Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.5 FMHaaglanden (FMH)

Inleiding

FMH is de professionele facilitair dienstverlener voor rijksorganisaties in de Haagse regio. FMH levert werkplekken met faciliteiten die het mogelijk maken dat mensen comfortabel kunnen werken, met aandacht voor service in nabijheid, klanttevredenheid en eenvoud in bekostiging en aansturing. Alle dienstverlening wordt gecontracteerd en geregisseerd en in samenhang op en rond de werkomgeving aangeboden.

In 2019 levert FMH dienstverlening voor de kerndepartementen (uitgezonderd het Ministerie van Algemene Zaken) en diverse rijksorganisaties in de regio Den Haag. Voor het Ministerie van Financiën levert FMH alleen personenvervoer. Daarnaast voert FMH DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) -contractmanagement uit voor de panden Bezuidenhoutseweg 30 en Rijnstraat 8.

FMH heeft de volgende meerjarige doelen:

  • Voorbereid zijn op en uitvoeren van veranderingen van het verzorgingsgebied;

  • Vormgeven en intensiveren samenwerking en partnerschap;

  • Implementeren veranderingen bedrijfsvoering Rijk;

  • Doorontwikkeling medewerkers en dienstverlening FMH.

Staat van baten en lasten

Begroting van baten-lastenagentschap FMH voor het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)
 

2017

Stand Slotwet

2018

1e suppletoire begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Baten

             

Omzet moederdepartement

78.651

84.032

83.111

83.194

83.194

83.194

83.194

Omzet overige departementen

40.417

30.345

36.208

36.206

36.206

36.206

36.206

Omzet derden

2.294

2.609

3.119

3.119

3.119

3.119

3.119

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

5

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

121.367

116.986

122.438

122.519

122.519

122.519

122.519

               

Lasten

             

Apparaatskosten

112.968

110.293

115.336

115.219

115.219

115.219

115.219

personele kosten

36.028

38.125

39.263

39.199

39.199

39.199

39.199

 

waarvan eigen personeel

31.217

34.381

35.466

35.466

35.466

35.466

35.466

 

waarvan externe inhuur

4.811

3.744

3.796

3.733

3.733

3.733

3.733

 

waarvan overige personele kosten

0

0

0

0

0

0

0

materiële kosten

76.940

72.168

76.073

76.020

76.020

76.020

76.020

 

waarvan apparaat ICT

60

60

61

61

61

61

61

 

waarvan bijdrage aan SSO's

39.287

43.175

47.383

47.351

47.351

47.351

47.351

 

waarvan overige materiële kosten

37.593

28.933

28.629

28.608

28.608

28.608

28.608

Rentelasten

340

340

341

341

341

341

341

Afschrijvingskosten

6.615

6.353

6.761

6.959

6.959

6.959

6.959

materieel

6.615

6.353

6.761

6.959

6.959

6.959

6.959

 

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

0

0

0

0

0

0

0

dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

119.923

116.986

122.438

122.519

122.519

122.519

122.519

               

Saldo van baten en lasten

1.444

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement heeft met name betrekking op de generieke facilitaire dienstverlening binnen het verzorgingsgebied. De budgetten van de departementen voor de facilitaire dienstverlening (het generieke pakket) zijn overgeheveld naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Omzet overige departementen

De omzet overige departementen heeft betrekking op de generieke dienstverlening van de nog niet centraal bekostigde departementen en de specifieke dienstverlening die geleverd wordt aan de overige departementen. De stijging is het gevolg van meer afname van specifieke dienstverlening.

Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)

Departementen

1e suppletoire begroting 2018

2019

2020

2021

2022

2023

BZ

7.201

10.335

10.334

10.334

10.334

10.334

DEF

392

402

402

402

402

402

EZK

1.803

1.852

1.852

1.852

1.852

1.852

FIN

1.903

2.333

2.333

2.333

2.333

2.333

IenW

10.377

11.638

11.637

11.637

11.637

11.637

JenV

6.840

7.768

7.768

7.768

7.768

7.768

OCW

676

694

694

694

694

694

SZW

403

414

414

414

414

414

VWS

752

772

772

772

772

772

Totaal

30.345

36.208

36.207

36.207

36.207

36.207

Omzet derden

De omzet derden betreft de facilitaire dienstverlening die geleverd wordt aan de Kansspelautoriteit, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst, gedetacheerde ambtenaren en kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit directe inkoopkosten van de dienstverlening (circa 88% van de materiële kosten). De inkoopkosten zijn opgenomen onder de posten bijdrage SSO’s en overige materiële kosten.

