Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

01 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

229.909

205.094

224.906

88.333

8.480

110.724

0

664

 

0

     

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

35.131

‒ 843

‒ 3

            

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

265.040

204.251

224.903

88.333

8.480

110.724

0

664

 

0

     

Prijsbijstelling 2019

16.262

5.560

3.337

2.257

1.586

2.014

1.028

217

177

42

    

44

 

Desalderingen

2.171

2.171

              

Herschikking budget Ruimte voor de Rivier

1.115

1.115

              

Inundatieschaderegeling

1.130

1.130

              

Mee- en tegenvaller - Grensmaas

‒ 40.000

  

‒ 40.000

            

Integrale kosten HWBP-2

‒ 8.580

  

‒ 2.860

‒ 2.860

‒ 2.860

          

Mee- en tegenvaller - Ruimte voor de Rivier

‒ 52.064

    

‒ 51.400

  

‒ 664

       

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

6.952

‒ 38.989

‒ 70.302

‒ 6.985

145.500

‒ 59.951

10.752

8.744

2.096

    

2.183

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

16.928

‒ 35.652

‒ 110.905

‒ 8.259

93.254

‒ 58.923

10.969

8.257

2.138

    

2.227

 

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

281.968

168.599

113.998

80.074

101.734

51.801

10.969

8.921

2.138

    

2.227

 

Desalderingen

1.546

1.546

              

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

0

‒ 32.933

32.933

             

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 31.387

32.933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

250.581

201.532

113.998

80.074

101.734

51.801

10.969

8.921

2.138

0

0

0

0

2.227

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

171.053

261.763

254.769

541.811

437.972

482.645

514.288

531.154

473.048

477.757

531.330

514.269

248.984

322.180

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 70.920

47

‒ 155

0

0

0

1.835

0

 

0

 

16.978

   

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

100.133

261.810

254.614

541.811

437.972

482.645

516.123

531.154

473.048

477.757

531.330

531.247

248.984

322.180

 

Prijsbijstelling 2019

118.332

5.401

7.349

10.250

8.023

10.598

10.955

11.318

9.921

9.321

8.929

7.708

4.777

3.609

3.181

6.992

Herschikking budget Rivierverruiming Rijn

‒ 68.000

      

‒ 20.000

‒ 25.000

‒ 23.000

      

Verwachte meevaller na invoering Air Bim

‒ 137

‒ 5

‒ 11

‒ 36

‒ 34

‒ 40

‒ 11

         

Mee- en tegenvallers - diversen

6.477

6.477

              

Area Develpment Twente

‒ 477

‒ 477

              

Desalderingen

1.059

1.059

              

Kasschuiven Investeringen in waterveiligheid

0

28.447

17.998

61.326

7.956

‒ 152.789

46.979

‒ 22.803

‒ 14.543

‒ 6.833

‒ 4.571

‒ 2.045

12.573

25.260

16.847

‒ 13.802

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen

0

2.698

4.919

‒ 3.942

‒ 1.404

‒ 1.058

‒ 1.097

‒ 200

84

       

Kasschuiven Beheer onderhoud en renovatie

0

3.120

6.607

3.111

3.898

3.574

598

‒ 18.738

   

‒ 2.170

    

Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet

0

14.443

8.331

‒ 15.435

‒ 4.463

7.598

‒ 1.354

‒ 1.167

‒ 1.167

‒ 1.167

‒ 991

‒ 1.140

‒ 1.174

‒ 1.140

‒ 1.174

 

Kasschuiven Overige uitgaven

0

‒ 23.477

‒ 25.925

16.780

‒ 30.077

16.491

‒ 62.372

‒ 38.939

‒ 18.001

‒ 32.681

‒ 10.893

10.067

‒ 31.847

184.762

47.062

‒ 950

Kasschuiven investeren in waterkwaliteit

0

33.944

1.802

‒ 26.958

21.167

13.060

31

‒ 17.693

‒ 14.871

‒ 10.482

      

Extrapolatie 2033

327.310

              

327.310

Mutaties Miljoenennota 2020

 

