Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.3 P-Direkt

Inleiding

P-Direkt levert direct toegankelijke bedrijfsvoeringservices met een focus op personeel, voor en door de Rijksambtenaar. P-Direkt bedient de Rijksambtenaar met het P-Direktportaal, Rijksportaal Personeel en het contactcenter P-Direkt.

De dienstverlening bestaat uit een gevarieerd pakket aan HR-services aan ruim 120.000 Rijksambtenaren, werkzaam voor 10 ministeries, een aantal Hoge Colleges van Staat en het Kabinet der Koning. De diensten zijn gericht op eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en zelfbediening. De salarisbetaling en personele informatievoorziening zijn belangrijke eindproducten.

De doelstellingen voor 2019 en verder

Ontwikkelingen in het P-Direktportaal

P-Direkt werkt voortdurend aan vernieuwing van het P-Direktportaal. Een compleet andere look and feel en processen die aansluiten op de behoefte van de gebruikers. Zo wordt voor 2019 een chatfunctionaliteit voor enkele processen opgezet. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om overal de status van een aanvraag te bekijken en alle uitstaande acties komen overzichtelijk op één pagina te staan.

Samenwerking met de SSO’s en het bedrijfsvoeringsdomein

De rijksbrede bedrijfsvoeringfunctie is volop in ontwikkeling. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil de dienstverlening verbeteren in perspectief van de rijksbrede ontwikkeling en samenwerking.

P-Direkt zal de modernisering van haar dienstverlening zodanig vormgeven dat een eventuele uitbreiding in de toekomst voor andere bedrijfsvoeringelementen niet in de weg wordt gestaan.

De verdergaande digitalisering van de HR processen Rijksbreed is reden voor P-Direkt om verder te kijken naar mogelijkheden voor technische ondersteuning.

Verbetering informatievoorziening

Voor de verbetering en vernieuwing van de informatievoorziening voert P-Direkt de nodige vernieuwingen door aan de «achterkant van het systeem», die zorgen ervoor dat het portaal en de bijbehorende informatievoorziening steeds sneller wordt en dat nieuwe functionaliteiten kunnen worden ingepast, zoals de normalisering van de rechtspositie van de ambtenaar.

P-Direkt legt de focus bij de standaard informatievoorziening op de rol van de manager. Het uitgangspunt is dat de manager informatie op een snelle manier moet kunnen ontvangen en verwerken zodat hij/zij die direct kan gebruiken.

Er wordt een bijdrage geleverd aan het meer datagedreven werken van de overheid. Het geheel ondersteunt de ministeries in de groei van kennis en toepassingen op gebied van HR-analytics. Het helpt bij het realiseren van de verbinding met de lijn en primaire processen.

Staat van baten en lasten

Begroting van baten-lastenagentschap P-Direkt voor het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)
 

2017

Stand Slotwet

2018 Vastgestelde begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Baten

             

Omzet moederdepartement

67.756

71.337

89.826

89.168

88.312

86.973

86.144

Omzet overige departementen

20.844

19.732

8.830

8.830

7.710

6.934

6.933

Omzet derden

0

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

369

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

88.969

91.069

98.656

97.998

96.022

93.907

93.077

               

Lasten

             

Apparaatskosten

71.324

76.247

86.871

88.953

89.077

86.662

84.982

personele kosten

44.921

46.294

50.118

52.089

52.227

50.668

49.345

 

waarvan eigen personeel

36.844

38.013

42.166

42.788

43.107

42.375

41.643

 

waarvan externe inhuur

7.475

7.147

6.717

8.048

7.857

7.052

6.483

 

waarvan overige personele kosten

602

1.134

1.235

1.253

1.263

1.241

1.219

materiële kosten

26.403

29.953

36.753

36.864

36.850

35.994

35.637

 

waarvan apparaat ICT

8.057

6.827

11.109

11.094

11.080

10.565

10.551

 

waarvan bijdrage aan SSO's

15.905

20.472

23.394

23.503

23.503

23.207

22.910

 

waarvan overige materiële kosten

2.441

2.654

2.250

2.267

2.267

2.222

2.176

Rentelasten

985

679

340

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

12.857

14.143

11.445

9.045

6.945

7.245

8.095

materieel

171

200

95

95

95

95

95

 

waarvan apparaat ICT

46

200

95

95

95

95

95

immaterieel

12.686

13.943

11.350

8.950

6.850

7.150

8.000

Overige kosten

537

0

0

0

0

0

0

dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

85.703

91.069

98.656

97.998

96.022

93.907

93.077

               

Saldo van baten en lasten

3.266

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De structurele budgettaire reeksen van de ministeries voor de P-Direkt basisdienstverlening zijn overgeheveld naar de begroting van BZK. De ministeries ontvangen geen factuur meer voor de basisdienstverlening. Met het overhevelen van deze budgetten voor P-Direkt naar de begroting van BZK, is de opdrachtgeversrol van de ministeries centraal neergelegd bij de centrale opdrachtgever BZK.

