Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage

Beleidsartikel 1. Openbaar bestuur en democratie
Uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

28.920

25.033

25.068

25.068

25.068

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

22.862

6.394

4.500

1.200

0

0

             

Nieuwe mutaties

69

27.896

26.693

25.948

23.092

48.160

Waarvan:

           

1) Nieuwe begrotingsstructuur

0

27.021

26.026

25.568

22.712

22.712

             

Stand ontwerpbegroting 2019

51.851

59.323

56.261

52.216

48.160

48.160

Toelichting:

1) Nieuwe begrotingsstructuur

De ontwerpbegroting 2019 wordt gepresenteerd in een nieuwe begrotingsstructuur. In het licht van de toevoeging van de begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII) en de herverkavelingen uit het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte-III, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de begrotingsstructuur van de BZK-begroting (VII) vanaf 2019 te herzien en de begroting beter aan te laten sluiten bij inhoudelijke doelstellingen en de beleidspraktijk. Voor artikel 1 houdt de structuurwijziging in dat Burgerschap (voorheen artikelonderdeel 6.4) en het merendeel van Kwaliteit woonomgeving (voorheen artikelonderdeel 4.3) overgeheveld zijn naar artikel 1. Daarnaast zijn onderdelen van Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen (voorheen artikel 6.2), Overheid als werkgever (voorheen artikel 7.1) en Pensioenen en uitkeringen (voorheen artikel 7.2) overgeheveld naar artikel 1.

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

21.965

21.965

21.965

21.965

21.965

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

458

0

0

0

0

21.965

             

Stand ontwerpbegroting 2019

22.423

21.965

21.965

21.965

21.965

21.965

Beleidsartikel 2. Nationale Veiligheid
Uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

249.167

251.094

252.068

254.290

251.990

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

3.556

11.556

12.500

15.500

15.500

0

             

Nieuwe mutaties

6.072

11.603

11.870

11.989

11.933

278.952

Waarvan:

           

1) Loon- en prijsbijstelling

6.011

11.542

11.809

11.928

11.872

11.861

             

Stand ontwerpbegroting 2019

258.795

274.253

276.438

281.779

279.423

278.952

Toelichting:

1) Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2017 en 2018.

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

12.714

12.714

12.714

12.714

12.714

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

500

500

500

500

500

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

13.214

             

Stand ontwerpbegroting 2019

13.214

13.214

13.214

13.214

13.214

13.214

Beleidsartikel 3. Woningmarkt
Uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

4.157.089

4.260.859

4.447.789

4.555.391

4.695.827

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

– 35.260

– 157.028

– 156.271

– 110.371

– 98.171

0

             

Nieuwe mutaties

31.280

382

384

586

587

4.749.907

Waarvan:

           

1) Afdracht NHG 2017

30.608

0

0

0

0

0

2) Nieuwe begrotingsstructuur

0

1

1

5

4

5

             

Stand ontwerpbegroting 2019

4.153.109

4.104.213

4.291.902

4.445.606

4.598.243

4.749.907

Toelichting:

1) Afdracht NHG 2017

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2017 bedraagt € 30,6 mln.

2) Nieuwe begrotingsstructuur

De ontwerpbegroting 2019 wordt gepresenteerd in een nieuwe begrotingsstructuur. In het licht van de toevoeging van de begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII) en de herverkavelingen uit het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte-III, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de begrotingsstructuur van de BZK-begroting (VII) vanaf 2019 te herzien en de begroting beter aan te laten sluiten bij inhoudelijke doelstellingen en de beleidspraktijk. Voor artikel 3 houdt de structuurwijziging onder andere in dat een klein onderdeel van Woningbouwproductie (voorheen artikelonderdeel 4.2) en Kwaliteit woonomgeving (voorheen artikelonderdeel 4.3) overgeheveld zijn naar artikel 3.

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

487.000

525.000

516.000

466.000

453.000

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

5.100

– 4.000

0

12.000

9.000

0

             

Nieuwe mutaties

31.145

0

0

0

0

456.000

Waarvan:

           

1) Afdracht NHG 2017

30.608

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2019

523.245

521.000

516.000

478.000

462.000

456.000

Toelichting:

1) Afdracht NHG 2017

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2017 bedraagt € 30,6 mln.

Beleidsartikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
Uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

247.486

222.886

19.831

20.520

20.045

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2018

95.000

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

14.731

29.703

15.464

5.303

5.263

0

             

Nieuwe mutaties

– 91.112

– 43.581

132.433

– 1.932

– 1.625

18.420

Waarvan:

           

1) Loon- en prijsbijstelling

1.287

525

473

494

484

485

2) Nieuwe begrotingsstructuur

0

– 2.473

– 2.157

– 2.183

– 1.826

– 1.827

3) Kasschuif STEP

– 75.000

– 69.000

144.000

0

0

0

4) Kasschuif NEF

0

10.000

– 10.000

0

0

0

5) Kasschuif SEEH

– 13.000

13.000

0

0

0

0

6) Kasschuif Energielabel

– 3.500

3.500

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2019

266.105

209.008

167.728

23.891

23.683

18.420

Toelichting:

1) Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2018

2) Nieuwe begrotingsstructuur

De ontwerpbegroting 2019 wordt gepresenteerd in een nieuwe begrotingsstructuur. In het licht van de toevoeging van de begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII) en de herverkavelingen uit het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte-III, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de begrotingsstructuur van de BZK-begroting (VII) vanaf 2019 te herzien en de begroting beter aan te laten sluiten bij inhoudelijke doelstellingen en de beleidspraktijk. Voor artikel 4 houdt de structuurwijziging onder andere in dat een klein onderdeel van Woningbouwproductie (voorheen artikelonderdeel 4.2) is overgeheveld naar artikel 3. Daarnaast is het merendeel van Kwaliteit woonomgeving (voorheen artikelonderdeel 4.3) overgeheveld is naar artikel 1 en artikel 3.

3) Kasschuif STEP

Eerder is de aanvraagperiode voor subsidie binnen de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) verlengd tot en met 2018. Een vastgestelde subsidie wordt pas uitbetaald als het energielabel in het register is aangepast. Dit moet uiterlijk binnen twee jaar geschieden. Het kasritme is aangepast naar de verwachte uitbetalingen in de periode 2018–2020.

4) Kasschuif NEF

De geplande bijdrage aan het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) voor 2020 wordt een jaar eerder beschikbaar gesteld.

5) Kasschuif SEEH

Binnen de middelen voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) wordt het deel voor verenigingen van eigenaren op basis van de meest recente prognoses van het aantal aanvragen doorgeschoven naar 2019.

6) Kasschuif Energielabel

Op 1 januari 2020 worden de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) van kracht. In het kader daarvan wordt momenteel gewerkt aan de nieuwe bepalingsmethode energieprestatie. Hierdoor zijn de aanpassingen aan het energielabel in de tijd zijn verschoven en wordt een deel van de beschikbare middelen doorgeschoven naar 2019.

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

91

91

91

91

91

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

91

             

Stand ontwerpbegroting 2019

91

91

91

91

91

91

Beleidsartikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet
Uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

107.235

66.435

63.958

55.801

50.784

50.784

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

29.721

34.979

27.152

5.950

0

0

             

Nieuwe mutaties

– 33.373

1.505

2.765

435

6.809

669

Waarvan:

           

1) Omgevingswet

– 8.504

– 8.544

– 926

– 1.823

– 899

– 899

2) Kasschuif BRO

– 4.917

1.121

882

1.869

1.045

0

3) Kasschuif projecten BIRK en Nota Ruimte

– 9.650

– 1.070

5.789

400

3.360

1.171

4) Kasschuif omgevingswet (bijdrage medeoverheden)

– 9.177

9.177

0

0

0

0

5) Kasschuif omgevingswet (opdrachten)

0

238

– 2.960

9

2.713

0

             

Stand ontwerpbegroting 2019

103.583

102.919

93.875

62.186

57.593

51.453

Toelichting:

1) Omgevingswet

Per 1 juni 2018 is het onderdeel Aan de Slag overgegaan van Rijkswaterstaat (RWS) naar het Ministerie van BZK. De mutatie betreft de reallocatie van programma naar centraal apparaat.

2) Kasschuif BRO

Bij 1e suppletoire begroting 2018 zijn middelen voor Basisregistratie ondergrond (BRO) overgeheveld vanuit het Deltafonds naar de begroting van BZK. Op basis van de vier voorziene tranches in de periode 2018–2022 zijn de beschikbare middelen in het verwachte kasritme gezet.