71.630

21.070

45.096

5.066

‒ 102.566

‒ 6.271

‒ 108.222

‒ 63.577

‒ 64.842

‒ 7.526

12.420

‒ 15.671

212.491

65.916

319.550

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

171.763

282.880

299.710

546.877

335.406

476.374

407.901

467.577

408.206

470.231

543.750

515.576

461.475

388.096

319.550

Bijdragen derden Waterveiligheid

80

80

              

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

0

96.662

‒ 96.662

             

Mutaties Najaarsnota 2019

 

96.742

‒ 96.662

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

268.505

186.218

299.710

546.877

335.406

476.374

407.901

467.577

408.206

470.231

543.750

515.576

461.475

388.096

319.550

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

6.210

5.117

3.890

2.988

2.300

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

5.188

2.662

3.004

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

11.398

7.779

6.894

6.291

5.603

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

3.303

Kennisontwikkeling Windklimaat

‒ 100

‒ 100

              

BOA Protocol Stimulering Klimaat Adaptatie

1.000

500

500

             

Herschikking budget

50

50

              

Opdracht NEN 2019 WKB art 1 DF

‒ 60

‒ 60

              

Overboeking naar ILT tbv beoordeling van primaire en regionale waterkeringen

‒ 200

‒ 200

              

LNV: Agenda IJsselmeergebied

8

8

              

Actualisatie budget Uitvoering gebiedsagenda s

660

150

365

70

50

25

          

BOA 2019 Aanvulling Staf Delta Commissaris

100

100

              

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

673

167

‒ 745

‒ 335

360

‒ 120

         

Extrapolatie 2033

2.000

              

2.000

Cyber Security

25.510

1.031

2.158

1.993

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

Mutaties Miljoenennota 2020

 

2.152

3.190

1.318

1.409

2.079

1.574

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

3.694

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

13.550

10.969

8.212

7.700

7.682

6.877

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water naar art 5.02

‒ 725

‒ 725

              

Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren naar art 5.02

‒ 111

‒ 111

              

Uitvoering herijking Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden naar artikel 3.01

‒ 75

‒ 75

              

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium van art 7.03

400

400

              

Desalderingen

61

61

              

Ministerie OCW ontvangsten Gebiedsagenda

25

25

              

Overboeking naar Hfdst XII

‒ 666

‒ 666

              

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

0

‒ 2.256

2.256

             

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 3.347

2.256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

10.203

13.225

8.212

7.700

7.682

6.877

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid

 

407.172

471.974

483.565

633.132

448.752

595.369

516.288

533.818

475.048

479.757

533.330

516.269

250.984

324.180

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid

 

376.571

473.840

486.411

636.435

452.055

598.672

521.426

537.121

478.351

483.060

536.633

536.550

254.287

327.483

3.303

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid

 

467.281

462.448

421.920

634.651

444.822

535.052

425.867

483.495

417.341

477.228

550.747

522.573

468.472

397.320

326.547

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid

 

529.289

400.975

421.920

634.651

444.822

535.052

425.867

483.495

417.341

477.228

550.747

522.573

468.472

397.320

326.547

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

165.848

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 5.084

‒ 843

‒ 3

            

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

160.764

189.858

157.293

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

 

Prijsbijstelling 2019

47.456

3.530

3.378

3.138

3.342

3.091

3.019

2.326

2.733

2.948

2.981

3.006

3.340

3.469

3.305

 

Desalderingen

3.230

3.230

              

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

36.072

‒ 20.824

‒ 9.721

636

‒ 6.929

‒ 13.092

‒ 12.051

‒ 5.799

‒ 4.737

‒ 4.571

‒ 2.045

12.573

25.260

19.030

‒ 13.802

Extrapolatie 2033

153.658

              

171.362

Mutaties Miljoenennota 2020

 

42.832

‒ 17.446

‒ 6.583

3.978

‒ 3.838

‒ 10.073

‒ 9.725

‒ 3.066

‒ 1.789

‒ 1.590

961

15.913

28.729

22.335

157.560

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

203.596

172.412

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

0

‒ 844

844

             

Bijdragen derden Waterveiligheid

1.687

1.687

              

Mutaties Najaarsnota 2019

 

843

844

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

204.439

173.256

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid

 

165.848

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

 

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid

 

160.764

189.858

157.293

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid

 

203.596

172.412

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid

 

204.439

173.256

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

02 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

22.504

44.545

40.264

1.461

2.341

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

     

