Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

Tabel subsidies (bedragen x € 1.000)

Begrotingsartikel

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Laatste evaluatie (jaartal) (met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling) (jaartal)

Bestuur en Regio

1.1

Oorlogsgravenstichting (OGS)

3.570

3.338

3.338

3.338

3.338

3.338

3.338

Evaluatie subsidieregeling 2016

2021

2018

1.1

Kenniscentrum Europa decentraal

517

514

427

427

427

427

427

Verlenging subsidieregeling per 2017

2021

2022

1.1

Stichting Thorbeckeleerstoel

28

28

0

0

0

0

0

2018

2018

1.1

VNG Ondersteuning gemeenten OTAV 1)

2.121

1.023

1.250

315

15

15

420

2023

incidentele subsidieverstrekking

1.1

COELO- informatieverstrekking aan burgers over lokale lasten

130

130

130

130

130

130

130

2020

2021

1.1

Subsidie bevolkingsdaling 4)

266

260

266

266

0

Programma Bevolkingsdaling 2014

2021

2022

Democratie

1.2

Subsidiering Politieke partijen 2)

17.996

17.325

17.820

17.820

15.220

15.220

15.220

Het publieke belang van politieke partijen 2018

2023

geen einddatum in de wet

1.2

Pro Demos

4.312

4.603

4.312

4.312

4.312

4.312

4.312

Evaluatie Subsidie Pro Demos 2016

2021

2022

1.2

Nationaal Comite 4 en 5 mei

106

296

108

108

108

108

108

Evaluatie over vrijheid onderhouden 2016

2021

2022

1.2

Weerbaar bestuur subsidie NVRR 1)

126

158

139

139

139

139

139

2023

incidentele subsidieverstrekking

1.2

Verbinding inwoner en overheid leefomgeving 4)

812

500

500

500

500

Programma Bevolkingsdaling 2014 (deels)

2021

2022

1.2

Weerbaar bestuur leefomgeving 4)

0

312

314

314

314

Programma Bevolkingsdaling 2014 (deels)

2021

2022

1.2

Professionaliseringsfonds burgemeesters

889

889

889

889

889

889

889

2020

2020

1.2

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers 3)

1.927

1.682

2.151

2.151

1.926

1.226

1.087

2019

jaarlijkse subsidieverstrekking

1.2

Nederlands Debat Instituut 3)

50

50

50

0

0

0

2019

incidentele subsidieverstrekking

1.2

Nationale jeugdraad 3)

50

75

75

0

0

0

2019

incidentele subsidieverstrekking

1.2

Programma Burgerschap 3)

594

740

0

0

0

0

0

2017

incidentele subsidieverstrekking

1.2

Democratie

1.100

0

0

0

0

0

2020

incidentele subsidieverstrekking

Woningmarkt

3.1

Bevordering Eigen Woningbezit (BEW)

(inclusief de beschikking geldelijke steun EW 84)

4.501

6.239

6.239

6.239

6.239

7.700

8.200

Evaluatie BEW 2009

Betreft betalingen van verplichtingen uit verleden.

2022

3.1

Huisvestingsvoorziening statushouders

1.900

14.270

3.900

4.494

0

0

0

2020

2021

3.1

Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG 1)

28.471

0

0

0

0

0

0

2021

incidentele subsidieverstrekking

3.1

Binnenstedelijke transformatie 1)

28.000

10.000

0

0

0

0

2021

incidentele subsidieverstrekking

3.1

Beleidsprogramma betaalbaarheid 4)

184

2.800

175

175

175

175

175

Evaluatie 2016

2021

2022

3.1

Woonconsumentenorganisaties 4)

1.036

1.171

1.061

1.061

1.061

1.061

1.061

Evaluatie 2016

2021

2022

3.1

Samenwerkende kennisinstellingen 4)

1.625

1.864

1.991

1.864

1.737

1.864

1.864

Evaluatie 2016

2021

2022

Energietransitie en Duurzaamheid

4.1

Beleidsprogramma Energiebesparing

5.923

11.801

0

0

0

0

0

     

4.1

Energietransitie en duurzaamheid 4)

2.412

2.409

2.538

2.410

1.410

Is meegenomen in beleidsdoorlichting Energie en Bouwkwaliteit 2014

2020

2021

4.1

Energiebesparing Koopsector

39.917

5.302

13.000

0

0

0

0

2018 – nog niet gepubliceerd

2020

2018

4.1

Energiebesparing Huursector

(Stimuleringsregeling energieprestatie huursector)

121.817

130.477

144.000

0

0

0

2020

2018

4.1

Innovatieregelingen gebouwde omgeving

(FES IAGO) 3)

