Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage

Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

185.726

178.626

177.445

177.193

177.018

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

1.102

696

681

681

681

 

Nieuwe mutaties:

           

Loon- en prijsbijstelling

4.119

3.946

3.906

3.910

3.910

 

Uitvoeringskosten frequentieverdelingen

700

2.000

1.900

     
             

Overig

821

1.031

1.011

311

313

 

Stand ontwerpbegroting 2018

192.468

186.299

184.943

182.095

181.922

181.922

Uitvoeringskosten frequentieverdelingen

In 2019 worden de 700-, 1.400- en 2.100 MHz frequentiebanden geveild. De kosten van het voorbereiden en houden van deze veiling bedragen circa € 4,6 mln in de jaren 2017 tot en met 2019.

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

30.900

30.900

30.900

30.900

30.900

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

8.300

         

Nieuwe mutaties:

           

Overig

162

162

162

162

162

 

Stand ontwerpbegroting 2018

39.362

31.062

31.062

31.062

31.062

31.062

Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

829.851

804.300

800.327

802.108

796.360

 

Mutatie amendement 2017

– 200

         

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

34.265

31.904

3.420

2.112

2.122

 

Nieuwe mutaties:

           

GSF

 

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

 

Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling

10.500

         

Ruimtevaart ESA

– 13.400

         

Loon- en prijsbijstelling

12.065

11.843

11.829

11.903

11.903

 

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

1.280

5.500

       

Overig

2.097

5.318

3.752

– 905

– 840

 

Stand ontwerpbegroting 2018

876.458

854.865

815.328

811.218

805.545

810.057

GSF

Op basis van de evaluatie van de GSF (Garantieregeling Scheepsnieuwbouw Financiering) is besloten de GSF na 1 juli 2017 niet te verlengen.

Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling

Dit betreft de generale bijdragen voor het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling (zie ook artikel 3).

Ruimtevaart ESA

De mutatie betreft het compenseren van de versnelling General Budget en Kourou in 2016.

Loon- en prijsbijstelling

Deze mutatie betreft het verdelen over de diverse regelingen van de loon- en prijsbijstelling die bij de 1e suppletoire begroting 2017 is toegekend.

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Deze mutatie betreft bijdragen uit de aanvullende post voor de GDI voor doorontwikkeling berichtenvoorziening in 2017 en voor kosten beheer, toezicht en doorontwikkeling ETD stelsel in 2018.

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

114.332

111.047

112.909

110.819

111.615

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

2.114

         

Nieuwe mutaties:

           

GSF

 

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

 

Begrotingsreserve GSF

10.136

         

Overig

1.680

2.500

       

Stand ontwerpbegroting 2018

128.262

109.547

108.909

106.819

107.615

104.424

GSF

Op basis van de evaluatie van de GSF (Garantieregeling Scheepsnieuwbouw Financiering) is besloten de GSF na 1 juli 2017 niet te verlengen.

Begrotingsreserve GSF

Met het beëindigen van de GSF vervalt de noodzaak om een begrotingsreserve aan te houden.

Beleidsartikel 3 Toekomstfonds
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

145.118

178.867

157.667

164.896

173.355

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

75.415

9.751

24.251

12.851

2.841

 

Nieuwe mutaties:

           

Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling

2.000

         

Overig

879

977

865

938

934

 

Stand ontwerpbegroting 2018

223.412

189.595

182.783

178.685

177.130

158.037

Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling

Dit betreft de generale bijdrage voor Innovatiefondsen van € 2 mln als onderdeel van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling (zie ook artikel 2). Deze bijdrage wordt beschikbaar gesteld in het Toekomstfonds op de kapitaalverstrekkingen ROM’s.

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

36.388

40.588

42.588

47.600

56.600

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

2.001

 

100

400

1.700

 

Nieuwe mutaties:

           

Dividend NOM

10.000

         

Stand ontwerpbegroting 2018

48.389

40.588

42.688

48.000

58.300

49.300

Dividend NOM

Dit betreft de raming van € 10 mln te ontvangen dividend van de NOM. Dit bedrag stond eerder geraamd te ontvangen in 2016.

Beleidsartikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

1.902.455

2.177.413

2.791.739

3.467.178

3.382.791

 

Mutatie amendement 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

22.754

3.024

3.024

3.024

3.024

 

Nieuwe mutaties:

           

Loon- en prijsbijstelling

1.977

1.812

1.757

1.763

1.687

 

Kasschuif middelen Demonstratie Energie-Innovatie (DEI)

– 7.000

 

3.000

4.000

   

Windenergie op Zee

– 5.501

– 4.368

– 3.345

– 4.533

   

Green Deals

4.000

         

Uitfinanciering Hoge Flux Reactor (HFR)

7.300

         

Kasschuif uitkoop en verkabeling

12.500

8.500

– 4.000

– 11.000

– 7.300

 

Lening ECN/NRG

5.822

         

Overig

– 1.118

621

– 371

– 364

– 1.024

 

Stand ontwerpbegroting 2018

1.943.189

2.187.002

2.791.804

3.460.068

3.379.178

3.505.797

Kasschuif middelen Demonstratie Energie-Innovatie (DEI)

Door vertraging in de uitvoering van projecten is er sprake van een verwachte onderuitputting in 2017 op de voor de DEI beschikbare kasmiddelen. Deze vertraging leidt tot hogere uitgaven in 2019 en 2020.

Windenergie op Zee

Voor projecten in het kader van Windenergie op Zee worden middelen overgeboekt naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Green Deals

Dit betreft de bijdrage voor het onderzoeks- en demonstratieproject Ambigo gericht op het omzetten van biomassa in groen gas.

Uitfinanciering Hoge Flux Reactor (HFR)

De bijdrage aan de HFR is in 2016 niet tot uitbetaling gekomen. Deze betaling zal nu naar verwachting in 2017 alsnog plaatsvinden.

Kasschuif uitkoop en verkabeling

Ten behoeve van de uitkoopregeling voor eigenaren van woningen die loodrecht onder hoogspanningsmasten liggen, is voor de jaren 2017–2021 elk jaar € 28 mln beschikbaar op artikel 4 van de EZ-begroting. Omdat deze regeling is aangekondigd wordt een hausse aan aanvragen van gemeenten verwacht in de eerste jaren van openstelling van de regeling. Er wordt daarom een kasschuif voorgesteld om deze verwachte hogere uitgaven te kunnen dekken.

Lening ECN/NRG (Energieonderzoek Centrum Nederland/Nuclear Research and Consultancy Group)

In oktober 2014 is aan ECN/NRG een lening verstrekt ten behoeve van het herstelplan van de Hoge Flux Reactor. De kasuitloop van deze lening via de EZ-begroting is toentertijd in de begroting en meerjarenramingen verwerkt conform de destijds bestaande ramingen. Dit betekent dat er in 2017 een kasbedrag van € 9,2 mln beschikbaar is. In de praktijk is de lening aanzienlijk trager opgenomen dan destijds voorzien. Tevens is het financiële arrangement voor ECN en NRG in oktober 2016 herzien en uitgebreid in het kader van onder meer de voorgenomen splitsing van ECN en de samenvoeging van het onderdeel ECN-duurzaam met TNO. Naar huidige inzichten zal er in 2017 ten laste van de lening uit oktober 2014 een bedrag van € 15 mln moeten worden opgenomen. Daarom dient de beschikbare kas in 2017 te worden aangevuld met € 5,8 mln.

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

3.426.661

3.718.211

4.379.211

4.952.211

4.846.511

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 244.275

– 247.000

– 347.000

– 347.000

– 347.000

 

Nieuwe mutaties:

           

Aardgasbaten

– 200.000

– 250.000

– 250.000

– 250.000

– 250.000

 

Overig

830

         

Stand ontwerpbegroting 2018

2.983.216

3.221.211

3.782.211

4.355.211

4.249.511

4.371.511

Aardgasbaten

Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2017 is de gasprijs licht gedaald en zijn de kosten voor de winning toegenomen. De totale productie zal naar verwachting licht dalen door lagere productie van de kleine velden en de gasbergingen.

Beleidsartikel 5 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

77.600

22.400

21.600

19.900

14.900

 

Mutatie amendement 2017

200

         

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

8.560

12.000

7.000

7.000

7.000

 

Nieuwe mutaties:

           

Verduurzamingsopgave

– 2.000

4.200

4.300

6.000

6.000

 

Overig

165

160

157

110

   

Stand ontwerpbegroting 2018

84.525

38.760

33.057

33.010

27.900

19.450

Verduurzamingsopgave

De in 2016 niet benutte € 18,5 mln ten behoeve van het verduurzamen van woningen bij versterking wordt toegevoegd aan de ontwerpbegroting 2018 op basis van het te verwachten uitgavenpatroon in de komende jaren.