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

8.581

0

0

0

0

          

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

31.085

44.545

40.264

1.461

2.341

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

     

Prijsbijstelling 2019

2.294

674

750

825

28

13

4

         

Desaldering Ecologische Maatregelen Markermeer

‒ 1.521

 

‒ 1.521

             

Actualisatie Zoetwater Ijsselmeer en peilbesluit

‒ 2.200

‒ 220

‒ 880

‒ 1.100

            

Herschikking budget

61

61

              

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen

0

2.482

‒ 5.023

2.124

389

115

‒ 3

 

‒ 84

       

Overboekingen Zoetwatermaatregelen

‒ 35.843

‒ 9.160

‒ 13.436

‒ 13.247

            

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 6.163

‒ 20.110

‒ 11.398

417

128

1

 

‒ 84

       

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

24.922

24.435

28.866

1.878

2.469

2.058

1.833

1.833

1.833

1.833

     

Installatie meetpunt ARK. termijnverwachting waterdiepte naar art 3.02

‒ 237

‒ 237

              

Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafspraak Nrd Nld naar art 3.02

‒ 50

‒ 50

              

Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer naar art 3.02

‒ 500

‒ 500

              

Saldo 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 17.797

17.797

             

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 18.584

17.797

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

6.338

42.232

28.866

1.878

2.469

2.058

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

2.740

3.350

2.520

85

423

          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

6.185

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

8.925

3.350

2.520

85

423

          

Bevaarbaarheid Ijsselmeergebied

‒ 1.700

 

‒ 1.700

             

Herschikking budget

‒ 61

‒ 61

              

opdracht Operationaliseren Flexibel Peilbeheer

‒ 597

‒ 210

‒ 149

‒ 238

            

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen

0

‒ 6.660

1.584

1.818

1.015

943

1.100

200

        

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 6.931

‒ 265

1.580

1.015

943

1.100

200

        

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

1.994

3.085

4.100

1.100

1.366

1.100

200

        

Saldo 2019 RWS 2019 Zoetwater

0

239

‒ 239

             
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2019

 

239

‒ 239

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

2.233

2.846

4.100

1.100

1.366

1.100

200

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

 

25.244

47.895

42.784

1.546

2.764

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

     

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

 

40.010

47.895

42.784

1.546

2.764

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

     

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

26.916

27.520

32.966

2.978

3.835

3.158

2.033

1.833

1.833

1.833

     

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

 

8.571

45.078

32.966

2.978

3.835

3.158

2.033

1.833

1.833

1.833

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

3.000

41

             

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

0

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

3.000

41

             

Desaldering Ecologische Maatregelen Markermeer

‒ 1.521

 

‒ 1.521

             

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen

0

‒ 1.480

1.480

             

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 1.480

‒ 41

             

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

1.520

0

             

Saldo 2019 Investeren in zoetwatervoorziening ontvangsten

0

‒ 1.520

1.520

             
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 1.520

1.520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

1.520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

 

3.000

41

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

 

3.000

41

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

1.520

0

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

1.520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

 

7.191

7.191

7.191

7.191

7.191

7.216

7.216

7.216

7.419

7.013

7.013

7.013

7.013

7.013

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

 

7.191

7.191

7.191

7.191

7.191

7.216

7.216

7.216

7.419

7.013

7.013

7.013

7.013

7.013

 

Prijsbijstelling 2019

2.165

145

145

145

145

145

146

146

146

150

142

142

142

142

142

142

Extrapolatie 2033

7.013

              

7.013

Mutaties Miljoenennota 2020

 

145

145

145

145

145

146

146

146

150

142

142

142

142

142

7.155

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

 

7.336

7.336

7.336

7.336

7.336

7.362

7.362

7.362

7.569

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

 

0

               

Uitvoering herijking Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden van artikel 1.03

75

75

              

Mutaties Najaarsnota 2019

 

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

 

7.411

7.336

7.336

7.336

7.336

7.362

7.362

7.362

7.569

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

173.097

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.299

282.299

282.283

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.205

0

0

0

0

0

         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

174.302

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.299

282.299

282.283

 

