

TK

Groothuizen, M.

Motie over de doelstelling voor het leggen van waardebeslag.

Ik zal uw Kamer hierover in de zomer 2017 informeren.

29 628, 713

TK

Engelshoven, I.K. van

Motie over verkorte opleidingstrajecten bij de Politieacademie.

Ik zal uw Kamer hierover in het najaar informeren.

19 637, nr. 2286

TK

Recourt, J.

Tellegen, O.C.

Motie over een adequaat niveau van screening van nareizigers.

Het niveau van screening van nareizigers is in 2016 versterkt door middel van een aantal maatregelen. Een aantal lange termijn voorstellen worden momenteel nog uitgewerkt. De Kamer zal na het zomerreces van 2017 worden geïnformeerd over de voortgang.

34 550-VI, nr. 42

TK

Nispen, M. van

Motie over uitbreiding van de mogelijkheden voor nabestaanden om het onderzoeksdossier in te zien.

Een werkgroep beziet welke wijziging van bestaande aanwijzingen nodig zijn opdat meer helderheid komt over mogelijkheden van en randvoorwaarden waaronder inzage in de stukken of gegevens kan worden gegeven dan wel stukken of gegevens kunnen worden verstrekt in gevallen waarin bij nabestaanden twijfels leven over de vastgestelde doodsoorzaak van hun naaste. De Kamer zal hierover in het najaar 2017 inhoudelijk worden geïnformeerd.

29 754, nr. 425

TK

Toorenburg, M.M.

Dam, C.J.L. van

Motie over Turkse paramilitaire knokploegen.

De Tweede Kamer wordt in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 46 (DTN46) geïnformeerd. DTN46 wordt op 28 november naar de Tweede Kamer gestuurd.

29 754, nr. 429

TK

Tellegen, O.C.

Motie over de VOG als onderdeel van het toegangsbeleid.

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd.

29 754, nr. 430

TK

Tellegen, O.C.

Motie over inzicht in de lokale besteding van middelen tegen terrorisme.

De Tweede Kamer wordt in de beleidsbrief bij het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 46 (DTN46) geïnformeerd. De beleidsbrief wordt op 28 november naar de Tweede Kamer gestuurd.

29 452, nr. 214

TK

Toorenburg, M.M.

Oosten, F. van

Motie over het stoppen van voorbereidende handelingen voor afschaffing van disciplinaire straffen.

Conform de motie wordt het afschaffen van disciplinaire straffen niet meegenomen in het voorstel tot wijziging van de beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden.

29 452, nr. 215

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over alternatieven bij de aanbesteding van forensische zorg waarbij prijs en kwaliteit gelijkwaardig zijn.

Tweede Kamer wordt naar verwachting eind 2017 geïnformeerd.

29 452, nr. 216

TK

Nispen, M. van

Buitenweg, K.M.

Motie over een plan van aanpak voor het personeelsbeleid in de forensische zorg.

De motie wordt betrokken in het in het AO TBS en Forensische zorg van 22 juni 2017 toegezegde onderzoek met GGZ NL naar de werkdruk en veiligheid in de forensische zorg.

34 550 VI, nr. 97

TK

Volp, M.J.J.

Motie Volp c.s. over het Nationaal Archief als locatie voor de archiefstukken in het dossier.

Het geplande gesprek tussen de slachtofferorganisaties en de vrm Commissie Deetman, alsmede het gesprek tussen de vrm commissie Deetman en het Nationaal Archief over de archivering heeft nog niet plaatsgevonden. Zoals aangegeven tijdens het VAO op 19/1 is uitvoering van de motie met het oog hierop thans nog prematuur.

29 279, nr. 351

TK

Nispen, M. van

Motie Van Nispen c.s. over in kaart brengen van de vraag naar sporenonderzoek.

De Kamer heeft over de uitvoering van de motie gesproken tijdens NFI debat op 30 mei. Ik zal uw Kamer informeren waarom de start van het onderzoek naar de werkelijke vraag naar sporenonderzoek zo lang geduurd heeft en op korte termijn informeel OM en politie hierover bevragen.

34 157, 34 159, nr. 14

TK

Nispen, M. van

Swinkels, J.C.M.

Motie Van Nispen/Swinkels over het opnemen van verhoren.

Zoals in het debat aangegeven betreft dit een lange termijn-ontwikkeling. Momenteel worden (mede in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering) de mogelijkheden onderzocht voor ketenbrede pilots met auditieve of audiovisuele registratie van de diverse onderdelen van het strafrechtelijk onderzoek. De Kamer wordt over de voortgang geïnformeerd.

29 279, nr. 346

TK

Recourt, J.

Swinkels, J.C.M.

Motie over het passend inzetten van voorlopige hechtenis.

Via de Raad voor de rechtspraak wordt beijverd dat rechters beslissingen inzake voorlopige hechtenis beter motiveren. Er is door de Rechtspraak inmiddels actie ondernomen om ervoor te zorgen dat de motivering van beslissingen over voorlopige hechtenis verbetert, bijvoorbeeld door de invoering van de professionele standaarden. Daarnaast is in het kader van de modernisering van het wetboek van strafvordering een wetsvoorstel voorbereid om de toepassing van alternatieven voor voorlopige hechtenis te bevorderen.

31 753, nr. 123

TK

Nispen, M. van

Motie Van Nispen c.s. over afzien van het uitgangspunt van een gemengde praktijk

Uw Kamer wordt uiterlijk bij aanbieding van het wijzigingsvoorstel van de Wet op de rechtsbijstand geïnformeerd over wijze van uitvoering van deze motie.

33 750-VI, nr. 77

TK

Tongeren, L. van

Motie om in nauw overleg met vertegenwoordigers van de rechterlijke macht en het College van procureurs-generaal te komen tot een frequentere toepassing van de borgsom als alternatief voor de voorlopige hechtenis en de Kamer hierover te informeren.

Uw Kamer is bij brief van 31 mei 2017 geïnformeerd over de toepassing van de borgsom in het kader van de schorsing van de voorlopige hechtenis. Conform de in die brief opgenomen toezegging zal ik met het College van p-g’s en de Raad voor de rechtspraak bespreken of betere waarborgen kunnen worden gecreëerd voor de toepassing van de borgsom om te voorkomen dat verdachten buiten het bereik van het opsporingsonderzoek raken en de waarborgsom betalen met crimineel verkregen vermogen.

34 615, nr. 4

TK

Dam, C.J.L. van

Motie over alleen transacties via derdenrekeningen.

Het introduceren van een werkwijze waarbij transacties op handelssites verlopen via derdenrekeningen, is een zaak van deze handelssites. Om deze werkwijze te bevorderen wordt in juli 2017 in gesprek gegaan met de convenant-partners van het Landelijk meldpunt internetoplichting (politie, OM, onlinehandelsplaatsen als Marktplaats en banken) om te bezien welke ontwikkelingen op dit gebied al lopen en wat nog ondernomen kan worden.

28 684, nr. 500

TK

Nispen, M. van

Groothuizen, M.

Motie over meewegen van het geschatte wederrechtelijk verkregen vermogen bij het vaststellen van de hoogte van een zekerheidstelling.

Wordt betrokken bij toezegging Minister in brief van 31 mei 2017 om met het College van procureurs-generaal en de Raad voor de rechtspraak te bespreken of betere waarborgen kunnen worden gecreëerd voor de toepassing van de borgsom om te voorkomen dat verdachten buiten het bereik van het opsporingsonderzoek raken en de waarborgsom betalen met crimineel verkregen vermogen.

28 684, nr. 501

TK

Nispen, M. van

Groothuizen, M.

Motie over het verplicht inzicht geven in de herkomst van het geld bij het aanbieden van een zekerheidstelling.

Motie is door Staatssecretaris tijdens debat overgenomen. Wordt betrokken bij mijn toezegging in brief van 31 mei 2017 om met het College van procureurs-generaal en de Raad voor de rechtspraak te bespreken of betere waarborgen kunnen worden gecreëerd voor de toepassing van de borgsom om te voorkomen dat verdachten buiten het bereik van het opsporingsonderzoek raken en de waarborgsom betalen met crimineel verkregen vermogen.

34 615, nr. 9

TK

Dam, C.J.L. van

Motie over onderzoeken of de taak van het LMIO kan worden uitgebreid.

Ik zal uw Kamer hierover naar verwachting begin 2018 informeren.

34 091, nr. 18

TK

Tongeren, L. van

Swinkels, J.C.M.

Motie Van Tongeren/Swinkels over versterking van de maatschappelijke positie van sekswerkers.

Uw Kamer is geïnformeerd per brief van 6 juni 2017, het WODC zal in het najaar van 2017 starten met een onderzoek.

34 550-VI, nr. 41

TK

Nispen, M. van

Motie over voorstellen om justitiële dwalingen makkelijker te kunnen herstellen.

Ik heb uw Kamer toegezegd een onderzoek uit te voeren. Ik zend uw Kamer het toegezegde onderzoek als onderdeel van het evaluatieonderzoek naar de Wet herziening ten voordele met beleidsreactie voor het zomerreces 2018 toe.

34 550-VI, nr. 65

TK

Segers, G.J.M.

Motie over onderzoek door het WODC naar inpasbaarheid, en kosten/baten van elementen van de Belgische/Franse vrederechter in het Nederlands rechtsbestel.

Ik heb uw Kamer toegezegd dat er onderzoek door WODC zal worden gedaan, maar pas in de programmering voor de zomer 2017 kan worden meegenomen. Het onderzoek is naar verwachting medio 2018 gereed.

33 685, nr. 14

TK

Berndsen-Jansen, M.A.

Motie over het evalueren van de verruimde mogelijkheden voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit.

Het WODC is gestart met de uitvoering van de nul-meting. Naar verwachting zal het eindrapport eind 2017 worden opgeleverd en zal uw Kamer begin 2018 hierover worden geïnformeerd.

Toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

EK/TK

Voortgangsinformatie parlement

MVenJ zegt toe de Kamer te informeren naar aanleiding van een gesprek dat hij in oktober zal hebben met de burgemeester van Amsterdam en hij zal hierbij ingaan op mogelijke belemmeringen volgend uit de privacy wetgeving die zouden verhinderen dat zicht kan worden gehouden op prostituees door de GGD.

Parlementaire Agenda punt [27-09-2016] – VAO Mensenhandel en Prostitutie (AO d.d. 26/4)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-06-2017] – TK Uitvoering moties en toezeggingen prostitutiebeleid.

MVenJ zegt toe indien blijkt dat de wachtlijsten bij de Raad van de Kinderbescherming niet incidenteel maar structureel zijn, en er dus sprake is van een hogere instroom draagt de Minister zorg voor een structurele oplossing van deze problematiek.

Parlementaire Agenda punt [30-06-2016] – Algemeen Overleg Jeugdhulp

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief «Commissiebrief Tweede Kamer inzake verzoek om voortgangsbrief jeugdhulp» van de Staatssecretaris van VWS van 2 juni 2017.

MVenJ zegt toe de Kamer te informeren over heroverweging aanbesteding CJIB.

Parlementaire Agenda punt [21-01-2016] – Plenair debat 34 047 Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet + 34 145 Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-07-2016] – TK Aanbesteding gerechtsdeurwaardersdiensten Clustering rijksincasso.

MVenJ zegt WODC-onderzoek toe naar redelijke tarieven ambtshandelingen.

Parlementaire Agenda punt [21-01-2016] – Plenair debat 34 047 Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet + 34 145 Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-07-2016] – TK Eindrapport onderzoek kostprijs ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.

MVenJ zegt toe de voor- en nadelen proces-verbaal van de constatering als ambtshandeling in kaart te brengen.

Parlementaire Agenda punt [21-01-2016] – Plenair debat 34 047 Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet + 34 145 Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2016] – TK Informatie ten behoeve van Algemeen Overleg Gerechtsdeurwaarders

MVenJ zegt toe een brief te zenden over het halen van de rechterlijke macht uit de begroting van Veiligheid en Justitie (34 485 VI).

Verslag van de vergadering van 5 juli 2016 (2015/2016 nr. 37) Wijziging begrotingsstaten Veiligheid en Justitie

EK

Afgedaan met: Afgedaan met: Uitgaande brief [29-09-2016] – EK Positionering en financiering rechtspraak.

MVenJ zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (GroenLinks), toe dat de Kamer geïnformeerd zal worden over het beoogde tijdpad van ratificatie van het facultatief protocol bij het International Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van de Verenigde Naties.

Verslag van de vergadering van 5 juli 2016 (2015/2016 nr. 37) Wijziging begrotingsstaten Veiligheid en Justitie

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-02-2017] – EK Motie Strik c.s. betreffende ratificatie van VN-klachtrechtprotocollen.

MVenJ zegt toe de aangenomen motie EK 34 485 VI, D te betrekken bij een samenhangende analyse van de strafrechtketen (34 485 VI).

Verslag van de vergadering van 5 juli 2016 (2015/2016 nr. 37) Wijziging begrotingsstaten Veiligheid en Justitie

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2016] – EK Uitvoering motie Bikker CU.

MVenJ zegt toe dat ouders en kinderen ook betrokken worden bij de bespreking van het onderzoeksrapport «De inzet van familienetwerkberaden in de jeugdbescherming».

Parlementaire Agenda punt [30-06-2016] – Algemeen Overleg Jeugdhulp

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-02-2017] – TK Kabinetsreactie op het onderzoek naar de inzet van het familiegroepsplan in de jeugdbescherming.

MVenJ zegt toe de Kamer te informeren over het standpunt van de regering over de aanbevelingen van de commissie Winter/Geweld Jeugdzorg, waaronder de uitbreiding naar de doelgroep GGZ.

Parlementaire Agenda punt [30-06-2016] – Algemeen Overleg Jeugdhulp

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief «TK Besluit instelling Commissie Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg en jeugdhulp» van 7 november 2016.

MVenJ heeft toegezegd dat het plan van aanpak voor een HIC-aanpak voor de sociale veiligheid in het openbaar vervoer aan de Kamer wordt aangeboden.

Parlementaire Agenda punt [13-09-2016] – Algemeen Overleg Sociale veiligheid in het openbaar vervoer

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief «Integraal actieprogramma sociale veiligheid» van de Staatssecretaris van IenM van 26 oktober 2016.

SVenJ zegt toe de Kamer nader te berichten naar aanleiding van berichtgeving over privé communicatie van Nederlanders die in handen van derden belandde. Hierbij zal tevens worden ingegaan op een vraag dit het Lid Oosenbrug stelde in het vragenuur van 4 oktober 2016. De kanttekening is gemaakt dat het de vraag is of we kunnen achterhalen wie welke informatie bezit.

Parlementaire Agenda punt [04-10-2016] – Mondelinge vraag van het lid VERHOEVEN(D66) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, bij afwezigheid van de Minister, over het bericht «Privégesprekken van duizenden Nederlanders in handen van tech-bedrijf» (Volkskrant.nl, 30 september 2016)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-12-2016] – TK Antwoord toezegging inzake communicatie in handen buitenlands bedrijf.

SVenJ zegt toe de Kamer te informeren over het onderzoek en mogelijk realiseren van een weeshuis voor amv’s in Afghanistan, zodra hier relevante ontwikkelingen zijn.

Parlementaire Agenda punt [12-10-2016] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2016] – TK Aanbieding beantwoording vragen over vaststelling van begrotingsstaten MVenJ voor 2017.

SVenJ zegt toe de Kamer op de hoogte te houden van de uitvoering van de toezegging om 750 minderjarigen te herplaatsen in Nederland.

Parlementaire Agenda punt [05-10-2016] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2016] – TK Aanbieding beantwoording vragen over vaststelling van begrotingsstaten MVenJ voor 2017.

MVenJ zegt toe de Kamer per brief te informeren over de besteding van de 10 miljoen die in de begroting is gereserveerd voor de intensivering van de aanpak van ondermijning.

Parlementaire Agenda punt [27-09-2016] – VAO Georganiseerde criminaliteit (AO d.d. 16/6)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2015] – TK Ontwerpbegroting 2016 Veiligheid en Justitie.

SVenJ zegt toe bij zijn Franse collega aandacht te vragen voor de positie van kwetsbare minderjarigen bij Calais en Duinkerken en zal de Kamer daarover medio oktober per brief te informeren.

Parlementaire Agenda punt [05-10-2016] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2016] – TK Ontruimingen Calais.

SVenJ zegt de Kamer toe de beleidsreactie op de «Monitor mensenhandel; cijfers vervolging en berechting 2011–2015» voor de begrotingsbehandeling VenJ naar de Kamer te sturen en hierbij de door de Leden in het vragenuur van 4 oktober 2016 gestelde vragen die nog niet werden beantwoord, te betrekken.

Parlementaire Agenda punt [04-10-2016] – Mondelinge vraag van het lid SEGERS (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, bij afwezigheid van de Minister, over het bericht dat daders van mensenhandel steeds jonger worden en er steeds minder zware straffen kunnen worden opgelegd (NRC, 30 september 2016)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-11-2016] – TK Monitor Mensenhandel 2011–2015.

MVenJ heeft toegezegd dat de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de Kamer zal informeren over het aantal terugkeerders op de TA (in PI Vught).

Parlementaire Agenda punt [24-11-2016] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-12-2016] – TK Aantal terugkeerders op de Terroristenafdelingen.

SVenJ heeft toegezegd de Kamer nog voor de begrotingsbehandeling van V&J te informeren over de terugkeercijfers.

