Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Inleiding

RvIG is de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens en is de uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. In een constant veranderende samenleving is de veiligheid en betrouwbaarheid van identiteitsgegevens van essentieel belang.

RvIG streeft samen met ketenpartners naar een uitstekende dienstverlening voor burgers. Zowel analoog als digitaal, en toekomstbestendig door innovatie.

RvIG is verantwoordelijk voor de volgende stelsels:

 • de Basisregistratie personen (BRP);

 • de beheervoorziening burgerservicenummer (BV-BSN);

 • het systeem van aanvraag, productie en distributie van reisdocumenten;

 • de persoonsinformatievoorziening van het Caribisch gebied (PIVA);

Verder beheert RvIG de volgende registers:

 • het Register Paspoortsignaleringen (RPS);

 • het Basisregister Reisdocumenten (BRR);

 • het Verificatieregister Reisdocumenten (VR).

Onder RvIG valt verder ook het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI).

Producten:

Basisregistratie personen (BRP)

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor de registratie van ingezetenen, de Basisregistratie personen (BRP) en de Registratie niet-ingezetenen (RNI). Deze registraties vormen samen het BRP stelsel en is een kernproduct uit de RvIG productportfolio. Onderstaand de speerpunten voor 2019 van RvIG in het kader van de BRP werkzaamheden.

 • Uitvoering van de kwaliteitsmonitor is een jaarlijkse kwaliteitsmeting die deels uit een zelfevaluatie en deels uit een bestandscontrole bestaat. Ook in 2019 dienen alle gemeenten deze kwaliteitsmeting onder toezicht van RvIG uit te voeren.

 • Health check

  Aanleiding voor de health check is het beëindigen van Operatie BRP zoals door de toenmalig Minister van BZK in het Algemeen Overleg op 5 juli 2017 aan de Tweede Kamer is toegezegd. Daarop heeft de Minister van BZK ook de toezegging gedaan, dat er onderzoek naar het toekomstvast maken van de bestaande centrale voorziening GBA-V zal worden uitgevoerd. De werkzaamheden die onder de health check vallen, zijn de volgende:

  • A. Uitgesteld onderhoud van de RNI, Schouwen & Toetsen, Wet Besluit en Regeling BRP en het Logisch Ontwerp BRP;

  • B. Gegevensverstrekking volgens overheidsstandaarden;

  • C. Oplossen van knelpunten

De extra geraamde kosten voor de health check 2018/2019/2020 bedragen € 14,7 mln., waarvan € 6,8 mln. voor 2019 en € 6,4 mln. voor 2020.

Burgerservicenummer (BSN)

RvIG is verantwoordelijk voor de beheervoorziening BSN. Hieronder valt het beheer van de voorziening voor het genereren, distribueren, toekennen en beheren van burgerservicenummers.

De werkzaamheden die RvIG voor de BSN uitvoert zijn:

 • Het zorgdragen voor gedegen voorzieningen voor het stellen van verificatievragen over de identiteit van een persoon en over Nederlandse identiteitsdocumenten;

 • Het beheer van het foutenmeldpunt voor het melden van vermoedens over BSN nummerfouten;

 • Het beheren van de voorzieningen met behulp waarvan algemene informatie beschikbaar wordt gesteld met betrekking tot het gebruik van burgerservicenummers en de gegevensverwerking van gebruikers;

 • Het beheren van de voorziening waar burgers met vragen en klachten over het gebruik van hun BSN terecht kunnen (BSN-punt).

Reisdocumenten

RvIG ziet in zijn verantwoordelijkheid voor het reisdocumentenstelsel toe op de productie van paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (NIK) en het aanvraag- en uitgifteproces bij uitgevende instanties. Daarnaast beheert RvIG drie registers.

In 2019 zal een start worden gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding van de paspoorten en de vervanging van het Reisdocumenten Aanvraag- en Archiefstation (RAAS). Deze twee contracten voor het reisdocumentenstelsel vervallen begin 2021.

Caribisch gebied

In 2019 wordt gezamenlijk met het Caribisch gebied, zijnde de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) en de landen binnen het koninkrijk der Nederlanden (Aruba, Curaçao en Sint Maarten), gewerkt aan verdere kwaliteitsverbetering van de bevolkingsadministraties. In samenwerking met het Openbaar Lichaam Sint Eustatius wordt over de periode 1 maart 2017 tot 1 maart 2021 duurzame ondersteuning geboden in de vorm van personele inzet van RvIG medewerkers bij de afdeling burgerzaken. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan het opleiden van de lokale medewerkers. Samen met de Rijksdiensten en de afdelingen burgerzaken in het Caribisch Nederland wordt verder gewerkt aan verbetering van de kwaliteit en het gebruik van PIVA-V (Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba-Verstrekkingen). Daarnaast zullen de beheer- en onderhoudstaken van de PIVA-V, PGK (PIVA-GBA Koppeling) en de Sédula worden voortgezet.