Prijsbijstelling 2019

39.467

3.646

2.428

2.651

2.612

3.159

2.400

3.602

2.426

2.485

2.343

2.343

2.343

2.343

2.356

2.356

Overboeking DF naar IF

‒ 265.000

         

‒ 70.000

‒ 90.000

‒ 105.000

   

Invoering van het Air Bim systeem

4.695

2.668

2.027

             

Verwachte meevaller na invoering Air Bim

‒ 4.594

     

‒ 502

‒ 799

‒ 508

‒ 727

‒ 686

‒ 686

‒ 686

   

opdracht Operationaliseren Flexibel Peilbeheer

597

210

149

238

            

Windmolenpark Maasvlakte II

526

378

148

             

Bijdrage min EZ: project Wind op zee

430

430

              

Beveiligd Werken RWS (BWR)

3.998

3.998

              

Van art 5 tbv project Nijmegen

1.300

90

1.000

140

70

           

Van art 5 Inspecties Kunstwerken (IAK)

132

132

              

Droogte maatregelen

5.071

5.071

              

Stroomlijn - Meevaller

‒ 9.495

‒ 2.276

‒ 1.503

‒ 2.957

‒ 2.759

           

Correctie DBFM Afsluitdijk

45.600

7.600

7.600

7.600

7.600

7.600

7.600

         

SCM: VenR tranche 4

‒ 5.017

 

‒ 120

‒ 720

‒ 2.880

‒ 1.297

          

Kasschuiven Beheer onderhoud en renovatie

0

‒ 3.120

‒ 6.607

‒ 3.111

‒ 3.898

‒ 3.574

‒ 598

18.738

   

2.170

    

Extrapolatie 2033

222.265

              

222.265

Mutaties Miljoenennota 2020

 

18.827

5.122

3.841

745

5.888

8.900

21.541

1.918

1.758

‒ 68.343

‒ 86.173

‒ 103.343

2.343

2.356

224.621

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

193.129

125.917

134.272

131.960

159.521

160.712

218.900

162.018

164.787

204.320

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

bijdrage aan IF: IenW-bijdrage PAS-begroting

‒ 155

‒ 155

              

Herstart project besturingssysteem Maeslantkering van art 5.03

 

2.400

              

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen van 7.02

 

155

              

Installatie meetpunt ARK. termijnverwachting waterdiepte naar art 2.02

 

237

              

Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafspraak Nrd Nld naar art 2.02

 

50

              

Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer naar art 2.02

 

500

              

Saldo 2019 Beheer. onderhoud en vervanging

 

‒ 9.069

9.069

             
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 5.882

9.069

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

187.247

134.986

134.272

131.960

159.521

160.712

218.900

162.018

164.787

204.320

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

 

180.288

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.312

289.312

289.296

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

 

181.493

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.312

289.312

289.296

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

 

200.465

133.253

141.608

139.296

166.857

168.074

226.262

169.380

172.356

211.475

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

 

194.658

142.322

141.608

139.296

166.857

168.074

226.262

169.380

172.356

211.475

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

04 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

32.467

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

7.193

0

0

0

0

0

         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

39.660

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

 

Prijsbijstelling 2019

15.050

300

213

837

831

3.647

996

963

950

936

926

913

900

888

876

874

Area Develpment Twente

477

477

              

Verwachte meevaller na invoering Air Bim

‒ 1.000

    

‒ 1.000

          

Correctie DBFM Afsluitdijk

‒ 45.600

‒ 7.600

‒ 7.600

‒ 7.600

‒ 7.600

‒ 7.600

‒ 7.600

         

Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet

0

‒ 14.443

‒ 8.331

15.435

4.463

‒ 7.598

1.354

1.167

1.167

1.167

991

1.140

1.174

1.140

1.174

 

Extrapolatie 2033

52.674

              

52.674

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 21.266

‒ 15.718

8.672

‒ 2.306

‒ 12.551

‒ 5.250

2.130

2.117

2.103

1.917

2.053

2.074

2.028

2.050

53.548

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

18.394

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk van art 5.03

‒ 2.670

‒ 2.670

              

Saldo 2019 Experimenteren cf art III Deltawet

0

10.135

‒ 10.135

             

Mutaties Najaarsnota 2019

 

