Base description which applies to whole site

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

01 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

229.909

205.094

224.906

88.333

8.480

110.724

0

664

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid

35.150

35.150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Desaldering Investeren in waterveiligheid

– 865

– 19

– 843

– 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

35.131

– 843

– 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

265.040

204.251

224.903

88.333

8.480

110.724

0

664

0

0

0

0

0

0

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

171.053

261.763

254.769

541.811

437.972

482.645

514.288

531.154

473.048

477.757

531.330

514.269

248.984

322.180

Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid

– 52.343

– 52.343

                         

Desaldering Investeren in waterveiligheid

768

768

                         

Kasschuif Investeren in waterveiligheid

0

– 19.325

512

       

1.835

       

16.978

   

Provinciefonds: provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wanssum

– 1.085

– 465

– 465

– 155

                     

Overboeking ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Meer Maas Meer Venlo

833

833

                         

Stabiliteit dijklichaam Hollandse IJsselkering.

– 488

– 488

                         

Actualisatie budget Hollandse IJssel

100

100

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 70.920

47

– 155

0

0

1.835

0

0

16.978

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

100.133

261.810

254.614

541.811

437.972

482.645

516.123

531.154

473.048

477.757

531.330

531.247

248.984

322.180

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

6.210

5.117

3.890

2.988

2.300

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid

2.474

2.474

                         

Overboeking ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: IJsselmeergebied

50

50

                         

Meerjarige aanbesteding stresstest en impactprojecten

0

512

– 512

                       

Actualisatie budget Hollandse IJssel

– 100

– 100

                         

Cyber security

44.378

1.867

3.174

3.004

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

Staf Deltacommissaris: BOA 2019

385

385

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

5.188

2.662

3.004

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

11.398

7.779

6.894

6.291

5.603

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid

407.172

471.974

483.565

633.132

448.752

595.369

516.288

533.818

475.048

479.757

533.330

516.269

250.984

324.180

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid

376.571

473.840

486.411

636.435

452.055

598.672

521.426

537.121

478.351

483.060

536.633

536.550

254.287

327.483

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

165.848

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid Ontvangsten

– 5.833

– 5.833

                         

Desaldering

– 97

749

– 843

– 3

                     

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 5.084

– 843

– 3

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

160.764

189.858

157.293

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid

165.848

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid

160.764

189.858

157.293

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

02 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

22.504

44.545

40.264

1.461

2.341

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorziening

14.256

14.256

                         

Overboeking Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: IJsselmeerkust

– 558

– 558

                         

Overboeking Ministerie van Financiën: IJsselmeerkust

– 117

– 117

                         

Peilbesluit IJsselmeer

– 5.000

– 5.000

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

8.581

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

31.085

44.545

40.264

1.461

2.341

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

2.740

3.350

2.520

85

423

Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorziening

1.185

1.185

                         

Peilbesluit IJsselmeer

5.000

5.000

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

6.185

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

8.925

3.350

2.520

85

423

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

25.244

47.895

42.784

1.546

2.764

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

40.010

47.895

42.784

1.546

2.764

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

3.000

41

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

0

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

3.000

41

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

3.000

41

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

3.000

41

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

03 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

7.191

7.191

7.191

7.191

7.191

7.216

7.216

7.216

7.419

7.013

7.013

7.013

7.013

7.013

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

7.191

7.191

7.191

7.191

7.191

7.216

7.216

7.216

7.419

7.013

7.013

7.013

7.013

7.013

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

173.097

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.299

282.299

282.283

Saldo 2018 Beheer, onderhoud en vervanging

674

674

                         

Stabiliteit dijklichaam Hollandse IJsselkering

488

488

                         

Ruimtelijke adaptatie

43

43

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.205

         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

174.302

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.299

282.299

282.283

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

180.288

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.312

289.312

289.296

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

181.493

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.312

289.312

289.296

Artikel 4 Experimenteren cf artikel III Deltawet

04 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

32.467

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

Saldo 2018 Experimenteren cf art III Deltawet

7.193

7.193

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

7.193

         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

39.660

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet

32.467

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet

39.660

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

235.456

234.966

229.318

218.069

218.491

221.383

221.310

225.846

225.845

225.133

225.133

225.133

225.133

225.133

Saldo 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

560

560

                         

Overboeking investeringsruimte

– 100

– 100

                         

Overboeking Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: Adviseringskosten EEZ zones

15

15

                         

Kwartiermaker opkomende stoffen

202

101

101

                       

