Base description which applies to whole site

2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

Tussen ontwerpbegroting 2018 en 2019 was er geen sprake van een zelfstandige LNV-begroting. Onderstaand overzicht toont de belangrijkste beleidsmatige mutaties binnen de LNV-begrotingsstaat van de begroting van EZK.

Belangrijkste beleidsmatige mutaties t.o.v. vorig jaar (uitgaven) (bedragen x € 1.000)
 

Art. nr.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Ontwerpbegroting 2018 EZK

 

739.546

677.183

669.289

671.548

673.689

 

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

114.301

104.017

91.472

81.358

62.177

 

Stand Voorjaarsnota 2018

 

853.847

781.200

760.761

752.906

735.866

 
               

Nieuwe mutaties:

             

Versterking NVWA

11

 

6.000

3.333

3.333

3.333

3.333

Wageningen Research

11

 

17.848

25.380

25.380

25.380

25.380

RVO.nl

11

2.400

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Ontwikkelagenda Groen onderwijs

11

 

4.400

       

ACM

11

200

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

Desaldering uitgaven/ontvangsten NVWA

11

5.520

Dutch Food Initiative

11

4.100

4.100

4.100

Grondwaterbeschermings-gebieden

11

– 4.614

Kasschuif WR

11

– 6.000

6.000

       

Loon- en prijsbijstellingstranche 2018

11 en 12

10.960

10.552

10.351

10.232

10.171

10.255

Project Mainport Rotterdam

12

7.993

7.842

7.999

     

Herinrichting apparaat

50

67.661

66.122

64.344

64.344

64.344

Dekking diverse problematiek

51

– 34.696

– 31.996

– 30.042

– 30.123

– 28.101

– 28.101

Restant loon en prijsbijstelling LNV

51

3.591

         

Reservering regionale opgaven

51

179.500

5.500

25.100

     

Regionale opgaven Nucleair

51

– 117.000

         

Regionale opgaven ESTEC

51

– 15.000

 

– 25.000

     

Regionale opgaven Brainport Eindhoven

51

– 39.900

         

Regionale opgaven provincie Zeeland

51

– 7.600

– 5.500

– 100

     

Overige

div

– 1.373

– 1.564

– 1.155

1.570

1.870

Stand Ontwerpbegroting 2019 LNV

837.828

882.341

856.359

843.042

828.263

834.756

Toelichting

Versterking NVWA

Dit betreft de overheveling van een deel van de middelen uit de regeerakkoord envelop «capaciteit NVWA» naar de begroting van LNV. Deze eerste tranche heeft een totale omvang van € 5 mln. structureel vanaf 2019. Van deze middelen is 2/3 beschikbaar voor LNV en 1/3 voor VWS. Daarnaast is door het vorige kabinet eenmalig € 25 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de NVWA. Vanuit die extra middelen is € 4 mln. incidenteel voor 2019 ingezet (idem voor LNV 2/3 en VWS 1/3). De extra middelen worden ingezet voor meer capaciteit voor het toezicht op voedselveiligheid en dierenwelzijn. De intensivering bij de NVWA vindt onder andere plaats door te investeren in digitaal toezicht, het versterken van de Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) en door een pilot te starten met cameratoezicht in slachthuizen.

Wageningen Research

Deze mutatie betreft de inzet uit de regeerakkoord envelop Toegepast Onderzoek aan Wageningen Research. De bijdrage voor de kennisbasis wordt vanaf 2019 structureel met € 13,2 mln. verhoogd. Daarnaast is er een extra intensivering van € 4,6 mln. in 2019 voor missiegedreven programma’s. Vanaf 2020 bedraagt de extra bijdrage voor missiegedreven programma’s structureel € 12,2 mln.

