Base description which applies to whole site

Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

799

0

799

40

839

33

23

14

5

Uitgaven:

799

0

799

40

839

33

23

14

5

waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Inkomensoverdrachten

799

0

799

40

839

33

23

14

5

Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland)

799

0

799

40

839

33

23

14

5

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutatie 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,1 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: ongevallenverzekering Caribisch Nederland (CN)

  • 1. De begrotingsraming voor de ongevallenverzekering CN is aan de hand van nieuwe realisatiegegevens opwaarts bijgesteld voor 2019 (€ 0,1 miljoen).

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

10.237.306

0

10.237.306

‒ 6.986

10.230.320

‒ 73

‒ 12.930

‒ 59.729

‒ 145.116

Uitgaven:

10.237.306

0

10.237.306

‒ 6.986

10.230.320

‒ 73

‒ 12.930

‒ 59.729

‒ 145.116

waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Inkomensoverdrachten

9.864.234

0

9.864.234

19.333

9.883.567

76.122

107.330

100.192

81.282

WAO uitkeringslasten

3.850.573

0

3.850.573

10.126

3.860.699

11.772

13.224

14.459

15.519

IVA uitkeringslasten

2.618.994

0

2.618.994

172.673

2.791.667

274.404

365.468

435.381

486.121

WGA uitkeringslasten

2.891.579

0

2.891.579

‒ 106.462

2.785.117

‒ 153.256

‒ 214.771

‒ 293.216

‒ 364.072

WAZ uitkeringslasten

115.916

0

115.916

‒ 2.091

113.825

‒ 1.885

‒ 1.678

‒ 1.518

‒ 1.373

WGA ER uitkeringslasten

387.172

0

387.172

‒ 54.913

332.259

‒ 54.913

‒ 54.913

‒ 54.914

‒ 54.913

Inkomensoverdrachten nominaal

266.829

0

266.829

‒ 16.737

250.092

‒ 67.689

‒ 111.015

‒ 160.917

‒ 228.226

WAO uitkering nominaal

98.648

0

98.648

‒ 3.385

95.263

‒ 18.269

‒ 27.613

‒ 37.678

‒ 50.510

IVA uitkering nominaal

67.324

0

67.324

1.676

69.000

‒ 1.923

‒ 301

‒ 167

‒ 7.210

WGA uitkering nominaal

86.200

0

86.200

‒ 12.104

74.096

‒ 39.637

‒ 70.437

‒ 105.601

‒ 147.487

WAZ uitkering nominaal

2.961

0

2.961

‒ 165

2.796

‒ 639

‒ 916

‒ 1.207

‒ 1.571

WGA ER uitkering nominaal

11.696

0

11.696

‒ 2.759

8.937

‒ 7.221

‒ 11.748

‒ 16.264

‒ 21.448

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

104.543

0

107.943

‒ 10.475

94.068

‒ 8.450

‒ 8.300

1.625

2.300

Re-integratie WIA/WAO/WAZ

104.543

0

104.543

‒ 10.475

94.068

‒ 8.450

‒ 8.300

1.625

2.300

Bijdrage aan ZBO's/RWT's nominaal

1.700

0

1.700

893

2.593

‒ 56

‒ 945

‒ 629

‒ 472

Re-integratie WIA/WAO/WAZ nominaal

1.700

0

1.700

893

2.593

‒ 56

‒ 945

‒ 629

‒ 472

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 7,0 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: WAO uitkeringslasten

  • 1. Op basis van de januarinota van het UWV is de raming opwaarts bijgesteld (€ 10,1 miljoen). De uitstroom is licht neerwaarts bijgesteld. Hierdoor daalt het aantal personen in de WAO minder hard dan verwacht, wat leidt tot een oplopende tegenvaller. Verder is de prijs naar boven bijgesteld.

Inkomensoverdrachten: IVA uitkeringslasten

  • 1. Op basis van de januarinota van het UWV is de raming opwaarts bijgesteld (€ 172,7 miljoen). Het voornaamste effect bij de IVA komt voort uit een hogere doorstroom vanuit de WGA. Verder is t.o.v de juninota van het UWV de gemiddelde jaaruitkering naar boven bijgesteld.

Inkomensoverdrachten: WGA uitkeringslasten

  • 1. Op basis van de januarinota van het UWV is de raming voor 2019 naar beneden bijgesteld -/- € 106,5 miljoen. De doorstroom vanuit de WGA naar de IVA wordt opwaarts bijgesteld. Hierdoor stijgt de populatie in de WGA minder hard ten opzichte van de vorige raming. Dit wordt versterkt doordat ook de instroom in de WGA neerwaarts wordt bijgesteld. Verder is t.o.v. de juninota van het UWV de gemiddelde jaaruitkering neerwaarts bijgesteld.

Inkomensoverdrachten: WAZ uitkeringslasten

  • 1. Op basis van de januarinota van het UWV is de raming voor 2019 naar beneden bijgesteld -/- € 2,1 miljoen. De WAZ neemt in omvang steeds verder af, omdat de toegang tot de regeling per 2004 is afgesloten. Ten opzichte van de juninota van het UWV is het volume licht naar beneden bijgesteld voor 2019. Verder is t.o.v. de juninota van het UWV de prijs licht naar beneden bijgesteld.

Inkomensoverdrachten: WGA ER uitkeringslasten

  • 1. Op basis van de januarinota van het UWV is de raming voor 2019 naar beneden bijgesteld -/- € 54,9 miljoen. Het aandeel eigen risicodragers voor de WGA is afgenomen t.o.v. de eerdere raming. Verder is t.o.v. de juninota van het UWV de gemiddelde jaaruitkering neerwaarts bijgesteld.

Inkomensoverdrachten nominaal

  • 1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal -/- € 16,7 miljoen.

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: re-integratie WIA/WAO/WAZ

  • 1. Ter dekking van het Breed offensief (om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen) worden er middelen overgeboekt vanuit het re-integratiebudget (-/-€ 3,4 miljoen).

  • 2. Om beter aan te sluiten bij het kasritme is -/- € 7,1 miljoen van het re-integratiebudget van 2019 doorgeschoven naar 2022 t/m 2024.

Bijdrage aan ZBO's / RWT's nominaal

  • 1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal € 0,9 miljoen.

Licence