Base description which applies to whole site

BIJLAGE 7 TOL

Scope

Met de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15, die op 15 maart 2016 in werking is getreden, is vastgelegd dat bij de projecten A24 Blankenburgverbinding en A12/A15 Ressen–Oudbroeken (ViA15) tol geheven kan worden (http://wetten.overheid.nl/BWBR0037517/2016-03-15#Hoofdstuk3_Artikel16). In de Wet is opgenomen dat het tolsysteem verder wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan en een handhavingsplan die aan de Staten-Generaal worden voorgehangen voordat de tolheffing van start gaat. Het uitvoeringsplan bevat een algemene beschrijving van het tolsysteem, registratiemiddelen, de betalingsmogelijkheden en de klantenservice. In het handhavingsplan zal worden beschreven hoe de boete wordt opgelegd en geïnd en het toezicht is georganiseerd. De invulling van de aangenomen moties11 gericht op de beperkingen van de kosten van de uitvoering, de bewaartermijn van privacy gevoelige gegevens, de beperking van het aantal niet betalingen en maatregelen ter voorbereiding van het beëindiging van de tol worden hierin meegenomen.

Financieel

Per aanlegproject is een tolopgave vastgesteld. Voor de Blankenburgverbinding (BBV) is deze tolopgave € 325 miljoen (prijspeil 2018) en voor de ViA15 € 293 miljoen (prijspeil 2018). Dit betreft de netto contante waarden (begroot op het Infrastructuurfonds artikel 12.04).

In deze bedragen zijn tevens begrepen de uitvoeringskosten die gepaard gaan met het innen van tol, de handhaving en het beheren en onderhouden van het tolsysteem.

Bij tolheffing wordt uitgegaan van een periode van 25 jaar. Als de tolopgave op een wegdeel eerder wordt gerealiseerd, dan zal de tolheffing op dat wegdeel worden beëindigd en vice versa.

Planning

De tolheffing wordt samen met de beoogde uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Centraal Justitieel Incassobureau en Inspectie Leefomgeving en Transport verder uitgewerkt. Deze uitwerking landt in het uitvoeringsplan en het handhavingsplan. De realisatie van het systeem en de voorbereiding van de organisatie is voorzien in de periode 2019–2023. De faseovergang van de voorbereidings- naar de realisatiefase in 2018 is aangehouden in verband met de aansluiting op de openstellingen van beide projecten. De start is gekoppeld aan de openstellingen van de Blankenburgverbinding en de ViA15.

Organisatie

Bij de uitvoering vormen Rijkswaterstaat (RWS) en de Dienst Wegverkeer (RDW) de basis voor het primaire proces van de tolketen. Zij vervullen samen de rol van «Tolheffende Instantie» en zijn verantwoordelijk voor de registratie, matching en inning (inclusief frontoffice). Voor handhaving en toezicht wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande werkwijzen. Het CJIB is daarom verantwoordelijk voor het versturen en innen van wettelijke betaalherinneringen en opgelegde bestuurlijke boetes. ILT verzorgt het toezicht op weg (vrachtverkeer). RDW is verantwoordelijk voor het bezwaar en beroep. Voor een beperkt aantal onderdelen binnen de tolketen is de uitvoeringsorganisatie nu bepaald. De organisatorische en financiële consequenties voor het onderdeel bezwaar en beroep worden dit jaar bepaald en zullen naar verwachting in de ontwerpbegroting 2020 worden meegenomen.

Specificatie inkomsten en uitgaven

In onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen van de verwachte inkomsten en uitgaven voor de periode 2019–2023 en wordt een doorkijk gegeven voor wat betreft de tolinkomsten voor de jaren daarna. Hiermee wordt informatie verstrekt die de financiële stromen en de voortgang van het realiseren van de tolopgave per project inzichtelijk maakt;

  • Specificatie inkomsten en uitgaven gerelateerd aan de tolprojecten en de tolorganisatie.

  • Specificatie van de kosten van de uitvoeringsorganisaties

  • Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en Tolorganisatie

Tabel I – specificatie inkomsten en uitgaven
Bedragen in € * 1.000

Uitgaven

artikel

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033 e.v.

Rijksbijdrage voor project Blankenburgverbinding

IF 12.04

0

0

0

0

20.792

20.793

20.793

20.793

20.793

20.793

20.793

20.793

20.793

20.793

328.685

                                 

Rijksbijdrage voor Tolsysteem en -organisatie

 

2.401

4.351

6.210

6.181

5.658

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– bijdrage aan Rijkswaterstaat

IF 12.06

1.301

2.268

3.916

3.627

1.924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– waarvan apparaat

 

532

896

872

872

436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– waarvan programma

 

770

1.372

3.045

2.756

1.488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– bijdrage aan Rijksdienst voor het Wegverkeer

HXII 14

1.100

768

541

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– nog toe te wijzen (bijv. ILT, CJIB)

IF 12.03

0

1.315

1.753

2.554

3.734

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Blankenburgverbinding

 

2.401

4.351

6.210

6.181

26.450

20.793

20.793

20.793

20.793

20.793

20.793

20.793

20.793

20.793

328.685

                                 

Rijksbijdrage voor project ViA15

IF 12.04

0

0

0

18.778

18.778

18.778

18.778

18.778

18.778

18.778

18.778

18.778

18.781

18.778

278.256

                                 

Rijksbijdrage voor Tolsysteem en -organisatie

 

1.484

2.688

3.837

3.819

3.496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– bijdrage aan Rijkswaterstaat

IF 12.06

804

1.401

2.420

2.241

1.189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– waarvan apparaat

 

328

554

538

538

269

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– waarvan programma

 

475

847

1.881

1.702

920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– bijdrage aan Rijksdienst voor het Wegverkeer

HXII 14

680

475

334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– nog toe te wijzen (bijv. ILT, CJIB)

IF 12.03

0

812

1.083

1.578

2.307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal ViA15

 

1.484

2.688

3.837

22.597

22.274

18.778

18.778

18.778

18.778

18.778

18.778

18.778

18.781

18.778

278.256

                                 

Totaal uitgaven Tol

 

3.885

7.039

10.046

28.778

48.724

39.571

39.571

39.571

39.571

39.571

39.571

39.571

39.574

39.571

606.941

                                 

Risicoreservering Tol

IF 12.03

0

5.000

8.000

41.098

14.061

11.061

4.061

4.061

4.061

4.061

4.061

4.061

4.061

1.595

 
                                 

Ontvangsten

                               
                                 

Totaal geraamde inkomsten Tol

IF 12.09

0

0

0

22.839

43.632

43.632

43.632

43.632

43.632

43.632

43.632

43.632

43.634

39.571

606.941

Toelichting op de tabel

Voor de realisatie en exploitatie van tol is er een aantal rollen en taken die vervuld worden, die betrekking hebben op zowel reguliere inning als voor de wettelijke aanmaning en handhaving. Het betreft kosten van het ketenbureau, algemene communicatie en marketing van tol die voor de gehele keten gelden.

Voor het mogelijk maken om tol te kunnen innen, moeten de ketenpartners zich gedegen voorbereiden, systemen aanpassen en producten en diensten inkopen. De kosten die hierbij worden gemaakt komen ten laste van de tolopgave en worden voorgefinancierd uit de reservering tol. Voor de verdeling van de kosten van de ketenpartners over de projecten is een verdeelsleutel bepaald op basis van verkeersvolumes.

De kosten van de beoogde uitvoeringsorganisaties worden toebedeeld aan respectievelijk de Blankenburgverbinding en ViA15 en zullen worden gedekt uit de toekomstige tolontvangsten op deze verbindingen. Om de impact te bepalen hebben de beoogde uitvoeringsorganisaties in 2017 uitvoeringstoetsen uitgevoerd. Na afronding van de voorbereidingsfase zal het programmabudget voor de realisatiefase worden geactualiseerd. De kosten voor de realisatiefase zijn op basis van de hiervoor genoemde verdeelsleutel toebedeeld aan de beide aanlegprojecten.

Het kasritme van de ontvangsten wordt geactualiseerd na vaststelling van het uitvoerings- en handhavingsplan.

11

Moties 34 189 nr 16 Hoogland/Visser, motie 34 189 nr 17 Visser/Hoogland, motie 34 189 nr 18 Visser/Hoogland, motie 34 189 nr 19 Hachichi

Licence