RVO.nl

Uit de voorlopige kostenraming van RVO.nl voor de Agro-opdracht blijkt een grote kostenstijging. Met het oog hierop wordt structureel € 10 mln. voor de Agro-opdracht gereserveerd. Dit wordt gedekt uit middelen die bij Voorjaarsnota aan de LNV-begroting zijn toegevoegd. Daarnaast wordt er in 2018 meerwerk aan RVO.nl opgedragen, onder andere voor de implementatie van de wettelijke verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie. Verder is er in 2017 ca. € 0,5 mln. te weinig bevoorschot op de opdracht aan RVO.nl. Dit wordt in 2018 verrekend.

Ontwikkelagenda Groen onderwijs

In 2019 wordt € 4,4 mln. besteed aan de bijdrage aan de Ontwikkelagenda Groen onderwijs. Dit betreft een bijdrage naar aanleiding van een bestuurlijke afspraak met 40 partijen met een inspanningsverplichting voor het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid.

ACM

Om oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen aan te pakken, is in het regeerakkoord voorgenomen een speciaal team voor de agro-nutriketen bij ACM in te richten. Hiervoor wordt structureel € 1,3 mln. aangewend.

Loon- en prijsbijstellingstranche 2018

Met deze mutatie wordt de loon- en prijsbijstelling verdeeld naar de LNV-beleidsartikelen.

Desaldering uitgaven/ontvangsten NVWA

Met betrekking tot de afrekening van de NVWA over 2017 (positief resultaat) wordt in 2018 een bedrag van € 5,5 mln. door LNV ontvangen. Hiervan wordt € 4,3 mln. ingezet voor de LNV-bijdrage aan de NVWA voor de uitbreiding van het opdrachtenpakket. Het restant van € 1,2 mln. is gelabeld voor de fusie van de laboratoria van de NVWA en WR-RIKILT. Deze verhoging van de eigenaarsbijdrage betreft de eenmalige kosten voor de afkoop van het verschil in arbeidsvoorwaarden van het personeel dat overgaat van de NVWA naar WR-RIKILT.

Overboeking TNO naar WR

Deze mutatie betreft het structureel maken van de overboeking van middelen van TNO naar art. 11 ten behoeve van de oprichting van het Dutch Food Initiative (de versterking van voedselonderzoek bij Wageningen Research). Dit organisatieonderdeel van TNO is in 2016 overgegaan naar Wageningen Research.

Grondwaterbeschermingsgebieden

Dit betreft de budgetoverboeking naar het Provinciefonds inzake de bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden, waarvoor de betreffende provincies activiteiten ondernemen. Het gaat om een bedrag van € 3,8 mln. in 2018 dat verdeeld wordt over de volgende provincies: Overijssel (€ 1,2 mln.), Limburg (€ 1,0 mln.), Gelderland (€ 0,8 mln.), Noord-Brabant (€ 0,6 mln.) en Drenthe (€ 0,2 mln.). Tegelijkertijd met deze mutatie wordt een budgetoverboeking van € 0,8 mln. naar het BTW compensatiefonds gedaan. Dekking voor deze middelen komt uit de envelop «Natuur en waterkwaliteit» waarvan het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn onderdeel van uit maakt.

Kasschuif WR

De Regeerakkoordmidelen voor klimaatonderzoek zijn verstrekt voor uitgaven in 2018. De verplichtingen die hiervoor aangegaan zijn bij Wageningen Research hebben echter een meerjarig karakter waardoor een deel van de betalingen in 2019 plaatsvindt. Dat deel van de in 2018 verstrekte kasmiddelen schuift door naar 2019.

Project Mainport Rotterdam

Met de ontvlechting van voormalige Ministerie van Economische Zaken, gaat de uitfinanciering van het Project Mainport Rotterdam over van artikel 2 op de begroting van EZK (XIII) naar artikel 12 op de begroting van LNV (XIV). Dit project wordt overgeheveld omdat het betrekking heeft op de LNV-beleidsterreinen op het gebied van natuur en regio.