Parlementaire Agenda punt [17-11-2016] – Algemeen Overleg JBZ-raad, asiel deel = samengevoegd met AO Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-11-2016] – TK Publicatie terugkeercijfers en de opvangcijfers en doorlooptijden van asielzoekers uit veilige landen.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer voor de begrotingsbehandeling te informeren over de afbakening van de piketfase i.v.m. vergoeding verhoorbijstand. Daarbij zal ook worden ingegaan op de evt. start van een pilot na overleg tussen de ketenpartners

Parlementaire Agenda punt [17-11-2016] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-11-2016] – TK Toezeggingen AO strafrechtelijke onderwerpen 17 november 2016.

SVenJ zegt toe de Kamer te informeren over de uitvoering van de motie inzake taalles, inclusief de inspanningen die de afgelopen zeven maanden zijn verricht.

Parlementaire Agenda punt [05-10-2016] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief «Taalles aan asielzoekers» van de Minister van SZW van 17 november 2016.

SVenJ zegt toe de Kamer voor de begrotingsbehandeling nader te informeren over opvangcijfers en doorlooptijden asielzoekers uit veilige landen, zoals Marokko.

Parlementaire Agenda punt [05-10-2016] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-11-2016] – TK Publicatie terugkeercijfers en de opvangcijfers en doorlooptijden van asielzoekers uit veilige landen.

MVenJ zegt toe in zijn reactie op rapport inzake de wijkagenten ook in te gaan op hoe er meer wijkagenten worden aangesteld en hoe er wordt geregeld dat zij ook toekomen aan hun wijkagent-taken en zal de Kamer informeren voor de begrotingsbehandeling.

Parlementaire Agenda punt [05-10-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2016] – TK Voortgangsbrief politie november 2016.

MVenJ zegt toe in de voortgangsrapportage jeugdstelsel (najaar 2016) te rapporteren over de nog te plannen «expertsessie waarheidsvinding» (met vertegenwoordiging van ouders en jongeren).

Parlementaire Agenda punt [30-06-2016] – Algemeen Overleg Jeugdhulp

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief «Voortgangsrapportage Nieuw Jeugdstel» van de Staatssecretaris van VWS van 9 november 2016.

MVenJ heeft toegezegd in de voortgangsrapportage jeugdstelsel (najaar 2016) rapporteren over het aantal uithuisplaatsingen bij ondertoezichtstelling, periode 2015 en 1e helft 2016.

Parlementaire Agenda punt [30-06-2016] – Algemeen Overleg Jeugdhulp

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief «Voortgangsrapportage Nieuw Jeugdstel» van de Staatssecretaris van VWS van 9 november 2016.

MVenJ heeft toegezegd binnen 2 a 3 weken publiceren van de factsheet familiegroepsplan. Samen met VNG en VWS.

Parlementaire Agenda punt [30-06-2016] – Algemeen Overleg Jeugdhulp

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-02-2017] – TK Kabinetsreactie op het onderzoek naar de inzet van het familiegroepsplan in de jeugdbescherming.

MVenJ zegt de Beleidsreactie op het WODC rapport «De inzet van familienetwerkberaden in de jeugdbescherming» toe.

Parlementaire Agenda punt [30-06-2016] – Algemeen Overleg Jeugdhulp

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-02-2017] – TK Kabinetsreactie op het onderzoek naar de inzet van het familiegroepsplan in de jeugdbescherming.

SVenJ zegt toe de Kamer te informeren over het terugdringen van het aantal verhuizingen van minderjarigen in opvanglocaties en daarbij te overleggen met organisaties die opkomen voor kinderrechten.

Parlementaire Agenda punt [05-10-2016] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-11-2016] – TK Verhuisbewegingen asielzoekerskinderen.

MVenJ zegt toe de Kamer nader te informeren over hoe de vakbekwaamheid binnen de politie verder versterkt kan worden en informeert de Kamer in de voortgangsrapportage voor de begrotingsbehandeling.

Parlementaire Agenda punt [05-10-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2016] – TK Voortgangsbrief politie november 2016.

SVenJ heeft toegezegd de Kamer volgende week een brief te sturen ten aanzien van het beleid van de IND aangaande het ambtsbericht Jemen.

Parlementaire Agenda punt [17-11-2016] – Algemeen Overleg JBZ-raad, asiel deel = samengevoegd met AO Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2016] – TK Landgebonden asielbeleid Jemen.

MVenJ heeft toegezegd dat het inspectierapport naar terroristen in de vreemdelingenketen zo mogelijk voor het kerstreces en in ieder geval erna naar de Kamer wordt gestuurd.

Parlementaire Agenda punt [24-11-2016] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-12-2016] – TK Beleidsreactie vervolgonderzoek van de IVenJ De identificatie van asielzoekers in Nederland.

MVenJ heeft toegezegd dat het wetsvoorstel strafbaar stellen van illegaal verblijf op terroristisch grondgebied kort na het kerstreces naar de Kamer wordt gestuurd.

Parlementaire Agenda punt [24-11-2016] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-06-2017] – TK Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme.

MVenJ zegt toe de Kamer te informeren over waar de juridische grens ligt t.a.v. advertenties bij (opruiende) vlogs

Parlementaire Agenda punt [05-10-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-12-2016] – TK Advertenties bij opruiende vlogs.

MVenJ zegt toe in contact te treden met de rechtspraak over de vlotte behandeling van zaken waar sprake is van ernstige vermissing en de protocolpartners (met daarbij de koepels) te herinneren aan de herziene protocollen t.b.v. vermissing.

Parlementaire Agenda punt [28-09-2016] – Algemeen Overleg Kabinetsreactie op het onderzoek «Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing»

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2016] – TK onderzoek «Status vermist: Op zoek naar een oplossing».

MVenJ zegt toe dat de Staatssecretaris de Kamer zal informeren over de bespreking in de Raad over een voorstel de leeftijdsgrens bij Eurodact te verlagen.

Parlementaire Agenda punt [27-09-2016] – VAO Mensenhandel en Prostitutie (AO d.d. 26/4)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-05-2016] – TK Toezegging AO Mensenhandel van 26 april 2016.

SVenJ zegt toe na te gaan wat de Franse regering voornemens is te doen voor mensen in Calais en de Kamer hierover te informeren.

Parlementaire Agenda punt [28-09-2016] – VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2016] – TK Ontruimingen Calais.

SVenJ zegt toe binnen de EU te spreken en benadrukken dat met Afrikaanse landen afspraken gemaakt moeten worden.

Parlementaire Agenda punt [28-09-2016] – VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Tijdens de JBZ-raad van 18 november heeft en marge van de Raad een overleg plaatsgevonden. Daarin is expliciet gesproken over de 5 Afrikaanse compactlanden en heb ik het belang benadrukt dat de samenwerking moet worden verbeterd en dat er afspraken dienen te worden gemaakt. Ik acht hiermee deze toezegging gestand gedaan te hebben.

SVenJ zegt toe de Kamer binnen twee weken na overleg met betrokken partijen de Kamer te informeren over de uitkomst van de gesprekken over de logeerregeling.

Parlementaire Agenda punt [28-09-2016] – VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2016] – TK Logeerregeling.

MVenJ heeft toegezegd de kamer te informeren over de internationale informatie-uitwisseling ten aanzien van verklaringen omtrent gedrag naar aanleiding van de Duitse casus

Parlementaire Agenda punt [17-11-2016] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-12-2016] – TK Informatie-uitwisseling met Duitsland voor screening van een Nederlander ten behoeve van functie van asieldirecteur.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de bevoegdheden van de boa’s en eventuele verruiming daarvan. (Hierbij wordt ook ingegaan op de door het lid Van Helvert opgeworpen casus over boa’s die opdracht kregen de Thalys te onderzoeken op drugsrunners en zakkenrollers)

Parlementaire Agenda punt [13-09-2016] – Algemeen Overleg Sociale veiligheid in het openbaar vervoer

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-11-2016] – TK Bevoegdheden BOA Openbaar Vervoer.

MVenJ zegt de Kamer toe een brief te sturen over het instellen van cassatie in het belang der wet.

Parlementaire Agenda punt [14-12-2016] – Algemeen Overleg Diplomatieke Immuniteit

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-12-2016] – TK Algemeen overleg diplomatieke immuniteit.

MVenJ heeft toegezegd om voor het kerstreces een brief over de opvolging van de motie Omtzigt (33 997, nr. 73) t.a.v. archivering aan de Kamer te zenden en daarbij specifiek in te gaan op de rol van de Erfgoedinspectie.

Parlementaire Agenda punt [26-10-2016] – Plenair debat Minister-President/Ministers BuiZa/VenJ: MH17

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-12-2016] – TK Kamerbrief stand van zaken archief en index MH17

SVenJ heeft toegezegd zijn Griekse ambtgenoot aan te spreken op de gebrekkige voorbereiding in het winterklaar maken van de opvang voor asielzoekers in Griekenland.

Parlementaire Agenda punt [19-01-2017] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-04-2017] – EK Verslag JBZ Raad 27 en 29 maart 2017.

SVenJ zegt toe de Kamer te informeren over de bodemeisen voor gesloten jeugdhulpinstellingen.

Parlementaire Agenda punt [18-01-2017] – Algemeen Overleg Justitiële Jeugd

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief «Jeugdhulp» van de Staatssecretaris van VWS van 17 februari 2017.

SVenJ heeft toegezegd schriftelijk te zullen reageren op het artikel van Oneworld over Eritrese tolken.

Parlementaire Agenda punt [19-01-2017] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-01-2017] – TK Uitkomsten onderzoek ABDTOPConsult Vormen van regie op tolkdiensten VenJ-domein en reactie artikel Oneword.

SVenJ heeft toegezegd naar aanleiding van de rapportage van het Humanistisch verbond over de situatie van ongelovigen in AZC’s, aandacht te vragen voor deze signalen bij het COA.

Parlementaire Agenda punt [19-01-2017] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Bij het COA is aandacht gevraagd voor deze signalen. Ik acht hiermee de toezegging gestand gedaan.

MVenJ heeft toegezegd de onderzoeksvraag uit te breiden met: «Welke kennis hadden de voormalig Minister van Veiligheid en Justitie en/of zijn departement over de betrokkenheid van de voormalig korpschef bij beslissingen ten aanzien van en het houden van toezicht op de financiën van de COR?»

Parlementaire Agenda punt [16-11-2016] – Algemeen Overleg Onderzoeksopdracht Centrale Ondernemingsraad Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-11-2016] – TK Onderzoekscommissie inzake COR politie.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer toe te voegen aan de onderzoeksvraag Welke kennis hadden de voormalig Minister van Veiligheid en Justitie en/of zijn departement over de handelwijze van de voormalig korpschef inzake de financiën dan wel anderszins in zijn relatie tot de (voorzitter van de) COR invloed gehad op de besluitvorming c.q. advisering door de COR en zo ja, welke?

Parlementaire Agenda punt [16-11-2016] – Algemeen Overleg Onderzoeksopdracht Centrale Ondernemingsraad Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-11-2016] – TK Onderzoekscommissie inzake COR politie.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer zo snel mogelijk te informeren over de commissievoorzitter en de samenstelling van de commissie.

Parlementaire Agenda punt [16-11-2016] – Algemeen Overleg Onderzoeksopdracht Centrale Ondernemingsraad Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-12-2016] – TK Onderzoekscommissie inzake COR politie.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de wijze waarop gevolg wordt gegeven aan de klokkenluidersregeling in deze zaak.

Parlementaire Agenda punt [16-11-2016] – Algemeen Overleg Onderzoeksopdracht Centrale Ondernemingsraad Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-11-2016] – TK Onderzoekscommissie inzake COR politie.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de nieuwe Centrale Ondernemingsraad van de nationale politie zodra deze is samengesteld.

Parlementaire Agenda punt [16-11-2016] – Algemeen Overleg Onderzoeksopdracht Centrale Ondernemingsraad Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-02-2017] – TK Centrale Ondernemingsraad politie

MVenJ heeft toegezegd de kabinetsreactie op het rapport van de voormalig korpschef over de politie op de BES-eilanden later dit jaar aan de Kamer te zenden.

Parlementaire Agenda punt [16-11-2016] – Algemeen Overleg Onderzoeksopdracht Centrale Ondernemingsraad Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2016] – TK Beleidsreactie aangaande rapporten over de (door) ontwikkeling Korps Politie Caribisch Nederland.

MVenJ heeft toegezegd het stenografisch verslag van dit Algemeen Overleg aan de onderzoekscommissie te verstrekken.

Parlementaire Agenda punt [16-11-2016] – Algemeen Overleg Onderzoeksopdracht Centrale Ondernemingsraad Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-11-2016] – TK Onderzoekscommissie inzake COR politie.

MVenJ heeft toegezegd de kamer voor de begrotingsbehandeling te informeren over de keuze voor Significant en de wijze van aanbesteden van het onderzoek naar gemiddelde verhoorduur.

Parlementaire Agenda punt [17-11-2016] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-11-2016] – TK Toezeggingen AO strafrechtelijke onderwerpen 17 november 2016.

SVenJ heeft toegezegd zijn reactie te toezenden op de zorgen van UNICEF, DfC en VWN over de rechten van kinderen in de GEAS-voorstellen.

Parlementaire Agenda punt [17-11-2016] – Algemeen Overleg JBZ-raad, asiel deel = samengevoegd met AO Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-01-2017] – TK Positie van het kind in het GEAS.

SVenJ heeft toegezegd de kamer te informeren over de positie van minderjarigen en een getalsmatig overzicht geven van de amv’s voor de begrotingsbehandeling van VenJ.

Parlementaire Agenda punt [17-11-2016] – Algemeen Overleg JBZ-raad, asiel deel = samengevoegd met AO Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-11-2016] – TK Cijfermatig overzicht van de situatie en herplaatsingen van AMVs.

SVenJ heeft toegezegd de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de positie van de kinderen uit Calais.

Parlementaire Agenda punt [17-11-2016] – Algemeen Overleg JBZ-raad, asiel deel = samengevoegd met AO Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2017] – TK Diverse toezeggingen op het gebied van mensenhandel.

SVenJ zegt toe een brief te sturen over de inrichting van de inkoop gedragsinterventies.

Parlementaire Agenda punt [18-01-2017] – Algemeen Overleg Justitiële Jeugd

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-02-2017] – TK De inkoop van justitiële gedragsinterventies.

MVenJ zegt toe de Kamer te informeren over het rijksrecherche onderzoek naar de overleden arrestant te Maastricht.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-04-2017] – TK Rijksrecherche onderzoek naar overleden persoon te Maastricht.

SVenJ heeft toegezegd schriftelijk terug te komen op de suggestie om het hoger beroep af te schaffen in Dublinzaken en bij veilige landers om op die manier misbruik tegen te gaan.

Parlementaire Agenda punt [19-01-2017] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-02-2017] – TK Hoger beroep in asielzaken.

MVenJ heeft toegezegd dat de Kamer schriftelijk wordt geïnformeerd over het standpunt over de door de heer Van Wijngaarden aangedragen voorstellen m.b.t. agressie tegen deurwaarders. Ook zal in deze brief verslag worden gedaan van het overleg van KBvG met politie en OM.

Parlementaire Agenda punt [24-11-2016] – Algemeen Overleg Gerechtsdeurwaarders

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-02-2017] – TK Geweld tegen gerechtsdeurwaarders.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer per brief te informeren over de mogelijkheden voor het opzetten van een afpakfonds en een fonds voor drugsslachtoffers.

Parlementaire Agenda punt [02-02-2017] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-02-017] – TK Informatiedeling van de politie met gemeenten inzake de aanpak van misstanden op recreatieparken.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer per brief te informeren over de problematiek bij informatie-uitwisseling tussen politie en gemeenten bij aanpak mobiel banditisme in relatie tot recreatieparken.

Parlementaire Agenda punt [02-02-2017] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-02-2017] – TK Toezeggingen AO Criminaliteitsbestrijding d.d. 2 februari 2017.

MVenJ heeft toegezegd om samen met de Minister BZ de Kamer te informeren over de stand van zaken/mogelijkheden t.a.v. de protocollen bij de EVRM inzake terugkeerders.

Parlementaire Agenda punt [24-11-2016] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-04-2017] – TK Beleidsbrief bij Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 en voortgangsrapportage integrale aanpak jihadisme.

MVenJ heeft toegezegd dat het punt van het lid Van Toorenburg m.b.t. het weerbaar maken van meisjes in de klas bij het project Tegengeluid wordt meegenomen.

Parlementaire Agenda punt [24-11-2016] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-04-2017] – TK Beleidsbrief bij Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 en voortgangsrapportage integrale aanpak jihadisme.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer op korte termijn nader geïnformeerd wordt over de technische storing in een casus die plaatsvond in februari 2016 over een uitreiziger naar Turkije.

Parlementaire Agenda punt [24-11-2016] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2016] – Antwoorden Kamervragen naar aanleiding van eerdere antwoorden over het bericht dat een terreurverdachte op het vliegtuig naar Turkije kon stappen.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer per brief te informeren over vrij rondlopende veroordeelden.

Parlementaire Agenda punt [01-11-2016] – Algemene Politieke Beschouwingen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-12-2016] – EK Aanpak openstaande vrijheidsstraffen.

