Base description which applies to whole site

91. Apparaat kerndepartement

Op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting in 2019 € 11,7 mln. meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 7,7 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 12,4 mln. hoger dan begroot bij tweede suppletoire begroting.

Toelichting

Uitgaven

Er is € 11,7 mln. meer uitgegeven dan begroot. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • Bij Justid is er sprake van hogere uitgaven van € 7,1 mln. die voornamelijk worden veroorzaakt doordat het budget van Justid geen rekening houdt met extra opdrachten die in de loop van het jaar door Justid worden verwerkt. Omdat een groot deel van de projecten van Justid niet via het budget wordt gefinancierd maar via facturen komen zowel de kosten (hogere uitgaven) maar ook de ontvangsten hoger uit. In feite is voor een deel van de hogere realisatie sprake van een desaldering (zie ontvangsten).

  • Bij directie migratieketen is meer personeel ingezet, voor het programma Flex, LVV en grenzen en Veiligheid wat leidt tot een overschrijding van € 4,1 mln.

  • Het restant van het saldo bestaat uit kleinere mutaties.

Verplichtingen

Op dit artikel zijn de verplichtingen verlaagd met € 7,7 mln. door o.a. de volgende mutaties:

  • Bij het onderdeel DI&I (Directie Informatisering& Inkoop) stonden nog verplichtingen open die niet meer zouden worden uitgeput. Deze kasverplichtingen zijn in 2019 voor circa € 19,6 mln. afgeboekt.

  • Bij Justid is een hogere verplichting te zien van € 8,8 mln. doordat een deel van de uitgaven wordt gefinancierd via facturen en niet via het budget. Zie ook de toelichting bij de uitgaven.

  • Het restant van het saldo bestaat uit kleinere mutaties.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn € 12,4 mln. hoger uitgevallen dan geraamd.Dit wordt voornamelijk verklaard door hogere ontvangsten van € 7,2 mln. bij Justid samenhangende met extra opdrachten waardoor ook de kosten van Justid hoger zijn (zie uitgaven). Voorts zijn er vele kleinere extra ontvangsten die per saldo optellen tot € 5,2 mln.

Licence