Base description which applies to whole site

b. Het beleid

a. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Uitgavenmutaties

 

Artikelnummer

Uitgaven 2019

Vastgestelde begroting 2019

 

122.001

Belangrijkste suppletoire mutaties

   

1) Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven

4

3.367

2) Bestuursontwikkeling

4

1.500

3) Lening Curaçao

5

34.167

4) Wederopbouw Sint Eustatius

8

14.182

5) Wederopbouw Sint Maarten

8

13.808

6) Informatiebeveiliging Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN)

6

2.500

7) Wisselkoersreserve

7

5.537

8) Overige mutaties

 

2.297

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

199.359

Ontvangstenmutaties

 

Artikelnummer

Ontvangsten 2019

Vastgestelde begroting 2019

 

38.292

Belangrijkste suppletoire mutaties

   

1) Wisselkoersreserve

4

1.363

2) Overige mutaties

 

306

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

39.961

Toelichting

Uitgaven

1) Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven

In het kader van het programma BES(t) 4 kids (Versterking kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland) wordt vanuit de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) € 1,1 mln. ter beschikking gesteld. Het betreft de eerste tranche van 2019 waarbij de Openbare Lichamen worden ondersteund bij het opzetten en het uitvoeren van het programma op de eilanden. Daarnaast wordt er door SZW een additionele incidentele bijdrage voor 2019 geleverd voor het plaatsen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt (€ 0,3 mln.). Het gaat om de financiering van arbeidstoeleiding van 25-plussers (ATL traject) bedoeld voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die intensieve ondersteuning nodig hebben om weer duurzaam aan het werk te gaan.

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport stelt totaal € 1,3 mln. beschikbaar aan het programma BES(t)4Kids voor naschoolse opvang. Daarnaast voegt VWS (€ 0,3 mln.) toe aan de begroting van Koninkrijksrelaties voor het CJG Bonaire, zodat zij met Krusada een contract kan aangaan voor de naschoolse opvang aan het programma BES(t)4Kids.

Daarnaast wordt er € 0,3 mln. vanuit de begroting Koninkrijksrelaties beschikbaar gesteld om de uitvoeringskracht van de Openbare Lichamen te vergroten in het sociaal domein.

2) Bestuursontwikkeling

Om de afspraken met betrekking tot de bestuursontwikkeling bij de zes Caribische Eilanden te realiseren, is technische ondersteuning vanuit Nederland toegezegd. Hiervoor wordt in 2019 vanuit de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) € 1,5 mln. overgeheveld naar de begroting van Koninkrijkrelaties (KR), waarvan € 0,8 mln. voor de landen (art. 4.1) en € 0,7 mln. voor Caribisch Nederland (art. 4.2).

3) Lening Curaçao

Na advies van het College financieel toezicht (Cft) op het leenverzoek van Curaçao en besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) is via de procedure van de lopende inschrijving een nieuwe lening afgesloten met Curaçao voor 30 jaar (€ 34,2 mln.).

4) Wederopbouw Sint Eustatius

Het resterende bedrag van € 14,2 mln. uit 2018 voor de stabilisering van de klif Fort Oranje is doorgeschoven naar 2019. De werkzaamheden om de eroderende klif te herstellen vinden grotendeels in 2019 plaats. Het herstel van de klif Fort Oranje maakt deel uit van een bredere aanpak van erosie en behoud van erfgoed, met betrokkenheid van de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en BZK.

5) Wederopbouw Sint Maarten

Het saldo van de wederopbouw Sint Maarten van 2018 (€ 13,8 mln.) is doorgeschoven naar 2019 en opnieuw verdeeld over de verschillende instrumenten om beter aan te sluiten bij de verwachte inzet nl. een grotere inzet van de instrumenten opdrachten en (inter)nationale organisaties. Hiervan is € 2,6 mln. voor het Politiekorps Sint Maarten beschikbaar gesteld.

