Base description which applies to whole site

1. LEESWIJZER

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2018 van Wonen en Rijksdienst (XVIII).

Groeiparagraaf

Ten opzichte van de begroting 2017 zijn er geen belangrijke wijzigingen opgenomen.

Beleidsagenda

De beleidsagenda is een overzicht van de hoofdlijnen van het beleid.

Motie Schouw

In juni 2011 is de motie Schouw ingediend en aangenomen. Deze motie zorgt er voor dat de landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Raad op grond van de nationale hervormingsprogramma’s een eigenstandige plaats krijgen in de departementale begrotingen.

Nederland heeft onder andere de aanbeveling gekregen om de hypotheekrenteaftrek af te bouwen. In de beleidsagenda wordt ingegaan op deze aanbeveling.

De beleidsagenda wordt afgesloten met de volgende overzichten:

 • Overzichtstabel belangrijkste beleidsmatige mutaties

  In de beleidsagenda is een overzichtstabel opgenomen met de belangrijkste beleidsmatige mutaties;

 • Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

  In dit overzicht zijn de niet-juridisch verplichte uitgaven opgenomen;

 • Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

  In de tabel meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen is per artikel voor de periode 2016–2022 opgenomen wanneer een beleidsdoorlichting is gerealiseerd of gepland. De aanvullende informatie wordt opgenomen in bijlage 5 «Evaluatie- en overig onderzoek»;

 • Overzicht van risicoregelingen

  In de beleidsagenda is een tabel «Garanties en Achterborgstellingen» opgenomen. Het betreft de hypotheekgarantie voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

Beleidsartikelen

Beleidsartikelen

De begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII) is opgebouwd uit de volgende 4 beleidsartikelen: Woningmarkt, Woonomgeving en bouw, Kwaliteit Rijksdienst en Uitvoering Rijksvastgoedbeleid.

Apparaatsartikel

Dit begrotingshoofdstuk is een programma-begroting en heeft geen apart centraal apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven zijn opgenomen in de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

Begroting agentschappen

De begroting van Wonen en Rijksdienst kent zeven baten-lastenagentschappen, te weten Logius, P-Direkt, Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), FMHaaglanden (FMH), Shared Service Centrum-ICT (SSC-ICT), Rijksvastgoedbedrijf (RVB), en de Dienst van de Huurcommissie (DHC).

Bijlagen

In de verdiepingsbijlage worden de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht die groter zijn dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2017 is opgenomen.

Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting)

In € miljoen

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

1. Woningmarkt

Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 5 mln.

Uitgaven: 20 mln.

Ontvangsten: 10 mln.

2. Woonomgeving en bouw

Uitgaven: 5 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 4 mln.

3. Kwaliteit Rijksdienst

Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: -

Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: -

6. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 4 mln.

Licence