Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven en Ontvangsten 2020

   

Vastgestelde begroting 2020

1

2.480.413

   

Stand 1e suppletoire begroting 2020

1

2.556.850

   

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
   

Nominale mutaties

  

1) Ruimte onder plafond BTW Compensatiefonds 2020

1

12.785

   

Overboekingen

  

2) Regiodeals

1

33.806

3) Overige mutaties

1

‒ 481

   

Stand 2e suppletoire begroting 2020

1

2.602.960

Toelichting

1) Ruimte onder plafond BTW compensatiefonds 2020

De ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de fondsen. Voor 2020 is vooralsnog sprake van ruimte onder het plafond, met als gevolg een toevoeging aan de algemene uitkering van € 12,8 mln.

2) Regiodeals

Het kabinet heeft geld gereserveerd voor het aanpakken van regionale opgaven, onder meer in diverse provincies. Hierbij wordt ingezet op het versterken van de leefbaarheid, kennis en innovatie en het voorzieningenniveau van bedrijven. Het betreft hier de provincies Drenthe, Overijssel, Friesland, Groningen en Flevoland.

Licence