MVenJ zegt de Kamer toe om bij nieuwe afspraken over de aanstelling van topadviseurs kritisch te zijn, omdat het om publiek geld gaat.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Aan deze toezegging wordt in praktijk gevolg gegeven. Het beleid is erop gericht om geen nieuwe gevallen van overschrijding van de WNT-norm te laten ontstaan. Ik acht deze toezegging hiermee gestand gedaan.

SVenJ zegt de Kamer toe om haar te berichten over de vindplaats van een tabel van de Europese Commissie waarin het aantal van 24.000 wordt genoemd.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-12-2016] – Antwoorden Kamervragen over afspraken binnen de EU over het herplaatsen van migranten uit Griekenland.

SVenJ zegt de Kamer toe mogelijkheden voor hervatting van het overleg met de VNG-onderhandelaar over de bed-bad-broodregeling te verkennen.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Ik heb uw Kamer bij het AO Vreemdelingen- en asielbeleid 19 januari 2017 geïnformeerd. Ik acht mijn toezegging aan u hiermee gestand gedaan.

MVenJ zegt de Tweede Kamer toe dat hij in overleg met het Openbaar Ministerie en de Rijksrecherche zal treden om te bezien hoe politieagenten die in onzekerheid verkeren de vraag of zij wel of niet vervolgd worden sneller duidelijkheid kunnen krijgen. De Minister van Veiligheid en Justitie zal die gesprekken voeren en zal daarover rapporteren bij de behandeling van het wetsvoorstel, vermoedelijk ook al in de memorie van toelichting.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-04-2017] – TK Onderzoek naar geweldsaanwendingen door opsporingsambtenaren Motie Van der Staaij.

MVenJ zegt de Tweede Kamer toe om te bezien of het mogelijk is om een termijn in het wetsvoorstel Wijziging stelsel geweldsaanwending van de politie op te nemen over de behandeling van zaken tegen agenten.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-04-2017] – TK Onderzoek naar geweldsaanwendingen door opsporingsambtenaren Motie Van der Staaij.

MVenJ zegt de Tweede Kamer toe om de Kamer dinsdag, voorafgaand aan de stemmingen, te informeren over het tijdpad van het WODC-onderzoek over de vrederechter.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-12-2016] – TK Onderzoek vrederechter.

MVenJ zegt de Tweede Kamer toe om de Kamer voor het einde van het jaar te informeren over de inzet van wijkagenten in de wijk zelf en de afspraken die daarover zijn gemaakt met de korpschef.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Parlementaire Agenda punt [20-12-2016] – Algemeen Overleg Politie.

MVenJ zegt de Tweede Kamer toe om de Kamer, hopelijk heel binnenkort, te kunnen informeren over de samenstelling van de commissie Ruys.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-12-2016] – TK Onderzoekscommissie inzake COR politie.

MVenJ zegt de Tweede Kamer toe om voor kerst 2016 het wetsvoorstel inzake geweldsaanwending door de politie naar de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2016] – TK Wijziging van wetboek inzake geweldsaanwending opsporingsambtenaar.

MVenJ heeft toegezegd een brief over het aantrekken van personeel na de reorganisatie van het NFI en op diverse vragen over het uitbesteden van onderzoek door het NFI.

Parlementaire Agenda punt [09-02-2017] – Algemeen Overleg Onderzoek in strafzaken

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-04-2017] – TK Ontwikkelingen NFI.

MVenJ heeft toegezegd dat de Kamer wordt geïnformeerd over uitslag KG aanbestedingen.

Parlementaire Agenda punt [24-11-2016] – Algemeen Overleg Gerechtsdeurwaarders

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-01-2017] – TK Uitspraak in kortgedingen aanbesteding gerechtsdeurwaardersdiensten Clustering Rijksincasso.

MVenJ heeft toegezegd dat het jaarverslag DAS onder de aandacht van het BTF wordt gebracht in verband met door de heer Van Nispen gesignaleerde overtredingen van de verordening.

Parlementaire Agenda punt [24-11-2016] – Algemeen Overleg Gerechtsdeurwaarders

TK

Het jaarverslag DAS 2015 is op 25 november 2016 doorgeleid naar het BFT. Ik acht mijn toezegging aan uw Kamer hiermee gestand gedaan.

MVenJ heeft toegezegd dat met de KBvG nader wordt gesproken over het meerjarenbeleidplan, daarbij wordt het door de heer Recourt besproken punt van de rol van de deurwaarder bij stapeling van vorderingen besproken.

Parlementaire Agenda punt [24-11-2016] – Algemeen Overleg Gerechtsdeurwaarders

TK

Het gesprek met de KBvG heeft plaatsgevonden. De KBvG betrekt dit onderwerp bij de uitvoering van haar meerjarenplan. Ik acht hiermee mijn toezegging gestand gedaan.

MVenJ zegt toe de Kamer per brief een inhoudelijke reactie op het deltaplan aanpak ondermijning in Brabant van de PvdA te geven.

Parlementaire Agenda punt [02-02-2017] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-03-2017] – TK Deltaplan aanpak ondermijnende criminaliteit-proeftuin Brabant PvdA.

MVenJ zegt toe een schriftelijke reactie te geven op het door mevrouw Swinkels genoemde artikel in het NJB.

Parlementaire Agenda punt [15-02-2017] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-03-2017] – TK Toezegging aan lid Swinkels te reageren op een artikel in het Nederlands Juristenblad.

MVenJ zegt toe het wetsvoorstel stelselherziening geweldsaanwending nog deze week naar de Kamer te zenden.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2016] – TK Wijziging van wetboek inzake geweldsaanwending opsporingsambtenaar.

MVenJ heeft toegezegd na de JBZ-raad de Kamer te informeren over de stand van zaken over de EOM-onderhandelingen en wanneer het eindresultaat van de onderhandelingen over het EOM bekend is.

Parlementaire Agenda punt [07-12-2016] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-06-2017] – TK Besluitvorming over Europees OM.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer in het eerste kwartaal van 2017 te informeren over de uitkomst van het gesprek met Defence for Children over de positie van kwetsbaren in het strafproces.

Parlementaire Agenda punt [17-11-2016] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2017] – TK Toezeggingen slachtofferbeleid op twee thema’s.

SVenJ zegt toe bij de Minister van Buitenlandse Zaken een specifiek ambtsbericht op te vragen met betrekking tot de laatste 100 Eritreeërs in de Ranov-regeling.

Parlementaire Agenda punt [05-10-2016] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-03-2017] – TK Documenten uit Eritrea in de naturalisatieprocedure.

MVenJ zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Rij (CDA), toe dat de toegezegde brief van de Staatssecretaris van Financiën over fiscaliteit inzake het huwelijksvermogensregime, nog in de maand maart naar de Kamer verzonden zal worden.

Parlementaire Agenda punt [21-03-2017] – Plenaire behandeling 33 987 voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-04-2017] – EK brief inzake beantwoording vragen vanwege initiatiefwetsvoorstel 33987 van de Staatssecretaris van Financiën.

MVenJ zegt toe de Kamer in het voorjaar van 2017 te informeren over de voortzetting van het overleg met de politiebonden en politievrijwilligersorganisatie die in december 2016 zullen worden gevoerd.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-04-2017] – TK Diverse toezeggingen.

SVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de mogelijkheden van het weren van niet visumplichtige extremistische sprekers.

Parlementaire Agenda punt [31-01-2017] – Mondelinge vraag van het lid PIETER HEERMA (CDA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, bij afwezigheid van de Minister, over het bericht «Burgemeester Eindhoven in ongelijk gesteld om weigeren islamitische haatpredikers» (Nieuws.tpo.nl, 30 januari 2017)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-04-2017] – TK Beleidsbrief bij Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 en voortgangsrapportage integrale aanpak jihadisme.

SVenJ heeft toegezegd dat als na het bestuderen van de uitspraak van de rechter (en na eventueel in te stellen hoger beroep) blijkt dat er inderdaad te weinig handvatten zijn / een lacune bestaat voor bestuurders op preventief op te treden tegen extremistische sprekers, de Minister de Kamer zal informeren.

Parlementaire Agenda punt [31-01-2017] – Mondelinge vraag van het lid PIETER HEERMA (CDA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, bij afwezigheid van de Minister, over het bericht «Burgemeester Eindhoven in ongelijk gesteld om weigeren islamitische haatpredikers» (Nieuws.tpo.nl, 30 januari 2017)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-04-2017] – TK Beleidsbrief bij Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 en voortgangsrapportage integrale aanpak jihadisme.

MVenJ zegt toe de Kamer te berichten wanneer de aan het Openbaar Ministerie verzochte analyse over de strafbaarstelling van de voorbereiding van misdrijven gereed is.

Parlementaire Agenda punt [13-12-2016] – Mondelinge vraag van het lid VAN OOSTEN (VVD) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het Openbaar Ministerie strengere wetgeving wil om liquidatiegolf te stoppen (NRC Next, 12 december 2016)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-04-2017] – TK Analyse strafbaarstelling deelname criminele organisatie en voorbereidingshandelingen.

MVenJ heeft toegezegd dat de Kamer in het voorjaar van 2017 geïnformeerd wordt over de uitkomsten van de pilots individuele beoordeling.

Uitgaande brief [28-10-2016] – TK Meerjarenagenda slachtofferbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2017] – TK Toezeggingen slachtofferbeleid op twee thema’s.

MVenJ heeft toegezegd het eindresultaat van de onderhandelingen over het Europees Openbaar Ministerie ter beoordeling voor te leggen.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2012] – Gezamenlijke behandeling 30 880 Politiewet/32822 Invoerings- en aanpassingswet Politiewet + 32 891 Wet Herziening Gerechtelijke Kaart

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-06-2017] – EK Besluitvorming over Europees OM.

MVenJ zegt toe de vergoeding van medisch onderzoek in asielzaken in de praktijk te evalueren.

Parlementaire Agenda punt [06-07-2010] – Plenaire behandeling wetsvoorstellen Consensus Rijkswetgeving (32 017 (R1884)/32 018 (R1885)/32 178 (R1898)/32 179 (R1899)/32 019 (R1886)/32 020 (R1887)/32 213 (R1903)/32 026 (R1888)/32 186 (R1901)/32 041 (R1890))

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-05-2017] – EK Toezegging nadere informatie over vergoedingen medisch onderzoek in asielzaken.

MVenJ zegt de Kamer toe schriftelijk te reageren op aangepaste motie Van Oosten en Van Toorenburg, als deze nog wordt aangepast.

Parlementaire Agenda punt [20-04-2017] – Plenair debat 34 257 Wijziging van onder andere het Burgerlijk Wetboek teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-05-2017] – TK Reactie op aangepaste motie Van Oosten Van Toorenburg.

SVenJ heeft toegezegd de resultaten van het onderzoek naar de inzet van de Dienst Vervoer & Ondersteuning bij de ontsnapping van een Rotterdamse gedetineerde en de normen die hierbij gelden (zoals de broekstok) naar de Kamer sturen.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2017] – AO Gevangeniswezen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-05-2017] – TK Onttrekking gedetineerde Rotterdam.

SVenJ heeft toegezegd de Kamer voor de zomer van 2017 te informeren over het vervolgonderzoek van de inspectie aangaande de Woenselse Poort.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2017] – AO Gevangeniswezen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-06-2017] – TK FPK De Woenselse Poort.

MVenJ heeft toegezegd met de burgemeester van Utrecht te bellen over de Utrechtse pilot met mediation en te vragen wat zijn bedoelingen zijn met de uitkomsten van deze pilot.

Parlementaire Agenda punt [14-02-2017] – VAO Criminaliteitsbestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-06-2017] – TK Motie Recourt c.s. over het Utrechtse mediation model en brief aan de burgemeester van Utrecht.

MVenJ zegde toe inde komende Geannoteerde Agenda in te gaan op de vraag van D66 (Verhoeven) over: Voorstel voor een Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt: Hoe wordt voorkomen dat de uitzonderingsregel voor onderzoek en wetenschap wordt misbruikt door de commercie?

Parlementaire Agenda punt [17-05-2017] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 8 en 9 juni 2017.

MVenJ zegt toe in de komende Geannoteerde Agenda in te gaan op de vraag van de VVD (Van Oosten) over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels en daarbij de vraag te beantwoorden waarom dit op EU-niveau moet worden geregeld en waarom de nadruk lijkt te liggen op de potentiele failliet i.p.v. op de belangen van de schuldeisers.

Parlementaire Agenda punt [17-05-2017] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

13-07-2017 Afgedaan met geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 8 en 9 juni 2017.

MVenJ heeft toegezegd na ommekomst van de aangeleverde informatie door het lid Van Toorenburg over de regio’s waarin de politie ver moet rijden met arrestanten wegens te ver gelegen voorzieningen binnen een maand de Kamer hierover informeren.

Parlementaire Agenda punt [09-02-2017] – Algemeen Overleg Onderzoek in strafzaken

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2017] – TK Voortgangsbrief politie.

MVenJ zet toe de kamer te informeren over de afstemming met het lokale gezag over het arrestantencomplex in Deventer.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2017] – TK Voortgangsbrief politie.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over het tijdpad dat de commissie voor zich ziet voor het onderzoek.

Parlementaire Agenda punt [16-11-2016] – Algemeen Overleg Onderzoeksopdracht Centrale Ondernemingsraad Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2017] – TK Uitstel toezending onderzoeksrapport onderzoekscommissie COR politie.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren als de commissie de Minister informeert over de samenloop van de verschillende onderzoeken.

Parlementaire Agenda punt [16-11-2016] – Algemeen Overleg Onderzoeksopdracht Centrale Ondernemingsraad Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2017] – TK Uitstel toezending onderzoeksrapport onderzoekscommissie COR politie.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer een schriftelijk oordeel geven over de aangepaste motie-Van Nispen inzake een bredere betrokkenheid van medewerkers bij besluiten over het NFI.

Parlementaire Agenda punt [30-05-2017] – Plenair debat over de problemen bij het NFI

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2017] – TK Het WODC onderzoek naar behoefte aan forensisch onderzoek en het plan van het lid Van Nispen SP.

MVenJ zegt toe de Kamer te informeren over protocollen en regels over het gebruik van bodycams.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2017] – TK Voortgangsbrief politie.

MVenJ zegt toe de Kamer te informeren over het al dan niet landelijk invoeren van bodycams nadat de juridische open einden zijn uitgewerkt en na overleg met de COR.

Parlementaire Agenda punt [05-10-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2017] – TK Voortgangsbrief politie.

MVenJ zegt toe de Kamer te informeren over de wijze waarop de 200% strafeis gemiddeld uitwerkt over 2015 en 2016.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-06-2017] – TK Jaarwisseling 2016–2017 en reactie op hoorzitting 9 februari 2017.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over verkenning om stieffamilie als nabestaanden ook toegang te geven tot overige slachtofferrechten.

Uitgaande brief [23-12-2016] – TK Uitbreiding doelgroep slachtofferrechten

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2017] – TK Toezeggingen slachtofferbeleid op twee thema’s.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de verkenning of een benadering juridisch, financieel en uitvoeringstechnisch mogelijk is om in concrete situaties een persoon toegang te bieden tot slachtofferrechten. Waarbij de persoon zelf aannemelijk moeten maken dat hij of zij daarbij belang heeft en in een nauwe relatie staat of stond tot het directe slachtoffer.

Uitgaande brief [23-12-2016] – TK Uitbreiding doelgroep slachtofferrechten

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2017] – TK Toezeggingen slachtofferbeleid op twee thema’s.

SVenJ heeft toegezegd het inspectieonderzoek naar contrabande, integriteit en voortgezet crimineel handelen voor de zomer met kabinetsreactie naar de Kamer worden gezonden.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2017] – Plenair Debat over de veiligheid van gevangenispersoneel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-05-2017] – TK Beleidsreactie Binnen de muren niet toegestaan.

MVenJ heeft toegezegd om in het onderzoek dat de Inspectie VenJ doet naar de kwaliteit van de inrichting van de repressieve brandweerzorg in alle veiligheidsregio’s, ook mee te nemen op welke zaken wordt getoetst om vast te stellen of is voldaan aan de operationele ondergrens.

Parlementaire Agenda punt [10-11-2016] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2017] – TK Veiligheidsregio’s.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer uiterlijk in het voorjaar van 2017 nader te informeren over de uitvoering van de motie-Tellegen/Kooiman in het kade van de Reddingsbrigade.

Parlementaire Agenda punt [10-11-2016] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2017] – TK Veiligheidsregio’s.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer voor het kerstreces van 2016 het BIT-rapport van de Implementatie Vernieuwing C2000 te sturen.

Parlementaire Agenda punt [10-11-2016] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-12-2016] – TK Beleidsreactie naar aanleiding van BIT programma Implementatie Vernieuwing C2000.

SVenJ heeft toegezegd dat de evaluatie van de opleiding van agenten verantwoordelijk voor wapenvergunningverlenging begin 2017 aan de Kamer te zenden.

Parlementaire Agenda punt [03-11-2016] – AO Schietsport in Nederland

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2017] – TK Voortgangsbrief politie.

SVenJ heeft toegezegd de analyse van de werklastmeting van de teams korpscheftaken begin 2017 aan de Kamer te zenden.

Parlementaire Agenda punt [03-11-2016] – AO Schietsport in Nederland

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2017] – TK Voortgangsbrief politie.