7.465

‒ 10.135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

25.859

2.908

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

32.467

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

39.660

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

18.394

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

25.859

2.908

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

235.456

234.966

229.318

218.069

218.491

221.383

221.310

225.846

225.845

225.133

225.133

225.133

225.133

225.133

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.174

101

             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

236.630

235.067

229.318

218.069

218.491

221.383

221.310

225.846

225.845

225.133

225.133

225.133

225.133

225.133

 

Prijsbijstelling 2019

14.531

1.016

1.008

1.000

945

946

948

948

968

968

964

964

964

964

964

964

Loonbijstelling 2019

74.816

5.252

5.219

5.152

4.867

4.875

4.876

4.873

4.974

4.974

4.959

4.959

4.959

4.959

4.959

4.959

Duurzaam voor Elkaar

5.115

1.705

1.705

1.705

            

Integrale kosten HWBP-2

8.580

  

2.860

2.860

2.860

          

Windmolenpark Maasvlakte II

134

67

67

             

SCM: VenR tranche 4

9.720

 

120

720

2.880

2.880

3.120

         

Opdracht Handboek Vergunningverlening Lozingen

172

172

              

SCM: doorloop Aanleg

14.758

 

2.960

3.600

5.540

3.568

‒ 910

         

Extrapolatie 2033

225.133

              

225.133

Bijdrage min EZ: project Wind op zee

1.501

1.501

              

Mutaties Miljoenennota 2020

 

9.713

11.079

15.037

17.092

15.129

8.034

5.821

5.942

5.942

5.923

5.923

5.923

5.923

5.923

231.056

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

246.343

246.146

244.355

235.161

233.620

229.417

227.131

231.788

231.787

231.056

231.056

231.056

231.056

231.056

231.056

Duurzaam voor Elkaar

235

235

              

EZK: Adviseringskosten EEZ zones

442

442

              

LNV: programmamanager Kaderrichtlijn Marien

120

120

              

Mutaties Najaarsnota 2019

 

797

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

247.140

246.146

244.355

235.161

233.620

229.417

227.131

231.788

231.787

231.056

231.056

231.056

231.056

231.056

231.056

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

64.816

64.810

64.886

65.072

65.098

63.640

63.785

63.781

65.263

61.879

61.574

61.574

61.574

61.574

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

429

40

210

210

           

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

65.245

64.850

65.096

65.282

65.098

63.640

63.785

63.781

65.263

61.879

61.574

61.574

61.574

61.574

 

Prijsbijstelling 2019

19.184

1.288

1.297

1.305

1.309

1.306

1.311

1.290

1.290

1.319

1.250

1.244

1.244

1.244

1.244

1.243

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 950

‒ 950

              

KIRE bijdrage 2019

‒ 100

‒ 100

              

LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien

200

200

              

Duurzaam voor Elkaar

5.892

1.964

1.964

1.964

            

BOA 2019 Aanvulling Staf Delta Commissaris

‒ 100

‒ 100

              

Basis ICT HWS

1.600

1.600

              

Programmauitgaven DC

1.712

     

1.712

         

Extrapolatie 2033

61.536

              

61.536

Mutaties Miljoenennota 2020

 

3.902

3.261

3.269

1.309

1.306

3.023

1.290

1.290

1.319

1.250

1.244

1.244

1.244

1.244

62.779

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

69.147

68.111

68.365

66.591

66.404

66.663

65.075

65.071

66.582

63.129

62.818

62.818

62.818

62.818

62.779

Duurzaam voor Elkaar

‒ 235

‒ 235

              

EZK: InSAR

91

91

              

LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien

200

200

              

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen naar art 3.02

‒ 155

‒ 155

              

Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water van art 1.03

725

725

              

Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren van art 1.03

111

111

              
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2019

 

737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

69.884

68.111

68.365

66.591

66.404

66.663

65.075

65.071

66.582

63.129

62.818

62.818

62.818

62.818

62.779

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

11.000

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

30.362

33.388

78.010

29.127

40.113

90.938

324.546

426.507

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

11.556

0

0

   

‒ 1.835

    

‒ 16.978

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

22.556

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

28.527

33.388

78.010

29.127

40.113

73.960

324.546

426.507

 