De omzet stijgt in 2019 ten opzichte van 2018. Dit is het gevolg van:

  • Het verwerken van een geprognosticeerde inflatie van 1,5% in de tarieven;

  • De dienstverlening van P-Direkt neemt toe door een stijging van de aantallen medewerkers bij de departementen, voornamelijk veroorzaakt door de binnenkomst van de ambtenaren van de Rijks Schoonmaak Organisatie (RSO) bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarnaast sluiten de Eerste en Tweede Kamer met ingang van 2019 aan op de dienstverlening van P-Direkt;

  • Nieuwe dienstverlening in het kader van de samenwerking met UBR EC O&P zoals de inbesteding van het beheer van het CSO-platform (de Rijksbrede Carrière Sites van de Overheid) en het client-volg-systeem van UBR EC O&P (InBeeld) bij P-Direkt;

  • Het in beheer (over) nemen van de Rijkspas van SSC-ICT en;

  • Uitbreiding van dienstverlening zoals het op orde brengen van de P-dossiers voor enkele departementen. De uitvoerende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd met behulp van arbeidsparticipanten die in dienst zijn van de departementen.

Lasten

Personele kosten

De stijging van de kosten van eigen personeel is het gevolg van extra benodigde IT-kennis door de hoeveelheid IT-ontwikkeling, de gestegen complexiteit van de systemen, de intensivering van het systeemonderhoud (meer kort cyclische vernieuwing), de hogere aantallen individuele arbeidsrelaties (IAR’s) en de nieuwe dienstverlening in het kader van de samenwerking met UBR EC O&P.

Materiële kosten

De kosten stijgen als gevolg van de hogere kosten van de dienstverlening housing & hosting van de apparatuur, de hogere materiële kosten als gevolg van de kort cyclische vernieuwing (maar lagere afschrijvingskosten op systeembouw) en de inkoopkosten als gevolg van de samenwerking van de dienstverlening Rijksbreed; o.a. het beheer van de Rijkspas.

Rentelasten

De rentelasten hebben betrekking op de financieringslasten voor de bij het Ministerie van Financiën aangegane leningen ten behoeve van de investeringen in de aanschaf van de licenties en de bouw van de dienstverlening. Gegeven de nihil rentestand wordt voor de nieuwe leningen geen rente ingecalculeerd.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten bestaan uit afschrijvingen van de investeringen in de immateriële en materiële vaste activa. Het betreft onder andere de P-Direkt-systemen Payroll, het Portaal, het HR-registratiesysteem, het Electronisch personeelsarchief en het Contact center/Optimaal Verbinden.

De komende jaren worden de systemen gemoderniseerd. De afschrijvingslast zal, door minder grootschalige bouw, structureel op een lager niveau liggen, maar daar staat tegenover dat het kort cyclisch onderhoud en beheer intensiever zal worden.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)
   

2017

Stand Slotwet

2018 Vastgestelde begroting

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

11.219

9.523

3.919

5.047

6.425

5.393

4.803

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

15.820

91.069

98.656

97.998

96.022

93.907

93.077

 

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 3.088

– 76.926

– 87.211

– 88.953

– 89.077

– 86.662

– 84.982

2.

Totaal operationele kasstroom

12.732

14.143

11.445

9.045

6.945

7.245

8.095

 

–/– totaal investeringen

– 2.313

– 8.200

– 8.095

– 8.095

– 8.095

– 8.095

– 8.095

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 2.313

– 8.200

– 8.095

– 8.095

– 8.095

– 8.095

– 8.095

 

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

2.416

0

0

0

0

0

0

 

–/– aflossingen op leningen

– 9.911

– 11.782

– 10.222

– 7.572

– 7.882

– 7.740

– 8.000

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

4.

Totaal financieringskasstroom

– 7.495

– 3.782

– 2.222

428

118

260

0

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) (noot: maximale roodstand 0,5 mln. euro)

14.143

11.684

5.047

6.425

5.393

4.803

4.803

Toelichting

Investeringskasstroom

In 2019 verwacht P-Direkt door te gaan met de transitie naar SAP HANA, een in-memory data- en applicatieplatform, die de basis vormt voor de verdere ontwikkelingen rondom informatievoorziening en de vervanging van software die aan het eind van de levensduur is.

Verder wordt gestart met het inrichten van nieuwe koppelvlakken en een nieuw integratieplatform. In de loop van 2019 en 2020 kunnen hierop nieuwe tooling aansluiten voor complexe klantvragen en tooling voor informatievoorziening en HR analytics.