6) Informatiebeveiliging Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN)

Om de onvolkomenheid op de informatiebeveiliging bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) aan te pakken heeft in 2018 een behoorlijke inhaalslag plaatsgevonden op basis van het plan van aanpak. RCN heeft daarbij te maken met enkele bottlenecks, waaronder de vervanging van oude hardware en een tekort aan personeel. De verwachting is om vanaf 2020 deze kosten standaard als basis dienstverlening op te nemen. Voor 2019 wordt er vanuit de begroting van BZK totaal € 2,5 mln. overgeheveld naar de begroting van Koninkrijkrelaties, waarvan € 1,5 mln. externe inhuur en € 1,0 mln. voor materiele uitgaven.

7) Wisselkoersreserve

De resterende wisselkoersreserve ultimo 2018 is € 7,9 mln. Deze reserve wordt volledig meegenomen naar 2019. Op de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds zijn er zowel meevallers als tegenvallers als gevolg van de huidige wisselkoers. De wisselkoersmeevallers komen ten gunste van de reserve en de wisselkoerstegenvallers komen ten laste van de reserve. Op basis van de huidige inzichten is er voor 2019 een per saldo wisselkoerstegenvaller van € 2,4 mln. voorzien.

b. De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Versterken rechtsstaat

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Versterken rechtsstaat (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art. nr.

Verplichtingen:

40.434

0

40.434

– 2.700

37.734

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

40.434

0

40.434

– 2.700

37.734

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

100%

 

100%

       
                     

1.1

Versterken rechtsstaat

40.434

0

40.434

– 2.700

37.734

0

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

27.141

0

27.141

– 898

26.243

0

0

0

0

 

Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

27.141

0

27.141

– 898

26.243

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

13.293

0

13.293

– 1.802

11.491

0

0

0

0

 

Duradero

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Grensbewaking (Defensie)

6.100

0

6.100

0

6.100

0

0

0

0

 

Rechterlijke macht (JenV)

7.193

0

7.193

– 1.802

5.391

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

1.1. Versterken rechtsstaat

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

Dit betreft de wisselkoersactualisatie voor 2019.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Rechterlijke macht (JenV)

Deze mutatie betreft de bijdrage aan het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) voor het Parket Procureur Generaal en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie voor 2019, met uitzondering van de vergoedingen voor de uitzendregeling.

Beleidsartikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art.

nr.

Verplichtingen:

11.198

0

11.198

5.755

16.953

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

11.198

0

11.198

5.755

16.953

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

55%

 

56%

       
                     

4.1

Curaçao, Sint Maarten en Aruba

4.966

0

4.966

1.893

6.859

0

0

0

0

 

Opdrachten

1.258

0

1.258

– 113

1.145

0

0

0

0

 

Opdrachten landen

1.258

0

1.258

– 113

1.145

0

0

0

0

 

Inkomensoverdrachten

2.340

0

2.340

0

2.340

0

0

0

0

 

Toeslagen op pensioenen NA

2.340

0

2.340

0

2.340

0

0

0

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

1.232

0

1.232

1.206

2.438

0

0

0

0

 

Bijdrage landen

1.232

0

1.232

1.206

2.438

0

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

136

0

136

800

936

0

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

136

0

136

0

136

0

0

0

0

 

Samenwerkingsprogramma`s

0

0

0

800

800

0

0

0

0

                     

4.2

Caribisch Nederland

6.232

0

6.232

3.862

10.094

0

0

0

0

 

Subsidies

0

0

0

300

300

0

0

0

0

 

Subsidies Caribisch Nederland

0

0

0

300

300

0

0

0

0

 

Opdrachten

3.630

0

3.630

– 2.391

1.239

– 216

– 216

– 216

– 216

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

100

0

100

670

770

0

0

0

0

 

Opdrachten Caribisch Nederland

3.530

0

3.530

– 3.061

469

– 216

– 216

– 216

– 216

 

Inkomensoverdrachten

1.382

0

1.382

1.011

2.393

216

216

216

216

 

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

1.382

0

1.382

1.011

2.393

216

216

216

216

 

Bijdragen aan medeoverheden

1.220

0

1.220

4.942

6.162

0

0

0

0

 

Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven

1.220

0

1.220

3.367

4.587

0

0

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

0

0

0

1.575

1.575

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

0

0

0

306

306

0

0

0

0

Toelichting

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Bijdragen aan medeoverheden

Bijdrage landen

Begin 2019 is de Integriteitskamer op Sint Maarten geïnstalleerd en hiervoor zijn gelden aan Sint Maarten beschikbaar gesteld. Daarnaast is er nog een bedrag voor Aruba beschikbaar (€ 0,3 mln.) na afrekening van de Fondo Desaroyo Aruba.