Dekking diverse problematiek

Op artikel Nog onverdeeld stond vanaf de Voorjaarsnota een reeks middelen gereserveerd voor diverse problematiek: meerkosten RVO, implementatie AVG, ICT/DICTU tegenvallers EZK/LNV. Deze middelen worden hier nu overgeboekt – deels naar de begroting van EZK – en ingezet op de betreffende onderdelen.

Herinrichting apparaat

Dit betreft een overboeking van de begroting van EZK naar de LNV-begroting. De uitgaven bestaan uit het LNV-deel van de personele- en materiële uitgaven voor de dienstonderdelen die samen worden gedeeld met het Ministerie van EZK (o.a. de directie Bedrijfsvoering en de directie Wetgeving en Juridische Zaken (Kamerstuk 34 775-XIII, nr. 138). Het budgettaire beslag van deze onderdelen slaat volgens een verdeelsleutel neer op beide begrotingen. Ook worden middelen overgeheveld van de begroting van EZK naar de begroting van LNV voor enkele specifieke taken.

Reservering regionale opgaven

De Minister van LNV coördineert de besteding van de regeerakkoord envelop «Regionale opgaven» (in totaal € 950 mln., zie bijlage 7 in de begroting). De bijdragen aan de regio’s worden na toevoeging aan de LNV-begroting verdeeld richting de betreffende regionale opgaven. Uit het tot nu toe vanaf de aanvullende post overgehevelde bedrag is een bijdrage geleverd voor Nucleair, ESTEC, Brainport Eindhoven en een project in de provincie Zeeland.

Overig

Diverse overhevelingen van budget naar andere departementen.

Belangrijkste beleidsmatige mutaties t.o.v. vorig jaar (ontvangsten) (bedragen x € 1.000)
 

Art. nr.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Ontwerpbegroting 2018 EZK

 

99.706

80.211

72.483

70.543

64.100

 

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

2.809

0

0

0

0

 

Stand Voorjaarsnota 2018

 

102.515

80.211

72.483

70.543

64.100

 

Nieuwe mutaties:

             

Desaldering uitgaven/ontvangsten NVWA

11

5.520

         

Verkoop gronden SBB

12

5.000

       

Overige

div

816

3.386

3.286

2.693

2.686

 

Stand Ontwerpbegroting 2019 LNV

 

108.851

88.597

75.769

73.236

66.786

62.367

Toelichting

Desaldering uitgaven/ontvangsten NVWA

Met betrekking tot de afrekening van de NVWA over 2017 wordt in 2018 een bedrag van € 5,5 mln. ontvangen. Hiervan wordt € 4,3 mln. ingezet voor de LNV-bijdrage aan de NVWA voor de uitbreiding van het opdrachtenpakket. De meerjarige consequenties hiervan worden vanaf 2019 ingepast in het totale opdrachtenpakket. Het restant van € 1,2 mln. is gelabeld voor de fusie van de laboratoria van de NVWA en WR-RIKILT. Deze verhoging van de eigenaarsbijdrage betreft de eenmalige kosten voor de afkoop van het verschil in arbeidsvoorwaarden van het personeel dat overgaat van de NVWA naar WR-RIKILT. Door middel van onderhavige mutatie wordt derhalve hiertoe voor 2018 een desaldering aangevraagd door verhoging van de ontvangsten en de uitgaven met de genoemde bedragen. Zie ook de voorgaande toelichting bij de uitgaven.

Verkoop gronden SBB

De reeds eerder geraamde inkomsten die Staatsbosbeheer afdraagt uit de verkoop van erfpachtpercelen op de Waddeneilanden worden over een langere periode ontvangen. In 2017 vielen de ontvangsten € 5 mln. lager uit. Voor 2019 wordt € 5 mln. meer voorzien.

Diversen

Dit betreft onder meer additionele ontvangsten vanuit het Groenfonds en een overboeking voor de herinrichting apparaat naar de begroting van LNV. De ontvangsten bestaan uit het LNV-deel van de ontvangsten van de samen gedeelde directie Bedrijfsvoering.

Licence