Prijs- en loonbijstelling 2019

22.067

119

1.221

161

190

127

159

‒ 424

‒ 254

‒ 60

‒ 31

‒ 57

‒ 18

0

7.757

13.151

Subsidie Vooroverbestoring Scheldestormen

‒ 10.591

‒ 3.591

‒ 4.000

‒ 3.000

            

Noodmaatregel Drinkwatervoorziening IJsselmeer

‒ 434

‒ 434

              

Caribisch Nederland drinkwater

3.750

 

3.750

             

Herschikking budget Ruimte voor de Rivier

‒ 1.115

‒ 1.115

              

Inundatieschaderegeling

‒ 1.130

‒ 1.130

              

Mee- en tegenvaller - Grensmaas

40.000

  

40.000

            

Mee- en tegenvaller - Ruimte voor de Rivier

52.064

    

51.400

  

664

       

Mee- en tegenvallers - diversen

‒ 6.477

‒ 6.477

              

Invoering van het Air Bim systeem

‒ 4.695

‒ 2.668

‒ 2.027

             

Verwachte meevaller na invoering Air Bim

5.731

5

11

36

34

1.040

513

799

508

727

686

686

686

   

Herschikking budget Rivierverruiming Rijn

68.000

      

20.000

25.000

23.000

      

Actualisatie RWS Uitvoering Gebiedsagenda s

‒ 660

‒ 150

‒ 365

‒ 70

‒ 50

‒ 25

          

Windmolenpark Maasvlakte II

‒ 660

‒ 445

‒ 215

             

Naar art 3 tbv project Nijmegen

‒ 1.300

‒ 90

‒ 1.000

‒ 140

‒ 70

           

Naar art 3 Inspecties Kunstwerken (IAK)

‒ 132

‒ 132

              

Beveiligd Werken RWS (BWR) HWS

‒ 3.998

‒ 3.998

              

Droogte maatregelen

‒ 5.071

‒ 5.071

              

Stroomlijn - Meevaller

9.495

2.276

1.503

2.957

2.759

           

SCM: VenR tranche 4

‒ 4.703

    

‒ 1.583

‒ 3.120

         

SCM: doorloop Aanleg

‒ 14.758

 

‒ 2.960

‒ 3.600

‒ 5.540

‒ 3.568

910

         

Basis ICT HWS

‒ 1.600

‒ 1.600

              

Programmauitgaven DC

‒ 1.712

     

‒ 1.712

         

Beleidsreservering budget Investeringsruimte

‒ 396.200

 

‒ 6.000

‒ 6.000

‒ 4.600

‒ 4.600

‒ 6.400

‒ 6.400

‒ 6.400

‒ 6.400

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 87.800

‒ 87.800

‒ 169.800

 

Kasschuiven Overige uitgaven

0

15.134

15.032

‒ 17.544

30.077

‒ 16.491

62.372

38.939

18.001

32.681

10.893

‒ 10.067

31.847

‒ 164.762

‒ 47.062

950

Extrapolatie 2033

325.487

              

325.487

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 9.367

4.950

12.800

22.800

26.300

52.722

52.914

37.519

49.948

9.548

‒ 11.438

‒ 55.285

‒ 252.562

‒ 209.105

339.588

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

13.189

17.450

20.300

23.800

45.700

72.050

81.441

70.907

127.958

38.675

28.675

18.675

71.984

217.402

339.588

Herstart project besturingssysteem Maeslantkering naar art 3.02

‒ 2.400

‒ 2.400

              

Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk van art 4.02

2.670

2.670

              

Programmaruimte ILT naar HXII

‒ 2.670

‒ 2.670

              

Saldo 2019: Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

‒ 10.643

10.643

             

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 13.043

10.643

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

146

28.093

20.300

23.800

45.700

72.050

81.441

70.907

127.958

38.675

28.675

18.675

71.984

217.402

339.588

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

2.000

2.000

9.189

21.189

27.189

81.200

88.000

103.000

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

  

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 6.343

‒ 9.393

‒ 746

            

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

‒ 4.343

‒ 7.393

8.443

21.189

27.189

81.200

88.000

103.000

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

  

Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie

‒ 18

  

‒ 18

            

Beleidsreservering budget Investeringsruimte

396.200

 

6.000

6.000

4.600

4.600

6.400

6.400

6.400

6.400

2.000

2.000

87.800

87.800

169.800

 