Elektronische Identiteit (eID(AS)-stelsel)

eID is een programma om met behulp van elektronische identiteit (eID) op een hoogbetrouwbare manier digitale dienstverlening mogelijk te maken van (semi) overheid aan burgers, en bedrijven binnen Europa.

Het eID-stelsel wordt in het najaar door RvIG in gebruik genomen.

In 2019 zal RvIG ook het stelselbeheer over het BRP koppelpunt voeren, een van de voorzieningen binnen eIDAS. De impact hiervan is nog geen onderdeel van de OW 2019.

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI)

Het CMI begeleidt slachtoffers van identiteitsfraude. Tevens begeleidt het CMI burgers met fouten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Het aantal meldingen blijft jaarlijks toenemen. Er is een plan opgesteld voor doorontwikkeling van het Meldpunt. RvIG fungeert als ketenregisseur en schakelt indien nodig ketenpartners als Politie, Belastingdienst, RDW, IND en Logius in.

Ontwikkelingen

RvIG vervult een rol in de Digitale agenda Rijksdienst. Hierbij wordt samengewerkt met publieke-, private- en wetenschappelijke partijen. RvIG wil de essentie van e-governance en digital citizenship verkennen.

Staat van baten en lasten

Begroting van baten-lasten agentschap RvIG voor het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)
 

2017

Stand Slotwet

2018

Vastgestelde begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Baten

             

Omzet moederdepartement

42.746

26.399

35.944

39.559

33.750

33.543

33.738

Omzet overige departementen

0

0

0

0

0

0

0

Omzet derden

120.241

98.519

32.603

24.281

26.138

28.278

22.226

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

20.407

26.172

26.545

23.988

24.000

Bijzondere baten

0

0

4.737

0

0

0

0

Totaal baten

162.987

124.918

93.691

90.012

86.433

85.809

79.964

               

Lasten

             

Apparaatskosten

130.722

100.160

91.148

88.042

84.463

83.839

77.994

personele kosten

17.410

15.156

16.788

17.019

17.254

17.492

17.733

 

waarvan eigen personeel

13.664

11.743

13.859

14.059

14.262

14.468

14.677

 

waarvan externe inhuur

3.746

3.413

2.929

2.960

2.992

3.024

3.056

 

waarvan overige personele kosten

0

0

0

0

0

0

0

materiële kosten

113.312

85.005

74.360

71.023

67.209

66.347

60.261

 

waarvan apparaat ICT

731

904

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

 

waarvan bijdrage aan SSO's

83

665

165

165

165

165

165

 

waarvan overige materiële kosten

112.498

83.436

72.945

69.608

65.794

64.932

58.846

Rentelasten

11

60

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

4.301

3.487

1.350

1.970

1.970

1.970

1.970

materieel

3.930

3.487

1.350

1.970

1.970

1.970

1.970

 

waarvan apparaat ICT

0

1.500

1.350

1.970

1.970

1.970

1.970

immaterieel

371

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

21.213

21.211

1.193

0

0

0

0

dotaties voorzieningen

21.213

21.211

1.193

0

0

0

0

bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

156.247

124.918

93.691

90.012

86.433

85.809

79.964

               

Voorlopige exploitatieresultaat

6.740

0

0

0

0

0

0

waarvan te restitueren aan BRP gebruikers

4.737

           

waarvan te restitueren aan opdrachtgever Reisdoc.

2.003

           

Saldo baten lasten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

De kosten voor het beheren van de BRP worden doorberekend aan de gebruikers met een kostendekkend tarief in de vorm van een abonnementsprijs. De financieringssystematiek zal in 2019 gelijk zijn aan 2018. De kosten voor het beheren van de reisdocumentenketen, innovatie, investering en de kosten van de productie en distributie worden in de huidige systematiek gedekt uit het tarief dat RvIG in rekening brengt bij de uitgevende instanties. De overige opdrachten worden betaald door de opdrachtgever, namelijk het Ministerie van BZK.