Beroep op de leenfaciliteit

Voor 2019 en volgende jaren wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit voor de modernisering van de ICT-technologie. De leningen worden bij aanvang van de dienstverlening of bij oplevering van het gerealiseerde actief in vijf jaar afgelost en afgeschreven.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Overzicht van doelmatigheidsindicatoren P-Direkt
 

2017

Slotwet

2018

Vastgestelde begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Omschrijving Generiek Deel

             

Kostprijzen per product (groep)

691,8

693,6

689,6

681,5

674,6

667,8

661,1

Verloop tarieven/uur (basisjaar 2011=100)

120,3

120,6

119,9

118,5

117,3

116,1

115,0

Aantal individuele arbeidsrelaties (IAR)

125.532

127.142

128.630

129.130

129.130

129.130

129.130

Totale omzet basisdienstverlening (x 1.000)

83.154

86.037

84.126

83.478

82.633

81.800

80.979

Totale omzet overige + projecten (x 1.000)

5.446

5.032

14.530

14.520

13.389

12.107

12.098

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

582,77

605

622

627

627

613,5

600

Saldo van baten en lasten (%)

3,69

0

0

0

0

0

0

Medewerkerstevredenheid

ng1

7

7

7

7

7

7

               

Omschrijving Specifiek Deel ICT diensten

             

Gebruikerstevredenheid

De mate waarin medewerkers en managers tevreden zijn over de dienstverlening van P-Direkt.

7

>7

>7

>7

>7

>7

>7

Tijdige afhandeling vragen, klachten, wijzigingen en documenten:

             

P-Direkt beantwoordt vragen en klachten binnen 5 werkdagen.

ng2

ng

90%

90%

90%

90%

90%

P-Direkt verwerkt wijzigingen binnen 5 werkdagen.

ng

ng

90%

90%

90%

90%

90%

P-Direkt archiveert documenten binnen 10 werkdagen.

ng

ng

90%

90%

90%

90%

90%

De gemiddelde wachttijd per dag aan de telefoon is maximaal 45 seconden.

43 sec

60 sec

45 sec

45 sec

45 sec

45 sec

45 sec

Beschikbaarheid systeem:

             

Het P-Direktportaal is zeven dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar. Op werkdagen geldt een beschikbaarheidsnorm tussen 8.00 uur tot 17.00 uur.

96,7%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

Bereikbaarheid:

             

Het contactcenter is bereikbaar van 8.00 uur tot 22.00 uur.

ng

ng

98%

98%

98%

98%

98%

Betrouwbaarheid:

             

P-Direkt zorgt voor volledige en tijdige dataleveringen via interfaces.

ng

98%

98%

98%

98%

98%

98%

P-Direkt verwerkt wijzigingen op een juiste manier.

ng

98%

98%

98%

98%

98%

98%

1

NG = niet gemeten

2

Hoewel de nieuwe opzet van servicelevels veel beter aansluit bij de huidige dienstverlening van P-Direkt, is wel een nadeel dat een (eenmalige) trendbreuk ontstaat waardoor vergelijkingen met voorgaande jaren niet meer mogelijk is.

Toelichting

P-Direkt streeft naar operational excellence gecombineerd met customer intimacy (maximale afstemming op behoefte gebruiker). Hierbij zet P-Direkt de Lean filosofie en methodiek in als basis voor continu verbeteren.

P-Direkt werkt met een Producten- en dienstengids (PDG) inclusief servicelevels. In de PDG zijn de verschillende diensten en activiteiten, leveringsvoorwaarden en de kwaliteitsborging vastgelegd die de ministeries van P-Direkt kunnen verwachten.

P-Direkt verantwoordt zich naar de centraal opdrachtgever, respectievelijk de achterliggende departementen, door een aantal servicelevels op de dienstverlening en beschikbaarheid/ bereikbaarheid.

Onze servicelevels gelden voor het hele jaar en zijn voor alle klanten hetzelfde. De servicelevels zijn geen doel op zich, maar minimale normen. P-Direkt informeert de stakeholders periodiek over de servicelevels. De behaalde servicelevels worden drie keer per jaar in het bestuurlijk overleg besproken.

Inhoudelijk zijn deze servicelevels sinds 2010 grotendeels ongewijzigd gebleven. Door alle ontwikkelingen in ons takenpakket, maar ook de huidige professionele sturingsbeginselen en verbetering op meetmethoden, sluiten deze servicelevels niet meer goed aan.

Om die reden is in juni 2018 in overleg met de centraal opdrachtgever, het ICOP en BO gekozen voor een nieuw stelsel van servicelevels. Hierin staat de maandelijks gemeten gebruikerstevredenheid centraal en een aantal daarvan afgeleide servicelevels.

P-Direkt realiseert jaarlijks goedkopere basis dienstverlening: tot en met 2018 1,5%, voor 2019 en verder 1%. Om dat te kunnen realiseren daalt de betreffende P-Direkt-formatie. Daartegenover staat de toename door de hogere IAR-aantallen, intensivering van onderhoud en beheer en uitbreiding van dienstverlening. Per saldo zal sprake zijn van een gelijkblijvende formatie.

Het aantal klanten (individuele ambtenaren) is de laatste jaren weer gestegen. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door de binnenkomst van de ambtenaren van de Rijks Schoonmaak Organisatie (RSO) bij het Ministerie van SZW en de Eerste en Tweede Kamer die met ingang van 2019 aansluiten op de dienstverlening van P-Direkt.

Licence