Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4 Jonggehandicapten

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 4 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

4.198.496

0

4.198.496

‒ 3.350

4.195.146

‒ 6.083

‒ 4.432

1.972

15.342

4.389.418

           

Uitgaven

4.198.496

0

4.198.496

‒ 3.350

4.195.146

‒ 6.083

‒ 4.432

1.972

15.342

4.389.418

           

Inkomensoverdrachten

          

Wajong

4.111.616

0

4.111.616

‒ 5.896

4.105.720

‒ 5.544

‒ 4.163

2.210

15.342

4.316.759

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

          

Re-integratie Wajong

86.880

0

86.880

2.546

89.426

‒ 539

‒ 269

‒ 238

0

72.659

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 3,4 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 100 %.

Inkomensoverdrachten

Uitkeringslasten Wajong

  • In de periode 2024-2026 stellen we het budget naar beneden bij. Dit komt onder andere door het bijstellen van de gemiddelde jaaruitkering. Uit realisaties blijkt dat meer uitkeringsgerechtigden arbeidsvermogen hebben en aan het werk zijn. Ook blijkt dat bij de groep werkenden minder gebruik gemaakt wordt van inkomensondersteuning. Daarnaast vallen de sociale lasten lager uit, vanwege een lager percentage werkgeversheffing zvw.

  • De opwaartse bijstelling op de uitkeringslasten Wajong voor de jaren 2027-2029 wordt verklaard door de extra instroom Wajong2015 naar aanleiding van de zogenoemde 10-jaarregel. Dit houdt in dat voor Wajongers waarbij tijdelijk geen arbeidsvermogen is vastgesteld en die in tien jaar tijd geen ontwikkelingen hebben laten zien, het ontbreken van arbeidsvermogen als duurzaam wordt aangenomen. Dit zorgt 10 jaar na de start van de regeling voor extra instroom in de Wajong2015 (vanaf 2025).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Re-integratie Wajong

Op basis van verwachtingen van het UWV is het re-integratiebudget incidenteel voor 2024 (€ 1,1 miljoen) en voor de jaren 2025-2027 variërend tussen € 0,5 miljoen ‒ € 0,2 miljoen naar beneden bijgesteld. Daarnaast heeft in 2024 een budgettair neutrale herschikking plaatsgevonden van het re-integratiebudget op artikel 3 naar artikel 4 voor een tegemoetkoming voor instellingen die ondersteuning bieden bij ernstige scholingsbelemmeringen (ESB). Dit betreft een incidentele tegemoetkoming van € 3,6 miljoen voor de ESB-instellingen voor de cohorten gestart in 2021, 2022 en 2023 in verband met de stijging in kosten (met name personeelskosten).

Licence