Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2019

 

1.042,9

1.042,9

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

1.063,6

1.063,6

    

Mutaties Miljoenennota 2020 (uitkomst 2019)

 

53,1

53,1

    

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
    

Relevante kadermutaties:

   

1) Bijdragen derden Waterveiligheid

1

1,7

1,7

2) Diverse overboekingen ministeries

diversen

‒ 4,0

‒ 4,0

3) Saldo 2019

diversen

‒ 2,3

‒ 2,3

4) Overige mutaties

 

0,1

0,1

    

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

1.112,2

1.112,2

Toelichting

  • De hogere ontvangsten bij artikel 1 van € 1,7 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt doordat derden bijdragen/subsidieren in de innovatieprojecten HWBP. Daarnaast een kleine ontvangst bij het project Ruimte voor de Rivier als gevolg van de verkoop van vastgoed.

  • Deze mutatie betreft verschillen de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;€ 4,5 miljoen naar hoofdstuk XII IenW waarvan € 2,7 miljoen voor de financiering van de ILT handhaving van de Afsluitdijk. Daarnaast wordt € 1,4 miljoen overgeboekt naar artikel 11 ten behoeve van Intensivering Ruimtelijke Adaptatie voor de uitwerking van de onderdelen procesondersteuning uitvoering stresstesten en de risicodialogen,€ 0,6 miljoen van het hoofdstuk XIV LNV in verband met EEZ Adviseringskosten 2019 met betrekking tot vergunningverlening EEZ zones,Diverse kleinere overboekingen welke per saldo een verlaging van het Deltafonds ad € 0,1 miljoen betekenen.

  • Het saldo 2019 bestaat uit € 2,3 miljoen lagere uitgaven en € 2,3 miljoen lagere ontvangsten. Per saldo wordt er noch een voordelig noch een nadelig saldo 2019 verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2020 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2). De verwerking in 2020 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2020.

Licence