Base description which applies to whole site

3.14 Beleidsartikel 25. Emancipatie

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 25 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

     

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
        
       

Verplichtingen

6.643

5.796

‒ 883

2

4.915

Uitgaven

15.880

16.807

‒ 883

‒ 3.233

12.691

Waarvan juridisch verplicht

72,4%

81,7%

  

97,5%

        

Bekostiging

8.270

8.447

0

‒ 1

8.446

 

Kennisinfrasctrutuur

8.270

8.447

0

‒ 1

8.446

  

Vrouwenemancipatie

0

0

0

0

0

  

LHBTI

0

0

0

0

0

  

Gender- en LHBTI-gelijkheid

8.270

8.447

0

‒ 1

8.446

Subsidies

3.431

4.066

‒ 30

‒ 742

3.294

 

Subsidieregeling emancipatie

0

0

0

0

0

  

Vrouwenemancipatie

0

0

0

0

0

  

LHBTI

0

0

0

0

0

 

Subsidieregeling emancipatie 2011

786

839

0

‒ 237

602

  

Vrouwenemancipatie

786

394

0

‒ 159

235

  

LHBTI

0

445

0

‒ 78

367

 

Subsidieregeling Gender- en LHBTI-geljkheid 2017-2022

2.645

3.227

‒ 30

‒ 505

2.692

Opdrachten

1.043

1.074

139

‒ 262

951

 

Vrouwenemancipatie

0

0

0

0

0

 

LHBTI

0

0

0

0

0

 

Gender- en LHBTI-gelijkheid

1.043

1.074

139

‒ 262

951

Bijdrage aan agentschappen

136

139

‒ 139

0

0

 

DUS-I

136

139

‒ 139

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

3.000

3.081

‒ 853

‒ 2.228

0

 

Gemeentefonds BZK

3.000

3.081

‒ 853

‒ 2.228

0

  

Vrouwenemancipatie

0

0

0

0

0

  

LHBTI

0

0

0

0

0

  

Gender- en LHBTI-gelijkheid

3.000

3.081

‒ 853

‒ 2.228

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

 

LHBTI

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

150

150

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 0,9 miljoen verlaagd.

Uitgaven

Het budget wordt per saldo met € 4,1 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Bijdrage aan medeoverheden

Voor gemeenten die actief zijn op het gebied van vrouwen- en LHBT- emancipatiebeleid wordt via een decentralisatie-uitkering budget overgeheveld naar het gemeentefonds. De verantwoordelijkheid voor deze middelen is belegd bij de gemeenten zelf. Een bedrag van € 1,3 miljoen is overgemaakt voor 49 gemeenten en de 4 grote steden met als de doel de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgenderpersonen (LHBT) verder te bevorderen. Voor het programma met het doel om de sociale veiligheid van vrouwen in de publieke ruimte te vergroten door gemeenten te stimuleren om stappen te zetten of te continueren op dit onderwerp is € 0,4 miljoen overgemaakt voor de 4 grote steden en 7 gemeenten. De beleidsdoorlichting 2018 heeft geleid tot een veranderde voortzetting van het programma economische zelfstandigheid. Een bedrag van € 1,4 miljoen is in 2019 vanwege dit feit niet uitgeven. Met het ministerie van SZW worden vervolgstappen gezet. Binnen het ZonMw Kennisprogramma Vakkundig aan het Werk, wordt een extra ronde georganiseerd om uitkeringsafhankelijkheid en armoede- en schuldenproblematiek van vrouwen te voorkomen en te verminderen. Dit is de follow-up van het Programma Economische Zelfstandigheid (PEZ). Zo worden gemeenten en kennisinstellingen gestimuleerd subsidie aan te vragen voor experimenten om effectieve aanpakken te ontwikkelen en te verspreiden.

Licence