Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de mutaties van twee bijstellingsmomenten naar de begrotingsartikelen geboekt. Mutaties die in de ontwerpbegroting 2020 zijn verwerkt als uitvoeringsmutatie (zogenaamde mutaties vermoedelijke uitkomsten) voor het jaar 2019 en mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota. De mutaties vermoedelijke uitkomsten zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2020. In bijgaande begrotingstoelichting worden dan ook alleen de Najaarsnotamutaties toegelicht. Voor het begrotingsjaar 2019 worden de Najaarsnotamutaties van de premiegefinancierde regelingen voor het eerst ook toegelicht per artikel.

Het beeld

De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

Tabel 2 Ondergrenzen confrom RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Licence