Base description which applies to whole site

Artikel 4 Jonggehandicapten

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 4 Jonggehandicapten x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

3.359.378

0

3.359.378

‒ 84.269

3.275.109

‒ 80.515

‒ 81.775

‒ 74.954

‒ 73.736

Uitgaven:

3.359.378

0

3.359.378

‒ 84.269

3.275.109

‒ 80.515

‒ 81.775

‒ 74.954

‒ 73.736

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Inkomensoverdrachten

3.252.066

0

3.252.066

‒ 75.944

3.176.122

‒ 72.865

‒ 74.575

‒ 76.129

‒ 75.336

Wajong

3.252.066

0

3.252.066

‒ 75.944

3.176.122

‒ 72.865

‒ 74.575

‒ 76.129

‒ 75.336

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

107.312

0

107.312

‒ 8.325

98.987

‒ 7.650

‒ 7.200

1.175

1.600

Re-integratie Wajong

107.312

0

107.312

‒ 8.325

98.987

‒ 7.650

‒ 7.200

1.175

1.600

Ontvangsten

0

0

0

22.211

22.211

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 84,3 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Bij de ontvangsten is de mutatie € 22,2 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten Wajong

  • 1. Op basis van realisatiegegevens van het UWV zijn de verwachte uitkeringslasten Wajong neerwaarts bijgesteld. Dit komt onder andere doordat er meer Wajongers dan verwacht werken, wat zorgt voor een lagere gemiddelde uitkering (-/- € 75,9 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: re-integratie Wajong

  • 1. Ter dekking van het Breed offensief (om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen) worden er middelen overgeboekt vanuit het re-integratiebudget (-/- € 3,4 miljoen).

  • 2. Om beter aan te sluiten bij het kasritme van het budget wordt een deel van het budget van 2019 (-/- € 4,9 miljoen) budgettair neutraal doorgeschoven naar 2022 t/m 2024.

Ontvangsten

  • 1. Op basis van de januarinota van het UWV wordt een terugbetaling verwacht van teveel ontvangen middelen in 2018. Het voorschot dat in 2018 aan het UWV is overgemaakt met betrekking tot de Wajong is naar verwachting circa € 22 miljoen hoger dan de uitgaven van het UWV in dat jaar. Dit bedrag wordt in 2019 terugbetaald.

Licence