Base description which applies to whole site

6.1 Artikel 1. BES-fonds

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. BES-fonds (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

41.875

0

41.875

2.175

44.050

1.026

1.029

1.029

1.029

          

Uitgaven

41.875

0

41.875

2.175

44.050

1.026

1.029

1.029

1.029

Waarvan juridisch verplicht

100,0%

   

100,0%

    
          

1.1 BES-fonds

41.875

0

41.875

2.175

44.050

1.026

1.029

1.029

1.029

Bijdragen aan medeoverheden

41.875

0

41.875

2.175

44.050

1.026

1.029

1.029

1.029

Vrije uitkering

41.875

0

41.875

2.175

44.050

1.026

1.029

1.029

1.029

          

Ontvangsten

41.875

0

41.875

2.175

44.050

1.026

1.029

1.029

1.029

Toelichting

1.1. BES-fonds

Uitgaven

Bijdrage aan medeoverheden

Vrije uitkering

Naar aanleiding van de maatregelen van het kabinet in verband met de coronacrisis is afgesproken dat incidenteel extra middelen (€ 1,0 mln.) naar de openbare lichamen gaan voor eilandelijk beleid. Het gaat om vrij besteedbare middelen.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft USD 0,4 mln. (€ 0,36 mln.) beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Caribisch Sport- en Preventieakkoord en naschoolse activiteiten op Saba. Deze middelen worden structureel toegevoegd aan de vrije uitkering voor het Openbare Lichaam Saba.

Tot slot betreft dit de meerjarige loon- en prijsbijstelling voor het BES-fonds (€ 0,8 mln.) voor 2020.

Ontvangsten

Artikel 88, derde lid van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) regelt dat bij (begrotings)wet voor ieder uitkeringsjaar middelen van het Rijk worden afgezonderd ten behoeve van het BES-fonds. De uitgaven en de afgezonderde inkomsten over ieder uitkeringsjaar zijn aan elkaar gelijk. Gelet hierop is ten behoeve van de dekking van de uitgaven ten laste van het BES-fonds een post ontvangsten geraamd.

Licence