Beleidsartikel 6 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

538.382

520.148

505.389

499.079

499.792

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

24.442

9.072

2.520

1.244

2.074

 

Nieuwe mutaties:

           

Bijdrage ZuivelNL aan RVO.nl voor uitvoeringkosten

10.640

         

Loon- en prijsbijstelling 2017

9.565

9.479

9.155

8.948

8.968

 

Kustwacht Modernisering Operatie Centrum (MOC)

– 215

– 866

– 973

– 1.052

– 979

 

Uitfinanciering subsidieregelingen Agro en Natuur

8.697

         

Budget netwerk ecologische monitoring

 

2.371

       

Overig

544

174

512

445

445

 

Stand ontwerpbegroting 2018

592.055

540.378

516.603

508.664

510.300

518.811

Bijdrage ZuivelNL aan RVO.nl voor uitvoeringkosten

Betreft de bijdrage van ZuivelNL aan de uitvoeringskosten die RVO.nl maakt in het kader van de uitvoering Regeling fosfaatreductieplan 2017

Loon- en prijsbijstelling 2017

Betreft de toedeling van de loon- ABP en prijsbijstellingstranche 2017.

Kustwacht Modernisering Operatie Centrum (MOC)

Eind 2016 hebben de departementen die de Kustwacht financieren ingestemd met een 15-jarig investeringsplan voor de Modernisering Operatie Centrum (MOC) en de bijbehorende huisvesting.

Uitfinanciering subsidieregelingen Agro en Natuur

Betreft de in 2017 gemaakte uitgaven voor de vertraagde uitfinanciering van de subsidieregelingen op het terrein van Agro en Natuur vanuit 2016.

Budget netwerk ecologische monitoring

Betreft de bijdrage voor het budget netwerk ecologische monitoring.

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

57.398

49.806

47.630

47.435

47.435

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

17.613

1.125

1.125

     

Nieuwe mutaties:

           

Suikerheffing vervalt per 1-10-2017

 

– 10.000

– 10.000

– 10.000

– 10.000

 

Bijdrage ZuivelNL aan RVO.nl uitvoeringkosten

10.640

         

Overig

50

50

50

     

Stand ontwerpbegroting 2018

85.701

40.981

38.805

37.435

37.435

37.435

Suikerheffing vervalt per 1-10-2017

De suikerheffing stopt per 1-10-2017. Per 2018 wordt bij EZ de € 10 mln uit de ontvangstenraming gehaald. Het Ministerie van Financiën heeft de spiegelbeeldige tegenboeking van € 10 mln bij de uitgaven verwerkt.

Bijdrage ZuivelNL aan RVO.nl voor uitvoeringkosten

Betreft de bijdrage van ZuivelNL aan de uitvoeringskosten die RVO.nl maakt in het kader van de uitvoering Regeling fosfaatreductieplan 2017 (zie ook de uitgaven).

Beleidsartikel 7 Groen onderwijs van hoge kwaliteit
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

804.513

784.363

771.904

761.490

756.551

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

2.371

182

49

22

24

 

Nieuwe mutaties:

           

Loon- en prijsbijstelling 2017

19.022

18.664

18.447

18.263

18.177

 

Bekostiging groen onderwijs

 

6.200

       

Overig

468

– 32

– 32

     

Stand ontwerpbegroting 2018

826.374

809.377

790.368

779.775

774.752

774.685

Loon- en prijsbijstelling 2017

Dit betreft de toedeling van de loon- ABP en prijsbijstellingstranche 2017.

Bekostiging groen onderwijs

Er is sprake van een tegenvaller in de raming van de bekostiging groen onderwijs, onder andere door stijgende leerlingenaantallen. In lijn met behandeling OCW-begroting, wordt EZ voor het jaar 2018 gecompenseerd (€ 6,2 mln).