3) Kasschuif projecten BIRK en Nota Ruimte

De middelen voor de projecten BIRK en Nota Ruimte zijn op basis van recente inzichten in het verwachte kasritme gezet. De voortgang van deze langlopende projecten laat zien dat de volgtijdelijkheid van werkzaamheden, in verband met bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in het gebied, niet meer binnen de overeengekomen einddatum zullen worden afgerond. De resterende subsidiebedragen komen hiermee ook later tot betaling.

4) Kasschuif omgevingswet (bijdrage medeoverheden)

Bij 1e suppletoire begroting 2018 zijn middelen voor de omgevingswet overgeheveld vanuit het Infrastructuurfonds. Op basis van de verwachte bijdragen aan ontwikkelpartners is een deel van het budget doorgeschoven naar 2019.

5) Kasschuif omgevingswet (opdrachten)

Als gevolg van de overgang van het onderdeel Aan De Slag van Rijkswaterstaat (RWS) naar Ministerie van BZK hebben er herschikkingen plaatsgevonden over de jaren heen tussen financiële instrumenten. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het kasritme over de jaren heen.

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

8.824

3.824

3.824

3.824

3.824

3.824

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2019

8.824

3.824

3.824

3.824

3.824

3.824

Beleidsartikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
Uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

122.211

104.838

103.267

99.188

99.188

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

26.309

19.600

18.700

17.700

17.400

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

35.866

57.774

57.790

57.790

539

0

             

Nieuwe mutaties

8.063

– 7.733

– 7.071

– 7.162

– 6.821

110.421

Waarvan:

           

1) Loon- en prijsbijstelling

2.671

2.885

2.869

2.797

1.588

1.588

2) Bijdrage eID OCW

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

3) Overboeking Aanvullende Post GDI

1.800

0

0

0

0

0

4) Restant apparaatskosten 2017 NCDO

1.045

0

0

0

0

0

5) Nieuwe begrotingsstructuur

0

– 12.585

– 11.907

– 11.926

– 10.426

– 10.426

             

Stand ontwerpbegroting 2019

192.449

174.479

172.686

167.516

110.306

110.421

Toelichting:

1) Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.

2) Bijdrage eID OCW

Dit betreft de structurele bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de stelselkosten eID.

3) Overboeking aanvullende post GDI

Dit betreft een overboeking van middelen van de Aanvullende Post GDI voor de Berichtenbox voor bedrijven.

4) Restant apparaatskosten 2017 NCDO

Bij de 1e suppletoire begroting 2018 is het restant van de apparaatskosten NCDO over 2017 middels de eindejaarsmarge toegevoegd aan het centraal apparaat van BZK. Dit budget is niet benodigd voor NCDO en wordt nu toegevoegd aan de gereserveerde middelen voor de doorontwikkeling en innovatie van de digitale overheid op artikel 6.6.

5) Nieuwe begrotingsstructuur

De ontwerpbegroting 2019 wordt gepresenteerd in een nieuwe begrotingsstructuur. In het licht van de toevoeging van de begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII) en de herverkavelingen uit het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte-III, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de begrotingsstructuur van de BZK-begroting (VII) vanaf 2019 te herzien en de begroting beter aan te laten sluiten bij inhoudelijke doelstellingen en de beleidspraktijk. Voor artikel 6 houdt de structuurwijziging onder andere in dat Burgerschap (voorheen artikelonderdeel 6.4) overgeheveld is naar artikel 1, evenals een klein onderdeel van Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen (voorheen artikelonderdeel 6.2).

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

513

423

423

423

423

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

6.661

1.186

1.189

1.189

1.189

0

             

Nieuwe mutaties

– 684

0

0

0

0

1.612

             

Stand ontwerpbegroting 2019

6.490

1.609

1.612

1.612

1.612

1.612

Beleidsartikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

27.317

24.936

24.224

24.270

23.250

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

1.000

1.500

1.500

1.000

0

0

             

Nieuwe mutaties

343

6.991

3.491

2.694

3.695

26.945

Waarvan:

           

1) Nieuwe begrotingsstructuur

0

6.644

3.245

2.447

3.447

3.447

             

Stand ontwerpbegroting 2019

28.660

33.427

29.215

27.964

26.945

26.945

Toelichting:

1) Nieuwe begrotingsstructuur

De ontwerpbegroting 2019 wordt gepresenteerd in een nieuwe begrotingsstructuur. In het licht van de toevoeging van de begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII) en de herverkavelingen uit het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte-III, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de begrotingsstructuur van de BZK-begroting (VII) vanaf 2019 te herzien en de begroting beter aan te laten sluiten bij inhoudelijke doelstellingen en de beleidspraktijk. Voor artikel 7 houdt de structuurwijziging in dat een deel van Overheid als werkgever (voorheen artikel 7.1) evenals een deel van Pensioenen en uitkeringen (voorheen artikel 7.2) overgeheveld zijn naar artikel 1. Daarnaast is Kwaliteit Rijksdienst (voorheen artikel 8) overgeheveld naar artikel 7.