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Samenwerkingsprogramma’s

Om de afspraken met betrekking tot de bestuursontwikkeling bij de zes Caribische Eilanden te realiseren is technische ondersteuning vanuit Nederland toegezegd. Het gaat om een bedrag van € 0,8 mln. in 2019 voor Curaçao, Sint Maarten en Aruba.

4.2 Caribisch Nederland

Opdrachten

Opdrachten Caribisch Nederland

Binnen artikel 4.2 worden de beschikbare middelen naar de juiste instrumenten herschikt. Het betreft met name de bijdrage om de uitvoeringskracht van de Openbare Lichamen te vergroten in het sociaal domein en middelen om Caribisch Nederland ambtelijk te ondersteunen (€ 1,9 mln.). Daarnaast gaat het om herschikking naar het instrument pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers van € 0,7 mln. voor de totale bijdrage aan het werkliedenpensioenfonds over 2018 en 2019 en een herschikking van € 0,2 mln. voor een in het najaar 2018 afgesproken bijdrage van de Openbare Lichamen aan het Pensioenfonds Caribisch Nederland voor de periode 2019 t/m 2023. Tot slot heeft er een herschikking van € 0,3 mln. plaatsgevonden voor Unicef voor projecten (subsidies Caribisch Nederland).

Inkomensoverdrachten

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

Eind 2018 is een bijdrage verstrekt aan het werkliedenpensioenfonds en de verplichting voor 2018 en 2019 ingesteld (€ 0,7 mln.). In verband met de afgesproken bijdrage van de Openbare Lichamen aan het Pensioenfonds Caribisch Nederland vindt een herschikking plaats van € 0,2 mln. vanuit Opdrachten Caribisch Nederland voor de periode 2019 t/m 2023. Tot slot heeft er een wisselkoersactualisatie van € 0,1 mln. plaatsgevonden.

Bijdragen aan medeoverheden

Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven

In het kader van het programma BES(t) 4 kids (Versterking kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland) wordt vanuit de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) € 1,1 mln. ter beschikking gesteld. Het betreft de eerste tranche van 2019 waarbij de Openbare Lichamen worden ondersteund bij het opzetten en het uitvoeren van het programma op de eilanden. Daarnaast wordt er door SZW een additionele incidentele bijdrage voor 2019 geleverd voor het plaatsen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt (€ 0,3 mln.). Het gaat om de financiering van arbeidstoeleiding van 25-plussers (ATL traject) bedoeld voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die intensieve ondersteuning nodig hebben om weer duurzaam aan het werk te gaan.

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) stelt totaal € 1,3 mln. beschikbaar aan het programma BES(t)4Kids voor naschoolse opvang. Daarnaast voegt VWS (€ 0,3 mln.) toe aan de begroting van Koninkrijksrelaties voor het CJG Bonaire, zodat zij met Krusada een contract kan aangaan voor de naschoolse opvang aan het programma BES(t)4Kids.

Daarnaast wordt er € 0,3 mln. vanuit de begroting Koninkrijksrelaties beschikbaar gesteld om de uitvoeringskracht van de Openbare Lichamen te vergroten in het sociaal domein.

Kennisoverdracht en Communicatie

Om de afspraken rondom de bestuursontwikkeling bij de zes Caribische Eilanden te realiseren, is technische ondersteuning vanuit Nederland voor Caribisch Nederland toegezegd. Tevens betreft het een bijdrage om Caribisch Nederland ambtelijk te ondersteunen.

Beleidsartikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art.

nr.

