Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1. Versterken rechtsstaat

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Versterken rechtsstaat (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

80.049

0

80.049

‒ 36.278

43.771

3.629

3.630

4.738

4.738

92.135

            
 

Uitgaven

80.049

0

80.049

‒ 36.278

43.771

3.629

3.630

4.738

4.738

92.135

            

1.0

Versterken rechtsstaat

80.049

0

80.049

‒ 36.278

43.771

3.629

3.630

4.738

4.738

92.135

 

Subsidies (regelingen)

1.044

0

1.044

‒ 1.016

28

‒ 1.016

‒ 1.016

‒ 1.016

‒ 1.016

28

 

Bestuurlijke aanpak

1.044

0

1.044

‒ 1.016

28

‒ 1.016

‒ 1.016

‒ 1.016

‒ 1.016

28

 

Opdrachten

2.118

0

2.118

‒ 1.919

199

‒ 2.118

‒ 2.118

0

0

0

 

Detentie - Algemeen

2.118

0

2.118

‒ 2.039

79

‒ 2.118

‒ 2.118

0

0

0

 

Diverse opdrachten

0

0

0

120

120

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

0

0

1.944

1.944

2.180

2.180

0

0

0

 

Detentie - Algemeen

0

0

0

1.944

1.944

2.180

2.180

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

972

972

1.074

1.074

1.074

1.074

1.074

 

Bestuurlijke aanpak

0

0

0

972

972

1.074

1.074

1.074

1.074

1.074

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

17.882

0

17.882

‒ 1.482

16.400

0

0

0

0

0

 

Detentie - Vastgoed

17.882

0

17.882

‒ 1.482

16.400

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

59.005

0

59.005

‒ 34.777

24.228

3.509

3.510

4.680

4.680

91.033

 

Grensbewaking (Defensie)

27.576

0

27.576

‒ 17.033

10.543

1.636

1.636

1.636

1.636

31.824

 

Recherchecapaciteit (JenV)

15.233

0

15.233

‒ 13.534

1.699

952

950

2.190

2.190

42.594

 

Rechterlijke macht (JenV)

11.332

0

11.332

‒ 4.210

7.122

658

661

591

591

11.488

 

Douane (Financiën)

4.864

0

4.864

0

4.864

263

263

263

263

5.127

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 6 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 1
 

2024

juridisch verplicht

6,3%

bestuurlijk gebonden

89,0%

beleidsmatig gereserveerd

2,3%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

2,4%

Juridisch verplicht

Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 6,3% juridisch verplicht.

Opdrachten

Detentie - Algemeen

Dit betreft een reallocatie van opdrachten naar bijdragen aan ZBO's/RWT's om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Detentie - Algemeen

Dit betreft een reallocatie van opdrachten naar bijdragen aan ZBO's/RWT's om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Grensbewaking (Defensie)

In het kader van de versterking van het grenstoezicht levert de Koninklijke Marechaussee (KMar) een bijdrage. Hiertoe is een protocol opgesteld en ondertekend tussen Nederland en de Caribische landen. Circa € 17 mln. wordt overgeboekt van de begroting van Koninkrijksrelaties naar de begroting van het ministerie van Defensie, onderdeel Koninklijke Marechaussee.

Recherchecapaciteit (JenV)

De jaarlijkse ondermijningsmiddelen ten behoeve van het Recherchesamenwerkingsteam (RST) worden beschikbaar gesteld aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit betreft een overboeking van circa € 14,4 mln van de begroting van Koninkrijksrelaties. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling 2024 toegevoegd aan het budget van het RST.

Rechterlijke macht (JenV)

De beschikbaar gestelde middelen voor de ondermijningaanpak Cariben 2024 worden overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties naar de begroting van Justitie en Veiligheid. Dit betreft middelen voor 2024 voor het Gemeenschappelijk Hof (€ 1,9 mln.), Openbaar Ministerie Aruba (€ 0,6 mln.) en het Parket-Generaal (€ 2,3 mln.).

Licence