Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1. Versterken rechtsstaat

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Versterken rechtsstaat (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

76.166

0

76.166

‒ 55.156

21.010

19.451

3.249

‒ 13.646

4.735

          

Uitgaven

76.166

0

76.166

‒ 55.156

21.010

19.451

3.249

‒ 13.646

4.735

          

Subsidies (regelingen)

         

Bestuurlijke aanpak

1.000

0

1.000

0

1.000

44

44

44

44

Opdrachten

         

Detentie - Algemeen

2.000

0

2.000

0

2.000

118

118

118

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         

Detentie - Vastgoed

16.000

0

16.000

‒ 16.000

0

16.000

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Grensbewaking (Defensie)

28.460

0

28.460

‒ 19.506

8.954

1.468

1.640

1.640

1.640

Recherchecapaciteit (JenV)

14.754

0

14.754

‒ 12.235

2.519

1.007

591

‒ 16.304

2.195

Rechterlijke macht (JenV)

9.115

0

9.115

‒ 3.965

5.150

550

592

592

592

Douane (Financiën)

4.837

0

4.837

‒ 3.450

1.387

264

264

264

264

          
          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 6 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 1
 

2023

juridisch verplicht

62%

bestuurlijk gebonden

32%

beleidsmatig gereserveerd

5%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

1%

Juridisch verplicht

Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 62% juridisch verplicht.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisatie

Detentie - Vastgoed

Deze kasschuif heeft betrekking op middelen voor het nieuwbouwtraject van de gevangenis op Sint Maarten. Deze middelen maken onderdeel uit van groter bedrag van in totaal € 30 mln. dat door de Nederlandse regering beschikbaar is gesteld (derde tranche liquiditeitssteun in december 2020, waarvan € 20 mln. voor nieuwbouw). Gelet op de doorlooptijd van Fase 1 van het traject wordt verwacht dat € 16 mln. in 2024 wordt uitgegeven.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Grensbewaking (Defensie)

In het kader van de coronasteun aan de Caribische landen in het Koninkrijk levert de Koninklijke Marechaussee een bijdrage aan het versterken van het grenstoezicht. Hiertoe is een protocol opgesteld en ondertekend tussen NL en Caribische landen. De inzet voor de Koninklijke Marechaussee is nader uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst. Op basis hiervan wordt het budget van € 19,5 mln. overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties naar de begroting van Defensie, onderdeel Koninklijke Marechaussee.

Recherchecapaciteit (JenV)

Vanuit KR worden de jaarlijkse ondermijningsmiddelen ten behoeve van het Recherchesamenwerkingsteam (RST) beschikbaar gesteld aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor 2023 is dit een bedrag € 12,2 mln. incl. de extra middelen in het kader van de landspakketten. Daarnaast ontvangt het ministerie van Justitie en Veiligheid € 0,6 mln LPO vanuit KR over de eerder beschikbaar gemaakte middelen voor 2025. Tevens wordt voor 2026 de € 17,9 mln. en € 0,6 mln (LPO) RST-gelden overgeboekt ter waarde van € 18,5 mln.

Rechterlijke macht (JenV)

Dit betreft een overheveling van de beschikbaar gestelde middelen voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze mutatie betreft het TBO budget 2023 voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, het Openbaar Ministerie Aruba en het Parket Procureur Generaal, met uitzondering van de vergoedingen voor de uitzendregeling Voorzieningsstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VUBZK) en Voorzieningenstelsel Buitenlandsetoeslagen Rechterlijke Ambtenaren (VBRA).

Douane (Financiën)

Jaarlijks wordt er naar het ministerie van Financiën voor de versterking Grenstoezicht Aruba, Curacao en Sint Maarten € 3,5 mln. overgeboekt. Deze middelen worden gebruikt voor de inzet van douaniers.

Licence