MVenJ zegt de Kamer toe om in zijn gesprekken met de korpschef, die straks ook verantwoordelijk is voor de Politieacademie, te bekijken hoe de praktijkbegeleiders van aspiranten over voldoende pedagogisch-didactische vaardigheden kunnen beschikken.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2017] – TK Voortgangsbrief politie.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie Van Nispen die de regering verzoekt om de behoefte aan sporenonderzoek in kaart te brengen en zegt toe hierover met het OM en de NP te spreken.

Parlementaire Agenda punt [30-05-2017] – Plenair debat over de problemen bij het NFI

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2017] – TK Het WODC onderzoek naar behoefte aan forensisch onderzoek en het plan van het lid Van Nispen SP.

MVenJ heeft toegezegd dat hij met de Staatssecretaris zal overleggen over de mogelijkheid om tot een gecombineerde procedure te komen voor een asielaanvraag en een aanvraag van een verblijfsvergunning voor mensenhandel en de Kamer daarover zal informeren.

Parlementaire Agenda punt [16-02-2017] – Algemeen Overleg Mensenhandel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2017] – TK Diverse toezeggingen op het gebied van mensenhandel.

MVenJ zegt toe de Kamer te informeren over de verbeterplannen bij de DBB.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2017] – TK Voortgangsbrief politie.

MVenJ zegt toe de Kamer te informeren in het voorjaar over de ervaringen met de klachtenoptie in de politieapp.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2017] – TK Voortgangsbrief politie.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer per brief een actueel overzicht van de realisatie van de afspraken uit de Veiligheidsagenda te geven en zal daarin ook zijn reactie geven op de constateringen uit de notitie van politie en OM m.b.t. de achterblijvende resultaten van de aanpak van fraude en cybercrime

Parlementaire Agenda punt [02-02-2017] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief «sociale veiligheid in openbaar vervoer» van de Staatssecretaris van IenM van 15 mei 2017.

SVenJ heeft toegezegd de kamer te informeren over de aanvulling van artikel 40a van de Regeling verlaten van de inrichting, zodat de RSJ meer richting heeft bij de afweging van de belangen van het slachtoffer en de vraag of er sprake is van een geschokte rechtsorde.

Parlementaire Agenda punt [16-05-2017] – Mondelinge vraag van het lid MARKUSZOWER (PVV) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht «Poolse doodrijder Meijel vervroegd vrijgelaten»

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2017] – TK Strafonderbreking vreemdelingen.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer het Nationaal Dreigingsbeeld toe te sturen als dit gereed is.

Parlementaire Agenda punt [02-02-2017] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-06-2017] – TK Nationaal Dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit 2017–2021 en WODC onderzoek naar liquidaties.

MVenJ neemt in het kader van de VOG contact op met de reclassering.

Parlementaire Agenda punt [15-02-2017] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-07-2017] – TK Toezeggingen met betrekking tot het reclasseringsdomein.

MVenJ heft toegezegd de Kamer te informeren over de stand van zaken van informatie-uitwisseling politie-vervoerders (en de rol van een database daarbij).

Parlementaire Agenda punt [13-09-2016] – Algemeen Overleg Sociale veiligheid in het openbaar vervoer

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief «sociale veiligheid in openbaar vervoer» van de Staatssecretaris van IenM van 15 mei 2017.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de mogelijkheid van een sms alert of een andere voorziening om in stilte een noodoproep te doen in de trein.

Parlementaire Agenda punt [13-09-2016] – Algemeen Overleg Sociale veiligheid in het openbaar vervoer

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief «sociale veiligheid in openbaar vervoer» van de Staatssecretaris van IenM van 15 mei 2017.

MVenJ heeft toegezegd de veel hogere begroting van het NFI in 2016 (89 miljoen) t.o.v. 2017 (63 miljoen) nader uit te leggen in de brief over de stand van zaken rond de reorganisatie bij het NFI die reeds in het AO van 15 juni jl. was toegezegd.

Parlementaire Agenda punt [27-09-2016] – VAO Forensisch onderzoek (AO d.d. 15/6)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-11-2016] – TK NFI en NRGD.

MVenJ zegt toe dat hij, voor zover mogelijk, de Kamer nader zal informeren over de strafrechtelijke afdoening van de bedreiging jegens een aantal moskeeën.

Parlementaire Agenda punt [06-04-2017] – Plenair debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-06-2017] – TK Beleidsbrief bij Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 45.

MVenJ zegt de Kamer toe te reageren op een Duits wetsvoorstel om forse boetes op te kunnen leggen aan internetproviders en andere IT-ondernemingen die een platform bieden aan discriminerende uitingen.

Parlementaire Agenda punt [06-04-2017] – Plenair debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2017] – TK Uitvoering motie Segers/Van Dam.

MVenJ heeft toegezegd uit te zoeken of er geld vanuit Europa beschikbaar kan komen voor extra capaciteit aanpak drugscriminaliteit.

Parlementaire Agenda punt [18-04-2017] – Mondelinge vraag van het lid VAN TOORENBURG (CDA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Nederland Narcostaat»

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2017] – TK Afdoening toezeggingen drugs.

MVenJ heeft toegezegd verschillen in strafmaat/strafoplegging voor drugsmisdrijven ten opzichte van buurlanden in kaart te brengen.

Parlementaire Agenda punt [18-04-2017] – Mondelinge vraag van het lid VAN TOORENBURG (CDA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Nederland Narcostaat»

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2017] – TK Afdoening toezeggingen drugs.

MVenJ heeft toegezegd in overleg te treden met post/pakketdiensten over verbetering samenwerking en gebruik drugshonden.

Parlementaire Agenda punt [18-04-2017] – Mondelinge vraag van het lid VAN TOORENBURG (CDA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2017] – TK Afdoening toezeggingen drugs.

MVenJ heeft toegezegd te bezien hoe de samenwerking met Spanje verloopt

Parlementaire Agenda punt [18-04-2017] – Mondelinge vraag van het lid VAN TOORENBURG (CDA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Nederland Narcostaat»

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2017] – TK Afdoening toezeggingen drugs.

MVenJ heeft toegezegd na te gaan of het mogelijk is om panden te sluiten waarnaar in beslag genomen drugs op weg waren. Dit is naar aanleiding van een specifieke zaak in Tholen.

Parlementaire Agenda punt [18-04-2017] – Mondelinge vraag van het lid VAN TOORENBURG (CDA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Nederland Narcostaat»

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2017] – TK Afdoening toezeggingen drugs.

SVenJ heeft toegezegd maatregelen te treffen omtrent ziekteverzuimen en de mogelijkheid tot het doen van anonieme aangiften on de aandacht bij (private-) tbs-klinieken.

Parlementaire Agenda punt [03-11-2016] – AO TBS

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-06-2017] – TK Stand van zaken toezeggingen uit het AO Tbs van november 2016.

SVenJ heeft toegezegd dat de Kamer voor de begrotingsbehandeling een reactie op de brief van de specialisten forensisch zorg ontvangt.

Parlementaire Agenda punt [03-11-2016] – AO TBS

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-11-2016] – TK Beleidsbrief bij zevende voortgangsrapportage Integrale Aanpak Jihadisme en Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 43.

SVenJ heeft toegezegd dat de Kamer nader geïnformeerd wordt over de 24 gevallen van gemaximeerde tbs.

Parlementaire Agenda punt [03-11-2016] – AO TBS

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-06-2017] – TK Stand van zaken toezeggingen uit het AO Tbs van november 2016.

SVenJ heeft toegezegd dat de Kamer wordt geïnformeerd over eventuele kosten bij indiening van beklag en beroep.

Parlementaire Agenda punt [03-11-2016] – AO TBS

TK

26-04-2017 Afgedaan met: Uitgaande brief [30-01-2017] – TK Evaluatie Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.

SVenJ heeft toegezegd dat de Kamer in de voortgangsbrief wordt geïnformeerd over De Woenselse Poort over eventueel aanvullende maatregelen.

Parlementaire Agenda punt [03-11-2016] – AO TBS

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-06-2017] – TK FPK De Woenselse Poort.

SVenJ heeft toegezegd de Kamer nader te infomeren over het tweemaal opleggen van tbs na een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland op 3 november 2016.

Parlementaire Agenda punt [03-11-2016] – AO TBS

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-06-2017] – TK Stand van zaken toezeggingen uit het AO Tbs van november 2016.

SVenJ heeft toegezegd dat de Kamer voor de begrotingsbehandeling een brief ontvangt over de inwerkingtreding van de Wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking.

Parlementaire Agenda punt [03-11-2016] – AO TBS

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2016] – TK Wet langdurig toezicht en toezeggingen AO Reclassering.

MVenJ zegt toe een kamerbrief met toelichting op situatie ontvankelijkheid na wegvallen verdenking of vrijspraak.

Parlementaire Agenda punt [10-05-2017] – Plenair debat 34 518 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-05-2017] – TK Wijziging van Boek 1 BW De niet ontvankelijkheid na vrijspraak of einde verdenking.

SVenJ heeft toegezegd de Kamer een brief te sturen waarin de kosten en de rol van het OM worden uiteengezet bij de toepassing van de Wvggz.

Parlementaire Agenda punt [02-02-2017] – Plenair Debat Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32 399) + MinVWS

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-07-2017] – TK Moties Brief Wvggz – Rol OM, uitvoeringskosten, onmiddellijkheidsbeginsel.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over advisering omtrent de invoering van de nieuwe procesvoering (34 059 / 34 138 / 34 212 / 34 237).

Verslag van de vergadering van 5 juli 2016 (2015/2016 nr. 37) Vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-05-2017] – EK Voortgangsrapportage KEI.

SVenJ zegt de Kamer toe dat CyberSecurityBeeld Nederland 2017 nog voor de zomer naar de Kamer zal worden gestuurd.

Parlementaire Agenda punt [06-06-2017] – Plenair debat over de wereldwijde aanval met ransomware op vitale ICT-infrastructuur

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-06-2017] – TK Aanbiedingsbrief Cybersecuritybeeld Nederland 2017.

SVenJ zegt de Kamer toe dat voor de zomer in zal worden gegaan op de vragen van het lid Helder over aansprakelijkheid en of wetgeving daarin toereikend is.

Parlementaire Agenda punt [06-06-2017] – Plenair debat over de wereldwijde aanval met ransomware op vitale ICT-infrastructuur

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-06-2017] – TK Aanbiedingsbrief Cybersecuritybeeld Nederland 2017.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over het aantal amv’s dat in 2016 is verdwenen uit de beschermde opvang en over de aanpak.

Parlementaire Agenda punt [16-02-2017] – Algemeen Overleg Mensenhandel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2017] – TK Diverse toezeggingen op het gebied van mensenhandel.

SVenJ zegt de Kamer toe een brief te sturen over de mate waarin hetgeen in de brief van 23 mei 2017 over toezicht als een uitwerking van het advies van de Taskforce Overvallen mag worden gezien.

Parlementaire Agenda punt [01-06-2017] – Plenair debat enkelband voor criminelen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-07-2017] – TK Toezeggingen met betrekking tot het reclasseringsdomein.

MVenJ zegt de Kamer toe naar aanleiding van de vraag van het lid Van Rij (CDA) toe dat de inwerkingtreding van de wet uitgesteld zal worden tot 1 januari 2018 voor alle drie de beroepsorganisaties.

Toezegging Uitstel van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel (34 145) Eerste Kamer 29 november 2016

EK

In het inwerkingtredingsbesluit is vermeld dat de wet in werking zal treden op 1 januari 2018 (Stb. 2017/86, 15 maart 2017). Ik acht mijn toezegging aan de Kamer hiermee gestand gedaan.

MVenJ zegde toe op vragen van het CDA (Van Dam) in de geannoteerde agenda van de juni JBZ Raad in te gaan op de voorgestelde uitbreiding van het takenpakket van het EOM met de bevoegdheid om btw fraude aan te pakken.

Parlementaire Agenda punt [17-05-2017] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Uitgaande Brief «Besluitvorming over Europees OM» van 2 juni 2017.

MVenJ heeft toegezegd in de memorie van toelichting bij de Aanpassingswet nadeelcompensatie aandacht te besteden aan de cijfers over die nadeelcompensatie (financiële gevolgen voor de overheid) en aan de beginselen van behoorlijk bestuur.

Parlementaire Agenda punt [19-03-2012] – Wetgevingsoverleg 32 450 Wet aanpassing bestuursprocesrecht + 32 621 Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

TK

Het streven is om het wetsvoorstel in de zomer van 2017 in consultatie te brengen.

SVenJ heeft toegezegd een concept AMvB over detentieonderbreking van illegale vreemdelingen toe te zenden aan EK en TK en daarin aandacht te schenken aan niet-uitzetbare illegale vreemdelingen, in overleg met Minister voor Immigratie en Asiel.

Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 169 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven + 32 319 Wijziging van het wetboek van Strafrecht i.v.m. wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk gebieds- of contactverbod

EK

De ontwerp-AMvB inzake de detentieonderbreking zal zo spoedig mogelijk nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel inzake opheffing samenloop (Kamerstukken II 32 882) heeft aanvaard, aan de beide Kamers der Staten-Generaal worden gezonden.

SVenJ heeft toegezegd ten behoeve van Wetsvoorstel directe tenuitvoerlegging de cijfers over vrijspraak in hoger beroep na veroordeling in eerste aanleg mee te nemen.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Deze toezegging wordt meegenomen in het kader van de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

MVenJ heeft toegezegd dat hij op het moment dat hij van plan zou zijn tot een beleidsmatige verhoging van de boetes te besluiten, hij eerst het effect van die verhoging op de verkeersveiligheid en op het gedrag van de agent zal onderzoeken.

Parlementaire Agenda punt [13-11-2012] – Mondeling Overleg inzake het ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in art. 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften i.v.m. onder meer een indexering van de tarieven (TK 29 398, 339) + de voortgang van de wetsvoorstellen 33 368 (reparatiewet nationale politie) en 33 451 (wijziging Wro)

TK

Wanneer dit aan de orde is, zal ik een uitvoeringstoets laten uitvoeren. De effecten voor de politie zouden daar dan bij worden bezien.

MVenJ heeft toegezegd om de wet vijf jaar na inwerkingtreding te evalueren.

Parlementaire Agenda punt [26-03-2013] – Plenair debat Wetsvoorstel 32 044 Wet herziening ten nadele

TK

De Wet herziening ten nadele is op 1-10-2013 in werking getreden. De evaluatie is in 2018 aan de orde.

MVenJ en MBZK hebben toegezegd om samen met het bedrijfsleven en bestuursorganen en met betrokkenheid van deskundigen een breed gedragen handleiding te maken voor de omgang met verzoeken om nadeelcompensatie.

Parlementaire Agenda punt [29-01-2013] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 621 Aanvulling Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

EK

Er hebben verschillende expertmeetings plaatsgevonden. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de handleiding. We verwachten deze in het najaar aan de Kamer aan te bieden.

MVenJ heeft toegezegd dat de ontwikkelingen in het buitenland te volgen m.b.t. een meewerkplicht grootschalig DNA onderzoek, ook in relatie tot de herziening Wetboek van Strafvordering.

Parlementaire Agenda punt [19-02-2014] – Algemeen Overleg Forensisch Onderzoek

TK

Deze toezegging wordt betrokken bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

MVenJ heeft toegezegd dat hij aan de eisen van de Kamer wil voldoen wat betreft uitgebreide informatievoorziening door elke geannoteerde agenda over de stand van zaken van de richtlijnen te berichten, ook als de richtlijnen niet zijn geagendeerd voor de JBZ-Raad, zodat desgewenst daarover kan worden gesproken in de AO’s JBZ-Raad.

Parlementaire Agenda punt [20-03-2014] – Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud EU-wetgevingspakket waarborgen in strafrechtelijke procedures

TK

Dit is een doorlopend punt van aandacht in de geannoteerde agenda’s voor de JBZ-Raad, zo lang de besprekingen over het EU-wetgevingspakket «waarborgen in strafrechtelijke procedures» gaande zijn.

MVenJ heeft toegezegd de resultaten van het onderzoek van de Universiteit Leiden in opdracht van het WODC-over bestuursrechtelijke grensoverschrijdende samenwerking na verschijnen – volgens de plannen in juni – aan de Kamer wordt gezonden met een kabinetsreactie hierop.

Parlementaire Agenda punt [23-04-2014] – Algemeen Overleg JBZ-Meerjarenbeleid vanaf 2015

TK

Het kabinetsstandpunt is in voorbereiding en zal naar verwachting na de zomer van 2017 worden afgerond.

MVenJ heeft toegezegd de bepaling die de mogelijkheid biedt tot het opheffen van het college van afgevaardigden te schrappen, als na de evaluatie de waarde van het voortbestaan is gebleken.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2012] – Gezamenlijke behandeling 30 880 Politiewet/32 822 Invoerings- en aanpassingswet Politiewet + 32 891 Wet Herziening Gerechtelijke Kaart

EK

Het streven is om het voorstel in het tweede deel van 2017 in consultatie te doen.

MVenJ zegt toe de wetswijziging na vijf jaar te evalueren.

Parlementaire Agenda punt [17-06-2014] – Plenair debat 32 859 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs + Plenair debat 33 346 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

TK

De evaluatie vindt plaats vijf jaar nadat de wet in werking is getreden. De wet is 1 juli 2017 in werking getreden. De evaluatie is in 2022 aan de orde.