270

0

0

0

0

0

0

Is meegenomen in beleidsdoorlichting Energie en Bouwkwaliteit 2014

2020

2016

4.1

Fonds duurzaam funderingsherstel

20.000

0

0

0

0

0

0

2020

incidentele subsidieverstrekking

4.1

Revolverend fonds EGO 3)

(Nationaal Energiebespaarfonds)

5.000

35.000

0

0

0

0

2020

2019

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

4.2

Beleidsprogramma woningbouwproductie 4)

337

300

100

100

100

100

100

Is meegenomen in beleidsdoorlichting Woningbouwproductie 2016

2020

2021

4.2

Beleidsprogramma bouwregelgeving 4)

2.713

4.143

1.651

1.651

1.331

1.251

1.251

Is meegenomen in beleidsdoorlichting Energie en Bouwkwaliteit 2014

2020

2021

Kwaliteit woonomgeving

4.3

Beleidsprogramma woonomgeving e.a. 4)

1.356

1.646

0

0

0

0

0

Programma Bevolkingsdaling 2014 (deels)

2021

2022

Ruimtelijke ordening

5.1

Programma Ruimtelijk Ontwerp

1.215

1.215

1.215

0

0

0

Evaluatie 2016

2020

2020

5.1

Basisregistraties

680

680

380

380

380

380

2020

2023

Omgevingswet

5.2

Stimuleringsregeling Implementatie Omgevingswet

5.000

4.000

0

0

0

0

2020

2019

Overheidsdienstverlening, Informatiebeleid en Informatiesamenleving

6.2

(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen 1)

287

415

0

0

0

0

0

2020

incidentele subsidieverstrekking

6.2

Communicatie, kennisdeling en onderzoek 1)

321

424

0

0

0

0

0

2020

incidentele subsidieverstrekking

6.2

Overheidsdienstverlening 1)

80

20

200

200

200

200

200

2020

incidentele subsidieverstrekking

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

7.1

Werkgeversbeleid subsidie A&O 3)

801

227

206

98

348

372

372

2018

jaarlijkse subsidieverstrekking

7.1

Vereniging voor overheidsmanagement 3)

153

100

100

100

100

100

100

2018

jaarlijkse subsidieverstrekking

7.1

Stichting Verbond Sectorwerkgevers (VSO)

205

205

137

68

0

0

0

Evaluatie subsidie Stichting VSO

2017

2019

7.1

Stichting Verdeling Overheidsbijdragen (SVO)

1.440

1.440

1.440

1.440

1.440

1.440

1.440

Evaluatie subsidieregeling SVO

2017

2019

7.1

Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)

1.421

1.130

1.189

1.189

1.189

1.189

1.189

2019

2020

7.1

Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (BIOS)

0

250

250

250

0

0

0

2019

Maakt deel uit van de subsidieregeling CAOP

7.1

Subsidie overlegstelsel 3)

0

0

68

137

205

205

205

2018

jaarlijkse subsidieverstrekking

7.1

European Institute for Public Administration

285

175

175

175

175

175

175

2020

2021

7.1

Fysieke werkomgeving Rijk

(Bedrijfsvoeringsbeleid)

200

200

200

0

0

0

0

Onderzoeksrap-portage 2011

2018

2019

7.1

Subsidie A&O-fonds Rijk

3.400

3.400

3.400

0

0

0

0

Evaluatie subsiedieregeling A+O fonds Rijk

2018

2017

Algemeen

12.1

Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam

173

50

50

50

50

50

50

2018 – nog niet gepubliceerd

2018

2017

12.1

Stichting Parlementaire Geschiedenis

210

200

200

200

200

200

200

2019

2020

12.1

Subsidies SGC 3)

393

194

194

195

184

184

184

 

incidentele subsidieverstrekking

 

Totaal subsidie (-regelingen)

149.918

251.604

251.477

198.516

45.236

45.940

45.440

     

Toelichting:

  • –) evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden

  • 1) Deze subsidies worden in de beleidsevaluatie/beleidsdoorlichtingen meegenomen.

  • 2) Doorlopend, op basis van de huidige Wet financiering politieke partijen. De wet is in 2018 geëvalueerd en voortgezet.

  • 3) Het subsidieverzoek wordt incidenteel ingediend, beoordeeld en vastgesteld. Jaarlijks wordt op basis van de verantwoording geëvalueerd.

  • 4) Subsidie wordt verstrekt o.b.v. Subsidiebesluit Experimenten en kennisoverdracht wonen. Jaarlijks wordt aan de hand van beoordeling van activiteitenplan en begroting een beschikking opgesteld.

Licence