Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Inleiding

RvIG is de uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden en is verantwoordelijk voor de volgende stelsels:

 • de Basisregistratie Personen (BRP);

 • de beheervoorziening burgerservicenummer (BV-BSN);

 • het systeem van aanvraag, productie en distributie van reisdocumenten;

 • de persoonsinformatievoorziening van het Caribisch gebied (PIVA);

Verder beheert RvIG de volgende registers:

 • het register Paspoortsignalering (RPS),

 • het Basisregister Reisdocumenten (BRR) en

 • het Verificatieregister Reisdocumenten (VR).

In 2018 worden nieuwe investeringen en implementaties gedaan in de technische infrastructuur van RvIG binnen Rijksdatacenter (Overheidsdatacenter Noord). Eind 2017 zijn verschillende componenten in de infrastructuur aan het einde van hun technische levensduur. Met deze basis infrastructuur is RvIG ook in de toekomst in staat op een zeer hoog niveau van informatiebeveiliging, performance en schaalbaarheid, diensten te leveren. Uitgangspunt blijft dat in het kader van de gekozen sourcingsstrategie voor het identiteitsdomein gebruik wordt gemaakt van dienstverlening vanuit een van de SSC’s binnen de rijksoverheid.

Basisregistratie Personen (BRP)

De BRP is dé basisregistratie voor persoonsgegevens binnen het stelsel van basisregistraties. De hele Nederlandse overheid gebruikt de gegevens die in de BRP worden geregistreerd. Gemeenten beheren de persoonsgegevens van inwoners van Nederland; RvIG is verantwoordelijk voor de gegevens van niet-ingezetenen en voor het beheer van de Centrale Voorzieningen van de BRP. In het Algemeen Overleg (AO) d.d. 5 juli 2017 met de Tweede Kamer over de Operatie BRP en het BIT-advies in deze, heeft de Minister van BZK tot stopzetten van de Operatie BRP geconcludeerd. Dit betekent dat RvIG is gestopt met de voorbereidingen voor de inbeheername daarvan.

Onderstaand de speerpunten voor 2018 van de RvIG-werkzaamheden in het kader van de BRP:

 • Mogelijk maken dat levenloos geboren kinderen geregistreerd kunnen worden in de BRP, op verzoek van de ouders;

 • Werken aan de kwaliteit van de (adres)gegevens in de BRP, samen met gemeenten, afnemers en ketenpartners;

 • Beheer en exploitatie van de centrale systemen van de BRP (GBA-Verstrekkingen, de Registratie niet-ingezetenen, de Terugmeldvoorziening, de Kwaliteitsmonitor en de Permanente Monitor Dubbelinschrijvingen).

Burgerservicenummer (BSN)

RvIG is verantwoordelijk voor de beheervoorziening BSN, hieronder valt het beheer van de voorziening voor het genereren, distribueren, toekennen en beheren van burgerservicenummers.

Onderstaand de speerpunten voor 2018 van RvIG werkzaamheden in het kader van de BSN:

 • Het zorgdragen voor gedegen voorzieningen voor het stellen van verificatievragen over de identiteit van een persoon en over Nederlandse identiteitsdocumenten;

 • Het beheer van het foutenmeldpunt voor het melden van vermoedens over BSN nummerfouten;

 • Het beheren van voorzieningen met behulp waarvan algemene informatie beschikbaar wordt gesteld over het gebruik van burgerservicenummers en de gegevensverwerking van gebruikers;

 • Het beheren van de voorziening waar burgers met vragen en klachten over het gebruik van hun BSN terecht kunnen (BSN-punt);

 • RvIG houdt toezicht, via de functionaris voor de gegevensbescherming, op de verwerking van persoonsgegevens in verband met de uitvoering van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb).

Reisdocumenten

RvIG ziet in zijn verantwoordelijkheid voor het reisdocumentenstelsel toe op de productie van paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (NIK) en het aanvraag- en uitgifte proces bij uitgevende instanties. Daarnaast beheert RvIG drie registers.

Onderstaand de speerpunten van de RvIG werkzaamheden in het kader van de reisdocumenten:

 • In 2018 werkt RvIG verder aan een toekomstbestendig reisdocumentenstelsel dat zowel robuust als flexibel is. Hiervoor gaat RvIG verscheidene wensen van paspoort uitgevende instanties in het aanvraag- en uitgifteproces uitwerken en testen.

 • In 2018 zal volgend op de totstandkoming van de beleidsvisie eind 2017 gestart worden met de voorbereiding van de aanbesteding van de productie (NGER) en het onderhoudscontract RAAS en AS (aanvraagstations).