SVenJ heeft toegezegd het voorstel van Kamerlid Van der Steur om het Pro Justitia-onderzoek niet langer als uitgangspunt te nemen in de wet, maar als keuzemogelijkheid voor de rechter mee te nemen in de modernisering van de het wetboek van strafvordering.

Parlementaire Agenda punt [10-09-2014] – AO TBS-onderwerpen

TK

Dit wordt betrokken bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

SVenJ heeft toegezegd nu verschillende organisaties hebben verzocht om het opheffen van deze voorbehouden, en hier geen bezwaren tegen zijn, om hieraan gevolg te geven. Hiervoor zal ik een wet in voorbereiding nemen.

Uitgaande brief [10-09-2014] – Eerste reactie van het kabinet op het advies van de ACVZ inzake staatloosheid

TK

Naar verwachting wordt het voorstel kort na de zomer 2017 aangeboden aan de Raad van State van het Koninkrijk.

MVenJ heeft toegezegd te reageren op kritiek van VN-comité tegen foltering inzake percentage voorlopig gehechten.

Kerngegevens Nummer T01910 Status openstaand Datum toezegging 6 mei 2014 Deadline 1 januari 2015 Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie Kamerleden mr. P.E.M.S. Lokin-Sassen (CDA) mr. dr. J. Beuving (PvdA)mr. dr. M.H.A. Strik (GroenLinks) Commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) Soort activiteit Plenaire vergadering Categorie brief/nota Onderwerpen VN-comité tegen foltering voorlopige hechtenis Kamerstukken Uitbreiding gronden voor voorlopige hechtenis (33 360)

EK

Wordt meegenomen met de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

SVenJ heeft toegezegd dat er evaluatie komt van effecten wetswijziging & aanscherping strafvorderingsrichtlijn 3 jaar na inwerkingtreding van wet.

Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 169 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven + 32 319 Wijziging van het wetboek van Strafrecht i.v.m. wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk gebieds- of contactverbod

EK

De Tweede Kamer wordt voorafgaand aan de begrotingsbehandeling geïnformeerd over de voortgang.

SVenJ heeft toegezegd het voorstel van Azmani (VVD) over het uitzetten van criminele vreemdelingen te bestuderen en de kamer te informeren over de uitkomsten.

Parlementaire Agenda punt [25-11-2014] – Begrotingsbehandeling VenJ

TK

Het wetgevingstraject wijziging van de vreemdelingenwet om criminele (reguliere) vreemdelingen die langdurig in Nederland verblijven eerder uit te kunnen zetten zal circa een jaar in beslag nemen. Het voorstel voor een strengere aanpak van criminele asielzoekers is reeds naar de Kamer gezonden.

SVenJ heeft toegezegd dat de reeds toegezegde evaluatie na drie jaar wordt gecombineerd met de evaluatie van de wet voorwaardelijke veroordeling en voorwaardelijke invrijheidsstelling (Kamerstukken 32 319).

Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 169 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven + 32 319 Wijziging van het wetboek van Strafrecht i.v.m. wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk gebieds- of contactverbod

EK

De evaluatie wordt in 2017 opgestart. De Tweede Kamer wordt in 2018 over de resultaten geïnformeerd.

SVenJ heeft toegezegd periodiek de Kamer te informeren over monitoren gefaseerde invoering.

Parlementaire Agenda punt [30-09-2014] – Plenair debat (32 444) Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand + Min BZK

EK

Nadat de digitale geboorteaangifte mogelijk is, zal de Kamer nader worden geïnformeerd. Streefdatum voor het realiseren van de digitale geboorteaangifte is begin 2018.

SVenJ heeft toegezegd om te verkennen hoe een vaststellingsprocedure het beste kan worden ingericht en zal de Kamer van de uitkomst op de hoogte stellen.

Uitgaande brief [10-09-2014] – Eerste reactie van het kabinet op het advies van de ACVZ inzake staatloosheid

TK

Naar verwachting wordt het voorstel kort na de zomer 2017 aangeboden aan de Raad van State.

MVenJ heeft toegezegd in gesprek te gaan met onder andere de Onderzoeksraad voor Veiligheid over benoemingsprocedure Onderzoeksraad; Mocht dit aanleiding geven zijn standpunt over benoemingsprocedure te herzien, dan informeert hij de Tweede Kamer.

Parlementaire Agenda punt [03-09-2015] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

Op het moment dat dit aan de orde is zal ik uw Kamer hierover informeren.

MVenJ heeft toegezegd de uitkomsten monitoring van de toepassing van de wet in NL aan de Kamer te verzenden met in het bijzonder aandacht voor toepassing art. 552aaa, derde lid, Sv.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2012] – Wetgevingsoverleg 32 717 Implementatie van het kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures

TK

Uw Kamer zal zo spoedig mogelijk na het zomerreces hierover worden geïnformeerd.

SVenJ heeft toegezegd een voorstel tot wijziging van de Wobka voor de zomer in consultatie te geven en na de zomer zal deze worden voorgelegd aan de Raad van State. Toegezegd wordt dat het voorstel voor het einde van dit jaar aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – Algemeen Overleg Adoptie

TK

Op 31 januari 2017 is de beleidsbrief over internationale adoptie verzonden naar de Tweede Kamer. Op basis van de Kamerbehandeling van deze brief, welke nog plaats moet vinden, zal de herziening van de Wobka ter hand genomen worden.

MVenJ heeft toegezegd dat bij de evaluatie van kaderbesluit 2008/947/JBZ door de Europese Commissie aandacht wordt besteed aan de gevolgen van het loslaten van het nationaliteitscriterium in de praktijk.

Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – Plenair debat 32 885 Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties

TK

Het aandachtspunt is medegedeeld aan de Europese Commissie. De Commissie heeft aangegeven dat er geen tijdslijn is bepaald voor een inhoudelijke evaluatie van het kaderbesluit.

MVenJ heeft toegezegd al bij de EK toegezegde evaluatie van de wet, dat alle vraagpunten over de reparatiewet tijdens wgo (gevolgen regeling, effectiviteit) betrokken.

Parlementaire Agenda punt [25-06-2012] – Wetgevingsoverleg 32 873 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b)

TK

De evaluatie is gaande. De Kamer zal naar verwachting in de zomer 2017 de kabinetsreactie ontvangen.

MVenJ heeft toegezegd een evaluatie uit te voeren van de hele wet Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek i.v.m. de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen, inclusief amendementen.

Parlementaire Agenda punt [24-05-2011] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 31 763 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek i.v.m. de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen

EK

De evaluatie is naar verwachting voor de zomer van 2017 afgerond. De Kamer zal naar verwachting in de zomer 2017 de kabinetsreactie ontvangen.

MVenJ zegt toe in evaluatie over strafbeschikkingen (2016) ook in te gaan op artikel in Trema over de rechterlijke strafbeschikking.

Parlementaire Agenda punt [04-11-2015] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

De evaluatie van de Wet OM-afdoening is september 2016 van start gegaan. Het rapport wordt medio 2017 verwacht. Het streven is om de beleidsreactie op het onderzoeksrapport in 2017 gereed te hebben.

SVenJ zegt de Tweede Kamer toe om het onderwerp driemaandentermijn te betrekken bij de tussenevaluatie van de Jeugdwet, die in 2017 wordt uitgevoerd.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2017 geïnformeerd in de voortgangsbrief over justitiële jeugd.

MVenJ heeft toegezegd over een aantal jaren, mede aan de hand van de jaarverslagen RvS, CRvB, en CBB, in een brief aan de Kamer zijn oordeel over de werking van de «grote kamer» (art. 8:10a lid 4 Awb).

Parlementaire Agenda punt [19-03-2012] – Wetgevingsoverleg 32 450 Wet aanpassing bestuursprocesrecht + 32 621 Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

TK

Het streven is om de Kamer in het najaar van 2017 te informeren.

SVenJ heeft toegezegd in de evaluatie wet leeftijdsgrens een groep van deskundigen mee te nemen.

Parlementaire Agenda punt [02-04-2013] – Wijziging van Boek 1 BW en de Wet GBA i.v.m. het wijzigen van de voorwaarden van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (33 351)

TK

De evaluatie is begonnen in de vorm van expertmeetings, en zal worden voortgezet via het WODC.

MVenJ heeft toegezegd een technisch-inhoudelijke briefing van de vc over hoofdlijnen van de modernisering en over de samenhang tussen de wetsvoorstellen en tussen de wetsvoorstellen en de uitvoeringspraktijk.

Parlementaire Agenda punt [17-03-2016] – VAO Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering (AO d.d. 2/3)

TK

Graag verneem ik van uw Kamer op welke termijn er prijs wordt gesteld op de technische briefing.

MVenJ heeft toegezegd een technische briefing van de vc over de projectstructuur (zowel de wijze waarop de inhoud tot stand komt, als de manier waarop de kosten, effecten en gevolgen (incidenteel en structureel) inzichtelijk worden gemaakt en de implementatie wordt voorbereid, inclusief de mogelijke samenhang en samenloop met langlopende projecten bij de ketenpartners.

Parlementaire Agenda punt [17-03-2016] – VAO Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering (AO d.d. 2/3)

TK

Graag verneem ik van Uw Kamer op welke termijn er prijs wordt gesteld op de technische briefing.

SVenJ heeft toegezegd om samen met het CBP te bekijken hoe Nederland ervoor staat in vergelijking met andere EU lidstaten als het gaat om bescherming van privacy (plaats op de «ranglijst»). Naar aanleiding van de uitkomst hiervan zal de Staatssecretaris zijn ambities op dit punt formuleren (Schouw (D66)).

Parlementaire Agenda punt [25-11-2014] – Begrotingsbehandeling VenJ

TK

Het onderzoek wordt in opdracht van het WODC uitgevoerd in twee fasen. De eerste fase van het onderzoek is in december 2015 afgerond. De tweede fase is gestart in augustus 2016 en wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2017 afgerond.

SVenJ heeft toegezegd ter informatie toezending van lagere regelgeving aan Tweede Kamer.

Parlementaire Agenda punt [23-06-2016] – Plenair debat 33 996 wijziging wet op de Kansspelen- en belasting, en andere wetten vim het organiseren van Kansspelen op afstand <1e termijn Kamer>

TK

Zodra een concept gereed is, wordt dit aangeboden aan de Tweede Kamer. Naar verwachting is dit in de zomer van 2017.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer informeren over eventuele financiële wijzigingen bij uitrol project (34 059 / 34 138 / 34 212 / 34 237).

Verslag van de vergadering van 5 juli 2016 (2015/2016 nr. 37) Vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

EK

Dit betreft een lopende toezegging waarover uw Kamer bij de halfjaarlijkse rapportage zal worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de Zelhem-casus en daarbij de Kamervragen over dit onderwerp mee te nemen.

Parlementaire Agenda punt [22-06-2016] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Conform de brief van 27-06-2016 (Antwoorden Kamervragen over het bericht Dader Zelhem moest naar psychiatrische kliniek) zal de Tweede Kamer nader worden geïnformeerd, waarbij de beantwoording van de vragen van het lid Van Toorenburg wordt betrokken. De Tweede Kamer zal deze brief zodra de stand van het strafrechtelijk onderzoek (op dit moment in hoger beroep) dat toelaat ontvangen.

SVenJ zegt toe de Kamer een brief te sturen over ouderbetrokkenheid in het jeugdstrafrecht.

Parlementaire Agenda punt [18-01-2017] – Algemeen Overleg Justitiële Jeugd

TK

De Tweede Kamer wordt uiterlijk voor de begrotingsbehandeling hierover geïnformeerd.

SVenJ heeft toegezegd dat de evaluatie van de werking en effecten van de wet binnen vijf jaar na inwerkingtreding aan de Kamer worden gezonden.

Parlementaire Agenda punt [28-03-2011] – Wetgevingsoverleg 32 177 Wet versterking positie rechter-commissaris + 32 468 (Wijziging Wetboek van Strafvordering; herziening van de regels betreffende de processtukken in strafzaken) + 32 319 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling

TK

De evaluatie wordt in 2017 opgestart. De Tweede Kamer wordt in 2018 over de resultaten geïnformeerd.

MVenJ zet toe de Kamer een brief te zenden met daarin een overzicht van alle componenten van het uit te voeren WODC-onderzoek naar vermissing.

Parlementaire Agenda punt [28-09-2016] – Algemeen Overleg Kabinetsreactie op het onderzoek «Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing»

TK

De externe onderzoeksgroep van het WODC is gestart met het onderzoek.

MVenJ zegt toe de Kamer een evaluatie te zonden van de herziene protocollen t.b.v. vermissing en deze te doen toekomen voor de zomer van 2017.

Parlementaire Agenda punt [28-09-2016] – Algemeen Overleg Kabinetsreactie op het onderzoek «Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing»

TK

De evaluatie van de protocollen is reeds afgerond, maar zal in samenhang met de uitkomsten van het WODC-onderzoek aan de Kamer worden gezonden. Dit zal naar verwachting in het najaar van 2017 zijn.

MVenJ zegt de kamer toe de beleidsregels van het OM/CJIB over de inkadering van de kwijtschelding/betaling in termijnen van geldboetes te sturen.

Parlementaire Agenda punt [27-09-2016] – Plenair debat 34 086 re- en dupliek Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

TK

Op het moment dat de datum van inwerkingtreding van de wet USB bekend is, worden de beleidsregels vastgesteld en aan de Tweede Kamer gezonden.

MVenJ heeft toegezegd de TK te zijner tijd te informeren als n.a.v. dit wetsvoorstel een nieuwe OM-aanwijzing nodig is over misdrijven gepleegd in het buitenland.

Parlementaire Agenda punt [17-03-2016] – Plenair debat 34 236 Implementatie van richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

TK

De OM-aanwijzing slachtofferzorg is 28 april 2017 gepubliceerd (Stc. 2017, Nr. 23475) en 1 mei in werking getreden. Bij een eerstvolgende brief wordt de Kamer hierover geïnformeerd.

SVenJ heeft toegezegd na drie jaar werking het wetsvoorstel (slachtofferbeslag) te zullen evalueren.

Parlementaire Agenda punt [30-01-2013] – Plenair debat aanpassing wetboek van stafvordering vim introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte t.b.v. het slachtoffer 33 295

TK

Dit onderzoek zal eind 2017 worden afgerond. De Kamer wordt naar verwachting begin 2018 geïnformeerd.

MVenJ zegt toe om met OM en LOVS de zorgen van de Kamer te bespreken t.a.v. de straftoemeting voor rijden onder invloed en ontzegging van de rijbevoegdheid.

Parlementaire Agenda punt [06-10-2016] – Plenair debat over het alcoholslot

TK

In het kader van de beleidsreactie op het onderzoek naar de straftoemeting bij ernstige verkeersdelicten wordt met personen van het OM en de rechtspraak over dit punt gesproken.

MVenJ zegt toe in het onderzoek naar straftoeneming bij ernstige verkeersdelicten de opsporingsbevoegdheden bij doorrijden na een ongeval mee te nemen.

Parlementaire Agenda punt [06-10-2016] – Plenair debat over het alcoholslot

TK

In de beleidsreactie IBO verkeershandhaving is aangegeven dat het onderzoek en daarmee ook de expertmeeting vertraagd is. Zodra het onderzoek gereed is ontvangt uw Kamer een beleidsreactie.

MVenJ zegt toe n.a.v. de alcohol-enkelbandpilot te bezien of de alcohol-enkelband ook mogelijkheden biedt (evt. in combi met meldplicht) voor bestraffing rijden onder invloed.

Parlementaire Agenda punt [06-10-2016] – Plenair debat over het alcoholslot

TK

De pilot van de alcoholmeter is in januari 2017 gestart. De pilot duurt naar verwachting een jaar. Zodra de resultaten van deze pilot bekend zijn, zal worden bezien of er mogelijkheden zijn om de alcoholmeter te gebruiken om het rijden onder invloed van alcohol tegen te gaan.

MVenJ zegt toe in het onderzoek naar straftoemeting bij ernstige verkeersdelicten de vraag mee te nemen welke straffen worden opgelegd als iemand onder een rijontzegging/ongeldigheidsverklaring toch blijft rijden (hoe vaak gevangenisstraf).

Parlementaire Agenda punt [06-10-2016] – Plenair debat over het alcoholslot

TK

In de beleidsreactie IBO verkeershandhaving is aangegeven dat het onderzoek en daarmee ook de expertmeeting vertraagd is. Zodra het onderzoek gereed is ontvangt uw Kamer een beleidsreactie.

MVenJ heeft toegezegd dat na de herziening van het Wetboek van Strafvordering het Wetboek van Strafrecht zal worden bezien op de aanwezigheid van obsolete bepalingen.

Parlementaire Agenda punt [26-06-2013] – Wetgevingsoverleg Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 en Slotwet 2012

TK

Hierover zal de Kamer na de voltooiing van de herziening van het Wetboek van Strafvordering nader worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd in het overleg met de VNG aandacht vragen over maatregelen ter bescherming van juweliers tegen overvallen.

Parlementaire Agenda punt [17-11-2016] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

De Minister heeft dit met de VNG besproken en hier aandacht voor gevraagd. De resultaten van het gesprek met de VNG zullen na het zomerreces 2017 met de Kamer worden gecommuniceerd.

MVenJ zegt de Tweede Kamer toe in de gesprekken met de vereniging van slachtofferadvocaten, LANGZS, mee te nemen of het toepassen van de wet waarin is opgenomen dat het dossier voorgelegd mag worden aan externe deskundigen, in de praktijk goed loopt.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Ik zal uw Kamer hier eind 2017 over informeren.

