Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 1). De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2020 opgebouwd. De stand van de vastgestelde begroting 2020 is bij Koninkrijksrelaties (IV) inclusief de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2019/20, 35443, nr. 1).

Onderstaande zijn overzichten te vinden van uitgaven in verband met coronamaatregelen per begroting.

Tabel 1 Extracomptabel overzicht coronamaatregelen Koninkrijksrelaties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Naam maatregel/regeling

Kamerstuk

Bedrag verplichtingen

Bedrag uitgaven

Bedrag ontvangsten

5

Leningen aan Aruba

Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Kamerstukken II 2019/20, 35443, nr. 1)

21.400

21.400

0

5

Lopende inschrijving Curaçao en Sint Maarten

Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Kamerstukken II 2019/20, 35443, nr. 1)

113.600

113.600

0

      
 

Totaal

 

135.000

135.000

0

Tabel 2 Extracomptabele overzicht coronamaatregelen BES-fonds (bedragen x € 1.000)

Artikel

Naam maatregel/regeling

Kamerstuk

Bedrag verplichtingen

Bedrag uitgaven

Bedrag ontvangsten

1

Vrije uitkering

Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota (Kamerstukken II 2019/20, 35450 IV, nr. 1)

1.000

1.000

1.000

      
 

totaal

 

1.000

1.000

1.000

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.

Tabel 3 Ondergrenzen conform RBV 2020

Begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln.)

Technische mutaties (ondergrens in € mln.)

1. Versterken rechtsstaat

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

8. Noodhulp en wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

6. Apparaat

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

7. Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

1. BES-fonds

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

Licence