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

75

75

75

75

75

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

           

Nieuwe mutaties:

           

Overig

56

         

Stand ontwerpbegroting 2018

131

75

75

75

75

75

Beleidsartikel 8 Natuur en biodiversiteit
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

125.645

116.138

120.911

121.089

121.089

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 14.568

– 187

– 3

– 3

– 3

 

Nieuwe mutaties:

           

Loon- en prijsbijstelling 2017

1.449

1.356

1.369

1.375

1.393

 

Decentralisatie uitvoeringsbudget ANLb

 

– 9.500

– 9.500

– 9.500

– 9.500

 

Budget Netwerk Ecologische Monitoring

 

– 2.371

       

Desaldering RVO.nl inkomsten Leges CITES en WNB

 

800

800

800

800

 

Overig

– 1.158

– 1.032

– 1.268

– 1.258

– 658

 

Stand ontwerpbegroting 2018

111.368

105.204

112.309

112.503

113.121

113.749

Loon- en prijsbijstelling 2017

Betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstellingstranche 2017.

Decentralisatie uitvoeringsbudget ANLb

Het Uitvoeringsbudget en controles Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb), alsmede de regeling kleine natuurbeheerders is gedecentraliseerd naar de provincies.

Budget Netwerk Ecologische Monitoring

Dit betreft de overheveling van de bijdrage voor het budget netwerk ecologische monitoring naar beleidsartikel 6.

Desaldering RVO.nl inkomsten Leges CITES en WNB

Tot en met 2017 werden de inkomsten uit leges voor vergunningen in het kader van de Wet natuurbeheer (WNB) en CITES verrekend met de uitgaven voor de aan RVO.nl opgedragen taak. Met ingang van 2018 worden de inkomsten en uitgaven (dus «bruto») geraamd.

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

69.282

56.380

39.061

32.703

30.763

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

1.600

         

Nieuwe mutaties:

           

Overig

           

Desaldering RVO.nl inkomsten Leges CITES en WNB

 

800

800

800

800

 

Stand ontwerpbegroting 2018

70.882

57.180

39.861

33.503

31.563

25.120

Desaldering RVO.nl inkomsten Leges CITES en WNB

Zie toelichting bij de uitgaven.

Artikel 40 Apparaat

Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

334.284

324.114

330.246

324.941

324.050

322.437

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 4.564

1.054

1.332

942

995

671

Nieuwe mutaties:

           

Verdeling loonbijstellingstranche 2017

6.699

6.795

7.036

6.966

6.941

6.924

Verdeling prijsbijstellingstranche 2017

1.142

966

937

927

934

921

Kasschuif apparaat

27.965

8.600

– 12.957

– 12.074

– 11.534

 

Transitiekosten Invest-NL i.o.

 

– 2.700

– 2.700

     

Energietaken ACM

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

CIO office en ICT-strategie

775

1.100

300

300

300

300

Overige

3.274

– 454

– 107

– 107

– 422

– 737

Stand ontwerpbegroting 2018

370.575

340.475

325.087

322.895

322.264

331.516

Verdeling loonbijstellingstranche 2017

De loonbijstellingstranche 2017 en de compensatie voor gestegen pensioenpremies zijn verdeeld over de relevante onderdelen.

Verdeling prijsbijstellingstranche 2017

De prijsbijstellingstranche 2017 is verdeeld over de relevante onderdelen.

Kasschuif apparaat

Dit betreft een kasschuif op het apparaat die voornamelijk ingezet wordt voor ICT-uitgaven waaronder de overgang naar de Cloudwerkplek voor de dienstonderdelen van EZ (Kerndepartement, DICTU, RVO.nl, NVWA, AT en SodM).

Transitiekosten Invest-NL i.o.

Er is € 5,4 mln ontvangen voor de transitiekosten bij RVO.nl, in verband met de oprichting van Invest-NL i.o.. Deze middelen zijn in het benodigde ritme overgeheveld naar artikel 2 waar de uitgaven van Invest-NL en RVO.nl worden verantwoord.

Energietaken ACM

ACM voert extra taken uit op het gebied van energie, met name Europeesrechtelijke taken rondom de regulering van de aansluiting van windparken op zee. De kosten hiervan bedragen € 1 mln per jaar.

CIO office en ICT-strategie

Het betreft een bijdrage voor de versterking van het CIO office en het uitvoeren van de I-strategie. De middelen worden ingezet voor het op orde krijgen van de ICT-portefeuille en de vernieuwing van de EZ- informatie voorziening.

