Base description which applies to whole site

5. Meerjarige ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten

5.1. Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2008–2018

Realisatiecijfers in de zorg ijlen nog enige jaren na. Daardoor vinden er ook na het verschijnen van VWS-jaarverslagen aanpassingen in de cijfers voor het betreffende jaar plaats. In tabel 17 worden de actuele BKZ-uitgaven en -ontvangsten voor de jaren 2008–2018 weergegeven. De cijfers voor de jaren 2008–2013 zijn definitief.

Tabel 17 Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2008–2018 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2008

2009

20101

2011

2012

2013

2014

20152

2016

2017

2018

BKZ-uitgaven en -ontvangsten actuele VWS-stand

                     

Zorgverzekeringswet (Zvw)

                     

Bruto-uitgaven

31.465

33.756

35.474

35.983

36.672

39.210

39.220

42.053

44.030

46.141

48.495

Ontvangsten

1.311

1.364

1.481

1.499

1.932

2.666

3.125

3.218

3.195

3.187

3.308

Netto-uitgaven

30.155

32.392

33.993

34.484

34.739

36.544

36.095

38.835

40.835

42.954

45.187

Wet langdurige zorg (Wlz)

                     

Bruto-uitgaven

21.806

23.221

24.135

25.222

27.865

27.452

27.800

19.644

19.823

20.446

21.812

Ontvangsten

1.618

1.594

1.478

1.620

1.697

1.915

1.971

1.892

1.883

1.858

1.879

Netto-uitgaven

20.188

21.627

22.657

23.603

26.169

25.537

25.829

17.752

17.940

18.588

19.933

Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

                     

Bruto-Wmo (gemeentefonds)

1.475

1.533

1.541

1.456

1.511

1.561

1.714

4.943

4.945

4.899

4.976

Bruto-Jeugdwet (gemeentefonds)

0

0

0

0

0

0

0

2.034

1.920

1.878

1.912

Bruto-overig begrotingsgefinancierd (VWS-begroting)

783

824

1.327

1.820

1.893

594

577

491

434

509

549

Bruto-begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

2.258

2.357

2.868

3.276

3.405

2.155

2.291

7.468

7.299

7.286

7.437

Ontvangsten

39

63

73

51

21

0

0

0

0

0

0

Netto-begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

2.219

2.294

2.794

3.226

3.384

2.155

2.291

7.468

7.299

7.286

7.437

Bruto BKZ-uitgaven

55.530

59.335

62.476

64.481

67.942

68.818

69.311

69.165

71.152

73.873

77.744

BKZ-ontvangsten

2.968

3.022

3.032

3.170

3.650

4.581

5.096

5.110

5.078

5.045

5.187

Netto BKZ-uitgaven

52.562

56.313

59.444

61.312

64.292

64.237

64.215

64.055

66.074

68.828

72.557

Bron: VWS.

1

Exclusief de eenmalige stimuleringsimpuls voor de bouw uit het aanvullend coalitieakkoord Balkenende IV (€ 320 miljoen) die niet aan het BKZ is toegerekend.

2

Op 1 januari 2015 zijn de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Jeugdwet in werking getreden.

Figuur 7 Bijstellingen van de netto BKZ-uitgaven Zvw en AWBZ/Wlz na het verschijnen van de VWS-jaarverslagen 2006–2016

Figuur 7 Bijstellingen van de netto BKZ-uitgaven Zvw en AWBZ/Wlz na het verschijnen van de VWS-jaarverslagen 2006–2016

In figuur 7 zijn de bijstellingen van de netto BKZ-uitgaven op basis van de Zvw en de AWBZ/Wlz na het verschijnen van de VWS-jaarverslagen grafisch weergegeven voor de jaren 2006–2016. Uit de grafiek blijkt dat de bijstellingen na publicatie van het jaarverslag een grillig patroon kennen. Er zijn zowel jaren waarin de zorguitgaven uiteindelijk hoger zijn uitgekomen dan vermeld in het jaarverslag van het betreffende jaar als jaren waarin de zorguitgaven uiteindelijk neerwaarts zijn bijgesteld. De omvang van de bijstelling blijft in de meeste jaren binnen een bandbreedte van 1%, met een uitschieter van –1,9 % in 2015. In tegenstelling tot eerdere jaren zijn de voorlopige realisatiecijfers 2016 van de MSZ en ggz in het jaarverslag 2016 verwerkt. De forse neerwaartse bijstellingen voor eerdere jaren hangen voor een belangrijk deel samen met de latere verwerking van de realisatiecijfers van de MSZ en ggz. De bijstellingen voor 2016 zullen hierdoor naar verwachting kleiner zijn. Voor 2016 is vooralsnog sprake van een zeer beperkte bijstelling. De bijstelling voor het jaar 2016 wordt in het verdiepingshoofdstuk nader toegelicht.