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

575

520

450

64

64

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

64

             

Stand ontwerpbegroting 2019

575

520

450

64

64

64

Beleidsartikel 8. Kwaliteit Rijksdienst
Uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

19.535

18.430

14.980

13.707

13.707

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

48.566

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

3.227

– 18.430

– 14.980

– 13.707

– 13.707

0

Waarvan:

           

1) Klimaatenvelop

2.250

0

0

0

0

0

2) SSC-ICT

2.105

0

0

0

0

0

3) Nieuwe begrotingsstructuur

0

– 18.608

– 15.208

– 13.911

– 13.911

– 13.911

             

Stand ontwerpbegroting 2019

71.328

0

0

0

0

0

Toelichting:

1) Klimaatenvelop

Vanuit de klimaatenvelop uit het regeerakkoord is er voor klimaat (CO2-reductie) en de circulaire transitie in 2018 € 2,25 mln. beschikbaar voor de Rijksinkoop. Een deel daarvan wordt nu aangewend voor CO-2 meting en grootschalig onderhoud inkoopcriteria.

2) SSC-ICT

Bij de berekening van het aanvullen negatief Eigen Vermogen over 2017 van SSC-ICT was geen rekening gehouden met de ADR-correctie op de beginbalans 2017. Hierdoor moet er € 2,1 mln. meer aangevuld worden en bedraagt de aanvulling niet € 37,7 mln. maar € 39,8 mln.

3) Nieuwe begrotingsstructuur

De ontwerpbegroting 2019 wordt gepresenteerd in een nieuwe begrotingsstructuur. In het licht van de toevoeging van de begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII) en de herverkavelingen uit het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte-III, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de begrotingsstructuur van de BZK-begroting (VII) vanaf 2019 te herzien en de begroting beter aan te laten sluiten bij inhoudelijke doelstellingen en de beleidspraktijk. Voor artikel 8 houdt de structuurwijziging in dat artikel 8 is overgeheveld naar artikel 7.

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

36.500

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2019

36.500

0

0

0

0

0

Beleidsartikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
Uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

111.579

113.514

117.841

118.378

120.774

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

5.810

140

– 2.654

– 1.601

– 2.740

0

             

Nieuwe mutaties

2.134

3.675

1.977

1.981

2.241

128.231

Waarvan:

           

1) Loon- en prijsbijstelling

1.984

1.989

2.027

2.031

2.091

2.215

2) Afkoop erfpacht Zeewolde

0

1.886

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2019

119.523

117.329

117.164

118.758

120.275

128.231

Toelichting:

1) Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.

2) Afkoop erfpacht Zeewolde

Voor het op te richten windpark Zeewolde dient een aantal bestaande overeenkomsten met erfpachters voortijdig te worden beëindigd. De voor deze afkoop benodigde middelen zijn gefinancierd uit toekomstige meerontvangsten.

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

121.932

121.782

121.282

120.282

120.282

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

52.194

– 13.886

– 9.592

1.292

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

– 8.114

10.000

0

0

120.282

Waarvan:

           

1) Afkoop erfpacht Zeewolde

0

1.886

0

0

0

0

2) Kasschuif veiling locaties benzinestations

0

– 10.000

10.000

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2019

174.126

99.782

121.690

121.574

120.282

120.282

Toelichting:

1) Afkoop erfpacht Zeewolde

Voor het op te richten windpark Zeewolde dient een aantal bestaande overeenkomsten met erfpachters voortijdig te worden beëindigd. De voor deze afkoop benodigde middelen zijn gefinancierd uit toekomstige meerontvangsten.

2) Kasschuif veiling locaties benzinestations

De veiling van ieder afzonderlijk benzinestation langs een rijksweg geschiedt één keer per 15 jaar. Vanwege een temporisering in eerdere jaren wordt de ontvangstenraming voor 2019 verlaagd en voor 2020 verhoogd.