Kasschuiven Overige uitgaven

0

8.343

10.893

764

         

‒ 20.000

  

Extrapolatie 2033

169.800

              

169.800

Mutaties Miljoenennota 2020

 

8.343

16.893

6.746

4.600

4.600

6.400

6.400

6.400

6.400

2.000

2.000

87.800

67.800

169.800

169.800

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

4.000

9.500

15.189

25.789

31.789

87.600

94.400

109.400

109.400

65.000

150.000

235.800

235.800

169.800

169.800

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

‒ 900

‒ 900

              

Saldo 2019: Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

‒ 3.100

3.100

             

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 4.000

3.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

0

12.600

15.189

25.789

31.789

87.600

94.400

109.400

109.400

65.000

150.000

235.800

235.800

169.800

169.800

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

313.272

314.276

310.893

305.330

330.178

385.551

403.457

426.015

472.118

379.139

474.820

525.645

779.253

713.214

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

320.088

305.024

310.357

305.540

330.178

385.551

401.622

426.015

472.118

379.139

474.820

508.667

779.253

713.214

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

332.679

341.207

348.209

351.341

377.513

455.730

468.047

477.166

535.727

397.860

472.549

548.349

601.658

681.076

803.223

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

317.170

354.950

348.209

351.341

377.513

455.730

468.047

477.166

535.727

397.860

472.549

548.349

601.658

681.076

803.223

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

29.935

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

29.935

              

Mutaties Miljoenennota 2020

                

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

29.935

              
 

0

               
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2019

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

29.935

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

29.935

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

29.935

              

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

29.935

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 4.491

‒ 4.574

4.306

5.207

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

869.547

922.809

951.902

1.113.289

1.123.142

1.108.149

1.115.961

1.111.584

1.100.745

1.046.528

1.202.659

1.235.625

1.230.419

1.229.600

4.997

Prijs- en loon bijstelling 2019

290.674

20.410

21.067

23.432

19.240

25.198

20.867

22.462

19.683

18.904

16.501

15.210

11.971

10.680

18.218

26.831

Subsidie Vooroverbestoring Scheldestormen

‒ 10.591

‒ 3.591

‒ 4.000

‒ 3.000

            

Kennisontwikkeling Windklimaat

‒ 100

‒ 100

              

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 950

‒ 950

              

BOA Protocol Stimulering Klimaat Adaptatie

1.000

500

500

             

Bijdrage DG Water voor Kies de Beste Band

‒ 840

‒ 420

‒ 420

             

Herschikking budget

50

50

              

KIRE bijdrage 2019

‒ 100

‒ 100

              

LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien

200

200

              

Noodmaatregel Drinkwatervoorziening IJsselmeer

‒ 434

‒ 434

              

Opdracht NEN 2019 WKB art 1 DF

‒ 60

‒ 60

              

Duurzaam voor Elkaar

11.007

3.669

3.669

3.669

            

Overboeking naar ILT tbv beoordeling van primaire en regionale waterkeringen

‒ 200

‒ 200

              

LNV: Agenda IJsselmeergebied

8

8

              

Bevaarbaarheid Ijsselmeergebied

‒ 1.700

 

‒ 1.700

             

Caribisch Nederland drinkwater

3.750

 

3.750

             

Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie

‒ 18

  

‒ 18

            

Overboeking DF naar IF

‒ 265.000

         

‒ 70.000

‒ 90.000

‒ 105.000

   

Extrapolatie bijdrage HXII aan DF

1.225.706

              

1.225.706

Overboekingen Zoetwatermaatregelen

‒ 35.843

‒ 9.160

‒ 13.436

‒ 13.247

            

Bijdrage min EZ: project Wind op zee

1.931

1.931

              

Mutaties Miljoenennota 2020

 

11.753

9.430

10.836

19.240

25.198

20.867

22.462

19.683

18.904

‒ 53.499

‒ 74.790

‒ 93.029

10.680

18.218

1.252.537

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

881.300

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

EZK: InSAR

91

91

              

LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien

200

200

              

Ministerie OCW ontvangsten Gebiedsagenda

25

25

              

Ministerie van LNV Bedrijfswaterwijzer

‒ 157

‒ 157

              

