Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. LEESWIJZER

Algemeen

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2019 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

Groeiparagraaf

De begroting 2019 bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de begroting 2018, welke reeds zijn gepresenteerd in nota’s van wijziging voor de begroting 2018. Het betreft de integratie van de begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII) in de begroting van BZK (VII) evenals de overkomst van het dossier digitale overheid voor bedrijven van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de onderdelen ruimtelijke ordening en omgevingswet van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Nieuwe begrotingsstructuur

Daarnaast wordt de ontwerpbegroting 2019 gepresenteerd in een nieuwe begrotingsstructuur. In het licht van de toevoeging van de begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII) en de herverkavelingen uit het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte-III, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de begrotingsstructuur van de begroting van BZK (VII) vanaf 2019 te herzien en de begroting beter aan te laten sluiten bij inhoudelijke doelstellingen en de beleidspraktijk. De aanpassing van de begrotingsstructuur is een belangrijke stap om inzicht in kwaliteit te verbeteren, ook in relatie tot artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet (CW). Bovendien is na een aantal recente beleidsdoorlichtingen toegezegd om de begrotingsstructuur op onderdelen te wijzigen (Kamerstukken II 2017–2018, 30 985, nr. 25). Deze toezeggingen zijn eveneens meegenomen in de aanpassing van de begrotingsstructuur. Op hoofdlijnen blijft de artikelstructuur van de BZK-begroting intact. De onderstaande tabel bevat de structuurwijzigingen op artikelonderdeelniveau. De voornaamste wijzigingen vinden plaats bij beleidsartikelen 1, 4 en 6. Daarnaast wordt beleidsartikel 8 samengevoegd met beleidsartikel 7.

Artikel

(onderdeel)

WAS

Artikel (onderdeel)

WORDT

1

Openbaar bestuur en democratie

1

Openbaar bestuur en democratie

1.1

Bestuurlijke en financiële verhoudingen

1.1

Bestuur en regio

1.2

Participatie

1.2

Democratie

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

2

Nationale veiligheid

2.1

Apparaat

2.1

AIVD apparaat

2.2

Geheim

2.2

AIVD geheim

3

Woningmarkt

3

Woningmarkt

3.1

Betaalbaarheid

3.1

Woningmarkt

3.2

Onderzoek en kennisoverdracht

3.1

Woningmarkt

4

Woonomgeving en Bouw

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

4.1

Energie en bouwkwaliteit

4.1

4.2

Energietransitie en duurzaamheid

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

4.2

Woningbouwproductie

3.1

4.1

Woningmarkt

Energietransitie en duurzaamheid

4.3

Kwaliteit woonomgeving

1.1

1.2

3.1

4.1

Bestuur en regio

Democratie

Woningmarkt

Energietransitie en duurzaamheid

4.4

Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

4.1

Energietransitie en duurzaamheid

5

Ruimte en omgeving

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

5.1

Ruimtelijke ordening

5.1

Ruimtelijke ordening

5.2

Omgevingswet

5.2

Omgevingswet

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

1.2

6.2

Democratie

Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

6.2

Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

6.4

Burgerschap

1.2

Democratie

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

6.5

Identiteitsstelsel

   

6.6

Investeringspost digitale overheid

7

Arbeidszaken overheid

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

7.1

Overheid als werkgever

7.1

1.2

12

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Democratie

Algemeen

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

1.2

7.2

Democratie

Pensioenen en uitkeringen

8

Kwaliteit Rijksdienst

7.1

11

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Centraal apparaat

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

9.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

9.1

Doelmatige Rijkshuisvesting

9.2

Beheer materiële activa

9.2

Beheer materiële activa

11

Centraal apparaat

11

Centraal apparaat

12

Algemeen

12

Algemeen

13

Nominaal en Onvoorzien

13

Nog onverdeeld

14

VUT-fonds

   

Beleidsagenda

De beleidsagenda geeft een overzicht van de hoofdlijnen van het beleid. De beleidsagenda wordt afgesloten met de volgende vijf overzichten:

 • Overzichtstabel belangrijkste beleidsmatige mutaties

  In de beleidsagenda is een overzichtstabel opgenomen met de belangrijkste beleidsmatige mutaties;

 • Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

  In dit overzicht zijn de niet-juridisch verplichte uitgaven opgenomen;

 • Meerjarenplanning Beleidsdoorlichtingen

  In de tabel meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen is per artikel voor de periode 2016–2022 opgenomen wanneer een beleidsdoorlichting is gerealiseerd of gepland. De aanvullende informatie wordt opgenomen in bijlage 5 «Evaluatie- en overig onderzoek»;

 • Overzicht van Risicoregelingen

  In de beleidsagenda zijn de tabellen «Garanties» en «Achterborgstellingen» opgenomen. Het betreft de rijkshypotheekgaranties en de achterborgstellingen voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

 • Was/wordt tabel nieuwe begrotingsstructuur

  De tabel bevat een overzicht van de wijzigingen op artikelonderdeelniveau.

Beleidsartikelen

In de beleidsartikelen staan de beleids- en de financiële informatie over de voorgenomen uitgaven. De begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bevat acht beleidsartikelen: artikel 1 Openbaar bestuur en democratie, artikel 2 Nationale veiligheid, artikel 3 Woningmarkt, artikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit, artikel 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet, artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving, artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid en artikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid.

Een beleidsartikel bestaat uit de volgende elementen:

 • A. Algemene doelstelling

 • B. Rol en verantwoordelijkheid

 • C. Beleidswijzigingen

 • D1. D1. Budgettaire gevolgen van beleid

 • D2. D2. Budgetflexibiliteit

 • E. Toelichting op de instrumenten

Budgetflexibiliteit

De peildatum van de gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is 1 januari 2019.

Niet-beleidsartikelen

De begroting van BZK bevat drie niet-beleidsartikelen: artikel 11 Centraal apparaat, artikel 12 Algemeen en artikel 13 Nog onverdeeld.

Begroting agentschappen

De begroting van BZK kent acht baten-lastenagentschappen, te weten de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), Logius, P-Direkt, Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), FMHaaglanden (FMH), Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT), Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en Dienst van de Huurcommissie (DHC).

Bijlagen

De begroting van BZK bevat zes bijlagen: 1) ZBO/RWT’s, 2) Verdiepingsbijlage, 3) Moties en toezeggingen, 4) Subsidieoverzicht, 5) Evaluatie- en overig onderzoek en 6) Specifieke uitkeringen.

Het uitgangspunt is om in de verdiepingsbijlage de beleidsmatige en technische mutaties toe te lichten die groter zijn dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2018 (RBV 2018) is opgenomen. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.

Begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € mln.)

Technische mutaties

(ondergrens in € mln.)

1. Openbaar bestuur en democratie

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

2. Nationale Veiligheid

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

3. Woningmarkt

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.

Ontvangsten: 5 mln.

Ontvangsten: 10 mln.

4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Verplichtingen/Uitgaven: 2/5 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4/10 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

5. Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

8. Kwaliteit Rijksdienst

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

Ontvangsten: 4 mln.

11. Centraal apparaat

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

12. Algemeen

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

13. Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

Het kabinet heeft zich verbonden aan het behalen van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) in 2030. In deze begroting is het daarvoor noodzakelijke beleid opgenomen. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) coördineert de Nederlandse inzet op de SDGs. Jaarlijks in het voorjaar rapporteert het kabinet over de voortgang; de meest recente SDG-rapportage is 18 mei 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Licence