Verplichtingen:

0

0

0

34.167

34.167

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

28.517

0

28.517

34.167

62.684

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

100%

 

100%

       
                     

5.1

Schuldsanering landen Curaçao en Sint Maarten

28.517

0

28.517

0

28.517

0

0

0

0

 

Leningen

28.517

0

28.517

0

28.517

0

0

0

0

 

Schuldsanering

28.517

0

28.517

0

28.517

0

0

0

0

                     

5.2

Leningen en/of garanties landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba

0

0

0

34.167

34.167

0

0

0

0

 

Leningen

0

0

0

34.167

34.167

0

0

0

0

 

Lopende inschrijving Curaçao en St Maarten

0

0

0

34.167

34.167

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

38.292

0

38.292

1.363

39.655

0

0

0

0

Toelichting

5.2 Leningen en/of garanties landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Leningen

Lopende inschrijving Curaçao en St Maarten

Na advies van het College financieel toezicht (Cft) op het leenverzoek van Curaçao en besluitvorming in de Rijksministerraad is via de procedure van de lopende inschrijving een nieuwe lening afgesloten met Curaçao voor 30 jaar (€ 34,2 mln.).

Ontvangsten

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er € 1,4 mln. extra ontvangsten op de leningen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve.

Beleidsartikel 8 Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse eilanden

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Wederopbouw Bovenwindse eilanden (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Stand vastgestelde ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

6.037

0

6.037

19.282

27.990

47.272

0

0

0

0

                       
 

Uitgaven:

6.037

0

6.037

19.282

27.990

47.272

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch

verplicht (percentage)

   

100%

   

100%

       
                       

8.1

Wederopbouw

6.037

0

6.037

19.282

27.990

47.272

0

0

0

0

 

Subsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Leningen

0

0

0

13.245

0

13.245

0

0

0

0

 

Overbruggingskrediet luchthaven Sint Maarten

0

0

0

13.245

0

13.245

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

0

0

0

6.514

6.514

0

0

0

0

 

Wederopbouw op Sint Maarten

0

0

0

0

6.514

6.514

0

0

0

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

6.037

0

6.037

6.037

17.819

23.856

0

0

0

0

 

KPSM

5.282

0

5.282

5.282

2.552

7.834

0

0

0

0

 

Wederopbouw op Sint Eustatius

0

0

0

0

14.182

14.182

0

0

0

0

 

Wederopbouw op Sint Maarten

0

0

0

0

1.085

1.085

0

0

0

0

 

Grenstoezicht Sint Maarten

755

0

755

755

0

755

0

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

3.257

3.257

0

0

0

0

 

Wederopbouw op Sint Maarten

0

0

0

0

3.257

3.257

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

400

400

0

0

0

0

 

Ministerie van JenV

0

0

0

0

400

400

0

0

0

0

                       
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

8.1 Wederopbouw

De uit 2018 resterende middelen voor de wederopbouw van Sint Maarten en Sint Eustatius worden meegenomen naar 2019 en toebedeeld aan de verschillende instrumenten.

Opdrachten

Wederopbouw op Sint Maarten

Vanuit artikel 8 is er voor het instrument opdrachten uit 2018 € 6,5 mln. meegenomen naar 2019. Op basis van concrete plannen wordt gedurende het jaar besloten welke opdrachten verstrekt zullen worden.

Bijdragen aan medeoverheden

Korps Politie Sint Maarten (KPSM)

Vanuit artikel 8 is er voor KPSM € 2,6 mln. uit 2018 doorgeschoven naar 2019. Hieruit worden bijdragen betaald aan Sint Maarten voor versterking grenstoezicht en aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor versterking van de politie in Sint Maarten.

Wederopbouw Sint Eustatius

Het resterende bedrag van € 14,2 mln. uit 2018 voor de stabilisering van de klif Fort Oranje is doorgeschoven naar 2019. De werkzaamheden om de eroderende klif te herstellen vinden grotendeels in 2019 plaats. Het herstel van de klif Fort Oranje maakt deel uit van een bredere aanpak van erosie en behoud van erfgoed, met betrokkenheid van de Ministeries van IenW, OCW en BZK.