5.2. Horizontale ontwikkeling van de zorguitgaven 2017–2021

In deze paragraaf wordt de horizontale ontwikkeling van de zorguitgaven grafisch weergegeven en toegelicht voor het nieuwe kabinetsperiode 2017–2021. De horizontale ontwikkeling geeft de jaar op jaar ontwikkeling van de netto BKZ-uitgaven weer.

Hierbij wordt een tweetal ontwikkelingen onderscheiden:

 • Nominale ontwikkeling: de groei van de zorguitgaven inclusief de loon- en prijsontwikkeling.

 • Reële groeiontwikkeling: de ontwikkeling van de zorguitgaven gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling van het bbp.

Totale netto BKZ-uitgaven

In figuur 8 is de horizontale ontwikkeling van de netto BKZ-uitgaven, gecorrigeerd voor overhevelingen (zoals overheveling naar de begroting van VWS en V&J) grafisch weergegeven voor de jaren 2017–2021.

Figuur 8 Horizontale ontwikkeling van de totale zorguitgaven 2017–2021

Figuur 8 Horizontale ontwikkeling van de totale zorguitgaven 2017–2021

1 Dit betreft de netto BKZ-uitgaven gecorrigeerd voor overhevelingen.

Onderstaand wordt de gemiddelde reële groei van de totale netto BKZ-uitgaven over de periode 1996–2021 weergegeven, onderverdeeld in een aantal tijdvakken:

 • 1996–2005: De gemiddelde reële groei in de negen jaar vóór de introductie van de Zvw was 3,6%.

 • 2006–2012: De gemiddelde reële groei vanaf de introductie van de Zvw en vóór de kabinetsperiode Rutte II was 5,0%.

 • 2012–2017: De geraamde reële groei gedurende de kabinetsperiode Rutte II is 0,8%.

 • 2017–2021: De geraamde reële groei voor de nieuwe kabinetsperiode is 4,1%.

Netto Zvw-uitgaven

In figuur 9 is de horizontale ontwikkeling van de netto Zvw-uitgaven, gecorrigeerd voor overhevelingen (zoals overhevelingen tussen de Wlz, Zvw en de begroting van VWS), grafisch weergegeven voor de jaren 2017–2021.

Figuur 9 Horizontale ontwikkeling netto-Zvw-uitgaven 2017–2021

Figuur 9 Horizontale ontwikkeling netto-Zvw-uitgaven 2017–2021

1 Dit betreft de netto Zvw-uitgaven gecorrigeerd voor overhevelingen.

Onderstaand wordt de gemiddelde reële groei van de netto Zvw-uitgaven over de periode 1996–2021 weergegeven, onderverdeeld in een aantal tijdvakken:

 • 1996–2005: De gemiddelde reële groei in de negen jaar vóór de introductie van de Zvw was 3,2%.

 • 2006–2012: De gemiddelde reële groei vanaf de introductie van de Zvw en vóór de kabinetsperiode Rutte II was 4,1%.

 • 2012–2017: De geraamde reële groei gedurende de kabinetsperiode Rutte II is 1,4%.

 • 2017–2021: De geraamde reële groei voor de nieuwe kabinetsperiode is 4,6%.

Netto Wlz-uitgaven

In figuur 10 is de horizontale groei van netto Wlz-uitgaven, gecorrigeerd voor overhevelingen (zoals overhevelingen tussen de Wlz, Zvw en de begroting van VWS), grafisch weergegeven voor de jaren 2017–2021.

Figuur 10 Horizontale groei netto Wlz-uitgaven 2017–2021

Figuur 10 Horizontale groei netto Wlz-uitgaven 2017–2021

1 Dit betreft de netto-AWBZ/Wlz-uitgaven gecorrigeerd voor overhevelingen.

Onderstaand wordt de gemiddelde reële groei van de netto Wlz-uitgaven over de periode 2006–2021 weergegeven, onderverdeeld in een aantal tijdvakken:

 • 2006–2012: De gemiddelde reële groei vanaf de introductie van de Zvw en vóór de kabinetsperiode Rutte II was 5,2%.

 • 2012–2017: De geraamde reële groei gedurende de kabinetsperiode Rutte II is 0,6%.

 • 2017–2021: De geraamde reële groei voor de nieuwe kabinetsperiode is 4,0%.

Licence