Werkzaamheden BOA RWS 2019 – Microplastics

598

598

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.174

101

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

236.630

235.067

229.318

218.069

218.491

221.383

221.310

225.846

225.845

225.133

225.133

225.133

225.133

225.133

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

64.816

64.810

64.886

65.072

65.098

63.640

63.785

63.781

65.263

61.879

61.574

61.574

61.574

61.574

Saldo 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

643

643

                         

Overboeking investeringsruimte

– 250

– 250

                         

Threat intelligence feed en platform

180

20

20

70

70

                   

Veilig digitaal samenwerken

350

50

20

140

140

                   

Staf Deltacommissaris: BOA 2019

– 547

– 547

                         

Ruimtelijke adaptatie

– 43

– 43

                         

Security Operations Centre (SOC)

556

556

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

429

40

210

210

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

65.245

64.850

65.096

65.282

65.098

63.640

63.785

63.781

65.263

61.879

61.574

61.574

61.574

61.574

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

11.000

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

30.362

33.388

78.010

29.127

40.113

90.938

324.546

426.507

Saldo 2018 Netwerkgebonden kosten en uitgaven

– 7.213

– 7.213

                         

Overboeking investeringsruimte

350

350

                         

Kasschuif Netwergebonden kosten en uitgaven

0

18.813

                         

Staf Deltacommissaris: BOA 2019

162

162

                         

Security Operations Centre (SOC)

– 556

– 556

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

11.556

0

0

– 1.835

– 16.978

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

22.556

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

28.527

33.388

78.010

29.127

40.113

73.960

324.546

426.507

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

2.000

2.000

9.189

21.189

27.189

81.200

88.000

103.000

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie

– 16.482

– 6.343

– 9.393

– 746

                     

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 6.343

– 9.393

– 746

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

– 4.343

– 7.393

8.443

21.189

27.189

81.200

88.000

103.000

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

313.272

314.276

310.893

305.330

330.178

385.551

403.457

426.015

472.118

379.139

474.820

525.645

779.253

713.214

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

320.088

305.024

310.357

305.540

330.178

385.551

401.622

426.015

472.118

379.139

474.820

508.667

779.253

713.214

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

Voordelig saldo 2018

29.935

29.935

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

29.935

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

29.935

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

29.935

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

06 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

Subsidie Milieu Centraal bijdrage Deltafonds

– 71

– 71

                         

Opdracht RIVM

– 241

– 241

                         

Threat intelligence feed en platform

180

20

20

70

70

                   

Cyber security

68.194

2.898

5.332

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie

– 16.482

– 6.343

– 9.393

– 746

                     

Veilig digitaal samenwerken

350

50

20

140

140

                   

Overboeking Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: Adviseringskosten EEZ zones

15

15

                         

Provinciefonds: provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wanssum

– 1.085

– 465

– 465

– 155

                     

Overboeking Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: IJsselmeerkust

– 558

– 558

                         

Overboeking Ministerie van ministerie van Financiën: IJsselmeerkust

– 117

– 117

                         

Overboeking Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Microplastics

– 550

– 512

– 38

                       

Overboeking Ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit: IJsselmeergebied

50

50

                         

Overboeking Ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit: Stikstofuitspoeling

– 100

– 50

– 50

                       

Overboeking Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Meer Maas Meer Venlo

833

833

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 4.491

– 4.574

4.306

5.207

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

869.547

922.809

951.902

1.113.289

1.123.142

1.108.149

1.115.961

1.111.584

1.100.745

1.046.528

1.202.659

1.235.625

1.230.419

1.229.600

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

869.547

922.809

951.902

1.113.289

1.123.142

1.108.149

1.115.961

1.111.584

1.100.745

1.046.528

1.202.659

1.235.625

1.230.419

1.229.600

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

07 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

48.170

47.259

51.340

73.973

62.348

52.658

74.114

75.129

74.720

Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit

7.856

7.856

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

7.856

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

56.026

47.259

51.340

73.973

62.348

52.658

74.114

75.129

74.720

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

5.324

29.889

26.111

48.465

22.930

0

Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit

3.828

3.828

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

3.828

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

9.152

29.889

26.111

48.465

22.930

0

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

30.949

50.085

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

Saldo 2018 investeren in waterkwaliteit

10.210

10.210

                         

Subsidie Milieu Centraal bijdrage Deltafonds

– 71

– 71

                         

Opdrachtverlening RIVM

– 241

– 241

                         

Cyber security

23.816

1.031

2.158

1.993

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

Kwartiermaker opkomende stoffen

– 202

– 101

– 101

                       

Werkzaamheden BOA RWS 2019 – Microplastics

– 598

– 598

                         

Overboeking Ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit: Stikstofuitspoeling

– 100

– 50

– 50

                       