SVenJ zegt de Kamer toe om, indien het onderzoek naar structurele flexibiliteit in het opvangsysteem voor de verkiezingen rond is, de Kamer voor de verkiezingen over dit onderzoek te informeren.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

De Kamer wordt na de zomer van 2017 geïnformeerd.

MVenJ zegt de Tweede Kamer toe om na afronding van een interne audit en het daarop volgende externe onderzoek naar de mogelijkheden van koppeling, promoveren of degraderen aan de VI-voorwaarden de Kamer hierover te informeren.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

De Tweede Kamer wordt eind 2017 over de onderzoeksuitkomsten geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd bij de herziening van het bewijsrecht ook nadrukkelijk modern, begrijpelijk taalgebruik wordt meegenomen

Parlementaire Agenda punt [24-11-2016] – Algemeen Overleg Gerechtsdeurwaarders

TK

Het wetsvoorstel is in ambtelijke voorbereiding. De toegezegde punten worden betrokken bij de herziening.

SVenJ zegt toe dat de Duitse ervaringen met jeugdinrichtingen zullen worden meegenomen in VIV-JJ traject.

Parlementaire Agenda punt [18-01-2017] – Algemeen Overleg Justitiële Jeugd

TK

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2017 geïnformeerd in de voortgangsbrief over justitiële jeugd.

SVenJ heeft toegezegd kleinschalige opvang wordt meegenomen in het project flexibele opvangsystemen en in dit kader zal de Staatssecretaris de TK ook informeren over de situatie van kinderen in grootschalige opvang.

Parlementaire Agenda punt [19-01-2017] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

De Kamer wordt na de zomer van 2017 geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd toe dat het wetsvoorstel ter implementatie van de EU PNR-richtlijn in de eerste helft van 2017 naar de Kamer wordt gestuurd.

Parlementaire Agenda punt [24-11-2016] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

De Tweede Kamer zal na de zomer van 2017 worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd dat het WODC-onderzoek naar de lijst met salafistische organisaties die in Nederland actief zijn in het voorjaar van 2017 naar de Kamer wordt gestuurd.

Parlementaire Agenda punt [24-11-2016] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

Zoals aangegeven in de beleidsreactie bij DTN 45, wordt de publicatie van het onderzoek in de zomer van 2017 verwacht. Vooruitlopend hierop heeft u met het DTN 45 reeds de lijst met organisaties ontvangen.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer per brief te informeren over de afspraken met Turkije inzake terrorisme gerelateerde uitzettingen vanuit Turkije naar Schengenlanden.

Parlementaire Agenda punt [07-04-2016] – Voortzetting Plenair debat over de aanslagen in Brussel

TK

De Kamer is geïnformeerd over de stand van zaken bij het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 en 45.

SVenJ heeft namens de Minister van Veiligheid en Justitie toegezegd dat als het overleg over het pensioengat bij de brandweer tot een goed einde is gekomen, de Tweede Kamer daarover wordt geïnformeerd.

Parlementaire Agenda punt [15-10-2015] – VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

Op 25 maart heeft de Brandweerkamer een principeakkoord gesloten met de vakverenigingen over de reparatie van het FLO-overgangsrecht. Het resultaat is door de vakverenigingen aan de achterban voorgelegd. Het bestuur van de VNG bespreekt op 6 juli de uitslag van de ledenraadpleging en zal dan besluiten of de VNG het akkoord bekrachtigt en de afspraken definitief worden.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren om de Hoge Raad uit te nodigen voor expertmeeting die in het kader van de beleidsreactie «Straftoeneming ernstige verkeersdelicten» zal plaatsvinden

Parlementaire Agenda punt [24-01-2017] – Mondelinge vraag van het lid HELDER (PVV) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Rechter straft te laag» (Telegraaf, 23 januari 2017)

TK

In de beleidsreactie IBO verkeershandhaving is aangegeven dat het onderzoek en daarmee ook de expertmeeting vertraagd is. Zodra het onderzoek gereed is ontvangt uw Kamer een beleidsreactie.

MVenJ heeft toegezegd dat hij in de Memorie van Antwoord bij de Wrp aan de Eerste Kamer aandacht zal besteden aan de vragen van SP en CDA m.b.t thuiswerkende prostituees.

Parlementaire Agenda punt [16-02-2017] – Algemeen Overleg Mensenhandel

TK

Conform toezegging wordt dit meegenomen in de Memorie van antwoord bij het voorstel.

MVenJ heeft toegezegd dat hij nagaat of het nog mogelijk is om bij het wetenschappelijk onderzoek naar het taakstrafverbod een speciale focus op mensenhandelzaken aan te brengen.

Parlementaire Agenda punt [16-02-2017] – Algemeen Overleg Mensenhandel

TK

De Tweede Kamer wordt voorafgaand aan het zomerreces geïnformeerd over de voortgang.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer per brief te informeren over de bestaande knelpunten bij de internationale samenwerking bij het afpakken van crimineel vermogen (o.a. samenwerking met Turkije en Dubai) en zal daarbij ook een antwoord geven op de vraag of hij mogelijkheden ziet om internationale politieke druk aan te wenden om die samenwerking te verbeteren.

Parlementaire Agenda punt [02-02-2017] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

TK

Ik zal uw Kamer hierover in de zomer 2017 informeren.

MVenJ heeft toegezegd de vastgoedeigenaren en de politie horen en vragen naar hun ervaringen, zo mogelijk aangevuld met kengetallen, en de Kamer hierover voor de zomer van 2017 te informeren; bovendien zal de Minister van VenJ in dit aanvullend onderzoek meenemen de specifieke vragen van de politie zoals die tijdens het rondetafelgesprek op 21 april 2016 naar voren zijn gekomen.

Parlementaire Agenda punt [02-02-2017] – Algemeen Overleg Evaluatie-onderzoek Wet kraken en leegstand

TK

De politie en vastgoedondernemers zijn in juni schriftelijk geconsulteerd. Ik zal uw Kamer na de zomer van 2017 informeren.

MVenJ heeft toegezegd dat de Kamer per brief te informeren over de opvolging van de aanbeveling van de commissie Oosting om te bezien of er een rechterlijke toets moet worden ingevoerd bij ontnemingsschikkingen.

Parlementaire Agenda punt [02-02-2017] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

TK

Deze toezegging wordt meegenomen in de beleidsreactie op het rapport n.a.v. het WODC onderzoek inzake evaluatie OM-afdoening. Dit rapport wordt eind 2017 verwacht.

MVenJ heeft toegezegd Artikel 172b gemeentewet mogelijk schrappen twee jaar na inwerkingtreding Jeugdwet (31 467) (T01774)

Parlementaire Agenda punt [03-07-2012] – Gezamenlijke behandeling 30 880 Politiewet/32 822 Invoerings- en aanpassingswet Politiewet + 32 891 Wet Herziening Gerechtelijke Kaart

EK

Of de bepaling kan worden geschrapt, zal mede in het licht van de resultaten van de tussenevaluatie van de Jeugdwet worden bezien. Die tussenevaluatie wordt in 2017 uitgevoerd. Begin 2018 zal ik de TK over de resultaten van de tussenevaluatie informeren.

MVenJ heeft toegezegd spoedig indienen van een wetsvoorstel ten behoeve van een garantiefonds voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) (34 145) (T02385).

Parlementaire Agenda punt [29-11-2016] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 34 145 Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

EK

Het advies van de Raad van State is in april ontvangen. Momenteel wordt gewerkt aan het nadere rapport. Het voorstel wordt naar verwachting in het najaar van 2017 ingediend.

MVenJ heeft toegezegd informeren over wijze van implementatie richtlijn dataretentie in andere Europese landen(31 145) (T02110)

Parlementaire Agenda punt [14-05-2008] – 34 145 Plenair debat Minister van Justitie/Staatssecretaris EZ: Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

EK

Nederland heeft zelf inmiddels geen bewaarplicht meer. De Kamer zal binnen afzienbare termijn worden geïnformeerd over de wijze waarop op Europees niveau verder met de bewaarplicht wordt omgegaan.

MVenJ heeft toegezegd te bezien of een aanvullende bevoegdheid van de rechter noodzakelijk is betreffende verplichte aanwezigheid van de verdachte bij de uitspraak (34 082) (T02308).

Parlementaire Agenda punt [05-04-2016] – Plenaire Behandeling Wetsvoorstel 34 082 Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

EK

Dit onderwerp wordt meegenomen bij de voorbereiding van Boek 4 in het project modernisering Wetboek van Strafvordering. Indiening bij de Tweede Kamer van Boek 4 is voorzien in december 2018.

SVenJ zegt toe de uitkomsten van het onderzoek naar het overlijden van een werknemer in de tbs-kliniek de Kijvelanden door de Inspectie van VenJ z.s.m. naar de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2017] – AO Gevangeniswezen

TK

Zodra het rapport van de Inspectie is ontvangen, zal het met een beleidsreactie aan de Tweede Kamer worden verzonden.

SVenJ zegt toe het wetsvoorstel inzake strafbaarstelling van het inbrengen van contrabande z.s.m. naar de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2017] – AO Gevangeniswezen

TK

Het voorstel is in voorbereiding.

SVenJ zegt toe voorafgaand aan het debat over het wetsvoorstel inzake detentiefasering spreken met de betrokkenen bij de ZBBI’s teneinde de informatie te actualiseren.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2017] – AO Gevangeniswezen

TK

Deze toezegging wordt betrokken bij de uitvoering van de motie-Van Toorenburg (24 587, nr. 677), waarin de regering wordt verzocht een nota van wijziging in te dienen om het (Z)BBI-regime te behouden.

SVenJ heeft toegezegd de gevalideerde verjaringscijfers naar de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2017] – AO Gevangeniswezen

TK

De toezegging zal gestand gedaan worden in de voortgangsbrief over de tenuitvoerlegging van financiële en vrijheidsbenemende sancties die na de zomer 2017 aan de Tweede Kamer zal worden gezonden.

SVenJ heeft toegezegd de uitkomsten van het onderzoek naar de vervroegde invrijheidsstelling medio 2017 naar de Kamer sturen.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2017] – AO Gevangeniswezen

TK

De Tweede Kamer wordt eind 2017 over de onderzoeksuitkomsten geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer zijn inhoudelijke reactie te geven op het deltaplan van de B5 burgemeesters voor de aanpak van ondermijning in Brabant, indien zij een uitgewerkt plan aan hem aanbieden.

Parlementaire Agenda punt [14-02-2017] – VAO Criminaliteitsbestrijding

TK

Zodra ik een uitgewerkt deltaplan van de B5 burgemeesters voor de aanpak van ondermijning in Brabant heb ontvangen, zal ik uw Kamer een reactie daarop doen toekomen.

MVenJ zegt toe met de hoogleraar Van der Laan in gesprek te gaan over de meervoudige problematiek van adolescenten in de Veiligheidshuizen.

Parlementaire Agenda punt [15-02-2017] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Hoogleraar Van der Laan is uitgenodigd voor een gesprek. De Kamer wordt naar verwachting in najaar 2017 geïnformeerd over de uitkomsten van dit gesprek.

MVenJ zegt ten aanzien van de bestuurlijke aanpak toe aan te geven welke wet- en regelgeving in de knel zit op gemeentelijk niveau en geeft aan good practices te zullen bundelen en verspreiden.

Parlementaire Agenda punt [15-02-2017] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Uw Kamer zal hierover in de zomer van 2017 worden geïnformeerd.

SVenJ heeft toegezegd na te gaan of inzichtelijk gemaakt kan worden in hoeveel zaken na aangifte door het OM ook daadwerkelijk strafvervolging wordt ingesteld en de Kamer hierover informeren.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2017] – Plenair Debat over de veiligheid van gevangenispersoneel

TK

De Tweede Kamer wordt voorafgaand aan de begrotingsbehandeling geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

SVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de disciplinaire maatregelen die kunnen volgen na het overtreden van de huisregels in een PI.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2017] – Plenair Debat over de veiligheid van gevangenispersoneel

TK

De Tweede Kamer wordt voorafgaand aan de begrotingsbehandeling geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

SVenJ heeft toegezegd of er cijfers beschikbaar zijn over het aantal controles binnen de PI’s, in hoeverre dit is afgenomen de afgelopen periode en of dit te relateren valt aan de personele uitstroom.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2017] – Plenair Debat over de veiligheid van gevangenispersoneel

TK

De Tweede Kamer wordt voorafgaand aan de begrotingsbehandeling geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

SVenJ heeft toegezegd in hoeverre er interne prikkels zijn die maken dat vestigingen of inrichting bepaalde statistieken niet naar waarheid rapporteren. Bv. het aantal incidenten, of het aantal gepromoveerde gedetineerden.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2017] – Plenair Debat over de veiligheid van gevangenispersoneel

TK

De Tweede Kamer wordt voorafgaand aan de begrotingsbehandeling geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

SVenJ heeft toegezegd, als de centrale ondernemingsraad behoefte heeft aan een gesprek, het initiatief nemen voor een gesprek en de Kamer hierover informeren.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2017] – Plenair Debat over de veiligheid van gevangenispersoneel

TK

De Tweede Kamer wordt voorafgaand aan de begrotingsbehandeling geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over mogelijkheden om knelpunten ten aanzien van de voeging in het strafproces weg te nemen.

Uitgaande brief [28-11-2016] – TK Schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten

TK

Ik zal uw Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling informeren.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van een verkenning of het CJIB meer ruimte kan krijgen om betalingsregelingen te treffen bij de inning van schadevergoedingsmaatregelen.

Uitgaande brief [28-11-2016] – TK Schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten

TK

De Kamer wordt hierover voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

MVenJ zegt de Kamer toe het wetsvoorstel te sturen waarmee wordt geregeld dat het CJIB de gegevens van diplomaten die verkeersovertredingen hebben begaan kan verstrekken aan BZ voor het versturen van de notificatiebrieven

Parlementaire Agenda punt [14-12-2016] – Algemeen Overleg Diplomatieke Immuniteit

TK

Het voorstel zal in de zomer 2017 aan de Raad van State voor advies worden voorgelegd.

MVenJ zegt de Tweede Kamer toe in gesprek te willen gaan met de Rechtspraak over het verhalen van schade via de civiele rechter.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Zoals aangekondigd in de beleidsreactie op het WODC-onderzoek naar schadeverhaal door slachtoffers, zak ik een visie op schadeverhaal door slachtoffers opstellen. Deze toezegging wordt in dit visietraject meegenomen. Ik zal uw Kamer hier voor de begrotingsbehandeling nader over informeren.

MVenJ heeft toegezegd dat hij de Kamer informeert over de uitkomsten van de expertmeeting over aanpassing van de zedenwetgeving.

Parlementaire Agenda punt [16-02-2017] – Algemeen Overleg Mensenhandel

TK

De voorbereiding van de expertmeeting is gaande. Ik zal uw Kamer naderhand informeren.

SVenJ zegt toe dat in de evaluatie van het rechterlijk gebieds- of contactverbod expliciet wordt bekeken of zich gevallen voordoen waarbij elektronisch toezicht gewenst zou zijn.

Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 169 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven + 32 319 Wijziging van het wetboek van Strafrecht i.v.m. wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk gebieds- of contactverbod

EK

In 2017 wordt de wetswijzing ten aanzien van het rechterlijk gebieds- of contactverbod geëvalueerd. Momenteel is de evaluatie in voorbereiding. Conform de gedane toezegging maakt het al dan niet inzetten van elektronische monitoring deel uit van deze evaluatie. De Kamer zal uiterlijk begin 2018 over de uitkomsten worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd een brief te verzenden naar de Tweede Kamer over evaluatie van toepassing wet in de praktijk binnen 5 jaar na inwerkingtreding.

Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – Plenair debat 32 885 Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties

TK

Momenteel voert het WODC de evaluatie uit. De resultaten ervan worden eind 2017 verwacht, waarna de Tweede Kamer begin 2018 wordt geïnformeerd.

SVenJ heeft toegezegd de Evaluatie wetsvoorstel drie jaar inwerkingtreding met aandacht voor leeftijdsgrens 16 jaar en betrokkenheid ouders.

Parlementaire Agenda punt [16-12-2013] – Wijziging vermelding van geslacht in de geboorteakte (33 351)

EK

Naar verwachting wordt de evaluatie dit jaar afgerond. Het parlement zal op de gebruikelijke wijze over de uitkomsten worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd met het OM in contact te treden over het opstellen van een duidelijke instructie voor de afname van handpalmafdrukken binnen het huidige wettelijke kader.

Parlementaire Agenda punt [17-11-2014] – Wetgevingsoverleg Begrotingsonderdeel over de nationale politie

TK

Het WODC heeft recent een onderzoek opgeleverd naar de benutting van de huidige wettelijke kaders, de toegevoegde waarde van een instructie en de mogelijkheden voor standaardafname. In de zomer zal de Tweede Kamer over de uitkomsten geïnformeerd worden.

