Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. LEESWIJZER

Algemeen

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2018 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

Groeiparagraaf

Naar aanleiding van de wijziging in de Comptabiliteitswet 2016 (CW 2016 artikel 2.1, vierde lid) waarin de Kiesraad de status van «college» heeft gekregen, valt de Kiesraad met ingang van de begroting 2018 niet meer onder hoofdstuk VII, maar onder hoofdstuk IIB Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

Beleidsagenda

De beleidsagenda geeft een overzicht van de hoofdlijnen van het beleid. De beleidsagenda wordt afgesloten met de volgende drie overzichten:

Overzicht belangrijkste beleidsmatige mutaties

In dit overzicht zijn de belangrijkste beleidsmatige mutaties opgenomen.

 • Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

  In dit overzicht zijn de niet-juridisch verplichte uitgaven opgenomen.

 • Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

  In de meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen is per artikel voor de periode 2016–2022 opgenomen wanneer een beleidsdoorlichting is gerealiseerd of gepland. De aanvullende informatie is opgenomen in bijlage 6.5 Evaluatie- en overig onderzoek.

Beleidsartikelen

In de beleidsartikelen staan de beleids- en de financiële informatie over de voorgenomen uitgaven. De begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bevat vier beleidsartikelen: artikel 1 Openbaar bestuur en democratie, artikel 2 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), artikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid en artikel 7 Arbeidszaken overheid.

Een beleidsartikel is opgebouwd uit de volgende elementen:

 • A. Algemene doelstelling

 • B. Rol en verantwoordelijkheid

 • C. Beleidswijzigingen

 • D1. Budgettaire gevolgen van beleid

 • D2. Budgetflexibiliteit

 • E. Toelichting op de instrumenten

Budgetflexibiliteit

De peildatum van de gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is 1 januari 2018.

Niet-beleidsartikelen

De begroting van BZK bevat vier niet-beleidsartikelen: artikel 11 Centraal apparaat, artikel 12 Algemeen, artikel 13 Nominaal en onvoorzien en artikel 14 VUT-fonds.

De begroting voor Wonen en Rijksdienst (WenR) (XVIII) is een programmabegroting en heeft geen apart apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven van de begroting voor WenR zijn opgenomen onder artikel 11 Centraal apparaat van de begroting van BZK (VII).

Begroting agentschap

De begroting van BZK kent één baten-lastenagentschap, te weten de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Bijlagen

De begroting van BZK bevat zes bijlagen: 1) ZBO/RWT’s, 2) Verdiepingsbijlage, 3) Moties en toezeggingen, 4) Subsidieoverzicht, 5) Evaluatie- en overig onderzoek en 6) Specifieke uitkeringen

In de verdiepingsbijlage worden de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht die groter zijn dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2017 is opgenomen.

Begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

1. Openbaar bestuur en democratie

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

7. Arbeidszaken overheid

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

11. Centraal apparaat

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

12. Algemeen

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

13. Nominaal en onvoorzien

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

14. VUT-fonds

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

Licence