Baten

De omzet van het moederdepartement bestaat grotendeels uit:

 • de abonnementen voor het gebruik van de BRP door de afnemers die met ingang van 1 januari 2008 onder de budgetfinanciering vallen (€ 22,1 mln.);

 • de bijdrage in de kosten van de BV-BSN (€ 4,5 mln.);

 • de bijdrage in de kosten voor de voorziening PIVA-V en Sédula (€ 1,5 mln.);

 • de bijdrage CMI (€ 0,7 mln.);

 • de bijdrage in de kosten voor de Health Check (€ 6,8 mln.).

De omzet van derden bestaat vooral uit:

 • de opbrengsten van de afnemers van de BRP die niet onder budgetfinanciering vallen (€ 9,5 mln.);

 • de leges voor de reisdocumenten die de uitgevende instanties aan RvIG afdragen (€ 23,0 mln.). Dit bedrag is fors lager dan in voorgaande jaren. 2019 is het eerste jaar van de dip veroorzaakt door de 10 jaar geldigheid van het paspoort.

Vrijval voorziening

Om te voorkomen dat er grote fluctuaties in de kostprijs van reisdocumenten ontstaan als gevolg van de invoering van de 10-jarige geldigheid, maakt RvIG gebruik van een egalisatierekening. Dit maakt realisatie van kostendekkendheid over 10 jaar mogelijk. Vanaf 2019 zal per jaar een deel van de het opgebouwde bedrag op de egalisatierekening vrijvallen om de kostprijs gelijk te houden. In 2019 is dat bedrag € 20,4 mln.

Bijzondere baten

Dit betreft een omzetting van de schuld aan gebruikers van € 4,7 mln. (exploitatieresultaat 2017) in een bijdrage om het tarief 2019 gelijk te houden aan dat van 2018.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De personele lasten bedragen € 16,7 mln. De verhoging van de eigen personele kosten heeft o.a. te maken met de verambtelijking en extra taken. De externe inhuur is licht gedaald. Er is nog geen zicht of de invoering van AVG leidt tot een toename van het aantal verzoeken van burgers om inzage in hun persoonsgegevens.

Materiële kosten

Het grootste gedeelte van de lasten betreft de kosten die worden gemaakt voor de productie en distributie van de reisdocumenten. Deze kosten, die onderdeel uitmaken van de overige materiële kosten, zijn fors afgenomen door de dip in de vraag naar reisdocumenten. Andere lasten worden veroorzaakt door het in stand houden van het BRP-netwerk, het beheer van de centrale verstrekkingvoorziening van de BRP (GBA-V en RNI) en de beheervoorziening BSN, CMI, PIVA-V en Sédula. Voor de uitvoering van de taken maakt RvIG gebruik van geautomatiseerde systemen die werken op een technische infrastructuur. De technische infrastructuur en het beheer daarvan zijn vervangen en uitgebreid. Hiermee sluit RvIG aan op de doelstellingen van de compacte Rijksdienst en de informatiestrategie (I-strategie).

Afschrijvingskosten

Op de materiële activa wordt in 2019 € 1,3 mln. afgeschreven. Dit betreft de afschrijving op de investering van de vernieuwde RvIG-infrastructuur. Deze kosten zijn lager dan in 2018 doordat een groot deel van de activa in 2019 is afgeschreven. Er zal verder geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van de infrastructuur.

Dotatie voorzieningen

Het betreft de dotatie aan de egalisatievoorziening reisdocumenten voor de eerste drie maanden van 2019. Hierna stopt de opbouw en loopt de periode van 5 jaar af waarin de voorziening is opgebouwd om de daling van de opbrengsten van de paspoorten, vanwege de 10-jaar geldigheid, op te vangen.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)
   

2017

Stand Slotwet

2018

Vastgestelde begroting

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

99.447

120.181

139.446

114.845

88.643

62.068

38.050

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

167.660

124.918

68.547

63.840

59.888

61.821

55.964

 

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 146.857

– 100.220

– 91.148

– 88.042

– 84.463

– 83.839

– 77.994

2.

Totaal operationele kasstroom

20.803

24.698

– 22.601

– 24.202

– 24.575

– 22.018

– 22.030

 

–/– totaal investeringen

– 101

– 7.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 101

– 7.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

 

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

– 4.800

– 3.433

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

–/– aflossingen op leningen

– 2.500

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

7.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

4.

