Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1. Versterken rechtsstaat

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Versterken rechtsstaat (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB(2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

13.643

0

13.643

‒ 1.309

12.334

0

0

0

0

          

Uitgaven

13.643

0

13.643

‒ 1.309

12.334

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100,0%

   

100,0%

    
          

1.1 Versterken rechtsstaat

13.643

0

13.643

‒ 1.309

12.334

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

0

0

0

826

826

0

0

0

0

Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

0

0

0

826

826

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

13.643

0

13.643

‒ 2.135

11.508

0

0

0

0

Grensbewaking (Defensie)

6.209

0

6.209

0

6.209

0

0

0

0

Rechterlijke macht (JenV)

7.434

0

7.434

‒ 2.135

5.299

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

1.1. Versterken rechtsstaat

Bijdragen aan ZBO's/ RWT's

Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

De eindejaarsmarge op begrotingshoofdstuk 4 is ingezet voor overlopende facturen in verband met uitzendingen voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST).

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Rechterlijke macht (JenV)

Deze middelen zijn bestemd voor het Parket Procureurs-Generaal en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie ten behoeve van het budget voor Team Bestrijding Ondermijning (TBO) in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Licence