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Ontwerpbegroting 2017

35.826

37.844

37.798

37.798

37.798

37.798

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

1.012

1.392

1.861

1.471

1.524

1.137

Nieuwe mutaties:

           

Overige

242

157

157

157

157

157

Stand ontwerpbegroting 2018

37.080

39.393

39.816

39.426

39.479

39.092

Artikel 41 Nominaal en Onvoorzien

Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

94.811

59.263

58.689

58.350

58.028

57.602

Nieuwe mutaties:

           

Verdeling loonbijstellingstranche

– 43.363

– 42.228

– 41.812

– 41.108

– 41.280

– 41.132

Verdeling prijsbijstellingstranche

– 17.543

– 17.035

– 16.877

– 16.942

– 16.748

– 16.470

Dekking voor tegenvallers op de programma onderdelen

– 16.876

         

Gebaar Q-koortspatiënten

– 5.000

         

Cybersecurity

 

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Stand ontwerpbegroting 2018

12.029

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Verdeling loonbijstellingstranche 2017

In de begroting 2017 zijn de loonbijstellingstranche 2017 en de compensatie voor gestegen pensioenpremies verdeeld over de relevante artikelonderdelen.

Verdeling prijsbijstellingstranche 2017

In de begroting 2017 is de prijsbijstellingstranche 2017 verdeeld over de relevante artikelonderdelen.

Dekking voor tegenvallers op de EZ-begroting

Een deel van de eindejaarsmarge 2016 wordt overgeheveld naar de beleidsartikelen voor het opvangen van tegenvallers op de programma-uitgaven. De belangrijkste tegenvallers worden veroorzaakt door vertraging bij de uitfinanciering van oud FES-projecten (HTSM), het doorschuiven van de betaling van de bijdrage 2016 aan het Aanvullend Programma van de Hoge Fluxreactor naar 2017 en door een snellere uitbetaling van de lening aan Energieonderzoek Centrum Nederland dan voorzien.

Gebaar Q-koortspatiënten

Het kabinet wil komen tot een vorm van tegemoetkoming als gebaar ter erkenning van de grote gevolgen die Q-koortspatiënten hebben ondervonden (TK, 25 295, nr. 42). Er zijn daarbij nog veel uitvoeringsvragen zoals het type en omvang van de tegemoetkoming en de afbakening van de patiëntengroep. Het huidige kabinet zal de voorbereiding van de besluitvorming ter hand nemen, opdat het nieuwe kabinet over de precieze vormgeving en invulling kan besluiten. In totaal is er € 10 mln beschikbaar voor de periode 2018–2020, waarbij zowel VWS als EZ € 5 mln bijdraagt. De EZ-bijdrage van € 5 mln wordt in 2017 overgeheveld naar de VWS-begroting.

Cybersecurity

Het kabinet heeft totaal € 26 mln beschikbaar gesteld voor het aanpakken van cyberspionage en -sabotage, de bestrijding van cybercrime, en het opzetten van een Digital Trust Centre (DTC) om MKB-bedrijven in staat te stellen hun eigen cybersecurity te organiseren. Hiervan komt € 2,5 mln beschikbaar op de EZ-begroting. Deze middelen zijn vooralsnog geraamd op dit artikel.

Verdiepingsbijlage Diergezondheidsfonds (DGF) – Beleidsartikel 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

Uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

32.550

32.550

32.550

32.550

32.550

32.550

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

11.696

         

Nieuwe mutaties:

 

1.957

1.957

1.957

1.957

1.957

Stand ontwerpbegroting 2018

44.246

34.507

34.507

34.507

34.507

34.507

Ontvangsten beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

32.550

32.550

32.550

32.550

32.550

32.550

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

11.696

         

Nieuwe mutaties:

 

1.957

1.957

1.957

1.957

1.957

Stand ontwerpbegroting 2018

44.246

34.507

34.507

34.507

34.507

34.507

Het bedrag aan nieuwe mutaties (voor de uitgaven en ontvangsten) betreft onder meer de bijgestelde raming voor uitgaven High Containment Unit (HCU), Brucellose verwerpersonderzoek en bewaking en preventie Salmonella Se St bij pluimvee.

Licence