Overboeking Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Microplastics

– 550

– 512

– 38

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

9.668

1.969

1.993

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

40.617

52.054

11.983

11.144

10.794

2.694

3.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit

84.443

127.233

87.441

131.888

94.378

53.658

76.114

75.129

74.720

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit

105.795

129.202

89.434

133.582

96.072

55.352

77.808

76.823

76.414

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit Ontvangsten

371

371

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

371

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

371

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit

371

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

       

2021

2021

 

Projecten Nationaal

             

HWBP-2 Rijksprojecten

31

34

187

187

     

HWBP-2 Waterschapsprojecten

163

121

2.431

2.432

     

Overige projectkosten (Programmabureau)

afrondingen

4

3

46

46

     

Programma

198

158

2.664

2.665

     

Begroting (DF 1.01.01/02)

198

158

     
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

       

2019

2019

 

Projecten Nationaal

             

Projectbudget RvdR

30

35

2.306

2.306

     

afrondingen

             

Programma

30

35

2.306

2.306

     

Begroting (DF 1.01.03)

30

35

         
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

             

Projecten Zuid-Nederland

             

Grensmaas

3

2

154

154

2017/2024

2017/2024

 

Zandmaas

34

36

399

399

2020

2020

 

afrondingen

             

Programma

37

38

553

553

     

Begroting (DF 1.01.04)

37

38

         
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogramma (1.02.02)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Programma HWBP

       

2020

2020

 

HWBP Rijksprojecten

7

7

617

617

     

HWBP Waterschapsprojecten

146

166

5.092

5.092

     

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

6

5

87

87

     
               

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

10

8

192

192

2020

2020

 

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

6

5

23

23

     

Zandhonger Oosterschelde

8

7

11

11

     

Projecten Noord-Nederland

             

Primaire waterkering Vlieland

1

1

2

2

2018/2019

2018/2019

 

Projecten Noordwest-Nederland

           

Afsluitdijk

1

0

11

11

2022

2022

 

Projecten Oost-Nederland

             

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

3

2

19

19

2019

2019

 

IJsseldelta 2e fase

40

18

94

94

     

Monitoring Langsdammen Waal

2

0

5

5

     

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Overige onderzoeken en kleine projecten

1

1

1.169

1.169

     

Dijkversterking en herstel steenbekleding

0

0

812

812

     

afrondingen

3

           

Programma

234

220

8.134

8.134

     

Begroting (DF 1.02.02)

75

150

         

Overprogrammering (-)

– 159

– 70

         

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Projecten Nationaal

         

Reservering Areaalgroei

14

14

     

Projecten Noordwest-Nederland

         

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

7

11

     

Ambitie Afsluitdijk

         

Projecten Zuid-Nederland

         

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

192

191

     

Projecten Oost-Nederland

         

IJsseldelta 2e fase

81

81

 

2022

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

294

299

Begroting DF 1.02.01

294

299

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Deltaplan Zoetwater

26

21

112

114

 

2021

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

3

0

76

76

 

2018

 

Ecologische maatregelen Markermeer

1

0

11

11

 

2021/2022

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Marker wadden

1

0

2

0

 

2021

 

afrondingen

 

2

         

Programma

31

23

201

201

     

Begroting (DF 2.02.02)

31

23

         

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingsprogramma (2.02.01)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Projecten Nationaal

         

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

12

12

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

12

12

     

Begroting DF 2.02.01

12

12

     

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Experimenteerprogramma (4.02.01)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Afsluitdijk

1.578

1.578

     

Totaal programma

1.578

1.578

     

Begroting DF 4.02.01

1.578

1.578

     

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Openstelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten Nationaal

             

KRW 1e tranche

0

1

30

40

   

1)

KRW 2e en 3e tranche

56

47

601

590

 

2027

1)

afrondingen

             

Totaal programma

56

48

631

630

     

Begroting DF 7.01.01

56

48

         

Ad 1)

De opdracht van de eerste tranche is in de vier stroomgebieden van Nederland gerealiseerd. Omdat de kosten voor de afhandeling van enkele restpunten uit de eerste tranche worden verantwoord in de tweede en derde tranche, wordt een bedrag van € 10 miljoen vanuit de 1e tranche overgeboekt naar 2e en 3e tranche.

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Openstelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten Nationaal

             

Verruiming vaargeul Westerschelde

1

1

25

25

     

Grote wateren

5

3

16

16

     

afrondingen

– 1

           

Totaal programma

5

4

41

41

     

Begroting DF 7.02.01

5

4

         

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingsprogramma (7.02.02)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Projecten Nationaal

         

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

1

1

     

Projecten Zuid-Nederland

         

Grevelingen

98

98

2023

2023

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

99

99

     

Begroting DF 7.02.02

99

99

     
Licence