MVenJ heeft toegezegd dat in het kader van onderzoek «Gemiste misdrijven» de Kamer zal worden geïnformeerd over problematiek sectie bij zelfmoord.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2016] – Algemeen Overleg Forensisch onderzoek

TK

Deze toezegging zal worden betrokken in de beleidsreactie op het rapport omtrent de lijkschouw. De oplevering van dit rapport is vertraagd maar zal zo spoedig mogelijk aan de Kamer worden gezonden.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de verbeteringen die hij samen met OM, Politie, Belastingendienst en gemeenten mogelijk acht om het afpakken van crimineel vermogen en de samenwerking daarbij te verbeteren.

Parlementaire Agenda punt [14-02-2017] – VAO Criminaliteitsbestrijding

TK

De Kamer zal na de zomer nader worden geïnformeerd. Daarnaast zal de samenwerking ook onderwerp zijn van een WODC onderzoek naar integraal afpakken. Wanneer het onderzoek gereed is zal ik het naar uw Kamer sturen.

MVenJ heeft toegezegd een brief over de vraag of altijd sectie moet worden verricht indien er geen sprake is van een natuurlijke dood. Aan de taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie zal worden verzocht dat vraagstuk te betrekken in haar onderzoek en ook de vraag mee te nemen of standaard afname van bloed/urine moet plaatsvinden bij strafrechtelijk onderzoek.

Parlementaire Agenda punt [09-02-2017] – Algemeen Overleg Onderzoek in strafzaken

TK

Het verzoek is overgebracht aan de Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie, die het onderzoek uitvoert.

MVenJ zegt de Tweede Kamer toe in te zetten op betere begeleiding door slachtofferhulp bij het indienen van een vordering tot schadevergoeding en daarover de Kamer te informeren.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Ik zal uw Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling informeren.

SVenJ zegt toe de maatregelen ten aanzien van terugkeerondersteuning voor asielzoekers uit de Westelijke Balkan na zes maanden te evalueren en de Kamer daarover te informeren.

Parlementaire Agenda punt [05-10-2016] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Uw Kamer wordt voor het eind van het zomerreces 2017 geïnformeerd.

MVenJ zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (GroenLinks), toe dat hij de Kamer zal informeren over de uitkomst van het onderzoek en eventuele maatregelen met betrekking tot de toegang van slachtoffers tot de opvang die een aanvraag verblijf hebben gedaan op humanitaire gronden in verband met huiselijk geweld of eergerelateerd geweld.

Parlementaire Agenda punt [21-02-2017] – Plenaire behandeling over het wetsvoorstel 34 236 Implementatie richtlijn minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

EK

Conform de toezegging wordt de Kamer geïnformeerd als het onderzoek afgerond is.

MVenJ zegt toe de Kamer te informeren over de uitvoering van de motie Marcouch over het publiceren van herkenbare beelden van politieagenten (34 550 VI nr. 56).

Parlementaire Agenda punt [20-12-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

Ik zal uw Kamer hierover na de zomer van 2017 informeren.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer voor de zomer te informeren over de concrete verbetermaatregelen om het fenomeen criminele uitbuiting van minderjarigen aan te pakken op basis van de uitkomsten van het WODC onderzoek, de rapportage van de NRM en de ervaringen uit het opsporingsonderzoek 13Oceans.

Parlementaire Agenda punt [16-02-2017] – Algemeen Overleg Mensenhandel

TK

De Tweede Kamer zal na het zomerreces van 2017 per brief worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd om de wensen en de noden van de burgemeesters rondom aanpak van criminaliteit te bespreken met de regioburgemeester en de prioritering hiervan. Hierna zal hierover een brief aan de Kamer worden verzonden

Parlementaire Agenda punt [30-03-2017] – Plenair debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg)

TK

Uw Kamer zal hierover in de zomer van 2017 worden geïnformeerd.

MVenJ zegt de Kamer toe in informatie over de wet aan slachtoffers en naasten de werking van de wet goed uit te leggen om de juiste verwachtingen te scheppen.

Parlementaire Agenda punt [20-04-2017] – Plenair debat 34 257 Wijziging van onder andere het Burgerlijk Wetboek teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

TK

Aan deze toezegging kan pas uitvoering worden gegeven nadat het wetsvoorstel tot wet is verheven.

MVenJ zegt de Kamer toe de wet 5 jaar na haar inwerkingtreding te evalueren en daarbij te betrekken 1. de premiestijging van de WA-verzekering t.g.v. de wetswijziging 2. of het passend is om in uitzonderlijke gevallen hogere bedragen voor affectieschade toe te kennen, dan nu voorzien.

Parlementaire Agenda punt [20-04-2017] – Plenair debat 34 257 Wijziging van onder andere het Burgerlijk Wetboek teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

TK

Aan deze toezegging kan pas uitvoering worden gegeven vijf jaar na inwerkingtreding van de wet.

SVenJ heeft toegezegd dat de door de PvdA opgehaalde knelpunten rondom het realiseren van vervolgzorg worden meegenomen in het programma continuïteit van zorg

Parlementaire Agenda punt [03-11-2016] – AO TBS

TK

De Tweede Kamer wordt eind 2017 geïnformeerd over de voortgang.

MVenJ heeft toegezegd bij de evaluatie van het behandelingsprotocol aandacht te besteden aan de bescherming van het kind in geval van mislukte poging tot moord/doodslag.

Parlementaire Agenda punt [10-05-2017] – Plenair debat 34 518 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding)

TK

De Tweede Kamer wordt na de zomer 2017 geïnformeerd.

MVenJ zegt toe bij de wetsevaluatie (amendement 34 518, 11) aandacht te besteden aan mogelijke onnodige juridisering.

Parlementaire Agenda punt [10-05-2017] – Plenair debat 34 518 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding)

TK

De wet wordt voor 1 januari 2023 geëvalueerd.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer nader te informeren over het gebruik van het systeem Trias voor sociale veiligheid in het openbaar vervoer

18 mei AO Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi, IENM(naar aanleiding van de motie Belhaj en Van Helvert, Kamerstuk 28 642, nr. 95)

TK

Uw Kamer wordt hierover in het najaar geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de indiening wetsvoorstel bij Tweede Kamer om artikel 6 Wet schadefonds geweldsmisdrijven zo aan te passen dat uitkeringen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven niet meer in mindering worden gebracht op de door het slachtoffer binnen het strafproces ingediende vordering.

Uitgaande brief [28-11-2016] – TK Schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten

TK

Het wetsvoorstel (waarin de uitbreiding naar de BES en wijziging van artikel 6 van de wet SGM wordt geregeld) is op dit moment in consultatie. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in het najaar aangeboden aan de Raad van State. Ik zal uw Kamer hierover begin 2018 nader over informeren.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van de evaluatie van de voorschotregeling.

Uitgaande brief [28-11-2016] – TK Schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten

TK

Het WODC doet in 2017 onderzoek. De kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2017 hierover geïnformeerd.

MVenJ zegt de Kamer toe binnenkort de vitale aanbieders opnieuw te wijzen op de veiligheidsrisico’s en de mogelijkheid om een VOG in te zetten. In die brief zal hij de aanbieders ook nadrukkelijk wijzen op de mogelijkheid om toegangsbeleid zo nodig te verscherpen en ook op zijn voornemen om een verscherpt VOG-regime voor terroristische misdrijven in te voeren, wat een langere terugkijktermijn inhoudt

Parlementaire Agenda punt [27-06-2017] – Plenair debat Terrorismebestrijding

TK

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd.

De Staatssecretaris zegt de Kamer toe meer inzicht te geven in de afwegingen die worden gemaakt bij het uitzetten en daarmee niet vervolgen van asielzoekers.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2017] – Mondelinge vraag van het lid Fritsma (PVV) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht «Straffeloos in de fout» inzake het vrijlaten/niet vervolgen van asielzoekers die misdaden plegen.

TK

Ik zal uw Kamer hierover na het zomerreces informeren.

SVenJ heeft toegezegd de Kamer een schriftelijke stand van zaken te sturen over het uitvoeren van de motie van de leden Bisschop en Haersma Buma inzake vrijwillige terugkeer (21501-20-1088) en zal daar ook de terugkeercijfers Europa in meenemen.

Parlementaire Agenda punt [07-06-2017] – AO JBZ deel asiel

TK

De Kamer wordt na de zomer van 2017 geïnformeerd.

SVenJ zegt de Kamer toe dat de collega van VWS de Kamer nog voor de zomer zal informeren over een actieplan informatiebeveiliging in de zorg.

Parlementaire Agenda punt [06-06-2017] – Plenair debat over de wereldwijde aanval met ransomware op vitale ICT-infrastructuur

TK

De Minister van VWS nader informeren over de uitvoering van deze toezegging.

MVenJ heeft toegezegd een tussenrapportage over effecten verhoorbijstand op capaciteit politie.

Parlementaire Agenda punt [25-05-2016] – Plenair debat 34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures + 34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

TK

Ik zal uw Kamer na afronding van het WODC onderzoek informeren. Dit zal in het najaar van 2017 zijn.

MVenJ heeft toegezegd dat de Kamer na het zomerreces het onderzoek naar (de opleiding van) lijkschouwers ontvangt.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2016] – Algemeen Overleg Forensisch onderzoek

TK

De oplevering van het rapport is vertraagd. De Kamer ontvangt zo spoedig mogelijk het rapport inclusief de beleidsreactie.

SVenJ heeft toegezegd de TK te informeren over de mogelijkheden tot uitbreiding van de rol van de Dienst terugkeer en vertrek bij reguliere zaken.

Parlementaire Agenda punt [14-01-2015] – AO Partner- en gezinsmigratie

TK

Uw Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2017 geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer in het voorjaar 2017 te informeren over het gesprek tussen het OM, de rechterlijke macht en de VNG over toepassingsmogelijkheden supersnelrecht.

Parlementaire Agenda punt [17-11-2016] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Ik zal uw Kamer na de zomer van 2017 informeren over de uitkomsten van het overleg.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer voor de begrotingsbehandeling te informeren naar aanleiding van de brief van advocaat Diekstra over de mogelijkheden van nabestaanden tot inzage in het dossier.

Parlementaire Agenda punt [17-11-2016] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Een werkgroep beziet welke wijziging op de bestaande aanwijzingen nodig zijn opdat meer helderheid komt over mogelijkheden van en randvoorwaarden waaronder inzage in de stukken of gegevens kan worden gegeven dan wel stukken of gegevens kunnen worden verstrekt in gevallen waarin bij nabestaanden twijfels leven over de vastgestelde doodsoorzaak van hun naaste. De Kamer zal hierover in het najaar 2017 inhoudelijk worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer informeren over de motie (34 550 VI, nr. 42) betreffende de mogelijkheden voor nabestaanden van een overleden familielid het strafdossier van het OM in te zien of daarvan een afschrift te krijgen, met inachtneming van de privacy.

Parlementaire Agenda punt [09-02-2017] – Algemeen Overleg Onderzoek in strafzaken

TK

Een werkgroep beziet welke wijziging van bestaande aanwijzingen nodig zijn opdat meer helderheid komt over mogelijkheden van en randvoorwaarden waaronder inzage in de stukken of gegevens kan worden gegeven dan wel stukken of gegevens kunnen worden verstrekt in gevallen waarin bij nabestaanden twijfels leven over de vastgestelde doodsoorzaak van hun naaste. De Kamer zal hierover in het najaar 2017 inhoudelijk worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd een brief aan de Tweede Kamer te sturen met daarin voorstellen om de rol van het Comité van Ministers bij werking van mensenrechten te versterken

Parlementaire Agenda punt [10-05-2017] – Plenair debat 34 235 Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (R2053)

TK

Het streven is om de Kamer in het najaar te berichten.

MVenJ heeft toegezegd dat de Oekraïne-Lunch op de Raad indien het in de context past aandacht geven aan het belang van de nieuwe Oekraïense Anti-corruptie Rechtbanken.

Parlementaire Agenda punt [05-07-2017] – Algemeen Overleg Informele JBZ-raad 6–7 juli

TK

Ik zal de Kamer na het zomerreces informeren.

MVenJ zegt de Kamer toe inzake insolventie en het vervolg na de uitspraak van het Hof, ook experts betrekken vanuit het veld bij de verder stappen.

Parlementaire Agenda punt [05-07-2017] – Algemeen Overleg Informele JBZ-raad 6-7 juli

TK

Ik zal de Kamer na het zomerreces informeren.

MVenJ zegt toe de Kamer te informeren over de aanpak van de knelpunten rond beperkte capaciteit, expertise, kwaliteitsmeting en samenwerking met regionale specialisten bij het Landelijk Bureau Vermiste Personen.

Parlementaire Agenda punt [20-06-2017] Mondelinge vraag van het lid KUIKEN (PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over beperkte capaciteit en expertise bij het Landelijk Bureau Vermiste Personen.

TK

Ik zal uw Kamer na de zomer per brief informeren.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van het NFI-cultuurtraject. In deze brief zal hij ook een voorstel doen voor een visitatiecommissie die dit proces begeleidt, zijn toekomstbeeld verder uitwerken, reageren op het voorstel van het Lid Van Nispen, en ingaan op de optie om naast een algemeen directeur een technisch/ inhoudelijke directeur te hebben.

Parlementaire Agenda punt [30-05-2017] – Plenair debat over de problemen bij het NFI

TK

De Kamer wordt voor de komende begrotingsbehandeling geïnformeerd over de voortgang van het cultuurtraject. Er is reeds een brief gestuurd naar de Kamer met daarin een reactie op het voorstel van Van Nispen voor het NFI (Het WODC onderzoek naar behoefte aan forensisch onderzoek en het plan van het lid Van Nispen SP, d.d. 04-07).

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren wanneer de voormalig korpschef een nieuwe opdracht gaat uitvoeren voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Parlementaire Agenda punt [16-11-2016] – Algemeen Overleg Onderzoeksopdracht Centrale Ondernemingsraad Politie

TK

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd bij een nieuwe opdracht van de voormalig KC.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de uitwerking van de aanbevelingen van de commissie Wolfsen en het wetsvoorstel. Hierbij zal worden ingegaan op een vraag van het lid Van Toorenburg (CDA) over de eigen bijdrage in het bestuursrecht.

Parlementaire Agenda punt [08-09-2016] – Algemeen Overleg Gesubsidieerde rechtsbijstand

TK

Het wetsvoorstel Duurzaam Stelsel Gesubsidieerde Rechtsbijstand is op 16 februari jl. in consultatie gebracht. Momenteel worden de consultatiereacties verwerkt. Vervolgens wordt het wetsvoorstel ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. Na verwerking van dit advies zal het wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer. Bij de aanbieding van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer zal worden ingegaan op de vraag van het lid Van Toorenburg (CDA) over de eigen bijdrage in het bestuursrecht.

MVenJ heeft toegezegd de kamer te informeren over het stelsel van straffen bij ernstige verkeersongevallen.

Parlementaire Agenda punt [01-04-2015] – Algemeen Overleg Rechtspraak

TK

In de beleidsreactie IBO verkeershandhaving is aangegeven dat het onderzoek en daarmee ook de expertmeeting vertraagd is. Zodra het onderzoek gereed is ontvangt uw Kamer een beleidsreactie.

SVenJ heeft toegezegd dat de werking van de wet na drie jaar geëvalueerd wordt. Tussentijds met SZW monitoren inzake bijzondere bijstand.

Parlementaire Agenda punt [12-03-2013] – Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (33 054)

TK

De evaluatie zal in de zomer van 2017 van start gaan.

MVenJ zegt de Kamer toe het Openbaar Ministerie te vragen om een analyse te doen naar de noodzaak om de strafbaarstelling van voorbereiding van misdrijven te wijzigen.

Parlementaire Agenda punt [13-12-2016] – Mondelinge vraag van het lid VAN OOSTEN (VVD) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het Openbaar Ministerie strengere wetgeving wil om liquidatiegolf te stoppen.

TK

Het OM maakt een analyse naar de noodzaak om de strafbaarstelling van voorbereiding van misdrijven te wijzigen. De oplevering van deze analyse wordt in het najaar 2017 verwacht.

MVenJ zegt toe na het verschijnen van het rapport van dhr. Kuijken, in relatie tot capaciteitsmanagement bij de politie te zullen reageren op het rapport van de commissarissen van de Koning «Vanaf de Zijlijn Bekeken» over aanwezigheid van politie op het platteland.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2017] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en Slotwet 2016

TK

Na het verschijnen van het rapport van Dhr. Kuijken zal de Kamer hierover worden geïnformeerd. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat in het najaar zijn.

SVenJ zegt de Kamer toe onderzoek te doen naar zelfstandige strafbaarstelling van het onttrekken aan het toezicht (inclusief verduidelijking op het punt van het doen van aangifte voor het vernielen van de enkelband).

Parlementaire Agenda punt [01-06-2017] – Plenair debat enkelband voor criminelen

TK

Met het onderzoek wordt in augustus gestart.

SVenJ zegt de Kamer toe het artikel van dr. Nauta over leer- en aandachtspunten m.b.t. praktische implementatie van neurowetenschappelijk toepassingen/metingen in een JJI toe te sturen aan de Kamer.

Parlementaire Agenda punt [14-06-2017] – Algemeen Overleg Justitiële jeugd

TK

De Tweede Kamer wordt uiterlijk eind 2017 geïnformeerd.

SVenJ zegt de Kamer toe schriftelijk te reageren op de brief met aanbevelingen van Defence for Children over herstelrecht.

Parlementaire Agenda punt [14-06-2017] – Algemeen Overleg Justitiële jeugd

TK

De Tweede Kamer wordt uiterlijk 31 december 2017 geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de herijkte businesscase (34 059 / 34 138 / 34 212 / 34 237).

