Base description which applies to whole site

b. Het beleid

Door wijzigingen in beleid van verschillende departementen kan worden overgegaan tot het beleggen of juist weghalen van taken bij provincies. Indien dit gepaard gaat met een toevoeging aan of een uitname uit het gemeentefonds, wordt dit begrotingstechnisch verwerkt. In de onderstaande tabel worden de mutaties groter dan € 10 mln. weergegeven. In aanvulling hierop zijn ook twee mutaties kleiner dan € 10 mln. opgenomen en toegelicht. Daarbij is onderscheid aangebracht tussen nominale mutaties enerzijds en overboekingen van/naar andere departementen anderzijds.

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

Uitgaven 2019

Vastgestelde begroting 2019

2.407.659

     

Belangrijkste suppletoire mutaties

 
     

Nominale mutaties

 

1

Afrekening accres 2018 (incidenteel)

– 22.668

2

Afrekening accres 2018 (structureel)

– 22.668

3

Aanpassing accres 2019

20.949

4

Afrekening ruimte onder plafond bcf 2018

– 9.659

     

Overboekingen

 

5

Zeeland regio enveloppe

9.200

     

Overige mutaties

36.575

Stand 1e suppletoire begroting 2019

2.419.388

Toelichting belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties

1 en 2 Afrekening accres 2018

Het definitieve accres over het begrotingsjaar 2018 wordt berekend op basis van de stand van het Financieel jaarverslag van het Rijk en wordt verwerkt in deze 1e suppletoire begroting 2019 van het provinciefonds. Voor 2018 wordt het accres ten opzichte van de Miljoenennota 2019 met € 22,7 mln. verlaagd. Het totale accres voor 2018 wordt daarmee € 123,9 mln. miljoen. Omdat het boekjaar 2018 reeds is afgesloten wordt de incidentele correctie voor 2018 verwerkt in het begrotingsjaar 2019. Daarnaast wordt de structurele doorwerking van het accres 2018 verwerkt in deze 1e suppletoire begroting 2019 van het provinciefonds.

3 Aanpassing accres 2019

Het accres 2019 is onderdeel van de normeringssystematiek. Als gevolg van mutaties in de accres relevante uitgaven (ARU) wordt het accres 2019, ten opzichte van de stand Miljoenennota 2019, verhoogd met € 20,9 mln.

4 Afrekening ruimte onder plafond bcf 2018

De ontwikkeling van het BTW compensatiefonds en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de fondsen. Bij Miljoenennota 2019 werd de ruimte onder het plafond voor 2018 geraamd op € 15,2 mln. voor de provincies. Bij de definitieve afrekening blijkt deze ruimte te zijn afgenomen met € 9,7 mln. Dit bedrag wordt verrekend met het BTW compensatiefonds.

5 Regionale opgave Zeeland

Het Kabinet heeft geld gereserveerd voor het aanpakken van regionale opgaven, onder meer in de provincie Zeeland. Hierbij wordt ingezet op het versterken van de leefbaarheid, kennis en innovatie en het voorzieningenniveau van bedrijven.

Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.

Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 1 Provinciefonds (Bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2019 (1)

Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2019 (3=1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5=3+4)

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

2.407.659

0

2.407.659

11.686

2.419.345

– 1.358

– 1.564

– 1.719

– 1.719

                     

Uitgaven:

2.407.659

0

2.407.659

11.729

2.419.388

– 1.358

– 1.564

– 1.719

– 1.719

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

100%

       
                   

Opdrachten

                 

1.

Kosten Financiële- verhoudingswet

100

0

100

0

100

0

0

0

0

                     

Bijdragen aan medeoverheden

                 

1.

Algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen

2.199.901

0

2.199.901

– 34.432

2.165.469

– 1.719

– 1.719

– 1.719

– 1.719

2.

Decentralisatie-uitkeringen

207.658

0

207.658

46.161

253.819

361

155

0

0

                   

Ontvangsten:

2.407.659

0

2.407.659

11.729

2.419.388

– 1.358

– 1.564

– 1.719

– 1.719

Toelichting op de financiële instrumenten

Opdrachten

1. Kosten Financiële-verhoudingswet

Dit betreft het budget dat elk jaar is gereserveerd voor de uitvoering van onderzoeken op het vlak van de omvang en verdeling van het provinciefonds en het onderhoud van het betaalsysteem.

Bijdragen aan mede overheden

1. Algemene uitkering

Dit betreft de uitkering aan alle provincies, die ten goede komt aan de algemene middelen van de provincies. De uitkering is gebaseerd op de artikelen 5 en 6 van de Financiële-verhoudingswet.

2. Decentralisatie-uitkeringen

Naast de algemene uitkering kent het provinciefonds ook decentralisatie-uitkeringen. Een overzicht van de decentralisatie-uitkeringen is opgenomen in bijlage 1.

Bijlage 1 – Decentralisatie-uitkeringen

Overzicht decentralisatie-uitkeringen provinciefonds (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Uitgaven 2019

Amendement Hoogland

3.160

Beter benutten

8.756

Bodemsanering

40.380

Connect-NL

100

Dingtiid

27

Duurzaam Door

80

Erfgoed en aardbeving

85

Erfgoedprogramma Groningen

3.950

Gebiedsaanpak Veenweiden

6.000

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

30.461

Jong leren eten

500

Jongerencampagne

50

MKB Innovatiestimulering topsectoren

6.316

Monumenten

20.000

Na-ijlende effecten mijnbouw

1.361

Ooijen Wanssum

465

Perronfasering Arnhem

1.750

Programma Impuls omgevingsveiligheid

13.684

Projecten Verkeer en vervoer

39.708

Regiodeal Zeeland

14.700

Trekvogelvoorspellingen

75

Schokland

5.000

Versnellingsagenda melkveehouderij Noord NL

60

Versterken Friese IJsselmeerkust

558

Waddenfonds

28.878

Weidevogels

25

Wettelijke taal Fries

150

Zoetwatermaatregelen

12.284

Zuiderzeelijn REP-middelen

15.213

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2018

43

Totaal:

253.819

Licence