Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4 Jonggehandicapten

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 4 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

          

Verplichtingen

3.763.461

0

3.763.461

‒ 48.447

3.715.014

‒ 42.591

‒ 36.129

‒ 34.518

‒ 31.277

          

Uitgaven

3.763.461

0

3.763.461

‒ 48.447

3.715.014

‒ 42.591

‒ 36.129

‒ 34.518

‒ 31.277

          

Inkomensoverdrachten

         

Wajong

3.682.442

0

3.682.442

‒ 45.971

3.636.471

‒ 38.976

‒ 36.129

‒ 34.518

‒ 31.277

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Re-integratie Wajong

81.019

0

81.019

‒ 2.476

78.543

‒ 3.615

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 48,4 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Hieronder worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2023 100,00%.

Inkomensoverdrachten

Uitkeringslasten Wajong

De meevaller op de uitkeringslasten Wajong komt onder andere door een neerwaartse bijstelling op de instroom Wajong2015 naar aanleiding van realisatiecijfers. Daarnaast is de gemiddelde jaaruitkering naar beneden bijgesteld, omdat uit realisaties blijkt dat relatief meer uitkeringsgerechtigden arbeidsvermogen hebben en/of aan het werk zijn, waarbij de groep werkenden ook minder gebruik maakt van inkomensondersteuning. Tevens is het aantal personen met loondispensatie naar beneden bijgesteld, omdat een verwachte stijging na corona in de realisatiecijfers uitbleef. Daarentegen zijn er hogere uitgaven doordat uitkeringsgerechtigden minder snel hun recht op het garantiebedrag verliezen dan waar eerder vanuit werd gegaan.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Re-integratie Wajong

Op basis van verwachtingen van het UWV is het re-integratiebudget incidenteel voor 2023 (€ 2,5 miljoen) en 2024 (€ 3,6 miljoen) naar beneden bijgesteld.

Licence