Totaal financieringskasstroom

– 7.300

1.567

0

0

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

(noot: maximale roodstand 0,5 mln. euro)

112.849

139.446

114.845

88.643

62.068

38.050

14.020

Toelichting

Operationele kasstroom

In 2019 zal de operationele kasstroom een negatief saldo vertonen. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2019 het aantal aangevraagde 10-jarige reisdocumenten sterk zal teruglopen waardoor kasontvangsten ook zullen teruglopen.

Investeringskasstroom

Voor 2019 wordt de omvang van de investeringen geraamd op € 2 mln. Het grootste deel van de investeringen betreft investeringen ten behoeve van de technische infrastructuur. Desinvesteringen worden niet verwacht. De omvang van de investeringen aan de technische infrastructuur zal ook afhankelijk zijn van de keuzes die gemaakt worden ten aanzien van dienstverlening van andere organisaties binnen het Rijk. De keuze om de investering zelf te doen of de diensteverlening in te kopen bij andere organisaties binnen het Rijk moet nog worden gemaakt.

Beroep op leenfaciliteit

Het beroep op de leenfaciliteit omvat de door RvIG bij het Ministerie van Financiën geleende bedragen. Het beroep op de leenfaciliteit wordt gedaan ter financiering van investeringen in de infrastructuur.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren RvIG
 

2017

Stand Slotwet

2018

Vastgestelde begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Omschrijving Generiek Deel

             

Kostprijzen per product (in euro)

             

Abonnementsstructuur (B)

2.430

2.430

2.430

2.430

2.430

2.430

2.430

Reisdocumenten: Paspoort 5 jaar

21,31

21,31

21,78

21,78

21,78

21,78

21,78

Reisdocumenten: Paspoort 10 jaar

34,61

34,61

35,37

35,37

35,37

35,37

35,37

Identiteitskaart 5 jaar

5,33

5,33

5,45

5,45

5,45

5,45

5,45

Identiteitskaart 10 jaar

27,36

27,36

27,96

27,96

27,96

27,96

27,96

               

Omzet per productgroep (bedragen x 1.000 euro):

             

BRP

33.547

27.588

31.742

37.463

37.700

37.941

38.185

Reisdocumenten

11.008

90.205

23.049

12.997

14.782

16.850

10.723

               

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

170

166

167

167

167

167

167

               

Saldo van baten en lasten (%)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

               

Omschrijving Specifiek Deel

             

ICT diensten

             

Kwaliteitsindicatoren

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Beschikbaarheid GBA netwerk

100,0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Beschikbaarheid GBA -V

100,0%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Responstijd GBA-V

<3 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

Beschikbaarheid Basisregister

100,0%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Beschikbaarheid Verificatieregister

100,0%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Beschikbaarheid BSN

100,0%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Klanttevredenheid

7,4

n.v.t.

7,5

n.v.t.

7,5

n.v.t.

7,5

Doorlichting uitgevoerd cq. gepland in:

2020

           

Toelichting

De doelmatigheid van RvIG wordt inzichtelijk gemaakt door tarieven voor de reisdocumenten en de BRP en indicatoren met betrekking tot de kwaliteit van deze producten op te nemen.

Kostprijs per product

De hoogte van de leges die RvIG in rekening brengt bij de uitgevende instanties, zoals de gemeenten, de buitenlandse posten en de Caribische gemeenten (Bonaire, Eustatius en Saba), is gelijk aan de kostprijs van de documenten. De gepresenteerde kostprijs is exclusief de gemeentelijke leges en eventuele spoedtoeslagen. In de stijgingen van de kosten voor de komende jaren is rekening gehouden met een prijsindexcijfer.

Het BRP-tarief is onder andere door doelmatigheidsresultaten uit efficiëntere inkoop en aanbesteding stabiel gebleven ten opzichte van 2017 en 2018. Het maximale tarief opgenomen in de abonnementen voor 2019 is € 0,24 per bericht. Gebruik binnen de bandbreedte van het abonnement leidt tot een lagere prijs per bericht (staffel). De bandbreedte van het meest gebruikte abonnement B bedraagt 10.000–100.000 berichten (maximale tarief).

FTE-totaal

Het aantal FTE zal in 2019 nagenoeg gelijk zijn aan 2018.

Beschikbaarheid

De doelstelling in 2019 is het halen van de gestelde normen, als opgenomen in de tabel.

Klanttevredenheid

Tweejaarlijks vindt er een klanttevredenheidsonderzoek plaats, het eerstvolgende onderzoek staat gepland voor 2019.

Licence