Ministerie van LNV Driftcalculator

‒ 50

‒ 50

              

Cybersecurity

‒ 166

‒ 166

              

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

‒ 1.400

‒ 1.400

              

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen

‒ 155

‒ 155

              

Programmaruimte ILT

‒ 2.670

‒ 2.670

              

Bijdrage aan PBL (HXII) gewasbescherming

‒ 60

‒ 60

              

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen naar art 3.02

‒ 155

‒ 155

              

EZK: Adviseringskosten EEZ zones

442

442

              

LNV: programmamanager Kaderrichtlijn Marien

120

120

              
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 3.935

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

877.365

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

 

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

869.547

922.809

951.902

1.113.289

1.123.142

1.108.149

1.115.961

1.111.584

1.100.745

1.046.528

1.202.659

1.235.625

1.230.419

1.229.600

4.997

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

881.300

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

877.365

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

07 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

48.170

47.259

51.340

73.973

62.348

52.658

74.114

75.129

74.720

      

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

7.856

 

0

            

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

56.026

47.259

51.340

73.973

62.348

52.658

74.114

75.129

74.720

      

Prijsbijstelling 2019

11.523

450

943

1.614

1.067

996

1.063

1.855

1.818

1.717

      

Desaldering KRW

805

‒ 35

332

508

            

Actualisatie Zoetwater Ijsselmeer en peilbesluit

2.200

220

880

1.100

            

Kasschuiven investeren in waterkwaliteit

0

‒ 33.944

‒ 1.802

26.958

‒ 21.167

‒ 13.060

‒ 31

17.693

14.871

10.482

      

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 33.309

353

30.180

‒ 20.100

‒ 12.064

1.032

19.548

16.689

12.199

      

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

22.717

47.612

81.520

53.873

50.284

53.690

93.662

91.818

86.919

      

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 921

921

             
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 921

921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

21.796

48.533

81.520

53.873

50.284

53.690

93.662

91.818

86.919

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

5.324

29.889

26.111

48.465

22.930

0

         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

3.828

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

9.152

29.889

26.111

48.465

22.930

0

         

Prijsbijstelling 2019

2.439

89

535

373

979

463

          

Opdracht Handboek Vergunningverlening Lozingen

28

28

              

Mutaties Miljoenennota 2020

 

117

535

373

979

463

          

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

9.269

30.424

26.484

49.444

23.393

0

         

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 5.720

5.720

             
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 5.720

5.720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

3.549

36.144

26.484

49.444

23.393

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

30.949

50.085

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

        

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

9.668

1.969

1.993

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

40.617

52.054

11.983

11.144

10.794

2.694

3.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

Bijdrage DG Water voor Kies de Beste Band

‒ 840

‒ 420

‒ 420

             

Opdracht Handboek Vergunningverlening Lozingen

‒ 200

‒ 200

              

Cyber Security

‒ 25.510

‒ 1.031

‒ 2.158

‒ 1.993

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 1.651

‒ 2.578

‒ 1.993

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

38.966

49.476

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Ministerie van LNV Bedrijfswaterwijzer

‒ 157

‒ 157

              

Ministerie van LNV Driftcalculator

‒ 50

‒ 50

              

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium naar art 1.03

‒ 400

‒ 400

              

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen naar art 3.02

‒ 155

‒ 155

              

Bijdrage aan PBL (HXII) gewasbescherming

‒ 60

‒ 60

              

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 26.849

26.849

             

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 27.671

26.849

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

11.295

76.325

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit

 

84.443

127.233

87.441

131.888

94.378

53.658

76.114

75.129

74.720

      

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit

 

105.795

129.202

89.434

133.582

96.072

55.352

77.808

76.823

76.414

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

70.952

127.512

117.994

112.767

82.777

54.690

95.662

91.818

86.919

      

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit

 

36.640

161.002

117.994

112.767

82.777

54.690

95.662

91.818

86.919

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

                

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

371

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

371

              

Desaldering KRW

805

‒ 35

332

508

            

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 35

332

508

            

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

336

332

508

            

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

0

112

‒ 112

             

Mutaties Najaarsnota 2019

 

112

‒ 112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

448

220

508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit

 

371

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

336

332

508

            

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit

 

448

220

508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence