Base description which applies to whole site

1. LEESWIJZER

Deze leeswijzer gaat kort in op de hoofdonderdelen van de begroting.

Groeiparagraaf

Ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar zijn in deze begroting de volgende punten gewijzigd.

Ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar zijn in deze begroting de volgende punten gewijzigd.

  • Er is een naamswijziging van het DG Vreemdelingenzaken in DG Migratie doorgevoerd, zoals vastgelegd in het organisatiebesluit van 28 november 2017. Voor de nieuwe naamgeving is gekozen, omdat deze beter past in de huidige tijdgeest en omdat het begrip «migratie» een meer treffende definitie is van het huidige taakveld van het DG.

  • Naar aanleiding van een toezegging van de Minister in het Wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet 2017 is er een overzicht opgesteld waar ingegaan wordt op de relatie van het kerndepartement met de uitvoeringsorganisaties in het JenV-domein. Dit overzicht is opgenomen in hoofdstuk 8.6 «JenV nader beschouwd» waarin ook de vijfde voortgangsrapportage van JenV Verandert is opgenomen.

  • In deze begroting is de Veiligheidsagenda 2015–2018 niet meer opgenomen. Momenteel wordt met alle betrokken partijen gewerkt aan een vervolg op de Veiligheidsagenda. De Kamer wordt hier separaat over geïnformeerd.

  • De bijdrage aan het Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen (NRGD) wordt in de begroting opgenomen bij het beleidsartikel 32, waar het in voorgaande jaren op het beleidsartikel 33 was gepositioneerd. De bijdrage aan DJI voor de vreemdelingenbewaring is overgeheveld van het beleidsartikel 34 naar het beleidsartikel 37.

Hoofdstuk 2: Beleidsagenda

In de beleidsagenda wordt ingegaan op drie kernthema’s van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Dit zijn de prioriteiten voor de kabinetsperiode Rutte III. In de beleidsagenda is verder een cijfermatig overzicht opgenomen van de belangrijkste beleidsmatige mutaties, een overzicht van de niet-juridisch verplichte uitgaven, een overzicht met de meerjarige planning voor de beleidsdoorlichtingen en een overzicht van de risicoregelingen vallend onder dit ministerie.

Hoofdstuk 3 en 4: Beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen

Met het Ministerie van Financiën is de afspraak gemaakt dat de apparaatsuitgaven van de Hoge Raad (HR), het Openbaar Ministerie (OM) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) niet in het centrale apparaatsartikel 91 maar apart in beleidsartikel 32 (HR), 33 (OM) en 34 (RvdK) worden opgenomen.

Hoofdstuk 5: Agentschapsparagrafen

De begrotingen van de agentschappen (met uitzondering van de dienst Justis) kennen een afwijkende lastencategorie, namelijk de post «(materiële) programmakosten». Onder deze post zijn de kosten opgenomen die samenhangen met de primaire taken van deze agentschappen. De betreffende kosten worden net als apparaatskosten gekwalificeerd.

Hoofdstuk 6: Raad voor de rechtspraak

In het wetslichaam is een apart wetsartikel opgenomen voor de Raad voor de rechtspraak. In de Wet op de rechterlijke organisatie is de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering geattribueerd aan de gerechten en aan de Raad voor de rechtspraak. Per 1 januari 2005 kent de Raad een bekostigingssystematiek die gebaseerd is op outputfinanciering en gelijktijdig is het baten-lastenstelsel ingevoerd. In deze begroting is gekozen voor een «bijdrage-constructie». Dit betekent dat op artikel 32 «Rechtspleging en rechtsbijstand» de bijdrage aan de Raad is opgenomen en de Raad voor de rechtspraak niet in de begrotingsstaat inzake agentschappen is opgenomen. Voor de Raad is in de begroting een apart hoofdstuk opgenomen, met daarin de gevolgen van de verstrekte bijdrage op het gebied van de bedrijfsvoering.

Overzichtsconstructies

Het Ministerie van JenV levert een bijdrage aan interdepartementale overzichtsconstructies Caribisch Nederland, Milieu en de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). De coördinatie is voor de eerste twee overzichtsconstructies in handen van respectievelijk de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De Minister van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de coördinatie van de HGIS.

Regeerakkoord

Bij verwijzingen naar «het Regeerakkoord» in deze begroting wordt verwezen naar het Regeerakkoord «Vertrouwen in de toekomst». Indien er verwezen wordt naar een ander regeerakkoord is dit expliciet vermeld.

Licence