 • Gemeenten zijn verplicht een jaarlijkse kwaliteitsmeting over hun reisdocumententaak uit te voeren. Daar waar gemeenten beneden de gestelde norm scoren, oefent RvIG een verscherpt toezicht uit;

 • Het inspelen op innovaties binnen het reisdocumentendomein en de strategische visie hierop;

 • Monitoring van de fluctuatie in de aanvraag van reisdocumenten. De fluctuatie is van invloed op de omzet derden en de (overige) materiële kosten;

 • Monitoring van de egalisatierekening ter opbouw van een reserve voor de jaren waarin het aantal aangevraagde reisdocumenten sterk zal teruglopen, vanwege de 10 jaar geldigheid van de documenten.

Caribisch gebied

In 2018 wordt gezamenlijk met het Caribisch gebied gewerkt aan verdere kwaliteitsverbetering van de bevolkingsadministraties. In samenwerking met het Openbaar Lichaam Sint Eustatius wordt voor maximaal 4 jaar duurzame ondersteuning geboden in de vorm van personele inzet van RvIG medewerkers bij de afdeling burgerzaken. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan het opleiden van de lokale medewerkers. Samen met de Rijksdiensten en de afdelingen burgerzaken in Caribisch Nederland wordt verder gewerkt aan verbetering van de kwaliteit en het gebruik van PIVA-V. Daarnaast zullen de beheer- en onderhoudstaken van de PIVA-V, PGK en de Sédula worden voortgezet.

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI)

Het CMI begeleidt slachtoffers van identiteitsfraude. Tevens begeleidt het CMI burgers met fouten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Het aantal meldingen neemt de afgelopen jaren fors toe. Er is een plan opgesteld voor doorontwikkeling van het meldpunt. CMI fungeert als ketenregisseur en schakelt indien nodig ketenpartners als Politie, Belastingdienst, RDW, IND en Logius in.

Elektronische Identiteit (eID(AS)-stelsel)

RvIG zal een rol gaan spelen in het eID(AS)-stelsel. Ten eerste als middelverantwoordelijke van de elektronische Nederlandse Identiteitskaart (eNIK). Vanaf eind 2018 kan gebruik gemaakt worden van het eID-middel om met behulp van DigiD op een hoog betrouwbaarheidsniveau in te loggen bij een aantal publieke dienstverleners. Het middel moet beheerd worden, maar ook de daar aan gekoppelde voorzieningen, zoals een Centraal Register voor Reisdocumenten en Identiteitsdocumenten (CORI), moeten gerealiseerd worden. Vanaf 1 oktober 2018 is RvIG de beoogd beheerder van het BRP-koppelpunt in het kader van het eID(AS)-stelsel. Het BRP-koppelpunt is een centrale voorziening die gebruik maakt van een aansluiting op de BV BSN. Het BRP-koppelpunt zorgt ervoor dat als een Europese burger, die al geregistreerd staat in de BRP, met zijn genotificeerde inlogmiddel inlogt bij een Nederlandse publieke organisatie, zijn BSN wordt gekoppeld aan de reeds geleverde attributen. Dit geldt alleen bij publieke diensten waarvoor een BSN benodigd is. RvIG zal in de toekomst meer als dienstaanbieder functioneren, waarop de organisatie zich zal moeten voorbereiden.

RvIG vervult een belangrijke rol (de uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten) in de strategische Digitale agenda Rijksdienst (uitvoering Digitaal 2017 ed.) Hierbij wordt samengewerkt met betrokken overheidsinstanties en koepelorganisaties. Daarnaast functioneert RvIG als de uitvraag organisatie voor de identiteitsinfrastructuur.

Staat van baten en lasten

Begroting van baten-lastenagentschap RvIG voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)
 

2016

Stand Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Baten

             

Omzet moederdepartement

29.731

24.990

26.399

25.425

25.717

25.803

25.891

Omzet overige departementen

0

0

0

0

0

0

0

Omzet derden

118.877

138.749

98.519

32.160

20.050

21.920

22.694

Rentebaten

26

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

16.832

25.599

26.397

24.672

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

148.634

163.739

124.918

74.417

71.366

74.120

73.256

 

Lasten

             

Apparaatskosten

118.549

137.035

100.160

71.396

68.960

71.880

71.016

– Personele kosten

17.393

16.221

15.156

15.131

15.234

15.338

15.438

– waarvan eigen personeel

10.523

12.421

11.743

11.840

12.066

12.297

12.526

– waarvan externe inhuur

6.870

3.800

3.413

3.291

3.167

3.041

2.912

– waarvan overige personele kosten

0

0

0

0

0

0

0

– Materiële kosten

101.156

120.814

85.005

56.264

53.726

56.542

55.579

– waarvan apparaat ICT

711

150

904

920

937

954

970

– waarvan bijdrage aan SSO's

122

150

665

696

724

752

780

– waarvan overige materiele kosten

100.323

120.514

83.436

54.649

52.065

54.836

53.828

Rentelasten

33

270

60

200

240

240

240

Afschrijvingskosten

3.862

2.200

3.487

2.821

2.166

2.000

2.000

– Materieel

3.491

2.200

3.487

2.821

2.166

2.000

2.000

– waarvan apparaat ICT

   

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

– Immaterieel

371

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

19.851

24.234

21.211

0

0

0

0

– Dotaties voorzieningen

19.851

24.234

21.211

0

0

0

0

– Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

142.295

163.739

124.918

74.417

71.366

74.120

73.256

 

Voorlopige exploitatieresultaat

6.339

0

0

0

0

0

0

waarvan te verrekenen met BRP gebruikers

17

           

waarvan te restitueren aan opdrachtgever Reisdoc.

6.322

           

Saldo baten lasten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

De kosten voor het beheren van de BRP worden doorberekend aan de gebruikers met een kostendekkend tarief in de vorm van een abonnementsprijs. De kosten voor het beheren van de reisdocumentenketen, innovatie, investering en de kosten van de productie en distributie worden in de huidige systematiek gedekt uit het tarief dat RvIG in rekening brengt bij de uitgevende instanties. De overige opdrachten worden betaald door de opdrachtgever, namelijk het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Baten

De baten en lasten bedragen in 2018 € 125 mln.

De omzet van het moederdepartement (€ 26,4 mln.) bestaat uit:

 • de bijdrage voor het beheer van het BRP (€ 20,9 mln.);

 • de bijdrage in de kosten van de BV-BSN (€ 3,4 mln.);

 • de bijdrage in de kosten voor de voorziening PIVA-V en Sedula (€ 1,7 mln.);

 • de bijdrage CMI (€ 0,4 mln.).

De omzet van derden (€ 98,5 mln. in 2018) bestaat voornamelijk uit:

 • de opbrengsten van de afnemers van de BRP die niet onder budgetfinanciering vallen (€ 7,1 mln.);

 • de leges voor de reisdocumenten die de uitgevende instanties aan RvIG afdragen (€ 91,2 mln.).

Om te voorkomen dat er grote fluctuaties in de kostprijs van reisdocumenten ontstaan als gevolg van de invoering van de 10-jarige geldigheid, maakt RvIG gebruik van een egalisatierekening. Dit maakt realisatie van kostendekkendheid over 10 jaar mogelijk. Het vullen van deze rekening vindt plaats in de jaren voor 2019.

Lasten

Voor het jaar 2018 zijn de lasten van de voorzieningen die in beheer zijn gelijk aan de beschikbare begroting. Als gevolg hiervan is eerder een rem gezet op zowel het beheer en de doorontwikkeling van de huidige voorzieningen (RNI, CNL), als nieuwe ontwikkelingen.

Apparaatskosten

Personele kosten

De personele lasten bedragen circa € 15,2 mln. in 2018. De daling van de personele kosten heeft te maken met de geaccordeerde verambtelijking waardoor de externe inhuur is gedaald.

Materiële kosten

Het grootste gedeelte van de lasten betreft de kosten die worden gemaakt voor de productie en distributie van de reisdocumenten, het in stand houden van het BRP-netwerk, het beheer van de centrale verstrekkingvoorziening van de BRP (GBA-V en RNI) en de beheervoorziening BSN, CMI, PIVA-V en Sedula. Voor de uitvoering van de taken maakt RvIG gebruik van geautomatiseerde systemen die werken op een technische infrastructuur. De technische infrastructuur en het beheer daarvan zijn vervangen en uitgebreid. Hiermee sluit RvIG aan op de doelstellingen van de compacte rijksdienst en de informatiestrategie (I-strategie).

Afschrijvingskosten

Op de materiële activa wordt in 2018 € 3,5 mln. afgeschreven. Dit betreft de afschrijving op de investering van de vernieuwde RvIG-infrastructuur. Vanaf eind 2018 verwacht RvIG weer herinvesteringen in de infrastructuur te doen.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap RvIG voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)
   

2016

Stand Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

74.067

51.590

120.181

139.446

123.435

98.003

71.606

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

158.410

163.739

124.918

57.585

45.768

47.723

48.584

 

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 130.209

– 132.505

– 100.220

– 71.596

– 69.200

– 72.120

– 71.256

2.

Totaal operationele kasstroom

28.201

31.234

24.698

– 14.011

– 23.432

– 24.397

– 22.672

 

–/– totaal investeringen

– 322

– 6.500

– 7.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 322

– 6.500

– 7.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

 

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

– 4.800

– 3.433

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

–/– aflossingen op leningen

– 2.500

– 2.200

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

3.000

7.000

2.000

2.000

2.000

2.000

4.

Totaal financieringskasstroom

– 2.500

– 4.000

1.567

0

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) (noot: maximale roodstand 0,5 miljoen euro)

99.447

72.324

139.446

123.435

98.003

71.606

46.934

Toelichting

Investeringskasstroom

Voor 2018 wordt de omvang van de investeringen geraamd op € 7 mln. Het grootste deel van de investeringen betreft investeringen ten behoeve van de technische infrastructuur. Desinvesteringen worden niet verwacht. Omvang van de investeringen aan de technische infrastructuur zullen ook afhankelijk zijn van de keuzes die gemaakt moeten worden ten aanzien van dienstverlening van andere organisaties binnen het Rijk, bijvoorbeeld Dienst ICT Uitvoering (DICTU) Cloud services.

Beroep op leenfaciliteit

Het beroep op de leenfaciliteit omvat de door RvIG bij het Ministerie van Financiën geleende bedragen. Het beroep op de leenfaciliteit wordt gedaan ter financiering van investeringen.

Doelmatigheid (indicatoren)

Begroting van baten-lastenagentschap RvIG voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)
 

2016

Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Omschrijving Generiek Deel

             

Kostprijzen per product:

             

*Abonnementsstructuur (B) in €

1.700

2.430

2.430

2.430

2.430

2.430

2.430

*Reisdocumenten: Paspoort 5 jaar (in €)

21,2

21,56

21,31

21,31

21,31

21,31

21,31

*Reisdocumenten: Paspoort 10 jaar (in €)

34,44

35,03

34,61

34,61

34,61

34,61

34,61

Identiteitskaart (in €) 5 jaar

5,3

5,39

5,33

5,33

5,33

5,33

5,33

Identiteitskaart (in €) 10 jaar

27,22

27,69

27,36

27,36

27,36

27,36

27,36

               

Omzet per productgroep:

             

*BRP

26.148

28.037

27.588

27.648

27.771

27.834

28.037

*Reisdocumenten

108.691

103.719

90.205

24.346

12.236

14.106

14.880

               

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

156

166

166

166

166

166

166

               

Saldo van baten en lasten (%)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

               

Omschrijving Specifiek Deel

             

ICT diensten

             

Kwaliteitsindicatoren

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Beschikbaarheid GBA netwerk

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Beschikbaarheid GBA -V

100%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Responstijd GBA-V

<3 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

Beschikbaarheid Basisregister

100%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Beschikbaarheid Verificatieregister

100%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Beschikbaarheid BSN

100%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Klanttevredenheid

n.v.t.

7,4

n.v.t.

7,5

n.v.t.

7,5

n.v.t.

Doorlichting uitgevoerd cq. gepland in: 2020

             

Toelichting

De doelmatigheid van RvIG wordt inzichtelijk gemaakt door het opnemen van de tarieven voor de reisdocumenten en de BRP en indicatoren met betrekking tot de kwaliteit van deze producten.

Kostprijs per product

De hoogte van de leges die RvIG in rekening brengt bij de uitgevende instanties, zoals de gemeenten, de buitenlandse posten en de Caribische gemeenten (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), is gelijk aan de kostprijs van de documenten. De gepresenteerde kostprijs is exclusief de gemeentelijke leges en eventuele spoedtoeslagen. In de stijgingen van de kosten voor de komende jaren is rekening gehouden met een prijsindexcijfer.

Het BRP-tarief is onder andere door doelmatigheidsresultaten uit efficiëntere inkoop en aanbesteding stabiel gebleven ten opzicht van 2017. Het maximale tarief opgenomen in de abonnementen voor 2018 is € 0,24 per bericht

FTE-totaal

De stijging van het aantal fte van RvIG in 2018 heeft te maken met een goedgekeurd addendum op het O&F rapport. Het O&F rapport van RvIG is in 2016 verhoogd en in is in 2017 ingevuld.

Beschikbaarheid

De doelstelling in 2018 is het halen van de gestelde normen, als opgenomen in de tabel.

Klanttevredenheid

Tweejaarlijks vindt er een klanttevredenheidsonderzoek plaats, het eerstvolgende onderzoek staat gepland voor 2019.

Licence