Verslag van de vergadering van 5 juli 2016 (2015/2016 nr. 37) Vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

EK

In de voortgangsrapportage KEI die ik op 8 november 2016 naar uw Kamer heb verzonden, is gemeld dat de herijking van de businesscase in het voorjaar van 2017 komt. In voortgangsrapportage KEI van mei 2017 heb ik gemeld dat de businesscase voor het eind van het jaar komt om eerste bevindingen verplicht digitaal procederen mee te kunnen nemen.

MVenJ heeft de toezegging overgenomen van de Minister van I&A om de Kamer te rapporteren naar aanleiding van deze motie de mogelijkheden van de Wet Bibob in dit verband wil onderzoeken. Is het in dat verband mogelijk dat bestuursorganen rechtmatig tegen aannemers zeggen: met jou gaan we niet in zee, gelet op jouw geschiedenis?

VAO integriteit van 6 maart 2013

TK

Uw Kamer wordt hierover in de zomer van 2017 geïnformeerd.

MVenJ zegt toe in overleg met de Minister van BZK te bezien of er in de wet een regeling moet komen die het voor alle rechterlijke ambtenaren, belast met rechtspraak, in zijn algemeenheid ongeoorloofd maakt lid te zijn/worden van een van beide Kamers en hierover de TK te berichten.

Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

De werkgroep van de Rechtspraak heeft het advies gereed. Het advies wordt op dit moment binnen de Rechtspraak besproken en zal naar verwachting tijdens de zomer aan de Minister van Veiligheid en Justitie worden aangeboden. Vervolgens zal ik hierover met Minister van BZK in overleg treden.

SVenJ heeft toegezegd om samen met MVenJ te kijken naar de mogelijkheid tot bezuiniging op financiering rechtsbijstand bij asielzaken en de Kamer hierover te informeren.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

De Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand (Stcrt 2016, 48283) ingesteld op 2 september 2016 heeft o.a. de opdracht gekregen om te bekijken of een andere vergoedingensystematiek in asielzaken mogelijk is. Daarbij wordt gerefereerd aan een mogelijke trajecttoevoeging. De Commissie zal 1 november 2017 haar rapport opleveren. Vervolgens wordt bekeken of en zo ja op welke wijze een trajecttoevoeging kan worden ingericht. Uw Kamer zal daarover worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de toepassingsmogelijkheden van de borgsom nogmaals met het college van pg’s te zullen bespreken.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2016] – Mondelinge vraag van het lid VAN TONGEREN (GroenLinks) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over oplopende schadevergoedingen voor onterechte detentie

TK

Conform toezegging bij brief van 31 mei 2017 zal ik met College van procureurs generaal en Raad voor de rechtspraak bespreken of betere waarborgen kunnen worden gecreëerd voor toepassing borgsom om te voorkomen dat verdachten buiten het bereik van het opsporingsonderzoek raken en de waarborgsom betalen met crimineel verkregen vermogen.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over een verdere evaluatie van de 8 maatregelen voor de sociale veiligheid op en rond het spoor.

Parlementaire Agenda punt [13-09-2016] – Algemeen Overleg Sociale veiligheid in het openbaar vervoer

TK

De evaluatie van de acht maatregelen wordt gecoördineerd door het WODC. Naar verwachting zal de evaluatie in het najaar van 2017 worden afgerond. De Kamer is hier in de voortgangsbrief van juni 2017 over geïnformeerd.

MVenJ zegt de Kamer toe in overleg te treden met de Nederlandse Orde van Advocaten over de hoogte van het subsidieplafond en de uitzonderingen daarop te bezien en de Kamer informeren als dit overleg niet tot overeenstemming heeft geleid.

Parlementaire Agenda punt [27-09-2016] – VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 8/9)

TK

Ik ben in overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten. Ik stel uw Kamer uiterlijk bij de aanbieding van het wijzigingsvoorstel van de Wet op de rechtsbijstand op de hoogte van de wijze van opvolging van deze toezegging.

SVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren alvorens op Europees niveau in te stemmen met visumliberalisatie Turkije.

Parlementaire Agenda punt [08-06-2016] – AO JBZ asiel deel

TK

Conform toezegging wordt de Tweede Kamer te zijner tijd geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd dat het WODC een fenomeenonderzoek zal uitvoeren ter beantwoording van de vraag of de dreiging van corruptie binnen handhavingsorganisaties is toegenomen door de ontwikkeling van de georganiseerde criminaliteit.

Parlementaire Agenda punt [03-11-2015] – Mondelinge vraag van het lid SEGERS (ChristenUnie) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de politie 60 mensen aanstelde zonder screening

TK

Het rapport zal naar verwachting in september worden gepubliceerd en aan de Kamer worden gestuurd.

MVenJ zegt toe de Kamer te informeren over het verloop en vervolg op de pilot financieel toezicht.

Parlementaire Agenda punt [18-01-2017] – Algemeen Overleg Justitiële Jeugd

TK

De Kamer wordt in het najaar van 2017 geïnformeerd over de resultaten van de pilot financieel toezicht.

SVenJ zegt toe de Kamer te informeren over de voortgang van de JJI-verbeterplannen met betrekking tot het klachtrecht.

Parlementaire Agenda punt [18-01-2017] – Algemeen Overleg Justitiële Jeugd

TK

Alle justitiële jeugdinrichtingen hebben verbeterplannen ingediend en deze worden gedurende 2017 geïmplementeerd. Eind 2017 zal de Kamer per brief over de voortgang worden geïnformeerd.

SVenJ zegt de Kamer toe dat MVenJ in gesprek zal gaan met de RvdR en het College van PG’s over de schorsing van de voorlopige hechtenis, de doorlooptijden in strafzaken en op de vraag of bepaalde groepen (mensen die met financieel gewin gevaarlijke, ernstige delicten hebben gepleegd) moeten worden uitgesloten van de borgsom.

Parlementaire Agenda punt [01-06-2017] – Plenair debat enkelband voor criminelen

TK

Deze toezegging wordt betrokken bij de toezegging van de Minister in zijn brief van 31 mei 2017 over de borgsom. De Minister zal met het College van procureurs-generaal en de Raad voor de rechtspraak bespreken of betere waarborgen kunnen worden gecreëerd voor de toepassing van de borgsom om te voorkomen dat verdachten buiten het bereik van het opsporingsonderzoek raken en de waarborgsom betalen met crimineel verkregen vermogen.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer bij de aanbieding van het wetsvoorstel i.c. aanpak heling te informeren over de afhandeling van de aanbevelingen van het rapport «Focus op heling», waaronder de aanbeveling met betrekking tot contante betalingen bij handel in tweedehands goederen.

Parlementaire Agenda punt [02-02-2017] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

TK

Het wetsvoorstel waar aan gerefereerd wordt is in voorbereiding. Naar verwachting wordt de Kamer eind 2018 geïnformeerd.

MVenJ zegt toe een uitgebreide reactie op het rapport van de Procureur-Generaal van de Hoge Raad over de strafbeschikkingen na de zomer naar de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2017] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en Slotwet 2016

TK

Het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie bestudeert momenteel de conclusies en aanbevelingen van de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Uw Kamer wordt naar verwachting na de zomer geïnformeerd.

MVenJ zegt toe dat de Tweede Kamer in het najaar schriftelijk wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar wachttijden bij zedenzaken. De Minister zegt toe de maximale bedenktijd van 2 weken bij verkrachtingszaken met politietop te bespreken. Dit als reactie op de constatering van mevrouw Van Toorenburg dat het hierbij gaat om maximaal twee weken en dat niemand meer terug wordt gestuurd om over twee terug te komen.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2017] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en Slotwet 2016

TK

De Kamer zal hierover in het najaar schriftelijk worden geïnformeerd.

MVenJ zegt de Kamer toe haar in het najaar nader te informeren over het capaciteitsmodel en in te gaan hoe variabelen zoals aangiftes en de organisatie van misdaad hierin zijn opgenomen.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2017] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en Slotwet 2016

TK

De Tweede Kamer zal hierover in het najaar 2017 worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd om te informeren over voornemen inwerkingtreding nationale strafbaarstelling van misdrijf agressie in Wet internationale misdrijven(33 865 / 33 866) (T02386).

Parlementaire Agenda punt [28-06-2016] – Plenair debat 33 865 (R2024) en 33 866: (Rijks)wetsvoorstel Internationaal Strafhof Statuut van Rome

EK

De regering zal de Staten-Generaal informeren over het voornemen tot inwerkingtreding van de nationale strafbaarstelling van het misdrijf agressie in de Wet internationale misdrijven, nadat de Vergadering van Staten-Partijen bij het Internationaal Strafhof een besluit heeft genomen om de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof voor dit misdrijf te activeren. Dat zal waarschijnlijk niet eerder dan eind 2017 het geval zijn.

SVenJ heeft toegezegd samen met BZK de voortgang van de gefaseerde invoering te monitoren en informeren daarbij TK en EK periodiek bij invoering van een fase elektronische dienstverlening. In de pilots voor afgaand aan uitrol elektronische huwelijksaangifte wordt aandacht besteed aan schijnen gedwongen huwelijken en de rol van de bijzondere ambtenaar burgerlijke stand.

Parlementaire Agenda punt [30-09-2014] – Plenair debat (32 444) Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand + Min BZK

EK

Het streven is om de Kamers gelijktijdig met de digitale geboorteaangifte, begin 2018, te informeren.

SVenJ heeft toegezegd dat de fraudegevoeligheid van geboorteaangifte in persoon nader wordt bezien; met de VNG wordt overlegd omtrent de regierol van de VNG bij digitalisering.

Parlementaire Agenda punt [30-09-2014] – Plenair debat (32 444) Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand + Min BZK

EK

Den Bosch voert pilots uit (huwelijk, overlijden, geboorte), daarom is er aan een regierol van VNG geen behoefte. Ik zal uw Kamer informeren als de pilot in Den Bosch is afgerond. Dit zal naar verwachting begin 2018 zijn.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren afhandeling Kowsoleea-zaak.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2013] – Plenair debat 33 352 Wijziging W.v.Sr. en de Wegenveerkeerswet 1994 i.v.m. de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging W.v.Sv., De Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

TK

Ik zal uw Kamer informeren zodra de zaak is afgehandeld.

MVenJ heeft toegezegd om in het kader van de aangekondigde evaluaties, 3 jaar na inwerkingtreding, van de wet (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis) er ook zal worden bijgehouden hoeveel verdachten er onterecht in voorlopige hechtenis hebben gezeten.

Parlementaire Agenda punt [12-06-2013] – Plenair debat 33 360 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis

TK

De wet is op 1 januari 2015 in werking getreden. De evaluatie zal 3 jaar na inwerkingtreding (2018) plaatsvinden. Ik zal uw Kamer te zijner tijd informeren.

SVenJ heeft toegezegd te monitoren of de uitspraak van de Raad van State over de schorsende werking van het hoger beroep, ertoe leidt dat er meer hoger beroep wordt ingesteld en zal de TK daarover informeren.

Parlementaire Agenda punt [19-01-2017] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Monitoring wordt meegenomen in de Rapportage Vreemdelingenketen die medio februari 2018 aan de Kamer wordt gezonden.

SVenJ heeft toegezegd om de Kabinetsreactie op het WODC rapport van het meer in perspectief plaatsen van incidenten cijfers mee te nemen in de volgende rapportage incidenten in en om COA locaties.

Uitgaande brief [13-04-2017] – TK Publicatie incidentenoverzicht COA

TK

WODC onderzoek is in volle gang. De volgende Incidenten rapportage wordt meegenomen in de Rapportage Vreemdelingenketen die medio februari 2018 aan de Kamer wordt gezonden.

MVenJ heeft toegezegd bij het onderzoek naar de mogelijkheden een bredere toepassing van het supersnelrecht de capaciteit en aanrijtijden van de politie buiten de Randstad te betrekken.

Parlementaire Agenda punt [07-09-2016] – Algemeen Overleg Landelijk beeld Jaarwisseling 2015–2016

TK

Dit punt wordt betrokken bij overleg tussen OM en ZM over ruimere toepassingsmogelijkheden van supersnelrecht.

MVenJ zegt toe de uitkomsten van de ZSM-pilot en rechterlijke interventies in 2018 aan de Kamer worden gestuurd.

Parlementaire Agenda punt [15-02-2017] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Begin 2018 informeer ik uw Kamer als toegezegd over de evaluatie van de pilots met snelle en betekenisvolle interventies in strafzaken, ook van twee pilots buiten de Randstad.

SVenJ heeft toegezegd een jaar nadat het API-3 systeem volledig in werking is getreden, een tweede evaluatie uit te voeren van het gebruik van API-gegevens waarover uw Kamer weer wordt geïnformeerd.

Uitgaande brief [25-07-2014] – API-evaluatie

TK

Uw Kamer wordt voor het zomerreces van 2018 geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd het instrument van de borgsom te betrekken bij de modernisering van het wetboek van Sv.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2016] – Mondelinge vraag van het lid VAN TONGEREN (GroenLinks) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over oplopende schadevergoedingen voor onterechte detentie

TK

Dit onderwerp wordt meegenomen in het wetsvoorstel betreffende het voorbereidend onderzoek, dat volgens de huidige planning medio 2018 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

MVenJ heeft toegezegd dat de omvang en vormgeving van het algemeen bestuur van het IFV en het toezicht op het IFV wordt meegenomen in de evaluatie van het IFV door een onafhankelijke commissie.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2012] – 32 841 Wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer

TK

De evaluatie zal naar verwachting eind 2018 gereed zijn en aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

MVenJ heeft toegezegd bij de evaluatie van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden onderzoeken in hoeverre de verbetermaatregelen hebben bijgedragen aan de uitvoering van die wet, of in de wetgeving van drie eerder onderzochte landen inmiddels wijzigingen zijn aangebracht die relevant zijn voor een eventuele andere vormgeving van de afname van celmateriaal van veroordeelden in Nederland, en aan de hand daarvan beoordelen of wetswijziging nodig c.q. mogelijk is.

Parlementaire Agenda punt [09-02-2017] – Algemeen Overleg Onderzoek in strafzaken

TK

De evaluatie van de Wet DNA-V wordt dit jaar voorbereid en zal in 2018 worden uitgevoerd.

SVenJ zegt toe de activeringsactiviteiten op de pilotlocaties zoveel als mogelijk te continueren en komende periode te onderzoeken of uitrol op alle gezinslocaties mogelijk is. Juist omdat een concrete meting niet mogelijk is, zal ik na drie jaar een evaluatie op laten stellen om nader inzicht te verkrijgen in de effecten van de activering.

Uitgaande brief [11-01-2016] – TK Reactie rapport «Als ik bezig ben, denk ik niet zoveel. Evaluatie van de pilot activeren bewoners gezinslocatie»

TK

Naar verwachting wordt de Tweede Kamer medio 2019 geïnformeerd

MVenJ heeft toegezegd dat de implementatiewetgeving voor de EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers in 2019 zal worden geëvalueerd.

Uitgaande brief [28-10-2016] – TK Meerjarenagenda slachtofferbeleid

TK

De evaluatie zal worden opgenomen in de WODC-agenda voor 2019.

MVenJ heeft toegezegd te monitoren en mogelijk evalueren van de insluitingsfouillering (T01925).

Parlementaire Agenda punt [13-05-2014] – Plenaire behandeling van het wetsvoorstel 33 112 Verruiming fouilleerbevoegdheden

EK

Naar verwachting zal de gewijzigde Ambtsinstructie – en het nieuwe artikel 7 lid 6 Polw2012 – in werking kunnen treden per 1 juli 2017. Vanaf dat moment kan worden gestart met het monitoren. Over de bevindingen zal de Kamer omstreeks 2020 kunnen worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd vier jaar na inwerkingtreding het protocol van de werking van het protocol te evalueren.

Parlementaire Agenda punt [10-05-2017] – Plenair debat 34 235 Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (R2053)

TK

De uitvoering van het protocol, zal tezamen met de wet, vier jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd.

MVenJ heeft toegezegd n.a.v. een vraag van Van Oosten (VVD) om bij de wetsevaluatie ook de lokale afweging tussen veiligheid en privacy te betrekken, alsmede de praktische uitvoering die wordt gegeven aan het kenbaarheidsvereiste van het cameratoezicht.

Parlementaire Agenda punt [25-03-2014] – Plenair debat 33 582 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

TK

Wetsvoorstel 33 582 is op 1 juli 2016 in werking getreden. De eerste evaluatie van deze wet wordt 5 jaar na inwerkingtreding – 2021 – voorzien. Bij die evaluatie wordt invulling gegeven aan de toezegging.

MVenJ heeft toegezegd de ontwikkeling van het aantal IVS-en mee te nemen in het kader van de evaluatie van de (wet) raadsman bij het politieverhoor.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2016] – Mondelinge vraag van het lid VAN TONGEREN (GroenLinks) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over oplopende schadevergoedingen voor onterechte detentie

TK

De wetsvoorstellen ter implementatie en inbedding van het recht op toegang tot een raadsman in strafprocedures (34 157 en 34 159) zijn op 1 maart 2017 in werking getreden. T.z.t. zal in het kader van de evaluatie van beide wetten de ontwikkeling van het aantal IVS-en worden meegenomen.

Licence