Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

Opbouw tweede suppletoire begroting 2020

Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2020. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:

  • 1. Leeswijzer.

  • 2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties. De belangrijkste verplichtingenmutaties zijn toegelicht in de artikelen.

  • 3. De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven.

  • 4. De niet-beleidsartikelen. In de budgettaire tabellen zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten opgenomen.

  • 5. In deze tweede suppletoire begroting is er geen sprake van aanpassingen in de agentschapsparagrafen.

Ondergrenzen toelichtingen

Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze tweede suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.

Overzicht coronamaatregelen

Een groot deel van het jaar 2020 wordt in hoge mate getekend door de coronacrisis. Het kabinet heeft diverse (nood)maatregelen genomen om de crisis het hoofd te bieden. Deze paragraaf geeft een overzicht van de maatregelen die op de begroting van het Ministerie van EZK zijn genomen. Een uitgebreid overzicht is te vinden op https://www.rijksfinancien.nl/corona-visual

Tabel 2 Overzicht coronamaatregelen (bedragen x € 1 mln)1

Maatregel

Bedrag 2020

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Relevante Kamerstukken

Noodloket (TOGS)

869

     

Kamerstuk 35 420, nr. 2 en Kamerstuk 35 420, nr. 16

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

1.227

1.363

    

Kamerstuk 35 420, nr. 38, Kamerstuk 35 420, nr. 42, Kamerstuk 35 420, nr. 81 en Kamerstuk 35 420, nr. 105

BMKB

203

     

Kamerstuk 35 420, nr. 1 en Kamerstuk 35 420, nr. 16

Garantie ondernemingsfinanciering (GO)

175

250

200

200

100

100

Kamerstuk 35 420, nr. 2 en Kamerstuk 35 420, nr. 16

Corona Overbruggingslening (COL)

300

     

Kamerstuk 35 420, nr. 16, Kamerstuk 35 420, nr. 38 en Kamerstuk 35 420, nr. 42

Garantieregeling Klein Krediet Corona (KKC)

164

     

Kamerstuk 35 420, nr. 31

Qredits

31

     

Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 16 en Kamerstuk 35 420, nr. 105

Bedrijfssteun

0

160

    

Kamerstuk 35 420, nr. 72 en Kamerstuk 35 420, nr. 105

Verlaging netbeheertarief Caribisch Nederland

5

8

    

Kamerstuk 35 420, nr. 25 en Kamerstuk 35 420, nr. 105

Telecom Caribisch Nederland

2

3

    

Kamerstuk 35 420, nr. 25 en Kamerstuk 35 420, nr. 105

Versterken fondsvermogen Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

75

75

    

Kamerstuk 35 420, nr. 105

Omscholing naar tekortsectoren

 

38

    

Kamerstuk 35 420, nr. 105

Bijdrage RVO.nl

26

24

    

Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 38 en Kamerstuk 35 420, nr. 105

Totaal uitgaven

3.076

1.921

200

200

100

100

 
        

Ontvangsten Noodloket (TOGS)

2

      

Totaal ontvangsten

2

0

0

0

0

0

Kamerstuk 35 420, nr. 2 en Kamerstuk 35 420, nr. 16

1

De aanvullende middelen voor EU-cofinanciering zijn niet in deze tabel opgenomen want deze zijn maar ten dele corona-gerelateerd. Zij bewerkstelligen een economische impuls die bovendien -door de aanspraak op Europese middelen hierdoor- een grote hefboomwerking kennen.

Licence