In de bijdrage aan SSO’s hebben de kosten voor Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) een groot aandeel. Dit betreft bijvoorbeeld de kosten voor de Rijksbeveiligersorganisatie in de panden waar FMH de dienstverlening verzorgt. Daarnaast zijn de kosten voor de onder andere Rijnstraat 8 door het consortium DBFMO hier opgenomen, aangezien deze kosten via het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bij FMH in rekening worden gebracht.

Rentelasten

Onder deze post zijn alle rentelasten opgenomen die verband houden met de financiering van materiële vaste activa vanuit het Ministerie van Financiën.

Afschrijvingskosten

De overgenomen activa (m.n. meubilair en audiovisuele middelen) van de departementen zijn geactiveerd en worden conform de betreffende regelgeving afgeschreven. Voor nieuwe investeringen is dit eveneens van toepassing.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)
   

2017

Stand Slotwet

2018

1e suppletoire begroting

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

20.266

16.089

16.973

16.772

15.722

14.660

13.401

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

108.068

116.986

122.438

122.519

122.519

122.519

122.519

 

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 99.261

– 110.145

– 115.677

– 115.560

– 115.560

– 115.559

– 115.560

2.

Totaal operationele kasstroom

8.807

6.841

6.761

6.959

6.959

6.960

6.959

 

–/– totaal investeringen

– 3.261

– 11.040

– 9.100

– 4.100

– 4.100

– 4.100

– 12.100

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

173

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 3.088

– 11.040

– 9.100

– 4.100

– 4.100

– 4.100

– 12.100

 

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

– 7.145

– 1.331

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

–/– aflossingen op leningen

– 4.851

– 4.626

– 6.962

– 8.009

– 8.021

– 8.219

– 7.042

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

2.100

11.040

9.100

4.100

4.100

4.100

12.100

4.

Totaal financieringskasstroom

– 9.896

5.083

2.138

– 3.909

– 3.921

– 4.119

5.059

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) (noot: maximale roodstand 0,5 mln. euro)

16.089

16.973

16.772

15.722

14.660

13.401

13.319

Toelichting

FMH investeert voornamelijk in meubilair en audiovisuele middelen. In 2019 en 2023 wordt een piek verwacht door het vernieuwen van de activa in een deel van het verzorgingsgebied.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren FMH (bedragen x € 1.000)
 

2017

Slotwet

2018

Vastgestelde begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Omschrijving Generiek Deel

             

Verloop tarieven generieke dienstverlening

100%

94,4%

ntb

ntb

ntb

ntb

ntb

Omzet per productgroep (pxq):

121.362

106.452

122.438

122.519

122.519

122.519

122.519

Generiek

108.155

90.724

109.107

109.189

109.189

109.189

109.189

Specifiek

13.106

15.728

13.331

13.330

13.330

13.330

13.330

Overig

101

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten (%)

1,2

0

0

0

0

0

0

               

Personele kosten als % van de totale kosten

30

31,1

32,1

32,0

32,0

32,0

32,0

Materiële kosten als % van de totale kosten

70

68,9

67,9

68,0

68,0

68,0

68,0

               

Omschrijving Specifiek Deel

             

Apparaatskosten

45.077

38.141

48.392

48.321

48.321

48.321

48.321

Klanttevredenheid KTO

nvt

nvt

nvt

tevreden

nvt

tevreden

nvt

Tevredenheid maatwerk

7,7

7

7

7

7

7

7

Medewerkerstevredenheid

nvt

tevreden

nvt

tevreden

nvt

tevreden

nvt

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

451

432

492

492

492

492

492

Toelichting

De verrekensystematiek voor de generieke dienstverlening zal vanaf 2019 worden aangepast waardoor een vergelijking met voorgaande jaren niet gemaakt kan worden.

De productgroep Generiek is een afgesproken pakket producten en diensten dat wordt afgenomen waarvoor een vaste prijs per vaste verrekeneenheid wordt betaald. De prijs (p) en hoeveelheid (q) staan in principe gedurende het jaar vast.

De productgroep Specifiek heeft betrekking op producten en diensten waarvoor de opdrachtgever afhankelijk van de afgenomen hoeveelheid een prijs per product/dienst betaalt (vb. catering, extra beveiliging, overig vervoer) en/of producten en diensten waarover tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aparte afspraken worden gemaakt (vb. uitvoering van maatwerkprojecten).

Het klanttevredenheidonderzoek (KTO) vindt om de twee jaar plaats. Het KTO vindt in 2018 plaats waardoor de volgende meting pas in 2020 plaatsvindt.

Licence