Wederopbouw op Sint Maarten

Vanuit artikel 8 is er voor de bijdragen aan medeoverheden voor de wederopbouw op Sint Maarten € 1,1 mln. meegenomen naar 2019. Op basis van concrete plannen wordt gedurende het jaar besloten welke bijdragen aan Sint Maarten verstrekt zullen worden.

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Wederopbouw op Sint Maarten

Vanuit artikel 8 is er voor bijdragen aan (inter)nationale organisaties € 3,3 mln. uit 2018 doorgeschoven naar 2019. Op basis van concrete plannen wordt gedurende het jaar besloten welke bijdrage aan organisaties verstrekt zullen worden.

c. De niet-beleidsartikelen

Niet beleidsartikel 6 Apparaat

Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art. nr.

Verplichtingen:

21.428

0

21.428

5.131

26.559

2.910

2.710

2.710

2.710

                     
 

Uitgaven:

21.428

0

21.428

5.131

26.559

2.910

2.710

2.710

2.710

                     

6.1

Apparaat

21.428

0

21.428

5.131

26.559

2.910

2.710

2.710

2.710

 

Personele uitgaven

13.375

0

13.375

910

14.285

200

0

0

0

 

waarvan: Eigen personeel

13.194

0

13.194

– 590

12.604

200

0

0

0

 

waarvan: Externe inhuur

181

0

181

1.500

1.681

0

0

0

0

 

Materiële uitgaven

8.053

0

8.053

4.221

12.274

2.710

2.710

2.710

2.710

 

waarvan: Overig materieel

8.053

0

8.053

4.221

12.274

2.710

2.710

2.710

2.710

                     
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Personele uitgaven

Externe inhuur

Om de informatieveiligheid bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) te verbeteren, heeft in 2018 een behoorlijke inhaalslag plaatsgevonden op basis van het plan van aanpak dat daartoe is opgesteld. RCN heeft daarbij te maken met enkele bottlenecks, waaronder de vervanging van oude hardware en een tekort aan personeel. Voor 2019 wordt er vanuit de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) totaal € 2,5 mln. overgeheveld naar de begroting van Koninkrijkrelaties, waarvan € 1,5 mln. externe inhuur.

Materiële uitgaven

Overig materieel

Dit betreffen structurele verrekeningen over 2017–2018 voor de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) met de Belastingdienst en de ministeries van Justitie & Veiligheid, Onderwijs Cultuur & Wetenschap, Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Defensie, Economische Zaken & Klimaat en Infrastructuur & Waterstaat (€ 2,7 mln.). Ook wordt er vanuit de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties € 2,5 mln. overgeheveld om de informatieveiligheid bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) te verbeteren. Hiervan is € 1,0 mln. voor materiele uitgaven. Daarnaast wordt op basis van de huidige inzichten met betrekking tot de wisselkoers het budget voor 2019 opgehoogd. Dit wordt aangezuiverd vanuit de wisselkoersreserve.

Niet beleidsartikel 7 Nominaal en onvoorzien

Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art.

nr.

Verplichtingen:

1.142

0

1.142

7.015

8.157

1.477

1.452

1.216

1.216

                     
 

Uitgaven:

1.142

0

1.142

7.015

8.157

1.477

1.452

1.216

1.216

                     

7.1

Loonbijstelling

0

0

0

696

696

720

712

619

619

                     

7.2

Prijsbijstelling

0

0

0

744

744

757

740

597

597

                     

7.3

Onvoorzien

164

0

164

38

202

0

0

0

0

                     

7.4

Wisselkoersreserve

978

0

978

5.537

6.515

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

7.1/ 7.2 Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de loon- en prijsbijstelling 2019 voor het begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (€ 1,4 mln.).

7.4 Wisselkoersreserve

De resterende wisselkoersreserve ultimo 2018 is € 7,9 mln. Deze reserve wordt volledig meegenomen naar 2019. Op de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds zijn er zowel meevallers als tegenvallers als gevolg van de huidige wisselkoers. De wisselkoersmeevallers komen ten gunste van de reserve en de wisselkoerstegenvallers komen ten laste van de reserve. Op basis van de huidige inzichten is er voor 2019 een per saldo wisselkoerstegenvaller van € 2,4 mln. voorzien.

Licence