Niet-beleidsartikel 11. Centraal apparaat
Uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

314.783

314.758

304.453

305.725

305.785

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

27.373

21.023

18.160

18.160

18.160

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

78.366

35.239

37.289

27.139

24.239

0

             

Nieuwe mutaties

24.750

28.977

9.815

9.922

8.917

357.212

Waarvan:

           

1) Loon- en prijsbijstelling

15.934

16.603

4.802

4.012

3.931

3.931

2) Omgevingswet

8.504

8.544

926

1.823

899

899

3) Evaluatie FMHaaglanden

4.453

4.752

4.943

4.943

4.943

4.943

4) SSC-ICT

– 2.250

0

0

0

0

0

5) Restant apparaatskosten 2017 NCDO

– 1.045

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2019

445.272

399.997

369.717

360.946

357.101

357.212

Toelichting:

1) Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2018.

2) Omgevingswet

Per 1 juni 2018 is het onderdeel Aan de Slag overgegaan van RWS naar het Ministerie van BZK. De mutatie betreft de reallocatie van programma naar centraal apparaat.

3) Evaluatie FMHaaglanden

Dit betreft overboekingen van/naar diverse departementen, als uitvloeisel van de evaluatie centrale bekostiging FMHaaglanden zoals besloten in de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR).

4) SSC-ICT

Bij de berekening van het aanvullen negatief Eigen Vermogen over 2017 van SSC-ICT was geen rekening gehouden met de ADR-correctie op de beginbalans 2017. Hierdoor moet er € 2,1 mln. meer aangevuld worden en bedraagt de aanvulling niet € 37,7 mln. maar € 39,8 mln.

5) Restant apparaatskosten 2017 NCDO

Bij de 1e suppletoire begroting 2018 is het restant van de apparaatskosten NCDO over 2017 middels de eindejaarsmarge toegevoegd aan het centraal apparaat van BZK. Dit budget is niet benodigd voor NCDO en wordt nu toegevoegd aan de gereserveerde middelen voor de doorontwikkeling en innovatie van de digitale overheid op artikel 6.6.

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

15.280

15.194

15.175

15.175

15.175

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

39.129

2.238

2.247

2.247

2.247

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

17.422

             

Stand ontwerpbegroting 2019

54.409

17.432

17.422

17.422

17.422

17.422

Niet-beleidsartikel 12. Algemeen
Uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

10.265

7.792

7.640

7.674

7.674

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

2.140

1.250

1.250

1.250

0

0

             

Nieuwe mutaties

16

– 2.484

2.516

6

6

7.680

Waarvan:

           

1) Kasschuif VPB

0

– 2.500

2.500

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2019

12.421

6.558

11.406

8.930

7.680

7.680

Toelichting:

1) Kasschuif VPB

Dit betreft een kasschuif die samenhangt met de kasschuif van de veiling van locaties van benzinestations (zie verdiepingsbijlage – artikel 9). Door een verschuiving in de ontvangsten uit de veiling van benzinestation locaties, vindt er ook een verschuiving plaats in het kasritme van de verschuldigde VPB.

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

15.000

15.000

15.000

15.000

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

890

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

– 15.000

– 15.000

– 15.000

– 15.000

0

Waarvan:

           

1) Desaldering ontvangsten GDI

0

– 15.000

– 15.000

– 15.000

– 15.000

0

             

Stand ontwerpbegroting 2019

890

0

0

0

0

0

Toelichting:

1) Desaldering ontvangsten GDI

Bij het samenstellen van de aanvullende post GDI 2015 is besloten € 15 mln. structureel op de begroting van BZK als ontvangst te boeken. Dit had als doel deze middelen via een doorbelasting op te halen bij belanghebbenden. Inmiddels is de doorbelasting georganiseerd middels facturatie vanuit de uitvoerder. Hiermee is de ontvangstenreeks op de begroting BZK niet meer nodig.

Niet-beleidsartikel 13. Nog onverdeeld
Uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

6.112

5.507

0

0

0

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

17.567

25.597

19.541

18.897

18.878

0

             

Nieuwe mutaties

– 23.679

– 31.104

– 19.541

– 18.897

– 18.878

0

Waarvan:

           

1) Loon- en prijsbijstelling

– 23.679

– 31.104

– 19.541

– 18.897

– 18.878

– 18.992

             

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

0

Toelichting:

1) Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2017 en 2018.

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

0

Licence